Βιβλιοθήκη

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές της οικογένειας Control

  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ανταλλαγή παραστατικών (myGalaxy)
  • Υπηρεσίες απεικόνισης διευθύνσεων και διαδρομών σε χάρτες (myGalaxy)
  • Αυτοματοποιημένες διεπιχειρησιακές διαδικασίες, π.χ. Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία (myGalaxy)
  • Reminder (myGalaxy)

H έκδοση 4.9.1 περιλαμβάνει τις παρακάτω βελτιώσεις :

Η έκδοση 4.9.0 της Γενικής Λογιστικής Next περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις :

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές Eurofasma Next, Manager Next.

Πριν τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να συμπληρώσετε μια σειρά κριτηρίων στη σχετική οθόνη της υποβολής  .

Δείτε την καταχώριση κινήσεων (εγγραφών / άρθρων λογιστικής) για την ενημέρωση ΜΥΦ

Ορισμός και πρόταση κωδικού ταμειακής μηχανής για τη ΜΥΦ

Δείτε πως να παραμετροποιήσετε τους Λογαριασμούς Έσοδων/Εξόδων/Λογιστικού Σχεδίου για την ΜΥΦ

Για την ενημέρωση ΜΥΦ θα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα οι τύποι εγγραφών/άρθρων 

Σελίδες