Βιβλιοθήκη

Δείτε τις οδηγίες για τον υπολογισμό των απαραίτητων αξιών που αφορούν σε παρακρατούμενους φόρους αμοιβών που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε την παραμετροποίηση για τον υπολογισμό του νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Η βασικότερη αλλαγή του εντύπου είναι ότι πλέον δεν γίνεται ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ στις εισροές .

Σελίδες