Βιβλιοθήκη

"Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits)."

Τα απλογραφικά βιβλία, στο τέλος της χρήσης θα έχουν τα παρακάτω αρχεία απογραφής :

Έχει ξεκινήσει ήδη. Η εφαρμογή του νόμου ισχύει για την τρέχουσα χρήση, δηλαδή από 1/1/2015.

Η επιχείρησή σας σε ποιά κατηγορία οντοτήτων ανήκει ;

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1182 για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την περίοδο του Ιουλίου δηλαδή αφορούν στο διάστημα από 01/07/2015-31/07/2015 η αξία των εκροών που αφορά στα νέα ποσοστά ΦΠΑ 6% & 4% που ισχύουν μετά τις 20/07/2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί στους κωδικούς 302 & 305 αντίστοιχα, στο υφιστάμενο έντυπο ΦΠΑ. Ο φόρος που αναλογεί στην αξία εκροών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον συντελεστή 6,5% & 5% και θα ενημερωθούν οι κωδικοί 332 και 335 αντίστοιχα. Η διαφορά που προκύπτει στην αξία ΦΠΑ θα πρέπει να ενημερώσει τον κωδικό 402 του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Τα παραπάνω αφορούν όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και επομένως θα υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ με το υφιστάμενο έντυπο ΦΠΑ, αλλά και όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία αλλά υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ πριν από την λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου λόγω παύσης εργασιών.

 

Δημιουργήστε αρχείο “Αναγγελιών πρόσληψης (Ε3) ”, εκτελώντας τη διαδικασία της δημιουργίας του αρχείου "Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης".

Προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στους εργαζόμενους που θα συμπεριλάβετε, τις απαραίτητες πληροφορίες . Δείτε στον πίνακα, τα πεδία που  πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά για τη σωστή δημιουργία του αρχείου.

Δείτε επίσης ποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να καταχωρίσετε κατά περίπτωση σε  πεδία προαιρετικά, καθώς και ποια πεδία το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα . 

Δείτε πως τροποποιείται ο πίνακας των ποσοστών παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015.

Δείτε την ανάλυση του νόμου (4308/2014), σε σημεία που σας αφορούν, από το φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ.Γιάννη Τριανταφύλλου

Δείτε πως μπορείτε να δημιουργήσετε σενάρια εξαγωγής σε αρχείο Excel

Σελίδες