ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ myGalaxy

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ myGalaxy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O δικτυακός τόπος www.myGalaxy.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος ή/και myGalaxy») έχει δημιουργηθεί από τη SingularLogic με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή Υπηρεσιών myGalaxy στους Eπισκέπτες/Xρήστες του myGalaxy.

Χρήση του myGalaxy μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ο Επισκέπτης/Χρήστης του myGalaxy υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση του myGalaxy content, καθώς και τους επιμέρους SST πριν τη χρήση κάθε επιμέρους Υπηρεσίας myGalaxy και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος προς συμμόρφωση με αυτούς. Ο Επισκέπτης/Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους SST. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Yπηρεσίας myGalaxy διέπεται από SST, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και των SST αναφορικά με μία Υπηρεσία myGalaxy, θα υπερισχύουν οι SST.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω στους παρόντες όρους ή στους SST μίας επιμέρους Υπηρεσίας myGalaxy, οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις, θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω: 

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Χρήστης σε μία ή/και περισσότερες myGalaxy Applications κατά τη χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του myGalaxy. 

«Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User)» σημαίνει πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στο myGalaxy.

«Πιστοποιημένος Χρήστης (Verified User)» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα και τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί/πιστοποιηθεί.

«Yπηρεσία myGalaxy» σημαίνει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης ενός ή περισσοτέρων myGalaxy Applications ή/και μίας ή περισσοτέρων myGalaxy Libraries.

«myGalaxy» σημαίνει ένα διαδικτυακό γαλαξία web, cloud& mobilemyGalaxyapplications και myGalaxy Libraries.

«myGalaxy Application» σημαίνει μία εφαρμογή λογισμικού που λειτουργεί εντός του περιβάλλοντος του myGalaxy είτε αυτοτελώς είτε σε διασύνδεση με άλλα συστήματα ή/και υπηρεσίες ή/και προγράμματα της SingularLogic ή/και τρίτων.

«myGalaxy Content» σημαίνει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.myGalaxy.gr και  περιλαμβάνει τόσο τις myGalaxy Applications όσο και τις myGalaxy Libraries.

«myGalaxy Libraries» σημαίνει περιεχόμενο που προβάλλεται και είναι προσβάσιμο από το myGalaxy εξαιρουμένων των myGalaxy Applications και δύναται να περιλαμβάνει γραπτά κείμενα, τεκμηρίωση πολιτικές, prospectus ακόμη και αρχεία ήχου ή εικόνας.

«SingularLogic» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Τ.Κ. 145 64 με ΑΦΜ 997985169 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο προμηθευτών με αριθμό Ζ-21825/2-12-2010.  

«SST(Specific Service Terms)» σημαίνει τους ειδικότερους όρους χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ή/και μίας κατηγορίας/ομάδας Υπηρεσιών myGalaxy.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Δημιουργία myGalaxy Account

Για την εν γένει περιήγηση στο myGalaxy δεν απαιτείται εγγραφή. Ωστόσο για την πρόσβαση και χρήση ορισμένων εκ των Υπηρεσιών myGalaxy απαιτείται ο Επισκέπτης /Χρήστης να εγγραφεί στο myGalaxy δια της καταχώρησης e-mail και συνθηματικού (password). Δια της ολοκληρώσεως της διαδικασίας εγγραφής κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και αποδοχή των παρόντων όρων ο Επισκέπτης/Χρήστης καθίσταται πλέον Εγγεγραμμένος Χρήστης. 

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει την ευθύνη της επιλογής και της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας. 

Εκτός από την εγγραφή στο myGalaxy, η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy που διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν χρέωσης προϋποθέτει και τη δημιουργία myGalaxy Account ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία. Για τη δημιουργία του myGalaxy Account απαιτείται η συμπλήρωση όλων των σχετικών στοιχείων που σχετίζονται και με την έκδοση του τιμολογίου για τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ο οποίος δημιουργεί myGalaxy Account εγγυάται ότι οι παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες για τη δημιουργία του myGalaxy Account είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, υποχρεούμενος να δηλώσει την άμεσα τη σχετική αλλαγή σε περίπτωση μεταβολής τους. Περαιτέρω ο Εγγεγραμμένος Χρήστης κατά το χρόνο της δημιουργίας του myGalaxy Account εγγυάται ότι έχει την εξουσία δέσμευσης και εκπροσώπησης του προσώπου για λογαριασμό του οποίου δημιουργείται το myGalaxy Account.

Χρήση του Λογαριασμού

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει με χρήση του συνθηματικού του και οφείλει να προβαίνει και σε τυπική έξοδο από τον λογαριασμό του στο τέλος της χρήσης (logout). Η SingularLogicδεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης  παρέχει τη συγκατάθεσή του στη SingularLogic να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τις Υπηρεσίες myGalaxy ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το myGalaxy Content ή/και, για νέα προγράμματα που η SingularLogic θέτει σε κυκλοφορία ή/και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η SingularLogic ή/και οι συγγενείς της εταιρίες παρέχουν. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy για μηνύματα από τη SingularLogic σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy.

Διαγραφή του Λογαριασμού

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην ειδικότερη αντίστοιχη ενότητα του myGalaxy. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του, από τον ίδιο τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, η SingularLogic προβαίνει σε διαγραφή των Δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε Υπηρεσία/ες myGalaxy που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης είχε αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης της/ους μέσω του myGalaxy. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ myGalaxy

Γενικά

Εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy, κάθε Υπηρεσία myGalaxy παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy, η SingularLogic δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία myGalaxy θα καλύψει τις απαιτήσεις του Χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η SingularLogic αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της Υπηρεσίας myGalaxy σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.  

Η SingularLogic ενδέχεται να ενημερώνει τις Υπηρεσίες myGalaxy με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων λειτουργιών. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ή κατά την αναβάθμιση των λειτουργιών της ενδέχεται να προκληθούν μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας της Υπηρεσίας myGalaxy κατά το διάστημα των οποίων, ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα που τυχόν έχουν αποθηκευτεί στην Υπηρεσία myGalaxy, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η SingularLogic θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας της Υπηρεσίας myGalaxy και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών myGalaxy, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών τους.

Προϋποθέσεις - Περιορισμοί - Απαιτούμενη Υποδομή

Ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η απόκτηση και χρήση αυτής μπορεί να προϋποθέτει την εγκατάσταση άλλου προγράμματος της SingularLogic στις εγκαταστάσεις του Χρήστη ή/ και τη διατήρηση εν ισχύ βελτιωμένων εκδόσεων (release) αυτού του προγράμματος κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST της αντίστοιχης Υπηρεσίας myGalaxy.

Η χρήση του myGalaxy από τον Χρήστη προϋποθέτει την εκ μέρους του Χρήστη χρήση browserο οποίος είναι  συμβατός με το myGalaxy. Οι υφιστάμενοι με το myGalaxy συμβατοί browsers αναφέρονται στο Συμβατοί Browsers.

Περαιτέρω ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η χρήση της μπορεί να υπόκειται σε χρονικούς ή/και  ποσοτικούς περιορισμούς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέγιστο μηνιαίο αριθμό συναλλαγών ή σε μέγιστο διατιθέμενο αποθηκευτικό χώρο ή σε καταληκτική ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) ή/και η λειτουργία της να απαιτεί την κατοχή συγκεκριμένης υποδομής κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST.

Επιπλέον ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η χρήση της μπορεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από Πιστοποιημένους Χρήστες οπότε στην περίπτωση αυτή ο Εγγεγραμμένος Χρήστης εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση της οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων του προσκομίζοντας στη SingularLogicόλα τα προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης δικαιολογητικά.    

Επίπεδα Διαθεσιμότητας - HelpDesk Υπηρεσιών myGalaxy

Ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy μπορεί να παρέχονται συμφωνημένα επίπεδα διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας myGalaxy κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST ή να μην παρέχεται οιοδήποτε επίπεδο διαθεσιμότητας λειτουργίας εφόσον δεν υπάρχει οιαδήποτε ειδική προς τούτο μνεία στους SST.  

Περαιτέρω ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης (helpdesk) κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST ή/και κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο myGalaxyή/και να μην παρέχεται οιαδήποτε υπηρεσία υποστήριξης.

Διάρκεια

Η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης μίας Υπηρεσίας MyGalaxy, μπορεί να είναι ορισμένη ή/και αόριστη, ή/και μπορεί να εξαρτάται ή/και να σχετίζεται με τη διάρκεια και το δικαίωμα χρήσης άλλου προγράμματος της SingularLogicή/και από την ισχύ της αντίστοιχης βελτιωμένης έκδοσης αυτού (release). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxyκαθορίζεται κατά τη διαδικασία απόκτησής της και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους SST.  

Τρόπος  Διάθεσης Υπηρεσιών myGalaxy – Χρεώσεις – Πληρωμή

Οι Υπηρεσίες myGalaxy δύνανται – κατά την εκάστοτε επιχειρηματική πολιτική της SingularLogic– να διατίθενται δωρεάν ή με χρέωση κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους  SST εκάστης επιμέρους  Υπηρεσίας myGalaxy.

Οι δωρεάν υπηρεσίες μπορεί να αφορούν το σύνολο ή μέρος της λειτουργικότητας μιας Υπηρεσίας myGalaxy, καθώς και να παρέχονται υπό περιοριστικούς όρους, που συναρτώνται και εξαρτώνται από διάφορους μετρήσιμους παράγοντες και όρια ως ενδεικτικά ο αριθμός πελατών / συναλλαγών, ο συνολικός όγκος των Δεδομένων που αποθηκεύονται στην Υπηρεσία myGalaxy, η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας myGalaxy, ο αριθμός των  χρηστών (users) κ.λπ..

Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν περιοριστικοί όροι ανά παρεχόμενη Υπηρεσία myGalaxy, θα περιγράφονται με σαφήνεια στους SST κάθε τέτοιας Υπηρεσίας myGalaxy.

Αντιστοίχως, οι διατιθέμενες με χρέωση Υπηρεσίες myGalaxy, μπορούν να ενσωματώνουν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας και να υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους και διαδοχικά επίπεδα παρεχόμενης λειτουργικότητας, συνδεόμενα με διάφορους μετρήσιμους παράγοντες και όρια ως  ανωτέρω  και συνοδευόμενες με αντίστοιχα επίπεδα χρεώσεων. Οι σχετικές χρεώσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες και ο τρόπος υπολογισμού αυτών, θα προσδιορίζεται στους SST κάθε τέτοιας Υπηρεσίας myGalaxy.

H χρέωση και η πληρωμή των υπηρεσιών myGalaxy μπορεί να γίνεται προκαταβολικά εφάπαξ ή/και τμηματικά για συγκεκριμένη κάθε φορά χρονική περίοδο διάρκειας ισχύος της παρεχόμενης Υπηρεσίας myGalaxyή / και απολογιστικά, κατά τη διακριτική ευχέρεια της SingularLogic, σε τακτά χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη περίοδο χρήσης και χρέωσης (πχ μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια κλπ) κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία απόκτησής της και σύμφωνα με τους αντίστοιχους SST.

Για τη χρέωση δύναται να εκδίδεται τιμολόγιο ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Εκτός αν άλλως ορίζεται κατά τη διαδικασία απόκτησης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ο Εγγεγραμμένος Χρήστης οφείλει να εξοφλεί κάθε χρέωση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους SST ή/και κατά τη διαδικασία απόκτησής της. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν προθεσμία εξόφλησης της σχετικής χρέωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου χρέωσής της. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αποδέχεται ότι μη εμπρόθεσμη αποπληρωμή των σχετικών χρεώσεων μίας Υπηρεσίας myGalaxy δύναται να οδηγεί σε διακοπή του δικαιώματος χρήσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας myGalaxy.  Η SingularLogicδεν είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί ειδικά τον Εγγεγραμμένο Χρήστη για την επικείμενη διακοπή των Υπηρεσιών myGalaxy εξαιτίας της μη αποπληρωμής των σχετικών χρεώσεων.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, η αποπληρωμή της χρέωσης των Yπηρεσιών myGalaxy μπορεί να γίνεται:

  • Με πάγια εντολή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Εγγεγραμμένου Χρήστη  προς τον αρμόδιο φορέα που τηρεί το λογαριασμό πληρωμών του (λογαριασμός τραπέζης, πιστωτική κάρτα κλπ)
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν σχετικής συμφωνίας, όπου ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να συμπληρώνει συγκεκριμένες πληροφορίες στην αιτιολογία της πληρωμής.
  • Με χρήση κωδικού πληρωμής που εκδίδεται από τη SingularLogic, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από ιδρύματα πληρωμών για απευθείας πληρωμή
  • Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με χρήση άλλου αποδεκτού μέσου πληρωμής.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής γίνεται κατά τη διαδικασία απόκτησης εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST.

Για όλες τις Υπηρεσίες myGalaxy που θα παρέχονται με χρέωση, θα προβλέπονται οι σχετικοί όροι χρέωσης αυτής στους SST.  Η αποδοχή των παρόντων όρων από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη σε συνδυασμό με την αποδοχή των αντίστοιχων SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των αντίστοιχων χρεώσεων από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου του myGalaxy Account.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του myGalaxy Content (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη SingularLogic ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση, εκτός αν άλλως ειδικά ορίζεται στους SST.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του myGalaxy Content με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SingularLogic. Η SingularLogic επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Tυχόν εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονόματα τρίτων εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και που ενδεχομένως προβάλλονται στις σελίδες του myGalaxy ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο myGalaxy δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛA WEBSITES

Η SingularLogic δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο  myGalaxy, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Eπισκέπτης/Xρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Eπισκέπτης/Xρήστης οφείλει να απευθύνεται.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ myGALAXY - ΕΥΘΥΝΗ

Η SingularLogic καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του myGalaxy, σε κάθε όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του myGalaxy θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη.  Συνεπώς η SingularLogic δεν φέρει ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες του myGalaxy και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία του myGalaxy. Ο Eπισκέπτης/Xρήστης αποδέχεται ότι η SingularLogic δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του myGalaxy δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του myGalaxy μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του myGalaxy ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της SingularLogic ή οφείλονται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας. Ως εκ τούτου, η SingularLogic δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του myGalaxy ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλεια του περιεχομένου τους.

Ο Eπισκέπτης/Xρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του myGalaxy Content και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο myGalaxy ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών myGalaxy.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Επισκέπτες /Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του myGalaxy για:

  • να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/επισκεπτών ή τρίτων. 
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του myGalaxy. 

Ο  Eπισκέπτης/Xρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του myGalaxy, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τη SingularLogic έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του myGalaxy.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του myGalaxy Content ή/και χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy κατά παράβαση τόσο των παρόντων όρων όσoκαι των SST, ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη SingularLogic για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο Επισκέπτης/Xρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο myGalaxy και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η SingularLogic παρέχει τις Υπηρεσίες myGalaxy και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν)  υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των Δεδομένων από τις Υπηρεσίες myGalaxy βαρύνει το Χρήστη. Εκτός αν ρητά ορίζεται στους SST, η SingularLogic δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις Υπηρεσίες myGalaxy και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η SingularLogic αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά:  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.  

 

COOKIES

Ο δικτυακός τόπος του myGalaxy ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση Επισκέπτη/ Χρήστη. Η ισχύουσα πολιτική της SingularLogic αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies του myGalaxy είναι προσβάσιμη στο www.myGalaxy.gr/cookies. Η SingularLogic δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για τη χρήση των cookies δια της δημοσιεύσεως νέων όρων αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies. Οι  Επισκέπτες/Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν την πολιτική των cookies για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του myGalaxy συνάγεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του myGalaxy.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H SingularLogic καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρούν οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες, με σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Eπισκεπτών/Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Οι Υπηρεσίες myGalaxy χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL(SecureSocketLayer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit. Η τεχνολογία SSLστηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Serverγίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. O Επισκέπτης/Χρήστης του myGalaxy μπορεί να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, εφ’ όσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» και ταυτόχρονα στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται εικονίδιο με λουκέτο.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους καθώς και τους SST των επιμέρους Υπηρεσιών myGalaxy σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του myGalaxy και εκτός αν άλλως ορίζεται θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.myGalaxy.gr. HSingularLogic δύναται, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται προς τούτο είτε να αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την επελθούσα ή/και την επικείμενη αλλαγή των παρόντων όρων ή/και των επιμέρους SSΤ είτε να επισημαίνει με έτερο τρόπο στον Χρήστη την επελθούσα ή/και επικείμενη αλλαγή. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους γενικούς όρους ή με τους τροποποιημένους SSTοφείλει να απέχει από τη χρήση του myGalaxy ή/και από τη χρήση συγκεκριμένης Υπηρεσίας myGalaxy.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Εγγεγραμμένου Χρήστη  των υπηρεσιών του myGalaxy διέπεται από τους όρους του παρόντος, τους Γενικούς Όρους Χρήσης του myGalaxyκαι τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες  παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η SingularLogic ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας ενημερώνει τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, κατά το άρθρο 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ότι συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Εγγεγραμμένων Χρηστών των υπηρεσιών του myGalaxy,  ότι προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Εγγεγραμμένου Χρήστη (εφόσον αυτός είναι ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο) ή/και σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προστηθέντων του Εγγεγραμμένου Χρήστη, όπως αρμόδιων υπαλλήλων του, contact persons, εκπρόσωπών κλπ. (εφόσον ο Εγγεγραμμένος Χρήστης  είναι νομικό πρόσωπο), υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω.

Δια της αποδοχής της παρούσας, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων υπηρεσίας MyGalaxy, διαθέσιμη στο παρακάτω Παράρτημα Α:

 

Σε περιπτώσεις παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του myGalaxyόπου η SingularLogicως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, συναλλασσόμενων με τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, τα οποία περιλαμβάνονται σε Δεδομένα που ο τελευταίος διαχειρίζεται μέσω υπηρεσίας παρεχόμενης δια του myGalaxy, δηλαδή αναφορικά με τις σχέσεις που διέπουν τον Εγγεγραμμένο Χρήστη με την SingularLogicυπό την ιδιότητά της ως Εκτελούντος την Επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη, έχουν εφαρμογή οι Γενικοί Όροι Εκτέλεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που βρίσκονται στο παρακάτω Παράρτημα Β:

 

Δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ο Χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, αποδέχεται και συμφωνεί με τους ανωτέρω Γενικούς Όρους Εκτέλεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκατάθεση για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης επιθυμεί και συγκατατίθεται στην αποστολή προς αυτόν, ενημερωτικού υλικού από την SingularLogicκαι τις εταιρείες ομίλου SingularLogic. Η συγκατάθεσή του αυτή δύναται να  ανακληθεί

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.           

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη SingularLogic που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MYGALAXY

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών MyGalaxy.

Στην παρούσα, ο όρος «εμείς»/ «εμάς»/ «μας» θα αναφέρεται στην SingularLogicενώ ο όρος «εσείς»/ «εσάς»/ «σας», στον Επισκέπτη/Χρήστη, περιλαμβανομένου του Εγγεγραμμένου/Πιστοποιημένου χρήστη, (εφεξής, συνολικά «Χρήστης») των Υπηρεσιών MyGalaxy. HSingularLogicεπεξεργάζεται τα   δεδομένα σας στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/ΓΚΠΔ/GDPR), του Ν. 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων των Υπηρεσιών MyGalaxy, σας παρέχουμε ενημέρωση αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της ενημέρωσής σας αναφορικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε επιμέρους Yπηρεσίας myGalaxy διέπεται από ειδικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και των ειδικότερων όρων Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με μία επιμέρους Υπηρεσία myGalaxy, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Επωνυμία:«SINGULARLOGICΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικός τίτλος «SingularLogicΑ.Ε», με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, ΑΦΜ 997985169 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 008916201000

2. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση επεξεργασίας, (δυνητικοί) αποδέκτες δεδομένων.

Στο παρόν άρθρο, υπό την γενική κατηγοριοποίηση δεδομένων που αναφέρεται πιο κάτω, περιγράφεται, στους σχετικούς πίνακες, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και οι κατηγορίες δυνητικών αποδεκτών των δεδομένων σας. Η SingularLogicδεν πωλεί τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιονδήποτε λόγο. Οι αποδέκτες που αναφέρονται κατωτέρω με τους οποίους (ανά περίπτωση) είναι δυνατόν να μοιραζόμαστε ή στους οποίους να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, αποτελούν προμηθευτές μας και ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται κατωτέρω, όπως στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησής μας ή περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτον καθολικό ή ειδικό διάδοχο ημών- οπότε αυτός ο τρίτος καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας), αναλαμβάνοντας εγγράφως έναντι ημών, όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ  Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό Τόπο ΜyGalaxy, συνδέεστε με αυτόν ως εγγεγραμμένος Χρήστης (περιλαμβανομένης σύνδεσής σας με σκοπό ή κατά τη διάρκεια λήψης μιας επιμέρους διατιθέμενης υπηρεσίας ΜyGalaxy) ή/και περιηγείστε στον Δικτυακό μας Τόπο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, με αυτόματο τρόπο, τα κάτωθι (αποπροσωποποιημένα) δεδομένα σας, μέρος ή το σύνολο των οποίων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορεί να συνιστούν «προσωπικά δεδομένα» κατά την έννοια του Νόμου:

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Διεύθυνση IP

Πληροφορίες Συσκευής κάθε φορά που συνδέεστε από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς: το μοντέλο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση αυτού, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής σας (Device Identifier), το δίκτυο, την χώρα στην οποία βρίσκεστε, την χρησιμοποιούμενη γλώσσα της συσκευής, το μέγεθος της οθόνης σας και την ανάλυσή της, την «ζωή» της μπαταρίας σας.

- Πληροφορίες Χρήσης. Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού Τόπου, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, την ώρα σύνδεσης και τη διάρκεια παραμονής σας στον Δικτυακό Τόπο, τις σελίδες του Δικτυακού Τόπου στις οποίες περιηγηθήκατε, τους ιστοτόπους από τους οποίους οδηγηθήκατε στον Δικτυακό μας Τόπο.

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α)Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον δικτυακό μας Τόπο  και για την βέλτιστη εμπειρία χρήστη κατά την πρόσβασή του στον Δικτυακό μας Τόπο (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.).

(β)Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

(γ)Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και αναλύσουμε τον όγκο χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου και γενικότερα για να αντλήσουμε αποπροσωποποιημένες στατιστικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

 

 

- Τεχνικοί μας Συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η φιλοξενία, συντήρηση ή δημιουργία μέρους ή όλων των ηλεκτρονικών μας συστημάτων,

- Εταιρείες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων στο cloud(cloudproviders)

- Εξωτερικοί τεχνικοί και νομικοί μας σύμβουλοι και συνεργάτες, περιλαμβανομένων τεχνικών συνεργατών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών μας συστημάτων. 

- Συνεργάτες οι οποίοι ενεργούν ανάλυση και στατιστικοποίηση δεδομένων χρήσης, όπως υπηρεσίες Analytics.

- Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί  στην κατά νόμο προστασία μας  και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ).

- Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση μας και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ)

 

2.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στον Δικτυακό μας Τόπο, ζητούμε από εσάς να υποβάλλετε συγκεκριμένες πληροφορίες στις σχετικές φόρμες εγγραφής, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τα ζητούμενα δεδομένα σας, ανάλογα με την επιμέρους υπηρεσία που θέλετε να λάβετε από εμάς.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Όνομα *

- Επώνυμο *

- Πατρώνυμο

-Φυσική Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας *

- ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. *

- Ηλεκτρονική Διεύθυνση

UserName

Password

 

Στοιχεία τιμολογίου, τιμολογήσεων και καταβολών ανάμεσα στον Εγγεγραμμένο Χρήστη και τη SingularLogic *

 

 Στοιχεία αλληλογραφίας/ειδοποιήσεως ανάμεσα στον Εγγεγραμμένο Χρήστη και την SingularLogic

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α)Για να σας παρέχουμε την ζητηθείσα εκάστοτε υπηρεσία (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.). Συγκεκριμένα, στην ως άνω περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει δια της εγγραφής σας όπως π.χ. εγγραφή με σκοπό την λήψη μιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας MyGalaxy.

(β)Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών και νομικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ)Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την εμπορική επικοινωνία μέσω αποστολής προσφορών ή/και newsletters(εφόσον έχει ρητώς συγκατατεθεί ο Χρήστης)καθώς και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με την Χρήση του Δικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την τήρηση των υποχρεώσεών μας έναντι του Νόμου, και εν γένει για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (όπως π.χ. για την επεξεργασία των στοιχείων τιμολόγησης προς υποβολή τους στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές) (Νομική Βάση: συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, άρθρο 6 παρ. 1(γ) του ΓΚΠΔ)

(ε) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

 

 

 

- Τεχνικοί μας Συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η φιλοξενία, συντήρηση ή δημιουργία μέρους ή όλων των ηλεκτρονικών μας συστημάτων,

- Εξωτερικοί τεχνικοί και νομικοί μας σύμβουλοι και συνεργάτες, περιλαμβανομένων τεχνικών συνεργατών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών μας συστημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας. 

-Σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης, αποθήκευσης δεδομένων (cloudproviders), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mailserviceproviders).

-Εξωτερικοί λογιστές ή φορολογικοί σύμβουλοι.

- Συνεργάτες οι οποίοι ενεργούν ανάλυση και στατιστικοποίηση δεδομένων χρήσης, όπως υπηρεσίες Analytics.

- Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμορφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί  στην κατά νόμο προστασία μας  και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ).

- Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση μας και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ)

 

 

2.2.1 Τα στοιχεία που σημαίνονται με αστερίσκο (*) ανωτέρω και δη – Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Φυσική Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. είναι δυνατόν να συλλέγονται από εμάς όχι κατά την εγγραφή του Χρήστη στον Δικτυακό τόπο, αλλά στο πλαίσιο φυσικής ή άλλης συναλλαγής, υποβολής προσφοράς για την απόκτηση ή τη χρήση της Υπηρεσίας και σχετικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της οποίας ο Χρήστης υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία του ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας λήψης της υπηρεσίας από τον Χρήστη. 

Τα στοιχεία που σημειώνονται ανωτέρω με αστερίσκο είναι δυνατόν να μην συλλέγονται κατά την εγγραφή του Χρήστη στο Δικτυακό Τόπο, αλλά στο πλαίσιο της αποδοχής οικονομικής προσφοράς για την απόκτηση της Υπηρεσίας

2.2.1Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι νομικό πρόσωπο και, συνεπώς, τα δεδομένα αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα-προστηθέντες του Εγγεγραμμένου Χρήστη (υπάλληλοι, εκπρόσωποι, contact persons κλπ.) ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι τα ως άνω πρόσωπα έχουν ενημερωθεί ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων τους από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη σε τρίτους συμβαλλόμενους με τον Εγγεγραμμένο Χρήστη (όπως η SingularLogic) και ως προς τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας και διαβίβασης αυτής, σύμφωνα με την εσωτερική σχέση ανάμεσα στον Εγγεγραμμένο Χρήστη και τους προστηθέντες αυτού, και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

2.2.2 Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τη δυνατότητα της SingularLogic να παρέχει στον Εγγεγραμμένο Χρήστη την υπηρεσία στη λήψη της οποίας αποσκοπεί η εγγραφή του Χρήστη. Η μη παροχή των ανωτέρω δεδομένων θα οδηγούσε σε αδυναμία της SingularLogic να παράσχει στον Εγγεγραμμένο Χρήστη της χρήση της ζητηθείσας υπηρεσίας.

2.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να λάβετε πληροφόρηση, να προβάλλετε ένα αίτημά σας, να εκφράσετε άποψή σας ή προκειμένου να ασκήσετε τα εκ του Νόμου και εκ των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, δικαιώματά σας (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

- Ηλεκτρονική Διεύθυνση

- Περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας που μας κοινοποιούνται από εσάς.

- Περιεχόμενο του μηνύματός σας

 

 

 

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α)Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο αίτημα και το μήνυμά σας ή/και (εφόσον το μήνυμά σας συνίσταται σε άσκηση δικαιώματός σας) να ανταποκριθούμε, υπό τους όρους του νόμου, στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 (α) ΓΚΠΔ), ή/και η εκτέλεση σύμβασης εφόσον ασκείτε συμβατικό σας δικαίωμα (άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ), ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον ασκείτε δικαίωμα που σας παρέχεται εκ του Νόμου (άρθρο 6 παρ 1(γ) ΓΚΠΔ).

(β)Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την καταγραφή και αρχειοθέτηση παραπόνων, έκφρασης απόψεων για τις υπηρεσίες μας, την τήρηση αρχείου άσκησης νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη νομική μας προστασία.

 

-Εξωτερικοί τεχνικοί, φορολογικοί  λογιστικοί και νομικοί σύμβουλοι.

- Εταιρείες αποθήκευσης επιχειρηματικών δεδομένων (cloudproviders), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mailserviceproviders).

- Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας (όπως π.χ. αν μια ληφθείσα επικοινωνία είναι απειλητική, παράνομη, περιέχει παράνομο περιεχόμενο κλπ.). Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ)

 

3. Cookies

3.1HSingularLogicχρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

3.2 O Δικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘Session Cookies’) και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Δικτυακό Τόπο   (‘Persistent Cookies’).

3.3 Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο Δικτυακός Τόπος είναι τα εξής:

(α) Essential Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Δικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να αποκλείσει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Δικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.

(β) Performance and Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org  η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

4. Μεταβολή σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, η SingularLogic θα σας ενημερώσει αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σκοπού.

5. Διαβίβαση Δεδομένων Εκτός Ε.Ε.

Η SingularLogic δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου του παρόντος όρου 5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής της SingularLogicο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της SingularLogic, εδρεύει εκτός χώρας του Ε.Ο.Χ., η σχετική διαβίβαση γίνεται με τήρηση όλων των οικείων κανόνων του ΓΚΠΔ και με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων σας, όπως την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Ασφάλεια και Τεχνικά-Οργανωτικά Μέτρα

Η SingularLogic συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές της SingularLogic που δεσμεύονται έναντι της SingularLogic με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

7. Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από το εκάστοτε διάστημα παραγραφής αξιώσεων όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, αναλόγως της επίμαχης κατηγορίας αξίωσης.

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Η SingularLogic θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dpo@singularlogic.eu

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) Το δικαίωμα της πρόσβασης (αρ. 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 33 Ν. 4624/2019)

Ασκώντας το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και στο αρ. 33 του Ν. 4624/2019, έχετε δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας, ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

(β) Το δικαίωμα της διόρθωσης  (αρ. 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή.

(γ) Το δικαίωμα της διαγραφής (αρ. 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 34 Ν. 4624/2019)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από η SingularLogic.

(δ) Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

(ε) Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (αρ. 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd ή USB drive), καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.

(στ) Το δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εκτός εάν η SingularLogic καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

(ζ) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (αρ. 22 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Η SingularLogic δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

(η) Ανάκληση συγκατάθεσης  (αρ. 7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα ενημέρωση ή γενικότερα ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SingularLogic στο dpo@singularlogic.eu

9. Καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Έχετε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλετε τυχόν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Μελλοντική Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική, παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του Δικτυακού μας Τόπου.

Οι Χρήστες του Δικτυακού Τόπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου τεκμαίρεται ότι οι Χρήστες του αποδέχονται κάθε πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής.

Η χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος  Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο ΜyGalaxyτης SingularLogic και τις διατιθέμενες, μέσω αυτού, επιμέρους υπηρεσίες.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Εκτέλεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: («ΓΟΕΕΔ») διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της SingularLogicκαι του Χρήστη Υπηρεσιών της SingularLogic, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες, δια της χρήσης μιας Υπηρεσίας που διατίθεται από την SingularLogic, η τελευταία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό του Χρήστη, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος  την Επεξεργασία.

Οι παρόντες γενικοί όροι εκτέλεσης επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται σε όσες περιπτώσεις τούτο σημαίνεται ειδικώς στους όρους χρήσης κάποιας επιμέρους Υπηρεσίας της SingularLogic, καθώς επίσης και σε όσες περιπτώσεις η SingularLogicλαμβάνει δεδομένα από τον Χρήστη με το σκοπό επεξεργασίας τους για λογαριασμό του Χρήστη (όπως π.χ. η περίπτωση εισαγωγής, από τον Χρήστη, δεδομένων σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία της SingularLogicπρος επεξεργασία τους από την τελευταία σύμφωνα με τις εντολές του Χρήστη και τη λειτουργικότητα κάθε επιμέρους Υπηρεσίας), περιλαμβανομένης της περίπτωσης που ο Χρήστης αναθέτει στην SingularLogic, ακόμη και δια της χρήσης κάποιας διατιθέμενη Υπηρεσία που τυχόν διαθέτει η SingularLogic, διεκπεραίωση εργασίας που περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια (όπως helpdesk) ή άλλη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, όπου και όταν αυτή προϋποθέτει επεξεργασία, εκ μέρους της SingularLogic, για λογαριασμό του Χρήστη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ενταχθεί σε φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία του Χρήστη. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, μεταξύ της SingularLogicκαι του Χρήστη των Υπηρεσιών της SingularLogic, έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση, περιέχουσα Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΣΕΔ» ή “DataProcessingAgreement”/”DPA”), θα υπερισχύουν οι όροι της ΣΕΔ.

 

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων ΓΟΕΕΔ όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες και των οποίων το νόημα δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο των παρόντων ΓΟΕΕΔ θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται κατωτέρω.

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά  ταυτοποιημένο ή άμεσα ή έμμεσα και με όλα τα πιθανά μέσα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») από την οποία, άμεσα ή έμμεσα, μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τουτου εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Δημόσια Αρχή» : κάθε δημόσια αρχή η οποία επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιείται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, η οποία πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Για τους σκοπούς των παρόντων ΓΟΕΕΔ, Εκτελών την Επεξεργασία νοείται η Εταιρεία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», διακριτικός τίτλος «SingularLogic S.A.», με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, ΑΦΜ 997985169 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 008916201000.

«Κανονισμός»: σημαίνει τον υπ’ αρ. 2016/679 Kανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ, καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων εφαρμογής της.

«Οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας»: εννοούνται οι καταγεγραμμένες εντολές που παρέχονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, και καθοδηγούν τον τελευταίο να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι εν λόγω εντολές καθορίζονται (α) από τις διατιθέμενες στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, λειτουργικότητες της ίδιας της Υπηρεσίας που απολαμβάνει ο Χρήστης, μέσω της οποίας ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται, μέσω του λογαριασμού του, τρόπους επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων (όπως εισαγωγή στην Υπηρεσία, εξαγωγή, καταφόρτωση, αποστολή κλπ.) (β) από τους παρόντες ΓΟΕΕΔ ή/και (γ) από ξεχωριστές γραπτές Οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον αυτές ενεργούν στο πλαίσιο της Σύμβασης και δεν είναι υλοποιήσιμες αυτομάτως μέσω των εντολών που δίδονται από τον Χρήστη (όπως περιγράφονται ενδεικτικά υπό (α) ανωτέρω) στο πλαίσιο της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας που λαμβάνει ο Χρήστης (εξατομικευμένες οδηγίες) και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αντιβαίνουν και υποστηρίζονται από την λειτουργικότητα της Υπηρεσίας και δύνανται τεχνικά να υλοποιηθούν .

«Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: σημαίνει την παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

«Σύμβαση»ή «Συμφωνία» νοείται μία ή περισσότερες συμφωνίες (περιλαμβανομένων των όρων Χρήσης μιας επιμέρους Υπηρεσίας που αποδέχεται ο Χρήστης προκειμένου να εγγραφεί σε μια Υπηρεσία της SingularLogicώστε να λάβει τις σχετικές διατιθέμενες υπηρεσίες) που έχουν καταρτιστεί μεταξύ του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντα την Επεξεργασία, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων δύναται να λαμβάνει χώρα και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Εκτελούντα την Επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.  

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τους σκοπούς των παρόντων ΓΟΕΕΔ, Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται ο Χρήστης.

«Υπηρεσίες»σημαίνει τις επιμέρους εργασίες που ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει αναλάβει να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση.

«Υπο-Εκτελών»σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο Εκτελών την Επεξεργασία αναθέτει την εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει εργασιών κατά την παροχή των Υπηρεσιών του και οι οποίες εργασίες εκ της φύσεως και του αντικειμένου τους περιλαμβάνουν και την εκτέλεση Επεξεργασίας στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

2. Σκοπός και Διάρκεια της Επεξεργασίας

2.1. Σκοπός της Επεξεργασίας είναι: η παροχή από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία των υπηρεσιών που περιγράφονται στην Σύμβαση, ή στους όρους χρήσηςμιας επιμέρους Υπηρεσίας που αποδέχεται ο Χρήστης, στο βαθμό που αυτή περιλαμβάνει Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο Χρήστης, αποτελεί Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασμό άλλου Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι η παροχή των Υπηρεσιών από την SingularLogicστον Χρήστη, έχει τύχει της έγγραφης έγκρισης του Υπευθύνου Επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου ο Χρήστης επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

2.3.Η διάρκεια της Επεξεργασίας προσδιορίζεται από τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας ή από τη  Σύμβαση μεταξύ των μερών. Κάθε Επεξεργασία παύει αυτοδικαίως και αυτομάτως δια της εκπνοής, τερματισμού ή καταγγελίας της Σύμβασης, για οιονδήποτε λόγο, από οποιοδήποτε των μερών.

2.4. Μετά το πέρας της Επεξεργασίας (του παρόντος εδαφίου λογιζομένου ως οδηγία του Υπευθύνου της Επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την Επεξεργασίας να πράξει τούτο, μετά το πέρας της Επεξεργασίας) και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση ή / και στους όρους χρήσης της Υπηρεσίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός αν η διακράτηση αντιγράφου επιβάλλεται δυνάμει της εθνικής ή/και κοινοτικής νομοθεσίας για συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει, κατόπιν σχετικής απαίτησης του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαιτούμενο υπογεγραμμένο πρωτόκολλο διαγραφής/καταστροφής και κάθε σχετική βεβαίωση διαγραφής/καταστροφής των εγγράφων και/ή μέσων που περιλάμβαναν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία, μέσω της λειτουργικότητάς της, επιτρέπει στον Χρήστη να διαγράψει δεδομένα, η διαγραφή εκ μέρους του Χρήστη θα λογίζεται ως εντολή στη SingularLogicνα διαγράψει τα δεδομένα αυτά, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, ως προς τυχόν υποχρέωση της SingularLogicνα διακρατήσει αντίγραφο των δεδομένων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης/Υπεύθυνος επεξεργασίας, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την λειτουργικότητα της Υπηρεσίας που λαμβάνει, είναι υπεύθυνος να εξαγάγει και εισαγάγει στα δικά του συστήματα, πριν το πέρας της Επεξεργασίας, τα δεδομένα που επιθυμεί να διατηρήσει. Σε περίπτωση που, από τους ειδικούς όρους χρήσης μιας Υπηρεσίας, προκύπτουν διαφοροποιημένες διαδικασίες διαγραφής, αυτές θα υπερισχύουν.

2.5. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η SingularLogic, αναλόγως προς τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας που λαμβάνει ο Χρήστης/Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα έχει πρόσβαση, επανορθώνει, ή περιορίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχει εισαγάγει ή προτίθεται να εισαγάγει στην Υπηρεσία, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής των δεδομένων αυτών κατά τα οριζόμενα στον όρο 2.4 ανωτέρω.

2.6. Ο τερματισμός ή η λήξη της Σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητάς του (οι οποίες επιβιώνουν κάθε λήξης/καταγγελίας της Σύμβασης) αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα επί των οποίων εκτέλεσε πράξεις Επεξεργασίας.

 

3. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε Επεξεργασία

 

Ο Εκτελών την Επεξεργασία, ανάλογα προς το σκοπό της Σύμβασης και / ή τους όρους χρήσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας και το περιεχόμενο των παρεχομένων Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να αποκτά πρόσβαση ή/και εν γένει να επεξεργάζεται όλο ή μέρος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία αναφέρονται και προσδιορίζονται στη Σύμβαση μεταξύ των μερών (περιλαμβανομένων των όρων χρήσης της διατιθέμενης από την SingularLogicΥπηρεσίας), αναλόγως προς τη φύση της υπηρεσίας αυτής, η οποία επεξηγείται στη Σύμβαση και τους όρους Χρήσης της Υπηρεσίας. 

4. Υποχρεώσεις του Υπευθύνου  Επεξεργασίας

4.1Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διασφάλισης της νομιμότητας της υπ’ αυτού συλλογής και Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία εν συνεχεία θα επεξεργάζεται για λογαριασμό του ο Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με τη Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία όπως αυτή σήμερα ισχύει. Hνομιμότητα διασφαλίζεται εφόσον ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει ρητά, ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, συναίνεση την οποία οφείλει να λαμβάνει με τους οικείους νόμιμους τρόπους ο ίδιος ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά το στάδιο της συλλογής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχοντας, όποτε του ζητηθεί από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, πρόσφορη απόδειξη περί της ύπαρξης ρητής και σαφούς συγκατάθεσης του υποκειμένου, όπου η Επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση,

β)      η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

γ)       η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας,

δ)      η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε)       η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

στ)     η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

            Σε όλες τις περιπτώσεις που τούτο ζητηθεί από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία κάθε πρόσφορη απόδειξη από την οποία να συνάγεται η υπαγωγή της Επεξεργασίας σε μία από τις κατηγορίες νόμιμης Επεξεργασίας που ανωτέρω αναφέρονται. Ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν έχει και δεν είναι δυνατόν να έχει κανέναν απολύτως έλεγχο επί των καθοριζόμενων, αποκλειστικά και μόνο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σκοπών της Επεξεργασίας, και συνεπώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την διασφάλιση της νομιμότητας των σκοπών αυτών. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ως προς την ενημέρωση των υποκειμένων αναφορικά με την Επεξεργασία στην οποία προβαίνει, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης του υποκειμένου (και, όπου απαιτείται, της απόδοσης ρητής και σαφούς συγκατάθεσης του υποκειμένου) για την τελούμενη Επεξεργασία, τους σκοπούς, τη νόμιμη βάση της Επεξεργασίας, το εύρος των σκοπών της Επεξεργασίας, τους αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τη χρήση ενός ή περισσότερων Εκτελούντων την Επεξεργασία και την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου.

4.2Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα κάθε υποχρέωση που απορρέει από τον Κανονισμό  ως προς τους Υπευθύνους Επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των κάτωθι υποχρεώσεων:

(α)    Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων Επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της Επεξεργασίας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η Επεξεργασία διενεργείται, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού, τα οποία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν την θέσπιση και εφαρμογή εσωτερικών πολιτικών κατάλληλων  για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελαχιστοποίηση της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ψευδωνυμοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το συντομότερο δυνατόν, τη διαφάνεια όσον αφορά τις λειτουργίες και την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να μπορεί το υποκείμενο των δεδομένων να παρακολουθεί την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να είναι σε θέση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να δημιουργεί και να βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

(β)     Να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται Επεξεργασία μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της Επεξεργασίας και, ειδικότερα, να διασφαλίζει ότι συλλέγονται και υφίστανται Επεξεργασία μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της Επεξεργασίας, αποτελούν αντικείμενο Επεξεργασίας μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, διατηρούνται μόνο για την χρονική περίοδο που είναι απαραίτητο και όχι περισσότερο και είναι προσβάσιμα μόνο στα απολύτως αναγκαία για την Επεξεργασία τους πρόσωπα και δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό προσώπων.

4.3 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για τη χρήση των Υπηρεσιών της SingularLogicσύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη Σύμβαση και τους Όρους Χρήσης αυτής, καθώς για την αποθήκευση αντιγράφων και κάθε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων εκτός των συστημάτων και Υπηρεσιών της SingularLogic, περιλαμβανομένης της χρήσης πρόσθετων προδιαγραφών ασφαλείας των δικών του συστημάτων πριν, μετά ή κατά την χρήση των Υπηρεσιών της SingularLogic, της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων λογαριασμού του (account, credentialsκλπ.), του back-upτων δεδομένων σε δικά του συστήματα, καθώς και του τρόπου διαχείρισης (περιλαμβανομένων τυχόν εξουσιοδοτήσεων προς τρίτους) των στοιχείων αυθεντικοποίησης και εν γένει των στοιχείων λογαριασμού του.

4.4 Ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία (και κατά το μέρος που) οι Υπηρεσίες που ο Εκτελών την Επεξεργασία, βάσει της Σύμβασης ή / σύμφωνα με Όρους Χρήσης που έχει αποδεχτεί ο Χρήστης, παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται ή έχουν εγκατασταθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα και τις φυσικές εγκαταστάσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία εκτελεί πράξεις Επεξεργασίας οι οποίες λαμβάνουν χώρα, κατά κύριο λόγο, στο περιβάλλον των φυσικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών συστημάτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, και συνεπώς, για τις πράξεις αυτές, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που σχετίζονται με τη λειτουργία και την υποδομή των συστημάτων και εγκαταστάσεων αυτών. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκτελούντα την Επεξεργασία και στους  προστηθέντες αυτού που προβαίνουν, για λογαριασμό του Εκτελούντος την Επεξεργασία, στις σχετικές ενέργειες Επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τις πολιτικές και προδιαγραφές ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεών του. Όπου και όπως αυτό απαιτείται, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφοδιάζει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία με τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης ή άλλες αντίστοιχες δυνατότητες πρόσβασης, οι προδιαγραφές ασφαλείας των οποίων βαρύνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι αντίστοιχα αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάκληση / αλλαγή των κωδικών πρόσβασης μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σχετικής εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας χορηγήθηκε ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει ότι ο ίδιος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την πληρότητα και επάρκεια των ηλεκτρονικών του συστημάτων και εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου ο ίδιος ευθύνεται για τυχόν παραβιάσεις οι οποίες ανάγονται σε ή προκύπτουν από ελλιπή ή ανεπαρκή μέτρα και προδιαγραφές ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων και των υποδομών φυσικών εγκαταστάσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των συστημάτων ασφαλείας επικοινωνιών απομακρυσμένης πρόσβασης, δια της οποίας είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα η συντήρηση/επιδιόρθωση.

 

5. Υποχρεώσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία

 

5.1OΕκτελών την Επεξεργασία προβαίνει σε Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μόνον κατ΄ εντολή και στο πλαίσιο των Οδηγιών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, μόνο εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 2 της παρούσας και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού της Επεξεργασίας.

5.2Εάν ο  Εκτελών την Επεξεργασία θεωρήσει ότι μια Οδηγία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας παραβιάζει τις διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του Κανονισμού, πρέπει να ενημερώνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Hεν λόγω ενημέρωση σε καμία απολύτως περίπτωση δεν καθιερώνει υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία να διενεργεί έλεγχο νομιμότητας της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ο ίδιος ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πραγματοποιεί, τηρουμένων όλων των δηλώσεων και εγγυήσεων που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία δυνάμει των παρόντων ΓΟΕΕΔ και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διασφάλισης της νομιμότητας, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4 των παρόντων ΓΟΕΕΔ. Η αποδοχή και εκτέλεση κάποιας Οδηγίας εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία δεν τεκμαίρει ούτε υποδηλώνει ότι η σχετική Οδηγία συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό ή με την εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων  νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.3Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαφοροποιήσει στο μέλλον τις Οδηγίες που παρείχε για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν μπορεί να συμμορφωθεί με μια αλλαγή στις Οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος, ο Εκτελών την Επεξεργασία, με επιφύλαξη ως προς το δικαίωμά του να καταγγείλει αμέσως και αζημίως τη Σύμβαση, θα:

(iενημερώσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δίνοντας πλήρη στοιχεία του προβλήματος, και

(ii)θα παύσει κάθε Επεξεργασία των επηρεαζόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εκτός από την ασφαλή αποθήκευση των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) μέχρις ότου λάβει αναθεωρημένες Οδηγίες. Αντίστοιχη ενημέρωση προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, παρέχει ο Εκτελών την Επεξεργασία στην περίπτωση κατά την οποία αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή / και τους όρους χρήσης της εκάστοτε Υπηρεσίας, ή λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε περιστατικού ή τροποποίησης του εφαρμοστέου νόμου που εμποδίζει την ικανότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης ή / και των όρων χρήσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Στην τελευταία ως άνω περίπτωση, έκαστο μέρος μπορεί να καταγγείλει αμέσως και αζημίως τη Σύμβαση και / ή τη χρήση της Υπηρεσίας, ήτοι δηλαδή χωρίς την καταβολή ποινής ή αποζημίωσης (επιφυλασσομένων των μερών μόνο για την εκκαθάριση εκατέρωθεν οικονομικών υποχρεώσεων που προέκυψαν κατά τη διαδρομή της Σύμβασης και έως την καταγγελία της).

5.4Εντός του πεδίου αρμοδιότητας του Εκτελούντος την επεξεργασία, ο Εκτελών την Επεξεργασία οργανώνει την εσωτερική εταιρική οργάνωσή του, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ειδικές κατά νόμον απαιτήσεις προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης Επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία και η φύση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι αντικείμενο της Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Κανονισμού. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει ο Εκτελών την Επεξεργασία, αναφέρονται, συνοπτικά, στον όρο 5.5 κατωτέρω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι προβαίνει στη σύναψη της παρούσας, αναγνωρίζοντας την επάρκεια των ως άνω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχει λάβει ο Εκτελών την Επεξεργασία.

 

5.5  Στο βαθμό που η εκτέλεση της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γίνεται στις εγκαταστάσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία, oΕκτελών την Επεξεργασία δια των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που οφείλει να λαμβάνει διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση, πληρούνται οι κάτωθι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

(α)η πρόληψη της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

(β)η παρεμπόδιση της άνευ εξουσιοδότησης χρήσης συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

(γ)η εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν ένα σύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποκτούν πρόσβαση μόνο στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε needtoknowβάση και ότι, κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας ή της χρήσης και μετά την αποθήκευση, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι εφικτό να αναγνωσθούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν χωρίς άδεια (έλεγχος πρόσβασης δεδομένων),

(δ)η διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν χωρίς άδεια κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μετάδοσης, μεταφοράς ή αποθήκευσης σε μέσα αποθήκευσης και ότι οι οντότητες στις οποίες γίνεται μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω εγκαταστάσεων διαβίβασης δεδομένων μπορούν να καθοριστούν και να επαληθευθούν (Έλεγχος μεταφοράς δεδομένων),

(ε)η διασφάλιση της δημιουργίας διαδρομής ελέγχου για να τεκμηριώνεται εάν και από ποιον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν εισαχθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί από συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (έλεγχος εισόδου),

(στ)η διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε Επεξεργασία αποκλειστικά σύμφωνα με τις Οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας (έλεγχος των οδηγιών),

(ζ)η διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προστατεύονται από τυχαία καταστροφή ή απώλεια (έλεγχος διαθεσιμότητας),

(η)η διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται για διαφορετικούς σκοπούς υποβάλλονται σε χωριστή Επεξεργασία (έλεγχος διαχωρισμού).

5.5.1 Συναφώς προς τα οριζόμενα στον όρο 5.5 ανωτέρω, στα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του Εκτελούντος την Επεξεργασία όταν αυτή εκτελείται σε δικά του συστήματα και εγκαταστάσεις και ανάλογα με το είδος των εργασιών δύναται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις:Ασφάλεια εγκαταστάσεων, έλεγχος πρόσβασης, φύλαξη, ασφάλεια χώρων εργασίας, αδιάκοπη παροχή ρεύματος, καταγραφή πρόσβασης, ασφάλεια διακομιστών, συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και είσοδος σε εγκαταστάσεις. Έλεγχος πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τους χώρους εργασίας και λειτουργίας και καταγραφή επισκεπτών, virus protection και Firewall.

Πρόσβαση σε Δεδομένα (Data Access):Διαφοροποιημένη/διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα ανάλογα με εργασιακό ρόλο και σε need to know βαση, user authentication, log πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, εκπαίδευση προσωπικού, διαβάθμιση ρόλων και εξουσιοδοτήσεων εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών πρόσβασης, ισχυρή αυθεντικοποίηση (authentication) για δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Ροή Δεδομένων:συγκροτημένοι μηχανισμοί υποδοχής δεδομένων (data entry) και καταγραφικής διαδικασίας (logging process), δοκιμές (tests) με ανωνυμοποιημένα ή μη πραγματικά (fictional) δεδομένα, log εισδοχής/υποδοχής δεδομένων, ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση όπου είναι εφικτό, κρυπτογράφηση, πίνακες και δεδομένα συμφωνίας/αντιστοίχισης ανάμεσα σε πραγματικά και ψευδωνυμοποιημένα/ανωνυμοποιημένα δεδομένα φυλάσσονται ασφαλώς.

Κρυπτογράφηση:Κρυπτογραφικός αλγόριθμός και μήκος κλειδιού σε αναλογία με το επίπεδο ευαισθησίας των δεδομένων, κρυπτογραφικά κλειδιά φυλάσσονται ασφαλώς.

Μέσα αποθήκευσης:Κρυπτογράφηση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, διατήρηση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης ως κλειδωμένων, διαδικασίες καταστροφής εξωτερικών μέσων αποθήκευσης.

Αντίγραφα Ασφαλείας Δεδομένων (Data Backup): Ορισμός στρατηγικής backup βασισμένης στο είδος των δεδομένων, τον όγκο και τη συχνότητα τροποποίησης, ασφάλιση διακομιστών αντιγράφων ασφαλείας (backup servers) με τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας όπως των κεντρικών διακομιστών. 

Outsourcing Εργασιών:Προμηθευτής προσχωρεί στις προδιαγραφές του παρόντος, έλεγχος συμμόρφωσης προμηθευτή, Ασφαλής διαμοιρασμός δεδομένων με τον προμηθευτή.

Ασφάλεια Δικτύου:Μεταφορά δεδομένων από το εσωτερικό δίκτυο στον εξωτερικό κόσμο μόνο όταν τούτο είναι απολύτως απαραίτητο, εκτίμηση δυνατότητας χρήσης Transport Layer Security protocol (TLS), χρήση σύνδεσης VPN για πρόσβαση στο σύστημα έξωθεν του συστήματος.

Κρυπτογράφηση:Κρυπτογράφηση Μηνυμάτων, καθορισμός κατάλληλου τύπου κρυπτογράφησης (συμμετρικής, ασύμμετρης), συμμετρική κρυπτογράφηση (χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου μετάδοσης κλειδιού) Ασύμμετρη κρυπτογράφηση (καθορισμός μέτρων κρυπτογράφησης). 

Αρχεία καταγραφής ανταλλαγής/διαμοιρασμού δεδομένων:Ύπαρξη σαφούς διαδικασίας με την οποία καταγράφεται ο αποστολέας και ο παραλήπτης, η διαδρομή μεταφοράς των δεδομένων και όλα τα κρίσιμα σημεία ροής των δεδομένων τα οποία πρόκειται να καταγραφούν σε logs, διασφάλιση ότι τα αρχεία καταγραφής ανταλλαγής/διαμοιρασμού δεδομένων σχηματίζονται με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας εν σχέσει με τη διάρκεια αποθήκευσης, των όγκο των δεδομένων.

5.6.      Στο βαθμό που η εκτέλεση της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γίνεται στα πληροφοριακά συστήματα του Azureτης Microsoft, όπου φιλοξενούνται συστήματα του Εκτελούντος την Επεξεργασία, αναφορικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ισχύουν τα οριζόμενα  από την Microsoft.

5.7 Εφόσον η Επεξεργασία λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας ο Εκτελών την Επεξεργασία ο Εκτελών την Επεξεργασία συμμορφώνεται με τις πολιτικές και προδιαγραφές ασφαλείας, που του έχει γνωστοποιήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πριν την έναρξη των σχετικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που παρά το γεγονός ότι οι σχετικές Υπηρεσίες εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά αρχείων δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας σε ηλεκτρονικά συστήματα του Εκτελούντος την Επεξεργασία (για τη διενέργεια συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή άλλης σχετικής υπηρεσίας) ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη σύννομη Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα δικά του συστήματα και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για την επιστροφή των αρχείων αυτών στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και/ή καταστροφή αυτών, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης.  

5.8.Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από αυτόν να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

5.9.  Λαμβάνoντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας, να γνωστοποιεί παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εποπτική αρχή, να καταρτίζει και εφαρμόζει Πολιτικές Ασφαλείας Δεδομένων, να προβαίνει σε διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή και να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της Επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και τυχόν άλλων δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Η υποχρέωση του παρόντος άρθρου είναι επικουρική και, σε περίπτωση που, για την εκτέλεση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ο Εκτελών την Επεξεργασία κληθεί να αναλάβει κόστη τα οποία υπερβαίνουν το εύλογο κόστος επικουρικής συνδρομής, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες και δεδομένα της Επεξεργασίας τα οποία τηρεί δυνάμει της παρούσας ο Εκτελών την Επεξεργασία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας βαρύνεται και καλύπτει το πρόσθετο αυτό κόστος.

5.10. Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να συνεργάζεται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιθεώρησης ή ελέγχου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια στο άλλο μέρος. Εάν μια αρμόδια Δημόσια Αρχή θεωρήσει ως παράνομη την Επεξεργασία σε σχέση με τη Σύμβαση, τα μέρη θα λάβουν άμεσα μέτρα για να διασφαλίσουν τη μελλοντική συμμόρφωση με τους ισχύοντες Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

6. Εκτέλεση εργασιών από Υπο-Εκτελούντα

6.1.Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δια της παρούσης παρέχει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία γενική άδεια να προσλαμβάνει άλλον/άλλους Υπο-Εκτελούντα με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες ΓΟΕΕΔ.

6.2. Οι τυχόν υπάρχοντες, ήδη σήμερα, Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Τυχόν συμπληρώσεις/αντικαταστάσεις/προσθήκες Υπο-Εκτελούντων την Επεξεργασία οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διαδρομή της Σύμβασης και  για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω υπό το άρθρο 6.4. των παρόντων ΓΟΕΕΔ λογίζεται ότι εισάγονται και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.

6.3.Όταν ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο Εκτελών την Επεξεργασία παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπο-Εκτελούντος την Επεξεργασία.

6.4Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των παρόντων ΓΟΕΕΔ ο Εκτελών την Επεξεργασία επιθυμεί να προσλάβει Υπο-Εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προ πέντε (5) εργασίμων ημερών ενώ, επίσης θα ενημερώνει σχετικώς τον Πίνακα του Παραρτήματος 1 αναρτώντας αυτόν στους παρόντες ΓΟΕΕΔ. Η ενημέρωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα δια του οποίου θα γνωστοποιείται η αλλαγή στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. Εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται  να αντιταχθεί στην πρόσληψη του ως άνω Υπό-Εκτελούντος. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβάλλει εγγράφως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών εύλογες και αιτιολογημένες ενστάσεις στον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναφορικά με το πρόσωπο του εν λόγω Υπο-Εκτελούντα, τότε θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.5 κατωτέρω.

6.5.Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν συναινεί στη χρήση συγκεκριμένου Υπο-Εκτελούντος την επεξεργασία, κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως.

 

7.Τήρηση Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

7.1.Ο Εκτελών την Επεξεργασία τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων Επεξεργασίας που εκτελεί για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας προκειμένου να το θέτει στην διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή/και της εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. Το εν λόγω αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (1) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου και του Εκτελούντος και τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (2) τις κατηγορίες Επεξεργασιών που διεξάγονται, (3) τις τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (4) μία γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που ισχύουν σε σχέση με τα υπό Επεξεργασία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει, ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιεί στον Εκτελούντα την Επεξεργασία το πρόσωπο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ – DPO) που διατηρεί στην επιχείρησή του, και κάθε αλλαγή του προσώπου αυτού.

7.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφόσον του ζητηθεί από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία θα παρέχει σ’ αυτόν κάθε σχετική συνδρομή για την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών καθώς και την επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου που θα τηρείται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

7.3.Η εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία τήρηση του αρχείου δραστηριοτήτων Επεξεργασίας δεν απαλλάσσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από την υποχρέωσή του σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων Επεξεργασίας για τις οποίες ο ίδιος είναι υπεύθυνος, το οποίο και θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες στην παρ.1 του άρθρου 30 του Κανονισμού πληροφορίες. 

 

8. Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

8.1.Ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αμελλητί, και εάν είναι δυνατόν εντός 48 ωρών, εφόσον συμβούν τα κατωτέρω:

(α)λάβει αίτημα έρευνας, επιθεώρησης, ελέγχου ή κλήση από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή αναφορικά με την Επεξεργασία,

(β)αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή διατηρεί εύλογη πεποίθηση ή υποψία ότι έχει επισυμβεί τέτοια παραβίαση.

Οι ανωτέρω ενημερώσεις δεν συνιστούν παραδοχή του Εκτελούντος την Επεξεργασία περί παραβίασης των παρόντων ΓΟΕΕΔ εκ μέρους του.

8.2 Στην περίπτωση κατά την οποία κατά την παροχή των Υπηρεσιών από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία λάβει χώρα συμβάν Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να περιορίσει, μετριάσει, άρει, θεραπεύσει ή/και διορθώσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση και τα αποτελέσματα αυτής και συνεργάζεται άμεσα και στενά με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου για την κατάρτιση πλάνου άμεσης απόκρισης και απόκρουσης ως προς τη σχετική παραβίαση. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, συνεργάζεται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας ως προς την ενημέρωση των φυσικών προσώπων ή και της αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 33 και 34 του Κανονισμού. Η απόφαση γνωστοποίησης παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εποπτική αρχή καθώς και η ανακοίνωση παραβίασης στα υποκείμενα των δεδομένων λαμβάνεται και υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατόπιν εκ μέρους του εκτίμησης συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων των άρθρων 33 και 34 του Κανονισμού. 

 

9. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου

9.1.Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία, εφόσον του ζητηθεί, επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην αξιολόγηση της υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας να συντάσσει Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχοντας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα τηρούμενα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν στις πράξεις επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα δυνάμει της Σύμβασης. Η απόφαση περί σύνταξης Εκτίμησης Αντικτύπου καθώς και η σύνταξη του περιεχομένου αυτής, επαφίεται αποκλειστικώς και μόνο στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 

10. Δικαίωμα διενέργειας ελέγχου

10.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία και έγγραφο προς απόδειξη της συμμόρφωσης του προς τις υποχρεώσεις του που περιγράφονται στην παρούσα.  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία με τους παρόντες ΓΟΕΕΔ και τα Παραρτήματα αυτής, μία φορά ετησίως ή/και περισσότερες φορές αν προκύψει περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διάρκεια του ιδίους έτους μετά την διενέργεια του ελέγχου. Κατόπιν σχετικής έγκαιρης ειδοποίησης εκ μέρους του Υπευθύνου Επεξεργασίας περί έναρξης ελέγχου, η οποία παρέχεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προ της διεξαγωγής  του ελέγχου, ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει τα συστήματα Επεξεργασίας που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, τις εγκαταστάσεις και τα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαθέσιμα προς έλεγχο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη- ελεγκτή (auditor) επιλογής του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Ο auditorδεν θα πρέπει να αποτελεί ανταγωνιστή του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρέχει, όπου και όπως του ζητηθεί από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, έγγραφη εγγύηση και δήλωση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας η οποία να καλύπτει κάθε είδους συνεργαζόμενο με τον auditorνομικό ή φυσικό πρόσωπο ή προστηθέντα αυτού. Όλα τα έξοδα και κόστη του ελέγχου βαρύνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Oέλεγχος θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Εκτελούντος την Επεξεργασία και δεν θα διενεργείται με τρόπο που δεν θα παρακωλύει την άσκηση των λοιπών δραστηριοτήτων του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Η διάρκεια του ελέγχου δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

10.2.Σε περίπτωση που εκ του ελέγχου προκύψει παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης του Εκτελούντος την Επεξεργασία δυνάμει της παρούσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να αξιώσει την άμεση διόρθωση και θεραπεία του εντοπιζόμενου κενού ή προβλήματος, με έξοδα του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Σε περίπτωση που, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος συναρτώμενου με την φύση του κενού και τα εύλογα χρονικά περιθώρια διόρθωσής του, ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν θεραπεύσει το κενό ή σφάλμα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

 

11. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός ΕΕ.

11.1.Ο Χρήστης δια της αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης της Υπηρεσίας, αποδέχεται ότι ο Εκτελών την Επεξεργασία και για τις ανάγκες αυτής, διαβιβάζει τα δεδομένα στο σύστημα Azureτης Microsoft.

11.2.Οποιαδήποτε διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία σε οποιοδήποτε πέρα του προαναφερόμενου τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης οδηγίας και εντολής του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

12. Αποζημίωση- δικονομική εγγύηση

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να αποζημιώσει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για τυχόν ζημία του Εκτελούντα την Επεξεργασία από την παραβίαση της παρούσας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας παραβίασης των υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, οποιοσδήποτε τρίτος, περιλαμβανομένης Δημόσιας Αρχής, στραφεί κατά του Εκτελούντα την Επεξεργασία, είτε δικαστικώς, είτε εξωδικαστικώς, είτε στο πλαίσιο ακρόασης ή κλήσης εκ μέρους της Δημόσιας Αρχής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει με έξοδά του τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και (σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας) να παρέμβει υπέρ του στη σχετική δικαστική διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξαιτίας παραβίασης της παρούσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποστεί οιαδήποτε ζημία, περιλαμβανομένης της καταδίκης του Εκτελούντος την Επεξεργασία σε καταβολή χρηματικού ποσού σε ζημιωθέντα τρίτο, και περιλαμβανομένης της περίπτωσης επιβολής κυρώσεων κατά του Εκτελούντος την Επεξεργασία εκ μέρους της Δημόσιας Αρχής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, ως προς κάθε ζημία που θα υποστεί από τα ανωτέρω, περιλαμβανομένης της δικαστικής δαπάνης και των εξόδων στα οποία υπεβλήθη ο Εκτελών την Επεξεργασία για την υπεράσπισή του έναντι των ανωτέρω τρίτων προσώπων ή/και Δημοσίων Αρχών. 

Τις όμοιες, αντίστροφες υποχρεώσεις αναλαμβάνει και ο Εκτελών την Επεξεργασία έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία.

Οι ανωτέρω όροι αναφορικά με την ευθύνη των συμβαλλομένων μερών ισχύουν αποκλειστικά και μόνο ως προς τα θέματα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ρυθμίζουν οι παρόντες ΓΟΕΕΔ και δεν επηρεάζουν, ούτε άλλως πώς τροποποιούν, αναιρούν τους αντίστοιχους όρους ή/και περιορισμούς της Σύμβασης αναφορικά με την ευθύνη των συμβαλλομένων για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.  

 

13. Λοιπές γενικές διατάξεις

13.1.Εάν μια ή περισσότερες διατάξεις που αφορούν τους παρόντες ΓΟΕΕΔ κηρυχθούν εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή μη εκτελέσιμες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Στη περίπτωση αυτή οι παρόντες ΓΟΕΕΔ θα εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των μερών, σαν να μην υπήρχε ποτέ η διάταξη που κηρύχθηκε άκυρη ή μη εκτελεστή.

13.2 Οι παρόντες ΓΟΕΕΔ δύνανται να τροποποιούνται από την SingularLogic, κατά συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

 

14. Επικοινωνίες και Εφαρμοστέο Δίκαιο

14.1 Οι επικοινωνίες των μερών που προβλέπονται στην παρούσα, καθώς και οι έγγραφες εγκρίσεις ή άλλες οδηγίες που παρέχονται από το ένα μέρος προς το άλλο δυνάμει της παρούσας, θεωρούνται έγκυρες και εφόσον παρασχεθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καθορίζουν τα μέρη και εφόσον για την αποστολή των ηλεκτρονικών επιστολών ο αποστολέας ζητεί και λαμβάνει απόδειξη παράδοσης/παραλαβής της ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη, στην οποία (ζητούμενη απόδειξη παραλαβής και ανάγνωσης) οφείλει να ανταποκρίνεται ο παραλήπτης (read& deliveryreceipt). 

 

14.2Οι παρόντες ΓΟΕΕΔ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟ-ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Microsoft Azure

Cloud Services