ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ myGalaxy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O δικτυακός τόπος www.myGalaxy.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος ή/και myGalaxy») έχει δημιουργηθεί από τη SingularLogic με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή Υπηρεσιών myGalaxy στους Eπισκέπτες/Xρήστες του myGalaxy.

Χρήση του myGalaxy μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ο Επισκέπτης/Χρήστης του myGalaxy υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση του myGalaxy content, καθώς και τους επιμέρους SST πριν τη χρήση κάθε επιμέρους Υπηρεσίας myGalaxy και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος προς συμμόρφωση με αυτούς. Ο Επισκέπτης/Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους SST. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Yπηρεσίας myGalaxy διέπεται από SST, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και των SST αναφορικά με μία Υπηρεσία myGalaxy, θα υπερισχύουν οι SST.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω στους παρόντες όρους ή στους SST μίας επιμέρους Υπηρεσίας myGalaxy, οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις, θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω: 

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Χρήστης σε μία ή/και περισσότερες myGalaxy Applications κατά τη χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του myGalaxy. 

«Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User)» σημαίνει πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στο myGalaxy.

«Πιστοποιημένος Χρήστης (Verified User)» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα και τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί/πιστοποιηθεί.

«Yπηρεσία myGalaxy» σημαίνει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης ενός ή περισσοτέρων myGalaxy Applications ή/και μίας ή περισσοτέρων myGalaxy Libraries.

«myGalaxy» σημαίνει ένα διαδικτυακό γαλαξία web, cloud& mobilemyGalaxyapplications και myGalaxy Libraries.

«myGalaxy Application» σημαίνει μία εφαρμογή λογισμικού που λειτουργεί εντός του περιβάλλοντος του myGalaxy είτε αυτοτελώς είτε σε διασύνδεση με άλλα συστήματα ή/και υπηρεσίες ή/και προγράμματα της SingularLogic ή/και τρίτων.

«myGalaxy Content» σημαίνει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.myGalaxy.gr και  περιλαμβάνει τόσο τις myGalaxy Applications όσο και τις myGalaxy Libraries.

 «myGalaxy Libraries»σημαίνει περιεχόμενο που προβάλλεται και είναι προσβάσιμο από το myGalaxy εξαιρουμένων των myGalaxy Applications και δύναται να περιλαμβάνει γραπτά κείμενα, τεκμηρίωση πολιτικές, prospectus ακόμη και αρχεία ήχου ή εικόνας.

«SingularLogic» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Τ.Κ. 145 64 με ΑΦΜ 997985169 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο προμηθευτών με αριθμό Ζ-21825/2-12-2010.  

«SST(Specific Service Termsσημαίνει τους ειδικότερους όρους χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ή/και μίας κατηγορίας/ομάδας Υπηρεσιών myGalaxy.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Δημιουργία myGalaxy Account

Για την εν γένει περιήγηση στο myGalaxy δεν απαιτείται εγγραφή. Ωστόσο για την πρόσβαση και χρήση ορισμένων εκ των Υπηρεσιών myGalaxy απαιτείται ο Επισκέπτης /Χρήστης να εγγραφεί στο myGalaxy δια της καταχώρησης e-mail και συνθηματικού (password). Δια της ολοκληρώσεως της διαδικασίας εγγραφής κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και αποδοχή των παρόντων όρων ο Επισκέπτης/Χρήστης καθίσταται πλέον Εγγεγραμμένος Χρήστης. 

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει την ευθύνη της επιλογής και της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας. 

Εκτός από την εγγραφή στο myGalaxy, η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy που διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν χρέωσης προϋποθέτει και τη δημιουργία myGalaxy Account ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία. Για τη δημιουργία του myGalaxy Account απαιτείται η συμπλήρωση όλων των σχετικών στοιχείων που σχετίζονται και με την έκδοση του τιμολογίου για τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ο οποίος δημιουργεί myGalaxy Account εγγυάται ότι οι παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες για τη δημιουργία του myGalaxy Account είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, υποχρεούμενος να δηλώσει την άμεσα τη σχετική αλλαγή σε περίπτωση μεταβολής τους. Περαιτέρω ο Εγγεγραμμένος Χρήστης κατά το χρόνο της δημιουργίας του myGalaxy Account εγγυάται ότι έχει την εξουσία δέσμευσης και εκπροσώπησης του προσώπου για λογαριασμό του οποίου δημιουργείται το myGalaxy Account.

Χρήση του Λογαριασμού

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει με χρήση του συνθηματικού του και οφείλει να προβαίνει και σε τυπική έξοδο από τον λογαριασμό του στο τέλος της χρήσης (logout). Η SingularLogicδεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης  παρέχει τη συγκατάθεσή του στη SingularLogic να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τις Υπηρεσίες myGalaxy ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το myGalaxy Content ή/και, για νέα προγράμματα που η SingularLogic θέτει σε κυκλοφορία ή/και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η SingularLogic ή/και οι συγγενείς της εταιρίες παρέχουν. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy για μηνύματα από τη SingularLogic σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy.

Διαγραφή του Λογαριασμού

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην ειδικότερη αντίστοιχη ενότητα του myGalaxy. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του, από τον ίδιο τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, η SingularLogic προβαίνει σε διαγραφή των Δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε Υπηρεσία/ες myGalaxy που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης είχε αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης της/ους μέσω του myGalaxy. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ myGalaxy

Γενικά

Εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy, κάθε Υπηρεσία myGalaxy παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy, η SingularLogic δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία myGalaxy θα καλύψει τις απαιτήσεις του Χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η SingularLogic αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της Υπηρεσίας myGalaxy σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.  

Η SingularLogic ενδέχεται να ενημερώνει τις Υπηρεσίες myGalaxy με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων λειτουργιών. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ή κατά την αναβάθμιση των λειτουργιών της ενδέχεται να προκληθούν μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας της Υπηρεσίας myGalaxy κατά το διάστημα των οποίων, ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα που τυχόν έχουν αποθηκευτεί στην Υπηρεσία myGalaxy, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η SingularLogic θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας της Υπηρεσίας myGalaxy και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών myGalaxy, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών τους.

Προϋποθέσεις - Περιορισμοί - Απαιτούμενη Υποδομή

Ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η απόκτηση και χρήση αυτής μπορεί να προϋποθέτει την εγκατάσταση άλλου προγράμματος της SingularLogic στις εγκαταστάσεις του Χρήστη ή/ και τη διατήρηση εν ισχύ βελτιωμένων εκδόσεων (release) αυτού του προγράμματος κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST της αντίστοιχης Υπηρεσίας myGalaxy.

Η χρήση του myGalaxy από τον Χρήστη προϋποθέτει την εκ μέρους του Χρήστη χρήση browserο οποίος είναι  συμβατός με το myGalaxy. Οι υφιστάμενοι με το myGalaxy συμβατοί browsersαναφέρονται στο Συμβατοί Browsers.

Περαιτέρω ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η χρήση της μπορεί να υπόκειται σε χρονικούς ή/και  ποσοτικούς περιορισμούς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέγιστο μηνιαίο αριθμό συναλλαγών ή σε μέγιστο διατιθέμενο αποθηκευτικό χώρο ή σε καταληκτική ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) ή/και η λειτουργία της να απαιτεί την κατοχή συγκεκριμένης υποδομής κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST.

Επιπλέον ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy η χρήση της μπορεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από Πιστοποιημένους Χρήστες οπότε στην περίπτωση αυτή ο Εγγεγραμμένος Χρήστης εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση της οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων του προσκομίζοντας στη SingularLogicόλα τα προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης δικαιολογητικά.    

Επίπεδα Διαθεσιμότητας - HelpDesk Υπηρεσιών myGalaxy

Ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy μπορεί να παρέχονται συμφωνημένα επίπεδα διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας myGalaxy κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST ή να μην παρέχεται οιοδήποτε επίπεδο διαθεσιμότητας λειτουργίας εφόσον δεν υπάρχει οιαδήποτε ειδική προς τούτο μνεία στους SST.  

Περαιτέρω ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας myGalaxy μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης (helpdesk) κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους SST ή/και κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο myGalaxyή/και να μην παρέχεται οιαδήποτε υπηρεσία υποστήριξης.

Διάρκεια

Η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης μίας Υπηρεσίας MyGalaxy, μπορεί να είναι ορισμένη ή/και αόριστη, ή/και μπορεί να εξαρτάται ή/και να σχετίζεται με τη διάρκεια και το δικαίωμα χρήσης άλλου προγράμματος της SingularLogicή/και από την ισχύ της αντίστοιχης βελτιωμένης έκδοσης αυτού (release). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxyκαθορίζεται κατά τη διαδικασία απόκτησής της και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους SST.  

Τρόπος  Διάθεσης Υπηρεσιών myGalaxy – Χρεώσεις – Πληρωμή

Οι Υπηρεσίες myGalaxy δύνανται – κατά την εκάστοτε επιχειρηματική πολιτική της SingularLogic– να διατίθενται δωρεάν ή με χρέωση κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους  SST εκάστης επιμέρους  Υπηρεσίας myGalaxy.

Οι δωρεάν υπηρεσίες μπορεί να αφορούν το σύνολο ή μέρος της λειτουργικότητας μιας Υπηρεσίας myGalaxy, καθώς και να παρέχονται υπό περιοριστικούς όρους, που συναρτώνται και εξαρτώνται από διάφορους μετρήσιμους παράγοντες και όρια ως ενδεικτικά ο αριθμός πελατών / συναλλαγών, ο συνολικός όγκος των Δεδομένων που αποθηκεύονται στην Υπηρεσία myGalaxy, η διάρκεια του παραχωρούμενου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας myGalaxy, ο αριθμός των  χρηστών (users) κ.λπ..

Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν περιοριστικοί όροι ανά παρεχόμενη Υπηρεσία myGalaxy, θα περιγράφονται με σαφήνεια στους SST κάθε τέτοιας Υπηρεσίας myGalaxy.

Αντιστοίχως, οι διατιθέμενες με χρέωση Υπηρεσίες myGalaxy, μπορούν να ενσωματώνουν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας και να υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους και διαδοχικά επίπεδα παρεχόμενης λειτουργικότητας, συνδεόμενα με διάφορους μετρήσιμους παράγοντες και όρια ως  ανωτέρω  και συνοδευόμενες με αντίστοιχα επίπεδα χρεώσεων. Οι σχετικές χρεώσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες και ο τρόπος υπολογισμού αυτών, θα προσδιορίζεται στους SST κάθε τέτοιας Υπηρεσίας myGalaxy.

H χρέωση και η πληρωμή των υπηρεσιών myGalaxy μπορεί να γίνεται προκαταβολικά εφάπαξ ή/και τμηματικά για συγκεκριμένη κάθε φορά χρονική περίοδο διάρκειας ισχύος της παρεχόμενης Υπηρεσίας myGalaxyή / και απολογιστικά, κατά τη διακριτική ευχέρεια της SingularLogic, σε τακτά χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη περίοδο χρήσης και χρέωσης (πχ μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια κλπ) κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα κατά τη διαδικασία απόκτησής της και σύμφωνα με τους αντίστοιχους SST.

Για τη χρέωση δύναται να εκδίδεται τιμολόγιο ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Εκτός αν άλλως ορίζεται κατά τη διαδικασία απόκτησης μίας Υπηρεσίας myGalaxy ο Εγγεγραμμένος Χρήστης οφείλει να εξοφλεί κάθε χρέωση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους SST ή/και κατά τη διαδικασία απόκτησής της. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν προθεσμία εξόφλησης της σχετικής χρέωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου χρέωσής της. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αποδέχεται ότι μη εμπρόθεσμη αποπληρωμή των σχετικών χρεώσεων μίας Υπηρεσίας myGalaxy δύναται να οδηγεί σε διακοπή του δικαιώματος χρήσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας myGalaxy.  Η SingularLogicδεν είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί ειδικά τον Εγγεγραμμένο Χρήστη για την επικείμενη διακοπή των Υπηρεσιών myGalaxy εξαιτίας της μη αποπληρωμής των σχετικών χρεώσεων.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, η αποπληρωμή της χρέωσης των Yπηρεσιών myGalaxy μπορεί να γίνεται:

  • Με πάγια εντολή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Εγγεγραμμένου Χρήστη  προς τον αρμόδιο φορέα που τηρεί το λογαριασμό πληρωμών του (λογαριασμός τραπέζης, πιστωτική κάρτα κλπ)
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν σχετικής συμφωνίας, όπου ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να συμπληρώνει συγκεκριμένες πληροφορίες στην αιτιολογία της πληρωμής.
  • Με χρήση κωδικού πληρωμής που εκδίδεται από τη SingularLogic, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από ιδρύματα πληρωμών για απευθείας πληρωμή
  • Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με χρήση άλλου αποδεκτού μέσου πληρωμής.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής γίνεται κατά τη διαδικασία απόκτησης εκτός αν άλλως ορίζεται στους SST.

Για όλες τις Υπηρεσίες myGalaxy που θα παρέχονται με χρέωση, θα προβλέπονται οι σχετικοί όροι χρέωσης αυτής στους SST.  Η αποδοχή των παρόντων όρων από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη σε συνδυασμό με την αποδοχή των αντίστοιχων SST μίας Υπηρεσίας myGalaxy συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των αντίστοιχων χρεώσεων από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου του myGalaxy Account.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του myGalaxy Content (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη SingularLogic ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση, εκτός αν άλλως ειδικά ορίζεται στους SST.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του myGalaxy Content με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SingularLogic. Η SingularLogic επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Tυχόν εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονόματα τρίτων εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και που ενδεχομένως προβάλλονται στις σελίδες του myGalaxy ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο myGalaxy δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛA WEBSITES

Η SingularLogic δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο  myGalaxy, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Eπισκέπτης/Xρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Eπισκέπτης/Xρήστης οφείλει να απευθύνεται.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ myGALAXY - ΕΥΘΥΝΗ

Η SingularLogicκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του myGalaxy, σε κάθε όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του myGalaxy θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη.  Συνεπώς η SingularLogic δεν φέρει ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες του myGalaxy και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία του myGalaxy. Ο Eπισκέπτης/Xρήστης αποδέχεται ότι η SingularLogic δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του myGalaxy δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του myGalaxy μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του myGalaxy ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της SingularLogic ή οφείλονται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας. Ως εκ τούτου, η SingularLogicδεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του myGalaxyή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλεια του περιεχομένου τους.

Ο Eπισκέπτης/Xρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του myGalaxy Content και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο myGalaxy ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών myGalaxy.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Επισκέπτες /Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του myGalaxy για:

  • να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/επισκεπτών ή τρίτων. 
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του myGalaxy. 

Ο  Eπισκέπτης/Xρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του myGalaxy, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τη SingularLogic έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του myGalaxy.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του myGalaxy Content ή/και χρήσης μίας Υπηρεσίας myGalaxy κατά παράβαση τόσο των παρόντων όρων όσoκαι των SST, ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη SingularLogic για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο Επισκέπτης/Xρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο myGalaxy και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η SingularLogic παρέχει τις Υπηρεσίες myGalaxy και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν)  υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των Δεδομένων από τις Υπηρεσίες myGalaxy βαρύνει το Χρήστη. Εκτός αν ρητά ορίζεται στους SST, η SingularLogic δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις Υπηρεσίες myGalaxy και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η SingularLogic αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά:  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση των Υπηρεσιών myGalaxy θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.  

 

COOKIES

Ο δικτυακός τόπος του myGalaxy ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση Επισκέπτη/ Χρήστη. Η ισχύουσα πολιτική της SingularLogic αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα cookiesτου myGalaxy είναι προσβάσιμη στο www.myGalaxy.gr/cookies. Η SingularLogic δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για τη χρήση των cookies δια της δημοσιεύσεως νέων όρων αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies. Οι  Επισκέπτες/Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν την πολιτική των cookies για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του myGalaxy συνάγεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του myGalaxy.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H SingularLogic καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρούν οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες, με σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Eπισκεπτών/Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Οι Υπηρεσίες myGalaxy χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL(SecureSocketLayer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit. Η τεχνολογία SSLστηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Serverγίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. O Επισκέπτης/Χρήστης του myGalaxy μπορεί να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, εφ’ όσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» και ταυτόχρονα στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται εικονίδιο με λουκέτο.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους καθώς και τους SST των επιμέρους Υπηρεσιών myGalaxy σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του myGalaxy και εκτός αν άλλως ορίζεται θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.myGalaxy.gr. HSingularLogic δύναται, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται προς τούτο είτε να αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την επελθούσα ή/και την επικείμενη αλλαγή των παρόντων όρων ή/και των επιμέρους SSΤ είτε να επισημαίνει με έτερο τρόπο στον Χρήστη την επελθούσα ή/και επικείμενη αλλαγή. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους γενικούς όρους ή με τους τροποποιημένους SSTοφείλει να απέχει από τη χρήση του myGalaxy ή/και από τη χρήση συγκεκριμένης Υπηρεσίας myGalaxy.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη/Χρήστη συμπεριλαμβανομένου του Εγγεγραμμένου Χρήστη ή/και του Πιστοποιημένου Χρήστη του myGalaxy διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι Χρήστες του myGalaxy παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η SingularLogic συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών του δικτυακού τόπου www.myGalaxy.gr, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται εξαρτώνται από την αιτούμενη προς χρήση κάθε φορά  Υπηρεσία myGalaxy και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη Yπηρεσία myGalaxyμπορεί και να προβλέπεται προαιρετική μόνον συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Η SingularLogic είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών με σκοπό τόσο την παροχή των Υπηρεσιών myGalaxyόσο και για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών. Οι Επισκέπτες /Χρήστες του δικτυακού τόπου κατά τη διαδικασία εγγραφής τους και καταχωρώντας τα στοιχεία, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα καταχωρούμενα από αυτούς στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην SingularLogic να χρησιμοποιηθούν αυτά από, τις θυγατρικές της και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με την SingularLogic που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι Επισκέπτες/Χρήστες ή/και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ή/και οι Πιστοποιημένοι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των όρων του παρόντος, να αρνηθεί την απονομή username(κωδικού πρόσβασης) ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών myGalaxy.

Σε κάθε περίπτωση ο Xρήστης του δικτυακού τόπου www.myGalaxy.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Singularlogic. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.           

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη SingularLogicπου απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.