Βιβλιοθήκη

Δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να δημιουργηθούν αυτόματα οι ειδικοί κωδικοί ΜΥΦ που είναι απαραίτητοι για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων. 

Δείτε τις οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες”

Δείτε τις οδηγίες για τον υπολογισμό των απαραίτητων αξιών που αφορούν σε παρακρατούμενους φόρους αμοιβών που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε την παραμετροποίηση για τον υπολογισμό του νέου εντύπου περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Η βασικότερη αλλαγή του εντύπου είναι ότι πλέον δεν γίνεται ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ στις εισροές .

Σελίδες