Βιβλιοθήκη

Δείτε πως να παραμετροποιήσετε τους συναλλασσομένους σας για την ενημέρωση της ΜΥΦ

Δείτε με ποιό τρόπο είναι δυνατή η μεταβολή/ τροποίηση των ειδικών κωδικών που έχουν δημιουργηθεί για την υποβολή φορολογικών στοιχείων για υποβολή.

Δείτε τη διαδηκασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία των ειδικών κωδικων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή φορολογικών στοιχείων για υποβολή (ΜΥΦ)

Προσαρμογή στην ΠΟΛ 1179/2015, 13/08/2015

Προσαρμογή στην ΠΟΛ 1179/2015, 13/08/2015

Το Galaxy διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής ιστορικότητας των εγγραφών μέσα στο σύστημα, ώστε να πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο αν πραγματοποιήθηκε μεταβολή δεδομένων και σε ποιο επίπεδο “εγγραφής” (απλό) ή “πεδίου” (λεπτομερές) .

Διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων θα έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ θέματα όπως :

ΦΜΥ ορισμένου χρόνου βάσει ΠΟΛ 1179/2015

Δημιουργήστε αρχείο “Αναγγελιών οικιοθελούς αποχώρησης (Ε5)”, εκτελώντας τη διαδικασία της δημιουργίας του αρχείου "Ε5 - Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης".

Προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στους εργαζόμενους που θα συμπεριλάβετε, τις απαραίτητες πληροφορίες . Δείτε στον πίνακα, τα πεδία που  πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά για τη σωστή δημιουργία του αρχείου.

Δείτε επίσης ποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να καταχωρίσετε κατά περίπτωση σε πεδία προαιρετικά, καθώς και ποια πεδία το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα . 

Σελίδες