Βιβλιοθήκη

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου : Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου : Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Δείτε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ.

Το πλήκτρο ενεργειών “Αντικατάσταση” ενσωματώνει εκτός της Αντικατάστασης απόδειξης εισόδου και μια νέα επιλογή την Έκδοση τιμολογίου σε ακύρωση απόδειξης εισόδου.

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38)

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

 

Η έκδοση 4.06 της εφαρμογής PersonnelN.G., περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις στις Πρότυπες εταιρείες ELW - ELL

Σελίδες