Βιβλιοθήκη

Ο σκοπός του κειμένου είναι να περιγράψει τα βήματα που είναι απαιτητά ως αρχική παραμετροποίηση μιας βάσης, που λειτουργεί ήδη σε πλατφόρμα Galaxy, ώστε να λειτουργήσει το module της μισθοδοσίας

Νόμος 4635/2019 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής :

Νόμος 4635/2019 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής :

  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων

Με τη νέα έκδοση θα γίνεται η απαραίτητη παραμετροποιηση σε Παραστατικά – Οικονομικές εγγραφές – Λογιστικά άρθρα, ενεργοποίηση πεδίων σε επιμέρους οντότητες κ.λπ., για την καθαυτή προσαρμογή της στις απαιτήσεις της επιβαλλόμενης από το νόμο τήρησης των Ηλεκτρονικών βιβλίων.

  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων* φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση :
  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση :

Σελίδες