Βιβλιοθήκη

Η λειτουργικότητα αφορά στην εκτέλεση Survey Campaigns από διασυνδεδεμένους 3rd party Survey παρόχους. Υποστηρίζεται ως βασικός πάροχος (external provider) ο SurveyMonkey (web πλατφόρμα μαζικής αποστολής ερωτηματολογίων με email για λήψη αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έρευνες προϊόντων κ.λπ.).

Στην ενότητα των στόχων έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους στόχους δραστηριοτήτων.

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Η οντότητα αυτή ομαδοποιεί και οργανώνει τις ενέργειες του τμήματος Marketing. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βέλτιστος προγραμματισμός των ενεργειών.

Ένα ενδιαφέρον κύκλωμα του πλάνου επισκέψεων είναι η Βέλτιστη διαδρομή με σκοπό την αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων (σειρά, έναρξη και λήξη) που δημιουργήθηκαν με κριτήριο τη διεύθυνση της δραστηριότητας (η διεύθυνση της δραστηριότητας είναι η διεύθυνση του λογαριασμού της).

Εκτελέστε πληρωμές εξόδων μέσω Web Banking 

ABC ανάλυση είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης οντοτήτων, όπως πελάτες, είδη κ.λπ. σε τρεις κατηγορίες, A, B και C, ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε οντότητας σε ένα συνολικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις σε ένα πελάτη σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων

 

 

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, ώστε να προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολο

Σελίδες