Βιβλιοθήκη

Επέκταση στη λειτουργικότητα για τη διαχείριση εξοδολογίων στο Galaxy CRM και την αυτόματη δημιουργία οικονομικών εγγραφών στο ERP. Η καταχώριση του εξοδολογίου γίνεται με χρήση του τύπου Δραστηριότητας “Αίτημα εργαζομένου”.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η λειτουργικότητα πιστότητας του Galaxy επεκτάθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει και το Σύστημα “Hospitality” στη λειτουργία της. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ποντοδοσίας σε πελάτες βάσει παραμετρικών κανόνων καθώς και ανάθεση έκπτωσης βάσει των προνομίων που αποδίδονται σε αυτούς.

Υλοποιήθηκε νέος μηχανισμός που επιτρέπει σε Core, Custom εκτυπώσεις και σε Advanced Custom Views να αποσταλούν σε email Campaign. Ο ορισμός τους γίνεται μέσα από τη νέα οντότητα Αναφορές Email, στην οποία επιλέγεται το επιθυμητό report καθώς και τα φίλτρα τα οποία θα εκτελεστούν σε κάθε αποστολή .

Το GalaxyERR δυναμικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και απόλυτα εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία παρέχει λειτουργίες αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με :

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Πληροφόρησης. 

Το “Galaxy”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης και διαχείρισης της εφαρμογής για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData.

Κυκλοφορία νέας έκδοσης της εφαρμογής σε μορφή patch

Κυκλοφορία νέας έκδοσης της εφαρμογής σε μορφή patch

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 200763, 01/06/2021, με θέμα «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:

  • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
  • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», ορίζονται τα κάτωθι:

Για την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 123 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤ.ΣΥΜΒ.» Ο Τ.Α. 123 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2021 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 119 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 120 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2021 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία επιχειρήσεων αερομεταφορών και συναφών δρστηριοτήτων καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 121 «Τακτ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 122 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Σελίδες