Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Η οντότητα αυτή ομαδοποιεί και οργανώνει τις ενέργειες του τμήματος Marketing. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βέλτιστος προγραμματισμός των ενεργειών.

Ένα ενδιαφέρον κύκλωμα του πλάνου επισκέψεων είναι η Βέλτιστη διαδρομή με σκοπό την αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων (σειρά, έναρξη και λήξη) που δημιουργήθηκαν με κριτήριο τη διεύθυνση της δραστηριότητας (η διεύθυνση της δραστηριότητας είναι η διεύθυνση του λογαριασμού της).

Εκτελέστε πληρωμές εξόδων μέσω Web Banking 

ABC ανάλυση είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης οντοτήτων, όπως πελάτες, είδη κ.λπ. σε τρεις κατηγορίες, A, B και C, ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε οντότητας σε ένα συνολικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις σε ένα πελάτη σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων

 

 

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, ώστε να προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολο

Για κάθε μια από τις εγγραφές του Factorθα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα οι τύποι οικονομικών εγγραφών προκειμένου να δημιουργηθούν ορθές οικονομικές εγγραφές καθώς και οι τύποι οικονομικών εγγραφών που ακυρώνουν τις εγγραφές. Δείτε σχετικά στο Παράρτημα εγγραφών . 

Σελίδες