Βιβλιοθήκη

Τα έτοιμα Dashboards στο Galaxy CRM

Έτοιμα Dashboards στο Galaxy ERP

Το “Galaxy” σας παρέχει έτοιμα Dashboards, ενσωματωμένα στο Market, ώστε να τα εισάγετε στην εγκατάστασή σας .

Βήματα για την εισαγωγή :

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση του School Manager 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1217/2018 για τα έτη μετά το 2018 η υποβολή, των φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) πλέον γίνεται σε ετήσια βάση αντί τριμήνου, όπως οριζόταν με την ΠΟΛ 1022/2014. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου της ΜΥΦ ορίζεται η 31/03/2019.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της ΠΟΛ.1166/2018

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση του Galaxy Retail

Η σύνδεση μιας μονάδας μέτρησης με μονάδα μέτρησης myGalaxy επιτυγχάνεται με τον ορισμό της μονάδας μέτρησης myGalaxy στη φόρμα της μονάδας μέτρησης της εφαρμογής.

Μέσω του Galaxy payroll μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μισθοδοσία των Μελών Δ.Σ. και των μελών Δ.Σ. που διατηρούν ταυτόχρονα και σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας την ίδια καρτέλα απασχόλησης. Έτσι επιτυγχάνεται ο σωστός υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει του υπολοίπου ορίου ΕΦΚΑ και των δυο σχέσεων εργασίας, καθώς και ο σωστός υπολογισμός φόρου βάσει των εισοδημάτων και των δυο σχέσεων εργασίας.

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Σελίδες