Βιβλιοθήκη

Δείτε τις τελευταίες εκδόσεις Defacto (WF, WE, WL)

Η λειτουργικότητα αφορά στην εκτέλεση Survey Campaigns από διασυνδεδεμένους 3rd party Survey παρόχους. Υποστηρίζεται ως βασικός πάροχος (external provider) ο SurveyMonkey (web πλατφόρμα μαζικής αποστολής ερωτηματολογίων με email για λήψη αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έρευνες προϊόντων κ.λπ.).

Στην ενότητα των στόχων έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους στόχους δραστηριοτήτων.

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Η οντότητα αυτή ομαδοποιεί και οργανώνει τις ενέργειες του τμήματος Marketing. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βέλτιστος προγραμματισμός των ενεργειών.

Ένα ενδιαφέρον κύκλωμα του πλάνου επισκέψεων είναι η Βέλτιστη διαδρομή με σκοπό την αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων (σειρά, έναρξη και λήξη) που δημιουργήθηκαν με κριτήριο τη διεύθυνση της δραστηριότητας (η διεύθυνση της δραστηριότητας είναι η διεύθυνση του λογαριασμού της).

Εκτελέστε πληρωμές εξόδων μέσω Web Banking 

ABC ανάλυση είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης οντοτήτων, όπως πελάτες, είδη κ.λπ. σε τρεις κατηγορίες, A, B και C, ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε οντότητας σε ένα συνολικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις σε ένα πελάτη σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων

 

 

Σελίδες