Βιβλιοθήκη

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38)

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

 

Η έκδοση 4.06 της εφαρμογής PersonnelN.G., περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις στις Πρότυπες εταιρείες ELW - ELL

Ενεργοποιήθηκε στην εργασία Ατομικές Βεβαιώσεις σε Αρχείο (JL10) το πλήκτρο "Ηλεκτρονική Υποβολή Βεβαίωσης Αποδοχών" για τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο www.gsis.gr και την υποβολή της Βεβαίωσης Αποδοχών.

Ενεργοποιήθηκε στην εργασία Ατομικές Βεβαιώσεις σε Αρχείο (JL10) το πλήκτρο "Ηλεκτρονική Υποβολή Βεβαίωσης Αποδοχών" για τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο www.gsis.gr και την υποβολή της Βεβαίωσης Αποδοχών.

Μηνιαία Υποβολή αρχείου JL10

O νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει νέους ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)   

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του

Σελίδες