Βιβλιοθήκη

 
Δείτε τις οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
 

Προϋπολογισμός – Εισαγωγή από απολογιστικά δεδομένα

Για να εισαγάγετε λογαριασμούς και αξίες από τα απολογιστικά δεδομένα του προηγούμενου έτους στο νέο προϋπολογισμό δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε .

 

Στο site του προγράμματος Δι@ύγεια αναρτώνται κινήσεις διαφόρων θεματικών ενοτήτων από τους υπόχρεους Φορείς (Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.).

Το “Galaxy” διαθέτει ένα μηχανισμό, αυτόν της “Διαύγειας” για τη μεταβίβαση του Προϋπολογισμού κατά την έγκριση του, των κινήσεων Δέσμευσης (ΑΥΔ), της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και των Πληρωμών (Πληρωμή εντάλματος). Χάρη στο μηχανισμό αυτό, υπάρχει και η δυνατότητα διαβίβασης των εγγράφων PDF, επιλογής του χειριστή.

Το κύκλωμα Δημόσιο Λογιστικό αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου.

Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες μονάδων Δημοσίου διαθέτει τη δυνατότητα παρακολούθησης προϋπολογισμού, διαχείρισης των εσόδων και δαπανών τους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, για την επίτευξη των στόχων τους.

Η ενότητα αυτή περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης της διαβίβασης παραλείψεων / αποκλίσεων στην πλατφόρμα myDATA για το έτος 2021, από τις επιχειρήσεις ως λήπτες παραστατικών. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται αφορούν σε αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης λήπτη (δαπάνες επιχείρησης βάσει τιμολογίων που εκδίδονται από προμηθευτές της, ημεδαπές επιχειρήσεις) και εσόδων αυτοτιμολόγησης λήπτη (έσοδα επιχείρησης για τα οποία αυτοτιμολογείται ημεδαπή επιχείρηση πελάτης της). Η διαβίβαση παραλήψεων / αποκλίσεων διενεργείται είτε όταν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη συνολική αξία προ ΦΠΑ των παραστατικών, είτε οι εκδότες τους δεν τα διαβίβασαν ως όφειλαν.

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Ενσωματώθηκαν νέες παράμετροι και έλεγχοι για την παραγωγή αρχείων, απαιτητών από την ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν στις εφαρμογές Manager/ Eurofasma Next και Γενική Λογιστική Next

Σελίδες