Βιβλιοθήκη

Μέσω του Galaxy payroll μπορείτε να μετακινήσετε αυτόματα απασχολούμενους από μια εταιρία/υποκατάστημα σε μια άλλη εταιρία/υποκατάστημα, με την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία πρόσληψης.

Module Rf αποθήκες advanced - Διαχείριση Packing

Δείτε πως θα καταχωρίσετε οικονομική εγγραφή 39α όταν στην εγκατάστασή σας δεν περιλαμβάνεται το Εμπορικό Κύκλωμα

Διαδικασία αντικατάστασης απόδειξης καυσίμων με Τιμολόγιο 

Στη σελίδα “Άλλες επιλογές 1/2” του τύπου δραστηριότητας, ενσωματώθηκαν παράμετροι σχετικά με τις τιμές των ειδών που κινούνται στις γραμμές της ευκαιρίας πώλησης :

Με τη “συλλογή ειδών πελάτη” έχετε τη δυνατότητα σχεδιασμού λίστας ειδών, η οποία αφορά είτε σε συγκεκριμένο πελάτη είτε σε κατηγορίες πελατών. Καλείται κατά τη διαδικασία καταχώρισης εμπορικού παραστατικού με σκοπό την εύκολη και γρήγορη συμπλήρωση των ποσοτήτων

Τα είδη συλλογής πελάτη (γκάμες ειδών) δύνανται να ενημερώνονται αυτόματα με τις αγοραστικές συνήθειες του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ποσότητες που αγοράζονται ή παραγγέλλονται από τον πελάτη.

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.33 του Galaxy Commercial 

Στις κατηγορίες πελάτη ενσωματώθηκε μια ιδιαίτερη στήλη η “Εταιρία” για να καλύψει την ανάγκη να διαφοροποιείται ανά εταιρία κάθε κατηγορία πελάτη .

Σελίδες