Βιβλιοθήκη

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 48 16/10/2020, με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Α΄) και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄) σχετικά με την ασφάλιση, στον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των αναφερόμενων στο θέμα μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και δόθηκαν νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 47 16/10/2020, με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ.200/τ. Α΄) καθώς και 45 και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄), σχετικά με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δόθηκαν νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ

Ενημέρωση βάσει των εγκυκλίων ΕΦΚΑ 47 και 48 (Έμμισθοι Νομικοί, Μηχανικοί και Υγειονομικοί) 
 

 

Νέα δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων SMS σε επαφές η οποία εμπλουτίζει το after sales service στοχεύοντας στην άμεση πληροφόρηση των πελατών. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη είτε για αποστολή σε συγκεκριμένη επαφή είτε για αποστολή σε επιλεγμένες επαφές μιας δραστηριότητας, με ενέργεια του χρήστη και χωρίς να απαιτείται η χρήση καμπάνιας.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση Α.1204/2020 11/09/2020 για τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Σελίδες