Βιβλιοθήκη

Στη νέα έκδοση είναι διαθέσιμο το "Advanced security" (με όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα) που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Στη νέα έκδοση είναι διαθέσιμο το "Advanced security" (με όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα) που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Στη νέα έκδοση είναι διαθέσιμο το "Advanced security" (με όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα) που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Λογιστικός χειρισμός Τεκμαρτών εσόδων / εξόδων από ιδιοχρησιμοποίηση & δωρεάν παραχώρηση

Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα των εκπτώσεων κατηγορίας είδους & πελάτη με :

  • Επιπλέον διαστάσεις επί των αναλυτικών οντοτήτων πελάτη και είδους
  • Δυνατότητα προσδιορισμού και εφαρμογής πολλαπλών εκπτώσεων (π.χ. ανά διαφορετικό επίπεδο κάποιας κατηγορίας)
  • Δυνατότητα ορισμού, ανά συνδυασμό διαστάσεων (π.χ. πελάτης & είδος, πελάτης & κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη & είδος, κατηγορία πελάτη & κατηγορία είδους), της “Συμπεριφοράς” της έκπτωσης: αντικατάσταση ή προσθήκη (προηγούμενων εκπτώσεων)
  • Ημερομηνιακό διάστημα ισχύος σε επίπεδο επιμέρους γραμμής

Η έκδοση 3.90 περιλαμβάνει :

Νέα Λειτουργικότητα

Η έκδοση 3.80 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα 

Ανωνυμοποίηση Στοιχείων Οντότητας (Πελατών/Προμηθευτών/Πωλητών)

Η έκδοση 7.80 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα 

Σελίδες