Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 9.12  της εφαρμογής Defacto/Εμπορική Διαχείριση, περιλαμβάνει

Βελτιώσεις 

  • Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να περιγράψει ποιες μισθοδοτικές έννοιες καλύπτει η πρότυπη παραμετροποίηση του Galaxy Payroll.

Ο σκοπός του κειμένου είναι να περιγράψει τα βήματα που είναι απαιτητά ως αρχική παραμετροποίηση μιας βάσης, που λειτουργεί ήδη σε πλατφόρμα Galaxy, ώστε να λειτουργήσει το module της μισθοδοσίας

Νόμος 4635/2019 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής :

Νόμος 4635/2019 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής :

  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων

Σύντομη περιγραφή

Σελίδες