Galaxy ERP - Έκδοση 21.34 - Νέα λειτουργικότητα

Πληρωμές εξόδων -  Web Banking 

Εκτέλεση  πληρωμών εξόδων μέσω Web Banking. Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών προς εταιρίες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, οφειλών δημοσίου κ.α. μέσα από τις Οικονομικές εγγραφές

Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη για πληρωμές εξόδων από λογαριασμούς της Εθνικής τράπεζας. 

Δείτε εδώ πως

Προσθήκη πεδίων σε εκτυπώσεις και olap 

Κατά την προσαρμογή μίας εκτύπωσης και μέσω της ενέργειας “Additional data” παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις προκαθορισμένες της εκτύπωσης αλλά υπάρχουν στις οντότητες που συμμετέχουν σε αυτή.

Η προσθήκη των πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε μέσω του μηχανισμού report builder για εύκολη πλοήγηση στις οντότητες της εφαρμογής είτε με query που έχει ορίσει ο χρήστης.

Αφού επιλεγούν οι επιθυμητές πληροφορίες (κολώνες) υπάρχει πλέον η δυνατότητα τροποποίησης της εμφάνισής τους όπως ισχύει και για τις προκαθορισμένες πληροφορίες της εκτύπωσης. 

Αντίστοιχα, μέσω της επεξεργασίας Olap και επιλέγοντας “Πρόσθετα δεδομένα”, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών στα προκαθορισμένα OLAP.

Δείτε εδώ πως

Φορολογική αναμόρφωση

Η φορολογική αναμόρφωση καλύπτει την αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί σε εγγραφές γενικής λογιστικής για τον ακριβή προσδιορισμό των λογιστικών κερδών της επιχείρησης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διαχείριση κατηγοριών φορολογικής αναμόρφωσης, αυτόματο υπολογισμό των αξιών φορολογικής αναμόρφωσης κατά τη δημιουργία της λογιστικής εγγραφής. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας και ενημέρωσης σε ήδη καταχωρισμένες εγγραφές. 

Δείτε εδώ πως

Διαχείριση Factoring

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Factoring που παρέχουν εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι (Πράκτορες ή Factors). Αυτοί αναλαμβάνουν τη διαχείριση και είσπραξη των επί πιστώσει απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της. Επιπλέον της χορηγούν προκαταβολή επί της αξίας των απαιτήσεων αυτών.

Στην πράξη η επιχείρηση αποστέλλει, κατόπιν συνεννόησης με τον Factor, τιμολόγια πώλησης πελατών της και ο Factor της προεξοφλεί ένα ποσοστό από την αξία τους. Τα υπόλοιπα δίνονται με την εξόφληση του τιμολογίου από τον πελάτη. Για αυτή τη διευκόλυνση ο Factor χρεώνει την επιχείρηση με προμήθεια και έξοδα.

Έχοντας αυτά υπόψη υλοποιήθηκε μηχανισμός διαχείρισης των εργασιών αυτών, έτσι ώστε η επιχείρηση να τηρεί της υποχρεώσεις της αλλά και να λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση με απλό και εύκολο τρόπο.

Το νέο υποσύστημα του Factoring αποτελείται από :

  • Συμβάσεις Factors με πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία.
  • Παραστατικά – κινήσεις Factoring για την αποτύπωση των βημάτων που περνούν τα τιμολόγια πώλησης από τη στιγμή της εκχώρησης στον Factor μέχρι την εξόφληση. Για κάθε κίνηση υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας των απαιτούμενων εγγραφών τόσο σε Οικονομική διαχείριση όσο και στη Λογιστική.
  • Οι κινήσεις Factoring είναι: Εκχώρηση, Κατάθεση Χορήγησης και Εξόφληση τιμολογίου.
  • Τέλος εκτός από τα Οικονομικά στοιχεία της σύμβασης Factor, δημιουργήθηκαν και οι αναφορές Ισοζύγιο Factoring, Έλεγχος εγγραφών Factoring, Ημερολόγιο Factoring και το OLAP Παραστατικά Factoring. 

Δείτε εδώ πως

Εισπρακτικές υποθέσεις

Οι “Εισπρακτικές υποθέσεις” (Collection cases) είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη. Μέσω αυτού καταγράφονται λεπτομερώς και παρακολουθούνται οι ενέργειες – δραστηριότητες που ακολουθούνται για την εξέλιξη - πορεία μιας είσπραξης (π.χ. πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη, από τον οποίο ζητήθηκε επανάληψη της κλήσης μετά από 5 ημέρες, δεύτερη επικοινωνία - δόθηκε υπόσχεση πληρωμής, τρίτη – ορίστηκε ραντεβού για είσπραξη κ.ο.κ.) .

Κάθε εισπρακτική υπόθεση μπορεί να αφορά πολλαπλές ανεξόφλητες οφειλές (ανοικτές κινήσεις) του πελάτη ή ακόμα και οφειλές οι οποίες δεν προκύπτουν από κάποιες κινήσεις της εφαρμογής (π.χ. προκαταβολή για κάποιο έργο που δεν έχει τιμολογηθεί).

Μέσω αυτής της λειτουργικότητας, εξασφαλίζεται έλεγχος των πιστώσεων, ποσοστό επιτυχούς τακτοποίησης των υποθέσεων των οφειλετών, γεγονός που συντελεί στην αποφυγή προβλημάτων ρευστότητας .

Οι “Εισπρακτικές υποθέσεις” αποτελούν νέο module του Galaxy ERP και βασίζονται σε μία αμφίδρομη επικοινωνία του “Galaxy ERP” και “Galaxy CRM” αντλώντας οικονομικά στοιχεία από το “ERP” και δημιουργώντας δραστηριότητες στο “CRM” .

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των εισπρακτικών υποθέσεων

Μοντέλα ABC Ανάλυσης 

ABC ανάλυση είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης οντοτήτων, όπως πελάτες, είδη κ.λπ. σε τρεις κατηγορίες, A, Bκαι C, ανάλογα με τη συμμετοχή της κάθε οντότητας σε ένα συνολικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις σε ένα πελάτη σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων.

Απώτερος στόχος μιας τέτοιας κατηγοριοποίησης είναι, για παράδειγμα, να εντοπιστεί το 20% των πελατών που ευθύνεται για το 80% του τζίρου ώστε να κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία Α και επί αυτής να μπορούν να διεξαχθούν διάφορες εμπορικές ενέργειες όπως π.χ. ανάθεση συγκεκριμένων εμπορικών πολιτικών σε πελάτες μιας κατηγορίας, διεξαγωγή marketingcampaignsστους πελάτες αυτούς, συμμετοχή ειδών μιας κατηγορίας σε συγκεκριμένα πλάνα αναπλήρωσης ειδών κ.λπ..

Εκτός της κατηγοριοποίησης που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα πλήθος παραμετροποιήσιμων και επεκτάσιμων σεναρίων και αλγορίθμων, δίνεται και η δυνατότητα:

  1. προβολής των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης καθώς και σύγκρισης διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων (π.χ. πελάτες που βάσει τζίρου στη χρήση του 2018 είχαν κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία Α, στη χρήση του 2019 έχουν μεταφερθεί στην κατηγορία Β λόγω μείωσης τζίρου κ.λπ.) 

και

  1. αυτόματης ανάθεσης των συμμετεχουσών οντοτήτων σε κατηγορίες του GalaxyERPαναλόγως της ταξινόμησης A, B, C(προκειμένου μέσω των κατηγοριών αυτών να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της ταξινόμησης που υπολογίστηκε σε διάφορες λειτουργίες του ERP, π.χ. φίλτρα browsers, εμπορικές πολιτικές κ.λπ.). 

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα ABC ανάλυσης

Μαζική σύνδεση με παραστατικά προέλευσης 

Από τη λίστα παραστατικών αγορών/πωλήσεων παρέχεται η δυνατότητα της μαζικής αντιστοίχισης παραστατικών με παραστατικά προέλευσης. Η σύνδεση με τα παραστατικά προέλευσης βασίζεται σε  μετασχηματισμούς οι οποίοι παρακολουθούν backorderενημερώνοντας κατάλληλα τις “μετασχηματισμένες ποσότητες” αυτών. Η λειτουργικότητα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που εισάγονται παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τρίτα συστήματα (εισαγωγή πωλήσεων από DataTalk)και στη συνέχεια απαιτείται η σύνδεσή τους με προγενέστερα παραστατικά (π.χ. παραγγελίες πωλήσεων). 

Η δυνατότητα ενεργοποιείται από τη λίστα παραστατικών στην οποία ο χρήστης επιλέγει πολλαπλά παραστατικά και στη συνέχεια εκτελεί την ενέργεια “Μαζική σύνδεση με παραστατικά προέλευσης”.

Δείτε εδώ πως

Μετασχηματισμός ανά τύπο τιμολόγησης

Σύμφωνα με πρόσφατες διατάξεις υπάρχει υποχρέωση για κάποια είδη, όπως καπνικά, να εκδίδονται παραστατικά πώλησης, στα οποία δεν περιλαμβάνονται άλλα είδη πλην των καπνικών. Για τις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να οριστεί σε επίπεδο είδους η πληροφορία “Τύπος τιμολόγησης” (καπνικά, πετρέλαιο, βενζίνη κ.λπ.) και σε επίπεδο παραστατικού να ενεργοποιηθεί ο “Έλεγχος μοναδικότητας ανά τύπο τιμολόγησης”. Παραστατικά με ενεργό το πεδίο “Έλεγχος μοναδικότητας ανά τύπο τιμολόγησης” απαγορεύουν την έκδοση παραστατικών στα οποία συμμετέχουν είδη με διαφορετικό “Τύπο τιμολόγησης”.

Κατά τον μετασχηματισμό ενός παραστατικού το οποίο περιλαμβάνει είδη διαφορετικών “Τύπων τιμολόγησης” (π.χ. παραγγελία πώλησης) σε παραστατικό με ενεργό τον “Έλεγχο μοναδικότητας ανά τύπο τιμολόγησης” (π.χ. ΔΑ - Τιμολόγιο Πώλησης) παράγει τόσα παραστατικά (π.χ. ΔΑ - Τιμολόγιο Πώλησης) όσα και τα είδη των διαφορετικών “τύπων τιμολόγησης” που συμμετέχουν στο μετασχηματισμό.