Προσαρμογή εκτυπώσεων & OLAP - Προσθήκη πεδίων - Galaxy ERP/Commercial

Κατά την προσαρμογή μίας εκτύπωσης και μέσω της ενέργειας “Additional data” παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις προκαθορισμένες της εκτύπωσης αλλά υπάρχουν στις οντότητες που συμμετέχουν σε αυτή.

Η προσθήκη των πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε μέσω του μηχανισμού report builder για εύκολη πλοήγηση στις οντότητες της εφαρμογής είτε με query, οριζόμενο από το χρήστη.

Αφού επιλεγούν οι επιθυμητές πληροφορίες (κολώνες) υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της εμφάνισής τους όπως ισχύει και για τις προκαθορισμένες πληροφορίες της εκτύπωσης.

Μέσω της επεξεργασίας Olap και επιλέγοντας “Πρόσθετα δεδομένα” δίνεται η δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών στα προκαθορισμένα OLAPS .

Προσθήκη πληροφοριών σε εκτυπώσεις

Από την οθόνη ορισμού της εκτύπωσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε πεδία, ενεργοποιήστε το πλήκτρο “Χρήστης” και επιλέξτε την επιλογή “Προσαρμογή” για να βρεθείτε στην οθόνη της “Προσαρμογής εκτύπωσης”.

Εκτελέστε Additional data και επιλέξτε στο πεδίο “Βand” την μπάντα εκτύπωσης (π.χ. Λίστα ειδών) στην οποία θέλετε να προσθέσετε πεδία.

Πατήστε “Προσθήκη” και στην οθόνη “Data collector” (που εμφανίζεται) προσδιορίστε αν η επιλογή των πεδίων θα γίνει μέσω του Business Query Builder ή του Query builder αν θελήσετε να ορίσετε εσείς το query των δεδομένων των πρόσθετων στοιχείων.

1. Επιλογή πεδίων από Business Query Builder (BQB)

Η εφαρμογή αναγνωρίζει την κύρια οντότητα της επιλεγμένης μπάντας (Band) και εμφανίζει τα πεδία της οντότητας αλλά και γενικότερα όλα τα δεδομένα (πίνακες) που συνδέονται με αυτή.

Αναζητήστε τα πεδία που θέλετε να εμφανίσετε.

Επιλέξτε τα, με διπλό κλικ, ώστε να είναι διαθέσιμα στην εκτύπωση και πατήστε το πλήκτρο “Αποδοχή”.

Η εφαρμογή εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ώστε να επιλέξετε ποιες από αυτές επιθυμείτε να είναι άμεσα ορατές στο εκτυπωτικό σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται η πληροφορία ότι υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα στην επιλεγμένη μπάντα (band) και στις σχέσεις (relations) τίθεται από την εφαρμογή η σύνδεση των πρόσθετων δεδομένων με αυτά της εκτύπωσης.

Σημείωση : Ο καθορισμός των σχέσεων είναι υποχρεωτικός μόνο όταν η προσθήκη των δεδομένων έχει γίνει από Query builder ή έχετε επιλέξει οντότητα από Business Query builder η οποία δεν είχε προταθεί αυτόματα από την εφαρμογή.

Στήλες εκτύπωσης

Μεταβείτε στην επιλογή “Columns” για να δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες που ορίσατε αλλά και για να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις όπως σειρά εμφάνισης, πλάτος κ.λπ. .

Πατήστε “Αποθήκευση” και δηλώστε το όνομα της προβολής για την εκτύπωση που διαμορφώσατε.

2. Επιλογή πεδίων από Query Builder

Επιλέγοντας προσθήκη δεδομένων από Query Builder μπορείτε εσείς να ορίσετε το query το οποίο θα εκτελεστεί προκειμένου να “φέρει” τις πρόσθετες πληροφορίες που επιθυμείτε.

Στο περιβάλλον του Query Builder συντάξτε το Query με τα πρόσθετα δεδομένα.

Με “Αποδοχή” η εφαρμογή θα εμφανίσει όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και εσείς θα χρειαστεί να επιλέξετε ποιες από αυτές επιθυμείτε να είναι άμεσα ορατές στο εκτυπωτικό σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται πλέον η πληροφορία ότι υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα στην επιλεγμένη μπάντα (band).

Δηλώστε στη στήλη “Σχέσεις” με ποιον τρόπο συνδέονται τα πρόσθετα δεδομένα με τα δεδομένα της εκτύπωσης ορίζοντας το κοινό πεδίο εκτύπωσης και πρόσθετων δεδομένων.

Μεταβείτε στην επιλογή “Columns” για να δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες που ορίσατε αλλά και για να ορίσετε επιπλέον ρυθμίσεις όπως σειρά εμφάνισης, πλάτος κ.λπ.

Πατήστε “Αποθήκευση” και δηλώστε το όνομα της προβολής για την εκτύπωση που διαμορφώσατε.

Προσθήκη πληροφοριών σε olap

Αφού επιλέξετε την προβολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πεδία ενεργοποιήστε “Επεξεργασία” και