Φορολογική αναμόρφωση - Galaxy ERP/Commercial

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, ώστε να προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου.

Ο πίνακας παρουσιάζει επιγραμματικά τη ροή εργασιών που πρέπει να ακολουθηθεί :

 Ροή εργασιών

 1. Κατηγορίες φορολογικής αναμόρφωσης (σε περίπτωση προσθήκης, εκτός των διαθέσιμων, και άλλων)
 2. Παραμετροποίηση Λογαριασμών λογιστικού σχεδίου ότι υπόκεινται σε φορολογική αναμόρφωση (με τι ποσοστό συμμετέχει στη φορολογική αναμόρφωση π.χ. έξοδο συγκεκριμένης κατηγορίας φορ. αναμόρφωσης)
 3. Καταχώριση λογιστικού άρθρου με στοιχεία φορολογικής αναμόρφωσης ή
 4. Ενημέρωση αξιών φορολογικής αναμόρφωσης σε επόμενο χρόνο
 5. Παραμετροποίηση άρθρου μεταφοράς για εγγραφές λογιστικής από εμπορικά παραστατικά /οικονομικές εγγραφές
 6. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Κατηγορίες φορολογικής αναμόρφωσης

Καλέστε “Κατηγορίες φορολογικής αναμόρφωσης” από το μενού “Πίνακες (1)” της “Οργάνωσης βασικής δομής”

Το Σύστημα θα εμφανίσει παράθυρο με τις κατηγορίες φορολογικής αναμόρφωσης στο εσωτερικό του, με δυνατότητα προσθήκης και άλλων.

Κάθε κατηγορία έχει έναν επίσημο κωδικό και τα ημερολογιακά έτη στα οποία είναι ενεργή .

Παραμετροποίηση λογαριασμών λογιστικού σχεδίου

Στη σελίδα “Λογαριασμός φορολογικής αναμόρφωσης” των Λογαριασμών λογιστικού σχεδίου :

 • Δηλώστε ότι ο λογαριασμός συμμετέχει σε φορολογική αναμόρφωση θέτοντας τσεκ στη παράμετρο “Συμμετέχει σε φορολογική αναμόρφωση”
 • Συμπληρώστε τα πεδία Από έτος / έως έτος συμμετοχής του λογαριασμού σε φορολογική αναμόρφωση

Σημείωση : Το πεδίο έως έτος μπορεί να μείνει ασυμπλήρωτο

 • Στο πεδίο Κατ. φορολ. αναμόρφωσης συνδέστε το λογαριασμό λογιστικής με μια από τις διαθέσιμες κατηγορίες φορολογικής αναμόρφωσης

 • % Αναμόρφωσης : Συμπληρώστε το συντελεστή φορολογικής αναμόρφωσης που θα προτείνεται κατά την καταχώριση του λογιστικού άρθρου .

Καταχώριση λογιστικού άρθρου

Επιλέξτε στις γραμμές του λογιστικού άρθρου το λογαριασμό λογιστικής που συμμετέχει στη διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης.

Ενεργοποιήστε Ανάλυση γραμμής και δείτε τα στοιχεία αναμόρφωσης που αφορούν στην τρέχουσα γραμμή.

Συγκεκριμένα,

Στη σελίδα “Στοιχεία αναμόρφωσης” προτείνονται τα στοιχεία αναμόρφωσης (κατηγορία φορολογικής αναμόρφωσης, % αναμόρφωσης) όπως προκύπτουν από την παραμετροποίηση του λογαριασμού λογιστικής, με δυνατότητα επέμβασης του χρήστη για τροποποίηση.

Στο παρακάτω παράδειγμα η αξία γραμμής είναι 1.200 € και το ορισμένο στην παραμετροποίηση του λογαριασμού ποσοστό αναμόρφωσης 33%, άρα το εκπιπτόμενο ποσό φόρου είναι 400€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των πεδίων % Αναμόρφωσης, Εκπιπτόμενο ποσό φόρου και Κατηγορία φορολογικής αναμόρφωσης στο πλέγμα, αν πατήστε δεξί κλικ στην κεφαλίδα κάποιας στήλης και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, επιλέξετε Column Chooser”. Με κλικ στο πεδίο σέρνετε και το τοποθετείτε στο επιθυμητό σημείο του πλέγματος

 

Ενημέρωση αξιών φορολογικής αναμόρφωσης σε επόμενο χρόνο

Μέσω της διαδικασίας “Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης” μπορείτε να τροποποιήσετε υφιστάμενες εγγραφές λογιστικής με στοιχεία φορολογικής αναμόρφωσης .

Σημείωση : Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε πρωτίστως καταχωρίσει τα λογιστικά άρθρα.

Πως

Καλέστε “Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης” από το μενού “Διαδικασίες” της “Λογιστικής”

Στην οθόνη “Διαχείριση φορολογικής αναμόρφωσης” που ανοίγει πατήστε “Επιλογή”

και

συμπληρώστε στην “Οντότητα φίλτρου αναμόρφωσης” τα κριτήρια επιλογής των λογιστικών εγγραφών (Υποκ/μα εταιρίας στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή, Τύπος λογιστικής εγγραφής, εύρος ημερομηνιών των εγγραφών, προέλευση λογιστικής εγγραφής (π.χ. εμπορικά παραστατικά, οικονομικές εγγραφές), κατάσταση εγγραφής π.χ. κανονική)

Πατήστε “Αποδοχή” για την επιβεβαίωση των επιλογών σας.

Το Σύστημα θα συγκεντρώσει όλες τις εγγραφές λογιστικής με λογαριασμούς στους οποίους έχει δηλωθεί ότι συμμετέχουν σε φορολογική αναμόρφωση.

Αν ενεργοποιήσετε

 1. Εμφάνιση εγγραφών χωρίς στοιχεία φορολογικής αναμόρφωσης

θα εμφανιστούν μόνο εγγραφές λογιστικής