Μαζική σύνδεση εμπορικών παραστατικών - Galaxy ERP/Commercial

 

Από τη λίστα παραστατικών αγορών/πωλήσεων παρέχεται η δυνατότητα της μαζικής αντιστοίχισης παραστατικών με παραστατικά προέλευσης. Η σύνδεση με τα παραστατικά προέλευσης βασίζεται σε μετασχηματισμούς οι οποίοι παρακολουθούν back order ενημερώνοντας κατάλληλα τις “μετασχηματισμένες ποσότητες” αυτών. Η λειτουργικότητα αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις εισαγωγής παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τρίτα συστήματα (εισαγωγή πωλήσεων από DataTalk) και στη συνέχεια απαιτείται η σύνδεσή τους με προγενέστερα παραστατικά .χ. παραγγελίες πωλήσεων).

Από που ενεργοποιείται

Για τη μαζική σύνδεση με παραστατικά προέλευσης επιλέξτε στη λίστα παραστατικών πολλαπλά παραστατικά και από το μενού της λίστας καλέστε “Ενέργειες” -> Συνδέσεις παραστατικών -> Μαζική σύνδεση με παραστατικά προέλευσης.

Συγκεκριμένα,

Βήματα Σύνδεσης παραστατικών

Στη λίστα π.χ. παραστατικών πωλήσεων επιλέξτε τα παραστατικά προς σύνδεση και εκτελέστε την ενέργεια Μαζική σύνδεση με παραστατικά προέλευσης.

Εμφανίζεται το παράθυρο της μαζικής σύνδεσης με τα επιλεγμένα παραστατικά και την πληροφορία αν έχουν ήδη συνδεθεί με άλλα παραστατικά με σχέση “back order”.

  1. Επιλέξτε την επιθυμητή ροή μετασχηματισμού με την οποία η εφαρμογή θα αναζητήσει τα πρωτογενή παραστατικά .
  2. Καθορίστε το “Πεδίο ανεύρεσης με το οποίο θα γίνει η αναζήτηση των παραστατικών. Δηλώστε στο σημείο αυτό ποιο είναι το πεδίο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του πηγαίου παραστατικού. Η πληροφορία αυτή μπορεί να βρίσκεται είτε στο πεδίο σχετικό παραστατικό είτε σε ένα από τα οριζόμενα αλφαριθμητικά πεδία της επικεφαλίδας του παραστατικού.

  1. Εκτελέστε την ενέργεια “Φόρτωση παραστατικών προέλευσης. Το Σύστημα θα εντοπίσει τα παραστατικά βάσει κριτηρίων, ορισμένων στα προηγούμενα βήματα .

  1. Εκτελέστε την ενέργεια “Σύνδεση παραστατικών προέλευσης. Η εφαρμογή θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνδέσεις των παραστατικών ενημερώνοντας κατάλληλα τις “μετασχηματισμένες ποσότητες” αυτών. Παράλληλα, εμφανίζει πληροφορίες για την κατάσταση μετασχηματισμού στην οποία μετέβησαν τα παραστατικά προέλευσης.