Βιβλιοθήκη

Προσαρμογή στην ΠΟΛ 1179/2015, 13/08/2015

Το Galaxy διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής ιστορικότητας των εγγραφών μέσα στο σύστημα, ώστε να πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο αν πραγματοποιήθηκε μεταβολή δεδομένων και σε ποιο επίπεδο “εγγραφής” (απλό) ή “πεδίου” (λεπτομερές) .

Διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων θα έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ θέματα όπως :

ΦΜΥ ορισμένου χρόνου βάσει ΠΟΛ 1179/2015

Δημιουργήστε αρχείο “Αναγγελιών οικιοθελούς αποχώρησης (Ε5)”, εκτελώντας τη διαδικασία της δημιουργίας του αρχείου "Ε5 - Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης".

Προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στους εργαζόμενους που θα συμπεριλάβετε, τις απαραίτητες πληροφορίες . Δείτε στον πίνακα, τα πεδία που  πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά για τη σωστή δημιουργία του αρχείου.

Δείτε επίσης ποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να καταχωρίσετε κατά περίπτωση σε πεδία προαιρετικά, καθώς και ποια πεδία το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα . 

"Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits)."

Τα απλογραφικά βιβλία, στο τέλος της χρήσης θα έχουν τα παρακάτω αρχεία απογραφής :

Έχει ξεκινήσει ήδη. Η εφαρμογή του νόμου ισχύει για την τρέχουσα χρήση, δηλαδή από 1/1/2015.

Σελίδες