Βιβλιοθήκη

Ορισμός και πρόταση κωδικού ταμειακής μηχανής για τη ΜΥΦ

Δείτε πως να παραμετροποιήσετε τους Λογαριασμούς Έσοδων/Εξόδων/Λογιστικού Σχεδίου για την ΜΥΦ

Για την ενημέρωση ΜΥΦ θα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα οι τύποι εγγραφών/άρθρων 

Δείτε πως να παραμετροποιήσετε τους συναλλασσομένους σας για την ενημέρωση της ΜΥΦ

Δείτε με ποιό τρόπο είναι δυνατή η μεταβολή/ τροποίηση των ειδικών κωδικών που έχουν δημιουργηθεί για την υποβολή φορολογικών στοιχείων για υποβολή.

Δείτε τη διαδηκασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία των ειδικών κωδικων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή φορολογικών στοιχείων για υποβολή (ΜΥΦ)

Προσαρμογή στην ΠΟΛ 1179/2015, 13/08/2015

Προσαρμογή στην ΠΟΛ 1179/2015, 13/08/2015

Το Galaxy διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής ιστορικότητας των εγγραφών μέσα στο σύστημα, ώστε να πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο αν πραγματοποιήθηκε μεταβολή δεδομένων και σε ποιο επίπεδο “εγγραφής” (απλό) ή “πεδίου” (λεπτομερές) .

Διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων θα έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ θέματα όπως :

Σελίδες