Eurofasma, Manager Next

Eurofasma / Manager Next - Έκδοση 4.9.1

Η έκδοση 4.9.1, περιλαμβάνει :

  • Νέα Λειτουργικότητα
    • Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ (αρ. 39β)
    • Νέα εργασία “Προβολή κινήσεων” στις φόρμες Πελατών, Προμηθευτών, Λοιπών Λογαριασμών
    • Δυνατότητα Εξαγωγής των γραμμών ενός παραστατικού πώλησης σε αρχεία τύπου Κειμένου, Εxcel, HTML, XML

Δείτε περισσότερα ...

 

Eurofasma Next - Ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β) -

Ο νόμος περί ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. καθορίζει ορισμένες αρχές και διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στο φόρο και επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς. Η γενική αρχή είναι ότι ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (ΠΟΛ.1214/30.9.2014).

Εφαρμογή: Eurofasma NEXT

Δικαιούχοι: Οι υποκείμενοι στο φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).  

Pages

Subscribe to RSS - Eurofasma, Manager Next