Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EPSILON DIGITAL) |Galaxy ERP/Commercial

1. Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Πληροφόρησης.

Με τον όρο πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων στο εξής θα αναφέρεται :

η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει και διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

Το “Galaxy”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Λειτουργία παρόχου Epsilon Digital

 • Ο πάροχος με την έκδοση των παραστατικών αναλαμβάνει τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα mydata σε πραγματικό χρόνο. Διαβιβάζει παραστατικά εσόδων ΑΑΔΕ (Συνόψεις υποχρεωτικά και Χαρακτηρισμούς προαιρετικά). Η διαβίβαση των χαρακτηρισμών στην ΑΑΔΕ επιτρέπεται να γίνει σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της αποστολής του παραστατικού στον πάροχο
 • Κάθε εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο πάροχος ετοιμάζει τα ηλεκτρονικά Παραστατικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές Core Invoice Usage Specification (CIUS) του EN 16931. Κάθε έγγραφο που συμμορφώνεται με αυτήν την προδιαγραφή συμμορφώνενται επίσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 16931).

2. Προαπαιτούμενο

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παρααμετροποίηση myData είναι το προαπαιτούμενο στάδιο .

3. Παραμετροποίηση

Η λειτουργία υπηρεσιών παρόχου κάνει εύλογη την αναγκαιότητα κατάλληλης παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

3.1 Στοιχεία εταιρίας

Στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου συμπληρώστε τις παραμέτρους σύνδεσης.

Kαλέστε Εταιρία (από το μενού της Βασικής δομής) και ενεργοποιήστε από τις “Ενέργειες” της εταιρίας την επιλογή “Φορολ/κά στοιχεία”.

Από τη σελίδα “Κωδικός Πρόσβασης Taxis” επιλέξτε “Πάροχος ηλεκτ. τιμολόγησης” και ενημερώστε κατάλληλα τα πεδία :

 • Σύνδεση : δηλώστε ότι η υποβολή των στοιχείων θα γίνει σε οριστικό (επίσημο) περιβάλλον ΑΑΔΕ
 • Χρήστης, κωδικός και κλειδί : καταχωρίστε τις πληροφορίες σύνδεσης που αφορούν στη συνδρομή σας στον Πάροχο. Τα διαπιστευτήρια – όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης (που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας) αποκτώνται από την Epsilon με την κατάρτιση της σύμβασης για την ενεργοποίηση του παρόχου
 • Ημερομηνία έναρξης : δώστε την ημερομηνία έναρξης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Παρόχου. Π.χ. αν δηλώσετε την 20η Μαϊου ως ημερομηνία αναφοράς και την 1η Ιουνίου ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης θα μπορείτε μέσα στο διάστημα 20/5 - 31/5 να προχωρήσετε στη διαβίβαση παραστατικών πώλησης είτε απευθείας στο myData είτε μέσω παρόχου.

Άρα, η απευθείας αποστολή του παραστατικού στο myData επιτρέπεται μόνο όταν το παραστατικό βρίσκεται σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται από την έναρξη ενεργοποίησης του παρόχου μέχρι την αρχή της αποκλειστικής χρήσης αυτού .

 • Ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης : συνεχίζοντας το παράδειγμα αν επιλεγεί ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης η 1η Ιουνίου, από την ημερομηνία αυτή και προς τα εμπρός ο μόνος τρόπος διαβίβασης των παραστατικών πώλησης της επιχείρησης στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες παρόχου).
 • Αποστολή χαρακτηρισμών : Επιλέξτε αυτή την παράμετρο αν θέλετε η εφαρμογή να προτείνει την αποστολή και των χαρακτηρισμών κατά το χρόνο διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης στo myData. Σε περίπτωση μη επιλογής της, η αποστολή των χαρακτηρισμών μπορεί να γίνει ετεροχρονισμένα απ’ευθείας από το Galaxy .

3.2 Παράμετροι UBL Παρόχου Ηλ. Τιμολογίου

Η πλήρης εναρμόνιση και συμμόρφωση των τιμολογίων με τις επιταγές του ευρωπαϊκού προτύπου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης απαιτεί να ακολουθούν αυτά πάντα μια τυποποιημένη μορφή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα του τιμολογίου θα αποθηκεύονται σε μορφή δομημένων δεδομένων (εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα – αυτόματα από τα συστήματα υπολογιστών) και θα είναι σύμφωνα με τις κοινά δημοσιευμένες προδιαγραφές (UBL).

Ο πίνακας περιέχει συγκεντρωμένους, ανά οντότητα, όλους ανεξαιρέτως τους κωδικούς UBL :

 • Μονάδες μέτρησης
 • Τύπους παραστατικών
 • ΦΠΑ
 • Φόρους – τέλη – κρατήσεις

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση συγκεκριμένων κωδικών UBL, στα σημεία όπου εμφανίζονται, με φίλτρο προτεραιότητας.

Πώς

 • Επιλέξτε τους UBL κωδικούς της σχετικής οντότητας (π.χ. τύποι παραστατικών) και θέστε κατάλληλη ένδειξη στο πεδίο “Priority”

 

Ενημερώστε κατάλληλα τους UBL κωδικούς

Τα σημεία στα οποία γίνεται ενημέρωση των UBL κωδικών μέσα στην εφαρμογή είναι:

3.2.1 Κωδ. Παρόχου - Ομάδες μονάδων μέτρησης

Επιλέξτε για κάθε μονάδα μέτρησης του πίνακα τον κωδικό παρόχου Ηλ. Τιμολογίου σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το ευρωπαϊκό πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

3.2.2 Κωδ. Παρόχου - Τύποι παραστατικών

Κατ’ αντιστοιχία συμπληρώστε το UBL Τύπου, επιλέγοντας από τη λίστα τιμών (σελίδα Ηλεκτρονική διαβίβαση).

Θυμηθείτε, αν στις παραμέτρους του πίνακα “Πάροχος ηλ. τιμολογίου UBL τύποι παραστατικών” έχετε ορίσει “Priority” σε συγκεκριμένους κωδικούς, στη λίστα τιμών του πεδίου UBL θα εμφανιστούν πρώτες οι επιλογές σας .

3.2.3 Κωδ. Παρόχου - Ημερομηνίες ΦΠΑ

Ενημερώστε κατάλληλα τους UBL κωδικούς (π.χ. standard rate σε κατηγορίες κανονικού, μειωμένου, zero rated goods σε μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.) αφού πρώτα συμπληρώσετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των συντελεστών Φ.Π.Α. της εφαρμογής με τους συντελεστές Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ (Δείτε περισσότερα στην παραμετροποίηση myData).

3.2.4 Κωδ. Παρόχου - Παρακρατήσεις / Λοιποί Φόροι / Τέλη

Στους οικονομικούς λογαριασμούς “τύπου” Εσόδων, και “είδους” που αφορά σε φόρους παρακράτησης, λοιπούς φόρους, τέλη, κρατήσεις, συμπληρώστε στη σελίδα “myData” του λογαριασμού τον “κωδικό παρόχου Ηλ. Τιμολογίου” (βάσει ευρωπαϊκού μορφότυπου ubl) για τις όλες τις κρατήσεις και επιβαρύνσεις.

3.2.5 Κωδ. Παρόχου - Απαλλαγή ΦΠΑ

Συμπληρώστε στον Πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ (όσων παραστατικών απαλλάσσονται) τον κωδικό Παρόχου Ηλ. Τιμολογίου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό μορφότυπο (UBL).

3.3 Παραμετροποίηση στους τύπους παραστατικών

Σελίδα Ηλεκτρονική διαβίβαση


 • Τύπος Ηλ. Βιβλίων : συνδέστε τον τύπο παραστατικού του Galaxy με τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (π.χ.1.1 Τιμολόγιο Πώλησης)
 • UBL Τύπου (Πάροχος): επιλέξτε τον κωδικό UBL σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Αποστολή χαρακτηρισμών (πάροχος) : δηλώστε αν κατά τη διαβίβαση των συνόψεων στην πλατφόρμα myData, θα αποστέλλονται και οι χαρακτηρισμοί από τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :

 • Όχι
 • Ναι
 • Ακολουθεί την παράμετρο εταιρείας. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να αλλάξετε την πρόταση εταιρίας .

Σελίδα mydata


Προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί στα παραστατικά

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένης κατηγορίας χαρακτηρισμών και τύπου χαρακτηρισμών για το παραστατικό (για όλες τις γραμμές), επιλέγοντας από τις τιμές που προβλέπει η σχετική τεκμηρίωση της ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα των χαρακτηρισμών που έχουν δηλωθεί στο είδος.

Η παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών περιγράφεται αναλυτικά στο myData

 

Τι άλλο χρειάζεται το παραστατικό για να αποσταλεί στον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Να παραμετροποιηθεί κατάλληλα η φόρμα εκτύπωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του παραστατικού :

3.4 Παραμετροποίηση στις Ιδιότητες φόρμας εκτύπωσης

Καλέστε “Ιδιότητες Φόρμας εκτύπωσης” από το μενού “Εκτύπωση” της Οργάνωσης Βασικής Δομής ή “Φόρμες εκτύπωσης” από τις ενέργειες του τύπου παραστατικού

Στο τμήμα “ορισμός” των “ιδιοτήτων φόρμας εκτύπωσης” που ανοίγει :

 • Ενεργοποιήστε τον Πάροχο ηλεκτρονικής διαβίβασης(Epsilon digital) και
 • Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες (πεδία) που πρέπει να εμφανίζονται στα εκτυπωμένα παραστατικά (αφού δεν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός και η λήψη φορολογικής σήμανσης παραστατικών παρέχεται από τον πάροχο)
  • Χαρακτήρα QR
  • Χαρακτήρα αναγνωριστικού mydata
  • Χαρακτήρα ταυτοποίησης του παρόχου

Στο σχεδιασμό φόρμας εκτύπωσης του παραστατικού, πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο για κάθε μία από αυτές τις πληροφορίες.

 • Ένα textbox για το “Χαρακτήρα αναγνωριστικού” το οποίο θα έχει στα “properties”, στο “Name” το ίδιο λεκτικό με τις Ιδιότητες Φόρμας (π.χ. UIDField),

A screenshot of a computerDescription automatically generated

 • ένα textbox για το “Χαρακτήρα ταυτοποίησης” το οποίο θα έχει στα “properties”, στο “Name” το ίδιο λεκτικό με τις Ιδιότητες Φόρμας (π.χ. AuthField)

A screenshot of a computerDescription automatically generated

 • ένα πεδίο qrcode για το “Χαρακτήρα κωδικού QR” το οποίο θα έχει στα “properties”, στο “Name” το ίδιο λεκτικό με τις “Ιδιότητες Φόρμας” (π.χ. QRField), μέγεθος (Size) τέτοιο ώστε να μπορεί να διαβάζεται (π.χ. 20mmx20mm), στο CodeType” την τιμή “QRCode” και στο “QRCodeSettings”,Version” την τιμή “10”.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Κατά την εκτύπωση, εκτελείται έλεγχος και αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πεδία με τα συγκεκριμένα ονόματα τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα .

 

Συνεχίζοντας στις ιδιότητες φόρμας εκτύπωσης,

Στις Ιδιότητες αντιγράφου” της φόρμας εκτύπωσης, δηλώστε σε ΈΝΑ μόνο αντίγραφο χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα αντίγραφα έχετε τη δυνατότητα αλλά χωρίς ψηφιακή υπογραφή, αλλιώς θα πάρετε σχετικό μήνυμα λάθους.

Συνεχίστε δηλώντας, κατά γνωστά, τα χαρακτηριστικά του αντιγράφου.

 

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων από τον πάροχο (email, sms, viber)

Στη σελίδα “Πάροχος ηλεκτρ. τιμολόγησης” μπορείτε να ζητήσετε για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό την αποστολή μηνυμάτων (Email, SMS, Viber) από τον πάροχο στις οντότητες του παραστατικού π.χ. αποστολή email στην οντότητα της επικεφαλίδας, αποστολή sms στο κινητό της οντότητας αποστολής κ.λπ. .

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πρότυπα Viber, Μήνυμα, Email σχεδιάζονται στο περιβάλλον του παρόχου και έχουν συγκριμένη δομή. Το Galaxy μπορεί να τα καλέσει .

3.5 Παραμετροποίηση πελάτη για ειδοποίηση παρόχου

Για να αποσταλούν τα μηνύματα από τον πάροχο στον πελάτη θα πρέπει να παραμετροποιηθεί και ο πελάτης.

Στο πεδίο “Ειδοποίηση Παρόχου της σελίδας “Αποστολές” των Υποκαταστημάτων του Πελάτη επιλέξτε τρόπο ενημέρωσης : Email, Μήνυμα, Viber

Η παραμετροποίηση του παραστατικού σε συνδυασμό με αυτήν του πελάτη θα καθορίσει τον τρόπο ενημέρωσης. Αν το παραστατικό προβλέπει ειδοποίηση παρόχου και με τους τρεις τρόπους (email, μήνυμα, viber), ενώ ο πελάτης μόνο με Email θα υπερισχύσει ο τρόπος ειδοποίησης που δηλώθηκε στον πελάτη.

3.6 Φάκελος αντιγράφων παρόχου

Υποχρεωτική από το νόμο θεωρείται η αποθήκευση των αρχείων μορφής pdf σε ένα ξεχωριστό κατάλογο στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας, για λόγους φορολογικού ελέγχου .

Στην οθόνη Ανάθεση Εκτυπωτών και Φορολογικών μηχανισμών” (ενεργοποιώντας την επιλογή “Ρυθμίσεις SFP/εκτυπωτή” στις “Ενέργειες” της Εταιρίας) καθορίστε στο πεδίο “Φάκελος αντιγράφων παρόχου” ποιος φάκελος θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των αντιγράφων pdf αρχείων.

Καθορίστε ένα κεντρικό φάκελο αποθήκευσης ή ένα ξεχωριστό ανά θέση εργασίας . Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να προσδιοριστεί ο προορισμός – το πλήρες path στον οποίο κάθε θέση εργασίας θα κατευθύνει τα αρχεία pdf.

4. Έκδοση και διαβίβαση παραστατικού με τον πάροχο epsilon digital

Η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού τιμολογίου απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία παραθέτουμε:

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού για το οποίο ισχύουν :

 • ο τύπος παραστατικού αφορά σε ηλεκτρονική διαβίβαση
 • το παραστατικό είναι σε κατάσταση “ενημερωμένο”
 • το παραστατικό έχει αποθηκευτεί
 • το παραστατικό εκδίδεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενεργοποίησης του παρόχου

Εκκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης (η φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού έχει πάροχο)

 

Κάθε εκδιδόμενο παραστατικό

Σημαίνεται με :

 • Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης
 • Αναγνωριστικό
 • Μ.ΑΡ.Κ
 • QR Code
 • Στοιχεία Παρόχου
 • Διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του Παρόχου
 • Φυλάσσεται στον Πάροχο για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο

 

 

Καταχώριση Παραστατικού Πώλησης

 • Επιλέξτε τον τύπο του παραστατικού (έστω τον 3004_00) ο οποίος αφορά σε Ηλεκτρονική διαβίβαση, έχει δηλωθεί δηλαδή :
  • Τύπος Ηλ. Βιβλίων ΑΑΔΕ
  • UBL κωδικός παρόχου ηλ. τιμολογίου (380 Commercial invoice)
  • Αποστολή χαρακτηρισμών : Ακολουθεί την πρόταση της εταιρίας η οποία προβλέπει αποστολή και των χαρακτηρισμών κατά την αποστολή της σύνοψης
 • Με την επιλογή του τύπου η σελίδα “Ηλεκτρονική διαβίβαση” του παραστατικού ενημερώνεται με:
  • τον ενδεδειγμένο τύπο Ηλ. Βιβλίων ΑΑΔΕ (το παραστατικό σας αντιστοιχεί στο 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης)
  • τον Πάροχο Ψηφιακής σήμανσης στο τμήμα “Κανάλια υποβολής”

 • Επιλέγοντας πελάτη στον οποίο έχει οριστεί αποστολή μηνύματος (Γενικά στοιχεία υποκαταστήματος πελάτη) ο πελάτης θα λάβει σχετικό μήνυμα από τον πάροχο .

 • Καταχωρίστε τα είδη του παραστατικού (έχουν παραμετροποιηθεί οι μονάδες μέτρησης με Ubl πάροχο ψηφιακής σήμανσης)
 • Πατήστε “Αποθήκευση”

 • Επιλέξτε εκτύπωση παραστατικού (για να ενεργοποιηθεί η σύνοψη)

 • Ανοίγει η οθόνη “Παράμετροι εκτύπωσης παραστατικού” από την οποία ενημερώνεστε ότι για αυτό το παραστατικό έχει εκχωρηθεί μία φόρμα εκτύπωσης στην οποία έχει ενεργοποιηθεί ο πάροχος ηλεκτρονικού τιμολογίου Epsilon Digital .

Πώς έχει παραμετροποιηθεί η φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού πώλησης;

 • έχει τσεκ στην παράμετρο “Έχει Πάροχο Ηλ. Τιμολογίου”
 • έχουν συμπληρωθεί o “χαρακτήρας κωδικού QR”, o χαρακτήρας αναγνωριστικού και ταυτοποίησης
 • έχει δηλωθεί ένα αντίγραφο με χρήση νέας υπογραφής
 • έχει προαιρετικά δηλωθεί να αποστέλλει ο πάροχος κατά την έκδοση παραστατικού mail, μήνυμα, viber στις επιλεγμένες οντότητες του παραστατικού –οντότητα επικεφαλίδας, οντότητα αποστολής κ.λπ. (βάσει προτύπων που έχουν σχεδιαστεί στην πλατφόρμα του παρόχου)
 • Πατήστε “Αποδοχή” για την εκτύπωσή του

Μόλις ενεργοποιηθεί εκτύπωση:

 • Ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας με τον πάροχο
 • Διαβιβάζεται το παραστατικό από το Galaxy στον πάροχο

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και την αποστολή του στον πάροχο το παραστατικό δεν είναι δεκτικό επέμβασης - δεν διαγράφεται ή ακυρώνεται.

 • Ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό αυτόματα με την έκδοσή του στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ και παίρνει σήμανση για αυτό
 • O πάροχος επιστρέφει τα στοιχεία της σήμανσης (UID & MARK) στο Galaxy
 • Παράγεται το pdf του παραστατικού στο οποίο συμμετέχουν όλα τα στοιχεία της σήμανσης στο Galaxy
 • Το pdf αποστέλλεται στον πάροχο μαζί με τα στοιχεία Mark & UID και τον κωδικό ταυτοποίησης του παρόχου

 

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η αποστολή του Pdf δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένο ότι απαιτείται η αποστολή του, μπορείτε να το στείλετε στον πάροχο σε μεταγενέστερο, από την έκδοση του, χρόνο ενεργοποιώντας την εντολή “Μεταφόρτωση pdf”, ενσωματωμένη στις “Συνόψεις παρόχου” (Βασική δομή |my Data) .

Η αποστολή ή “μη” του PDF αρχείου αποτυπώνεται στις “πληροφορίες ηλ.τιμολογίου” του παραστατικού με σχετική ένδειξη .

 

Διαχείριση Σύνοψης

Οι διαθέσιμες πληροφορίες στη “Διαχείριση Σύνοψης” (Ενέργειες |myData/Πάροχος) αφορούν σε δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού του παραστατικού :

Στη σελίδα Βασική πληροφορία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες που αφορούν στην υποβολή (σύνοψης και χαρακτηρισμών) : Τύπος παραστατικού (π.χ. τιμ. πώλησης), σειρά/αριθμός, ημερομηνία καταχώρισης του παραστατικού, M.AR.K - Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης παραστατικού, Unique ID - Αναγνωριστικό παραστατικού, κατάσταση υποβολής (π.χ. υποβλήθηκε επιτυχώς), ημερομηνία και ώρα διαβίβασης του παραστατικού, κατάσταση των χαρακτηρισμών (εφόσον έχουν υποβληθεί)

Στη σελίδα Εκδότης /λήπτης μπορείτε να αντλήσετε πληροφοριακά στοιχεία για τον εκδότη και λήπτη του παραστατικού (ΑΦΜ και χώρα προέλευσης) .

Στη σελίδα Λοιπές πληροφορίες ενημερώνεστε για το ποιοι χαρακτηρισμοί θα αποσταλούν (π.χ. εσόδων) .

Στη σελίδα Γραμμές του παραστατικού αντλείτε πληροφορίες που αφορούν στη Σύνοψη, αξίες ανά συντελεστή ΦΠΑ .

Στη σελίδα Γραμμές φόρων εμφανίζονται τα στοιχεία των παρακρατούμενων φόρων (φόροι, κρατήσεις, επιβαρύνσεις) που επιβαρύνουν την κίνηση και ΔΕΝ έχουν ΦΠΑ. Η διαβίβασή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myData είναι υποχρεωτική.

Αν οι φόροι (λοιπός φόρος, τέλος) υπόκεινται σε ΦΠΑ εμφανίζονται διακριτά στη γραμμή της σύνοψης (και όχι στη σελίδα των φόρων).

Στη σελίδα “Πληρωμές” εμφανίζεται ο τρόπος πληρωμής, που θα αποσταλεί στην πλατφόρμα myData, και το πληρωτέο με την προϋπόθεση ότι έχει παραμετροποιηθεί :

 • ο “Κωδικός Ηλ. βιβλίων” στους “Όρους Πληρωμής” (Οργάνωση οικονομικής διαχείρισης | Πληρωμές) ή
 • ο “Όρος πληρωμής” στα Στοιχεία εταιρίας

Στη σελίδα Συσχετιζόμενα μπορείτε να δείτε τα συσχετιζόμενα παραστατικά (π.χ. στην περίπτωση πιστωτικού το συσχετιζόμενο παραστατικό, το τιμολόγιο)

Αν ο τύπος παραστατικού ηλ. βιβλίων (5.1) προβλέπει συσχέτιση του παραστατικού (πιστωτικού) με άλλο (προηγούμενο τιμολόγιο)

και εφόσον το παραστατικό (πιστωτικό) έχει συνδεθεί κατάλληλα (από Ενέργειες |Λοιπά |Διαχείριση συνδέσεων παραστατικών) με το παραστατικό προέλευσης (Δ.Α. - τιμολόγιο πώλησης), το οποίο έχει ήδη ενημερώσει την ΑΑΔΕ,

τότε τα στοιχεία του τιμολογίου με το οποίο συνδέθηκε το πιστωτικό εμφανίζονται (με την υποβολή της σύνοψης) στη σελίδα “Συσχετιζόμενα”

Χαρακτηρισμοί Συναλλαγής

Επιπλέον, για κάθε γραμμή της σύνοψης ενημερώνονται οι Χαρακτηρισμοί π.χ. η πώληση εμπορευμάτων θα χαρακτηρίζεται ως έσοδο και θα κατατάσσεται στις Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Ε3_561_001

 

Τι μπορείτε να κάνετε αν η παραμετροποίηση του παραστατικού προβλέπει αποστολή χαρακτηρισμών κατά το χρόνο της αποστολής των δεδομένων της σύνοψης και τα στοιχεία των χαρακτηρισμών της συναλλαγής εμφανίζονται ελλιπή