Διασύνδεση με SurveyMonkey - Galaxy CRM

 

Τι είναι

Η λειτουργικότητα αφορά στην εκτέλεση Survey Campaigns από διασυνδεδεμένους 3rd party Survey παρόχους. Υποστηρίζεται ως βασικός πάροχος (external provider) ο SurveyMonkey (web πλατφόρμα μαζικής αποστολής ερωτηματολογίων με email για λήψη αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έρευνες προϊόντων κ.λπ.).

Τι προσφέρει

 • Συγχρονισμό συλλογής επαφών
 • Δυναμική σχεδίαση ερωτηματολογίου
 • Συγχρονισμό καμπάνιας
 • Αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω του SurveyMonkey *
 • Λήψη αποκρίσεων στο Galaxy CRM *

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ συμβουλευτείτε τη σελίδα https://www.surveymonkey.com/pricing/individual/details/?ut_source=pricing-teams-details για να ελέγξετε τις παροχές του εκάστοτε πλάνου.

 

 


Πως λειτουργεί

 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο SurveyMonkey
 • Παραμετροποίηση του Galaxy CRM

Η όλη διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Αν πραγματοποιείτε είσοδο στο περιβάλλον του SurveyMonkey, για πρώτη φορά :

και

 • Πατήστε Install

Με την ενέργεια αυτή, το site θα κάνει redirect σε ένα συγκεκριμένο URL

cid:image001.png@01D51D3F.8D63A2C0

Στο URL περιλαμβάνεται ο προσωρινός κωδικός ενεργοποίησης, τον οποίο θα συμπληρώσετε στην παραμετροποίηση του Galaxy CRM .

Για παράδειγμα code = zOGlTnV0Wsmz.m.87LE2B6bu8RRclWn5cJvuSK6P8ZcdOEWYjjRu1yKiD2Q-AlAZRoMh2HzuQrUTYqN0knZ4apB5SbO8JBxZhh8ioN4jPv47EQG3hkUAsX8fbVYp1W1uX6wxESTh70hP96o2472Ddlk2UZLKF.OGgm.RyIVVFCLSeHnnne2rYrY3Tid3z2UA5z.oLL.hyLAw6GQPfmOLQPDZ4DniXkTcDkHjgdWYFCka9lnMZL4XYrAT3.cZbbg

Σημείωση :O κωδικός αυτός έχει ισχύ για 5 λεπτά, επομένως η διαδικασία θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την παραγωγή του κωδικού.

Βήμα 2 Παραμετροποίηση στις Γενικές ρυθμίσεις CRM

Στη σελίδα Εξωτερικοί πάροχοι (External providers), των Γενικών Ρυθμίσεων “CRM” στην υποσελίδα : SurveyMonkey συμπληρώστε:

 • στο πεδίο “Short-lived code, τον κωδικό ενεργοποίησης

Για παράδειγμα code = zOGlTnV0Wsmz.m.87LE2B6bu8RRclWn5cJvuSK6P8ZcdOEWYjjRu1yKiD2Q-AlAZRoMh2HzuQrUTYqN0knZ4apB5SbO8JBxZhh8ioN4jPv47EQG3hkUAsX8fbVYp1W1uX6wxESTh70hP96o2472Ddlk2UZLKF.OGgm.RyIVVFCLSeHnnne2rYrY3Tid3z2UA5z.oLL.hyLAw6GQPfmOLQPDZ4DniXkTcDkHjgdWYFCka9lnMZL4XYrAT3.cZbbg

 • στο πεδίο Email αποστολέα”, το Email του αποστολέα των email Surveys.

Σημείωση : Αν δεν συμπληρωθεί, αντλείται από το σχετικό πεδίο της Παραμετροποίησης εξωτερικών παρόχων (External provider settings) της καμπάνιας

 • στο πεδίο “Τύπος δραστηριότητας” τον τύπο δραστηριότητας που θα δημιουργηθεί με τη λήψη απαντήσεων
 • στο πεδίο “Πρότυπος πόρος”, τον πρότυπο πόρο που θα δηλωθεί στις παραπάνω δραστηριότητες

Αποθηκεύστε τις επιλογές σας

Βήμα 3 Ορισμός λίστας συλλογών επαφών στις οποίες θα αποσταλεί το email με το ερωτηματολόγιο

 • Καλέστε από το μενού “Διαχείριση καμπάνιας” της οντότητας “Δραστηριότητες” τις “Συλλογές επαφών”
 • Ενεργοποιήστε “Νέο” για να δημιουργήσετε νέα λίστα επαφών έστω με τις επαφές στις οποίες θα αποσταλεί το email με το ερωτηματολόγιο

Βήμα 4 Συγχρονισμός ερωτηματολογίων

 • Καλέστε “Ερωτηματολόγια” από την “Οργάνωση δραστηριοτήτων”
 • Συμπληρώστε στο πεδίο “Εξωτερικός πάροχος” Survey Monkey

 • Από τις “Ενέργειες” των Ερωτηματολογίων ενεργοποιήστε “Συγχρονισμός ερωτηματολογίων”