Ηλεκτρονικά βιβλία - Τι πρέπει να προσέξετε (Αccountant)

Παρακάτω αναφέρονται τα σημεία της εφαρμογής που είναι απαραίτητο να παραμετροποιηθούν ώστε οι εγγραφές ή τα λογιστικά άρθρα που καταχωρούνται να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Με την αναβάθμιση στην έκδοση 3.80 είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η σύνδεση των τύπων εγγραφών εσόδων - εξόδων ή λογιστικών άρθρων, με τους κωδικούς παραστατικών της ΑΑΔΕ. Ο κωδικός ΑΑΔΕ έχει προστεθεί στα στοιχεία των τύπων εγγραφών εσόδων/ εξόδων και λογιστικών άρθρων.

Σημείωση: Ο κωδικός ΑΑΔΕ προτείνεται στην καταχώρηση εγγραφής ή άρθρου, αλλά μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη. Ανάλογα με την συχνότητα καταχώρησης των ειδών συναλλαγών που παρακολουθούνται διακριτά από την ΑΑΔΕ, χρειάζεται να εξεταστεί η δημιουργία τύπων εγγραφών / άρθρων που θα συνδεθούν με συγκεκριμένο κωδικό ΑΑΔΕ ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται μεταβολή σε κάθε κίνηση.

Χαρακτηριστικά λογαριασμών για την ενημέρωση εντύπων

Στους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων- Φόρων και Λογιστικού σχεδίου, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν- ελεγχθούν τα στοιχεία για την ενημέρωση των εντύπων από τις κινήσεις των λογαριασμών.

Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ενημέρωση του αναλυτικού βιβλίου της ΑΑΔΕ στο οποίο περιλαμβάνονται οι λογιστικοί χαρακτηρισμοί της ΑΑΔΕ.

Για τον τρόπο ενημέρωσης των χαρακτηριστικών μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εδώ

Αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ

Στους λογαριασμούς που αναφέρονται σε έσοδα με μηδενικό ΦΠΑ, είναι απαραίτητο να οριστεί αιτία απαλλαγής ΦΠΑ.

Παρακρατήσεις – Λοιποί φόροι – Τέλη – Χαρτόσημα – Κρατήσεις

Εφόσον ο λογαριασμός αφορά σε κάποια παρακράτηση,- Λοιπό Φόρο- Τέλος – Χαρτόσημο που παρακολουθούνται διακριτά στα ηλεκτρονικά βιβλία, είναι απαραίτητο να οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού το είδος παρακράτησης, λοιπού φόρου, τέλους, χαρτόσημου, στο οποίο αναφέρεται ο λογαριασμός.

Για τα απλογραφικά βιβλία, έχει προστεθεί στα στοιχεία των λογαριασμών φόρων το πεδίο «Παρακρατούμενοι Φόροι».

Για τα διπλογραφικά βιβλία, έχουν προστεθεί στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, πεδία «Παρακράτηση», «Χαρτόσημο», «Λοιποί Φόροι», «Τέλη» μέσω των οποίων θα γίνει σύνδεση των λογαριασμών με κάποια εγγραφή από τις παραπάνω κατηγορίες.

Σημείωση: Για τους λογαριασμούς που αναφέρονται σε ποσοστιαία κράτηση, που δεν έχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση στα ηλεκτρονικά βιβλία, τόσο στα απλογραφικά βιβλία όσο και στα διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το πεδίο «Παρακράτηση» που υπάρχει στα στοιχεία των λογαριασμών Φόρων (για τα απλογραφικά βιβλία) ή στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου (για τα διπλογραφικά βιβλία).

Τι πρέπει να προσέξετε στην ανάλυση των λογαριασμών

 • Η ανάλυση των λογαριασμών που ενημερώνονται για την αξία αγορών /πωλήσεων είναι απαραίτητο να γίνει ανά:
  • Κατηγορία ΦΠΑ
  • Φύση συναλλαγής (συναλλαγές: εσωτερικού, ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)
  • Φύση είδους

Οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν τα σωστά χαρακτηρίστηκα για την ενημέρωση του αναλυτικού βιβλίου της ΑΑΔΕ.

 • Οι λογαριασμοί εσόδων / εξόδων / λογιστικού σχεδίου που ενημερώνονται για πωλήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα πρέπει να συνδεθούν με αιτία απαλλαγής ΦΠΑ.
 • Στους λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου της κατηγορίας ΦΠΑ/ Παθητικού, θα πρέπει να ενημερωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο αναφέρεται ο λογαριασμός. (Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η ανάλυση των αξιών των άρθρων λογιστικής ανά συντελεστή ΦΠΑ)

 • Στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου που ενημερώνονται με την αξία εσόδων / εξόδων θα πρέπει να οριστεί και ο αντίστοιχος λογαριασμός ΦΠΑ. (Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η ανάλυση των αξιών των άρθρων λογιστικής ανά συντελεστή ΦΠΑ)

 • Οι λογαριασμοί που αφορούν σε λοιπά έξοδα ή λοιπά έσοδα  θα πρέπει να αναλυθούν, σύμφωνα με την ανάλυση των εξόδων του πίνακα Ζ1, Ζ2 & Ζ3 του εντύπου Ε3.
 • Χρειάζεται να δημιουργηθούν διακριτοί λογαριασμοί για τις κατηγορίες παρακρατούμενων φόρων, λοιπών φόρων, τελών, χαρτοσήμων που παρακολουθούνται διακριτά στα ηλεκτρονικά βιβλία. Ειδικά για τα απλογραφικά βιβλία οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να ανοιχθούν στο αρχείο λογαριασμών φόρων είτε σαν λογαριασμοί ειδικών φόρων, είτε σαν λογαριασμοί κρατήσεων. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να συνδεθούν με κάποια εγγραφή από τον πίνακα «Παρακρατούμενων φόρων».
 • Στους λογαριασμούς που αφορούν σε λοιπές κρατήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει κωδικοποίηση για τα ηλεκτρονικά βιβλία, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η παράμετρος «Παρακράτηση» που υπάρχει τόσο στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου όσο και στα στοιχεία των λογαριασμών φόρων (για τα απλογραφικά Βιβλία).

Σημείωση: Ο ορισμός των σωστών χαρακτηριστικών στους λογαριασμούς, και η ανάλυση των λογαριασμών με τους κανόνες που περιγράφηκαν παραπάνω είναι απαραίτητος:

 1. Για να έχουν ένδειξη όλες οι αξίες μίας συναλλαγής για το αν αφορούν σε καθαρή αξία ή ΦΠΑ ή κάποια άλλη αξία που παρακολουθείται διακριτά στα ηλεκτρονικά βιβλία.
 2. Για να προκύπτουν οι σωστοί λογιστικοί χαρακτηρισμοί στο αναλυτικό βιβλίο της ΑΑΔΕ.

Για κάθε συναλλαγή που συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία, αποτελεί απαραίτητη πληροφορία ο τρόπος πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής περιλαμβάνονται στις κωδικοποιημένες από την ΑΑΔΕ πληροφορίες. Ο τρόπος πληρωμής που απαιτείται σαν πληροφορία, θα προκύψει μέσω των οριζόμενων τρόπων πληρωμής.

Για την ενεργοποίηση των οριζόμενων τρόπων πληρωμής θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Απλογραφικά βιβλία

Παράμετροι εσόδων εξόδων

Στις παραμέτρους εσόδων – εξόδων θα πρέπει στην αντίστοιχη παράμετρο να επιλεγεί ότι χρησιμοποιούνται οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής

Πίνακας οριζόμενων τρόπων πληρωμής

Στον πίνακα οριζόμενων τρόπων θα πρέπει να δημιουργηθούν οι τρόποι πληρωμής που θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με τους τρόπους πληρωμής ΑΑΔΕ.

Σημείωση: με την αναβάθμιση στην έκδοση 3.80, ο πίνακας οριζόμενων τρόπων πληρωμής έχει ενημερωθεί με προτεινόμενους τρόπους πληρωμής.

Λογαριασμοί συναλλασσόμενων

Στα στοιχεία των λογαριασμών συναλλασσόμενων, εφόσον στις παραμέτρους εσόδων – εξόδων ενεργοποιηθούν οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής, μπορεί να οριστεί ο οριζόμενος τρόπος που θα προτείνεται στην καταχώρηση εγγραφής εσόδων - εξόδων

Εγγραφές εσόδων – εξόδων

Εφόσον ενεργοποιηθούν οι Οριζόμενοι τρόποι πληρωμής στις παραμέτρους εσόδων – εξόδων είναι διαθέσιμοι οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής στην καταχώρηση εγγραφής εσόδων – εξόδων.

 • Διπλογραφικά βιβλία

Πίνακας οριζόμενων τρόπων πληρωμής

Στον πίνακα οριζόμενων τρόπων θα πρέπει να δημιουργηθούν οι τρόποι πληρωμής που θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με τους τρόπους πληρωμής ΑΑΔΕ.

Σημείωση: με την αναβάθμιση στην έκδοση 3.80, ο πίνακας οριζόμενων τρόπων πληρωμής έχει ενημερωθεί με προτεινόμενους τρόπους πληρωμής.

Άρθρα λογιστικής

Στα άρθρα λογιστικής είναι διαθέσιμοι οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί και μπορούν να επιλεγούν στα άρθρα που καταχωρούνται.

Εγγραφές εσόδων – εξόδων

Κωδικός ΑΑΔΕ.

Κατά την καταχώρηση εγγραφών εσόδων – εξόδων προτείνεται ο κωδικός παραστατικού ΑΑΔΕ που έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία του τύπου εγγραφής και μπορεί να μεταβληθεί.

Ο κωδικός ΑΑΔΕ μπορεί να μεταβληθεί και από την λίστα των εγγραφών εσόδων – εξόδων, μέσω της επιλογής «Κωδικός ΑΑΔΕ» που είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ. Μέσω της επιλογής αυτής, παρέχεται η δυνατότητα είτε να οριστεί κωδικός ΑΑΔΕ σε μία ή περισσότερες εγγραφές, είτε να γίνει καθαρισμός της του κωδικού ΑΑΔΕ από την εγγραφή.

ΣημείωσηΟι εγγραφές στις οποίες δεν έχει οριστεί «κωδικός ΑΑΔΕ» δεν θα συμμετέχουν στην ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Αυτοτιμολόγηση

Στις εγγραφές εξόδων που αφορούν παραστατικά αυτοτιμολόγησης, είναι απαραίτητο εκτός από τον κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ να οριστεί τιμή «Ναι» στο πεδίο «Αυτοτιμολόγηση» που έχει προστεθεί στα στοιχεία της εγγραφής

ΚΑΔ/ Δραστηριότητα

Στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι απαραίτητο για κάθε κίνηση να προκύπτει πληροφορία για την δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η κίνηση. Επιπλέον τα έσοδα πρέπει να αναλύονται και ανά ΚΑΔ της επιχείρησης. Η πληροφορία του ΚΑΔ αποτελεί απαραίτητη πληροφορία και για το έντυπο Ε3, όπου χρειάζεται να γίνει ανάλυση των πωλήσεων ανά δραστηριότητα και ΚΑΔ. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτει η πληροφορία τόσο της δραστηριότητας όσο και των ΚΑΔ εδώ

Λογιστικά Άρθρα

Κωδικός ΑΑΔΕ.

Κατά την καταχώρηση Λογιστικού άρθρου προτείνεται ο κωδικός παραστατικού ΑΑΔΕ που έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία του τύπου άρθρου και μπορεί να μεταβληθεί.

Ο κωδικός ΑΑΔΕ μπορεί να μεταβληθεί και από την λίστα των λογιστικών άρθρων, μέσω της επιλογής «Κωδικός ΑΑΔΕ» που είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ. Μέσω της επιλογής αυτής, παρέχεται η δυνατότητα είτε να οριστεί κωδικός ΑΑΔΕ σε ένα ή περισσότερα άρθρα, είτε να γίνει καθαρισμός του κωδικού ΑΑΔΕ από το λογιστικό άρθρο

Σημείωση: Οι εγγραφές στις οποίες δεν έχει οριστεί «κωδικός ΑΑΔΕ» δεν θα συμμετέχουν στην ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Αυτοτιμολόγηση

Στα λογιστικά άρθρα που αφορούν παραστατικά αυτοτιμολόγησης, είναι απαραίτητο εκτός από τον κωδικό παραστατικού ΑΑΔΕ να οριστεί τιμή «Ναι» στο πεδίο «Αυτοτιμολόγηση» που έχει προστεθεί στα στοιχεία του άρθρου

Οριζόμενος τρόπος πληρωμής

Στα λογιστικά άρθρα μπορεί πλέον να οριστεί οριζόμενος τρόπος πληρωμής. Διαθέσιμη επιλογή αποτελούν οι οριζόμενοι τρόποι πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί στον αντίστοιχο πίνακα.

ΚΑΔ/ Δραστηριότητα

Στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι απαραίτητο για κάθε κίνηση να προκύπτει πληροφορία για την δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η κίνηση. Επιπλέον τα έσοδα πρέπει να αναλύονται και ανά ΚΑΔ της επιχείρησης. Η πληροφορία του ΚΑΔ αποτελεί απαραίτητη πληροφορία και για το έντυπο Ε3, όπου χρειάζεται να γίνει ανάλυση των πωλήσεων ανά δραστηριότητα και ΚΑΔ. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτει η πληροφορία τόσο της δραστηριότητας όσο και των ΚΑΔ εδώ εδώ

Ο υπολογισμός των παρακρατούμενων φόρων που αφορούν αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόκους, μερίσματα, δικαιώματα τόσο για την δημιουργία του αρχείου jl10 όσο και την υποβολή της προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, δεν έχει αλλάξει. Μπορείτε να δείτε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για τον υπολογισμό των απαραίτητων αξιών εδώ

Προσοχή: Πλέον είναι απαραίτητο για τις αξίες που αναφέρονται σε κάποια κατηγορία παρακράτησης, λοιπού φόρου, τέλους, χαρτόσημου, να έχουν δημιουργηθεί διακριτοί λογαριασμοί και να έχουν συνδεθεί με κάποια εγγραφή από τον πίνακα παρακρατούμενων φόρων.

Για τα ηλεκτρονικά βιβλία απαραίτητη πληροφορία αποτελούν και οι συσχετισμοί των παραστατικών. Για παράδειγμα για ένα παραστατικό που αφορά στον κωδικό ΑΑΔΕ «Πιστωτικό Τιμολόγιο» θα πρέπει να αναφέρεται και το «Σχετικό παραστατικό», δηλαδή το παραστατικό στο οποίο αναφέρεται το παραστατικό, δηλαδή το «Τιμολόγιο» στο οποίο αφορά.

Οι «Συσχετισμοί» των κινήσεων που συμμετέχουν στα ηλεκτρονικά βιβλία, θα ενημερώνονται μέσω της επιλογής «Συνδέσεις Εγγραφής»/ «Συνδέσεις άρθρων» που είναι διαθέσιμη τόσο μέσα στα στοιχεία των εγγραφών /λογιστικών άρθρων, όσο και στην λίστα των λογιστικών άρθρων / εγγραφών εσόδων – εξόδων.