Οδηγίες ενημέρωσης εντύπου Ε3 2019

Στην νέα έκδοση της εφαρμογής περιλαμβάνεται το νέο έντυπο Ε3 –Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα που ισχύει για το Φορολογικό έτος 2019 και στο οποίο θα απεικονιστούν τα οικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημείωση: Τόσο ο τύπος όσο και οι μεταβλητές του νέου εντύπου θα είναι διαθέσιμα με την αναβάθμιση των περιοχών εργασίας στην τελευταία έκδοση.

Προσοχή! Στις Π.Ε με Taxversion μικρότερο από 3.62o δεν θα γίνει αυτόματη αναβάθμιση των μεταβλητών και του τύπου εντύπου του Ε3. Γι’ αυτές τις Π.Ε συνίσταται μετά την αναβάθμιση τους στο τελευταίο Patch να εκτελεστεί η εργασία “Αναβάθμιση μεταβλητών φορολογικών δηλώσεων”

Για τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων που απεικονίζονται στο νέο έντυπο Ε3, λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών εσόδων, εξόδων, λογιστικού σχεδίου.

Στοιχεία εταιρίας

Στα στοιχεία της εταιρίας έχει προστεθεί ο πίνακας όπου μπορούν να οριστούν οι ΚΑΔ της εταιρίας. Οι ΚΑΔ της εταιρίας θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του Ε3 ώστε να γίνει επιμερισμός των πωλήσεων ανά ΚΑΔ.

Σημείωση: Για να οριστούν ΚΑΔ στα στοιχεία της εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εισαχθεί οι προτεινόμενοι ΚΑΔ στα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα.

Επιπλέον είναι δυνατόν να γίνει άντληση των ενεργών ΚΑΔ της εταιρίας από το Taxis. Η άντληση .των στοιχείων των ΚΑΔ γίνεται μέσω της επιλογής «Άντληση» που είναι διαθέσιμη πάνω από τον πίνακα των ΚΑΔ. Για την άντληση των στοιχείων των ΚΑΔ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που έχουν οριστεί στα στοιχεία της εταιρίας.

Συνίσταται η ενημέρωση των ΚΑΔ στα στοιχεία της εταιρίας να γίνει από το taxis γιατί στα στοιχεία του Ε3 μπορούν να επιλεγούν μόνο οι ΚΑΔ που είναι ενεργοί στο μητρώο του taxis.

Παράμετροι Διαχείρισης βιβλίων Α’ – Β’ κατηγορίας

Για τις εταιρίες που τηρούνται απλογραφικά βιβλία, στις παραμέτρους βιβλίων Α’ – Β’ Κατηγορίας έχουν προστεθεί παράμετροι που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εντύπου Ε3.

Πλέον στις παραμέτρους διαχείρισης βιβλίων Α’ – Β’ κατηγορίας μπορούν να οριστούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Δραστηριότητες χρήσης: Θα πρέπει να οριστούν οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση, με τα ποσοστά που ισχύουν για κάθε δραστηριότητα. Σε περίπτωση που μία εταιρία ασκεί παραπάνω από μία δραστηριότητα θα πρέπει να οριστεί ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αντιστοίχιση ειδικών χαρακτηριστικών με δραστηριότητα: Στις παραμέτρους έχουν αντιστοιχιστεί τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών με δραστηριότητα. Στην προτεινόμενη αντιστοίχιση συμμετέχουν τα χαρακτηριστικά των λογαριασμών που αφορούν σε «Αγορές» & «Πωλήσεις / Έσοδα». Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με «Έξοδα» δεν έχουν αντιστοιχιστεί με δραστηριότητα γιατί ο επιμερισμός των εξόδων στις δραστηριότητες της επιχείρησης θα γίνει με βάσει τα ποσοστά ανά δραστηριότητα.

Αντιστοίχιση ειδικών χαρακτηριστικών με ΚΑΔ: Στις παραμέτρους παρέχεται η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών των λογαριασμών και με ΚΑΔ. Διαθέσιμοι είναι οι ΚΑΔ που έχουν οριστεί στα στοιχεία της εταιρίας.

Τα ποσοστά των δραστηριοτήτων χρήσης χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό των εξόδων στο έντυπο Ε3. Είναι απαραίτητο να οριστούν οι ισχύουσες δραστηριότητες.

Σημείωση: Οι δραστηριότητες χρήσης αντιγράφονται κατά το άνοιγμα της χρήσης.

Η αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών με δραστηριότητα είναι δυνατόν να εξαχθεί σε αρχείο, προκειμένου να εισαχθεί σε άλλη εταιρία. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ στον πίνακα με των χαρακτηριστικών.

Παράμετροι λογιστικής

Για τις εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, στις παραμέτρους λογιστικής τα παρακάτω: έχουν προστεθεί παράμετροι που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εντύπου Ε3.

Πλέον στις παραμέτρους λογιστικής μπορούν να οριστούν οι παρακάτω πληροφορίες:

Δραστηριότητες χρήσης: Θα πρέπει να οριστούν οι δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση, με τα ποσοστά που ισχύουν για κάθε δραστηριότητα. Σε περίπτωση που μία εταιρία ασκεί παραπάνω από μία δραστηριότητα θα πρέπει να οριστεί ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αντιστοίχιση ειδικών χαρακτηριστικών με δραστηριότητα: Στις παραμέτρους έχουν αντιστοιχιστεί τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών με δραστηριότητα. Στην προτεινόμενη αντιστοίχιση συμμετέχουν τα χαρακτηριστικά των λογαριασμών που αφορούν σε «Αγορές» & «Πωλήσεις / Έσοδα». Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με «Έξοδα» δεν έχουν αντιστοιχιστεί με δραστηριότητα γιατί ο επιμερισμός των εξόδων στις δραστηριότητες της επιχείρησης θα γίνει με βάσει τα ποσοστά ανά δραστηριότητα.

Αντιστοίχιση ειδικών χαρακτηριστικών με ΚΑΔ: Στις παραμέτρους παρέχεται η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών των λογαριασμών και με ΚΑΔ. Διαθέσιμοι είναι οι ΚΑΔ που έχουν οριστεί στα στοιχεία της εταιρίας.

Τα ποσοστά των δραστηριοτήτων χρήσης χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό των εξόδων στο έντυπο Ε3. Είναι απαραίτητο να οριστούν οι ισχύουσες δραστηριότητες.

Σημείωση: Οι δραστηριότητες χρήσης αντιγράφονται κατά το άνοιγμα της χρήσης.

Η αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών με δραστηριότητα είναι δυνατόν να εξαχθεί σε αρχείο, προκειμένου να εισαχθεί σε άλλη εταιρία. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ στον πίνακα με των χαρακτηριστικών.

Λογαριασμοί εσόδων / εξόδων / Λογιστικού σχεδίου

Στους λογαριασμούς εσόδων / εξόδων / λογιστικού σχεδίου έχει προστεθεί η δραστηριότητα της χρήσης στην οποία αναφέρεται ο εκάστοτε λογαριασμός.

Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η δραστηριότητα χρήσης των λογαριασμών μιας και στις παραμέτρους διαχείρισης βιβλίων Α’ – Β’ Κατηγορίας ή στις παραμέτρους λογιστικής (ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων) υπάρχει προτεινόμενη αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών των λογαριασμών με δραστηριότητα.

Εφόσον συμπληρωθεί η δραστηριότητα χρήσης των λογαριασμών υπερισχύει η δραστηριότητα που θα οριστεί στα στοιχεία των λογαριασμών σε σχέση με την δραστηριότητα που έχει οριστεί στις παραμέτρους για το ειδικό χαρακτηριστικό του λογαριασμού.

Κατά το άνοιγμα χρήσης η δραστηριότητα χρήσης ενός λογαριασμού αντιγράφεται και μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Στα στοιχεία των λογαριασμών εσόδων και των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου έχει προστεθεί και ο ΚΑΔ.

Στοιχεία λογαριασμών εσόδων

Στα στοιχεία των λογαριασμών εσόδων μπορεί να οριστεί ο ΚΑΔ που ισχύει για τον λογαριασμό:

 • Για την Π.Ε σε περίπτωση που για όλες οι εταιρίες της Π.Ε ο λογαριασμός θα αναφέρεται στον ίδιο ΚΑΔ.
 • Για την εταιρία, για την περίπτωση που ο ΚΑΔ που θα συνδεθεί με τον λογαριασμό θα ισχύει για την συγκεκριμένη εταιρία, ανεξαρτήτως χρήσης.
 • Για τις κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τον λογαριασμό στην οικονομική χρήση που ορίστηκε ο ΚΑΔ.

Στοιχεία λογαριασμών λογιστικού σχεδίου

Στα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου μπορεί να οριστεί ο ΚΑΔ που ισχύει για τον λογαριασμό:

 • Για τον λογαριασμό λογιστικού σχεδίου ανεξαρτήτως χρήσης.
 • Για τον λογαριασμό λογιστικού σχεδίου αλλά για τη κινήσεις του λογαριασμού που θα πραγματοποιηθούν στην οικονομική στην οποία ορίστηκε ο ΚΑΔ.

 

Εγγραφές εσόδων / εξόδων

Δραστηριότητα

Στις γραμμές των εγγραφών εσόδων – εξόδων έχει προτεθεί η δυνατότητα να οριστεί η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν είναι υποχρεωτικό να οριστεί δραστηριότητα σε επίπεδο κίνησης εφόσον ο λογαριασμός που κινείται έχει ειδικό χαρακτηριστικό που έχει αντιστοιχιστεί με δραστηριότητα στις αντίστοιχες παραμέτρους ή στον λογαριασμό έχει συμπληρωθεί η δραστηριότητα της χρήσης.

Εφόσον συμπληρωθεί η δραστηριότητα στα στοιχεία της εγγραφής εσόδων – εξόδων υπερισχύει σε σχέση με την δραστηριότητα που έχει οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού ή την δραστηριότητα των παραμέτρων.

ΚΑΔ

Στις γραμμές των εγγραφών εσόδων έχει προστεθεί η δυνατότητα να οριστεί ο ΚΑΔ στον οποίο αναφέρεται η κίνηση του λογαριασμού. Δεν είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί ΚΑΔ στην κίνηση του λογαριασμού εφόσον ο λογαριασμός που κινείται έχει ειδικό χαρακτηριστικό που έχει συνδεθεί με ΚΑΔ ή στα στοιχεία του λογαριασμού έχει οριστεί ΚΑΔ.

Λογιστικά Άρθρα

Δραστηριότητα

Στις γραμμές των λογιστικών άρθρων έχει προτεθεί η δυνατότητα να οριστεί η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν είναι υποχρεωτικό να οριστεί δραστηριότητα σε επίπεδο κίνησης εφόσον ο λογαριασμός που κινείται έχει ειδικό χαρακτηριστικό που έχει αντιστοιχιστεί με δραστηριότητα στις αντίστοιχες παραμέτρους ή στον λογαριασμό έχει συμπληρωθεί η δραστηριότητα της χρήσης.

Εφόσον συμπληρωθεί η δραστηριότητα στα στοιχεία του λογιστικού άρθρου υπερισχύει σε σχέση με την δραστηριότητα που έχει οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού ή την δραστηριότητα των παραμέτρων.

ΚΑΔ

Στις γραμμές των λογιστικών άρθρων έχει προστεθεί η δυνατότητα να οριστεί ο ΚΑΔ στον οποίο αναφέρεται η κίνηση του λογαριασμού. Δεν είναι υποχρεωτικό να επιλεγεί ΚΑΔ στην κίνηση του λογαριασμού εφόσον ο λογαριασμός που κινείται έχει ειδικό χαρακτηριστικό που έχει συνδεθεί με ΚΑΔ ή στα στοιχεία του λογαριασμού έχει οριστεί ΚΑΔ.

Υπολογισμός εντύπου Ε3

Με την αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση έχει δημιουργηθεί ο νέος τύπος εντύπου καθώς και οι μεταβλητές που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του εντύπου. Επιπλέον έχουν ενημερωθεί οι αντίστοιχες παράμετροι με τα ειδικά χαρακτηριστικά ανά δραστηριότητα.

Για τον υπολογισμό των αξιών του εντύπου θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

Αγορές

Στο Έντυπο Ε3 οι αγορές αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Χονδρικές
 • Λιανικές
 • Αγορές του άρ.39A
 • Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Εξωτερικού τρίτες χώρες
 • Λοιπά

Για την ενημέρωση των ποσών των αγορών ανά δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη ποσά λογαριασμών με βάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών και την φύση συναλλαγής (εσωτερικού, ενδοκοινοτική συναλλαγή, τρίτες χώρες)

Έσοδα

Στα έσοδα οι «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Χονδρικές
 • Χονδρικές πωλήσεις Αρ.39Α.
 • Λιανικές
 • Λιανικές πωλήσεις Αρ.39Α.
 • Εξωτερικού ενδοκοινοτικές
 • Εξωτερικού τρίτες χώρες

Για την ενημέρωση των ποσών των «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών» λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών αλλά και η φύση συναλλαγής των λογαριασμού (εσωτερικού, ενδοκοινοτική συναλλαγή, τρίτες χώρες)

Προσοχή Για να προκύψουν τα ποσά των χονδρικών και των λιανικών πωλήσεων εκτός από το ειδικό χαρακτηριστικό των λογαριασμών λαμβάνεται υπόψη και το τμήμα της υποβολής φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) που ενημερώνεται.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις χονδρικής προκύπτουν από κινήσεις λογαριασμών με τα αντίστοιχα ειδικά χαρακτηριστικά που κινούνται σε εγγραφές εσόδων ή λογιστικά άρθρα τα οποία ενημερώνουν τα «Έσοδα ανά ΑΦΜ» στη ΜΥΦ Αντίστοιχα οι πωλήσεις Λιανικής προκύπτουν από κινήσεις λογαριασμών με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που κινούνται σε εγγραφές εσόδων ή λογιστικά άρθρα που ενημερώνουν τις «Λιανικές πωλήσεις» στη ΜΥΦ.

Εάν στον τύπο εγγραφής ή στον τύπο του λογιστικού άρθρου έχει οριστεί για τον τύπο υποβολής ΜΥΦ η τιμή «Εκτός υποβολής», τότε το ποσό των πωλήσεων Χονδρικής ή Λιανικής προκύπτει με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω:

 • Εάν στα στοιχεία είτε του τύπου λογιστικού άρθρου, είτε στα στοιχεία της εγγραφής εσόδων ή του λογιστικού άρθρου έχει οριστεί «Αντίστοιχος τύπος ΥΦΣ» τότε για να προκύψει η αξία των πωλήσεων χονδρικής ή λιανικής, λαμβάνεται υπόψη το είδος συναλλαγής ΜΥΦ του αντίστοιχου τύπου.
 • Για τις εγγραφές εσόδων με τύπο συναλλαγής ΜΥΦ εκτός υποβολής σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί αντίστοιχος τύπος ΥΦΣ, λαμβάνεται υπόψη ο τύπος Εσόδου του τύπου εγγραφής , για να προκύψει η αξία των πωλήσεων χονδρικής ή λιανικής.

Επιμερισμός πωλήσεων ανά δραστηριότητα και ΚΑΔ (πίνακας 023)

Τα ποσά των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών των κωδικών 161,261,361,461 επιμερίζονται ανά ΚΑΔ και Δραστηριότητα ως εξής:

Δραστηριότητα

Τα ποσά των κωδικών 161, 261, 361, 461 αναφέρονται στις δραστηριότητες Εμπορική Παραγωγική, Αγροτική, Παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. Η ενημέρωση της δραστηριότητας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα

. ΚΑΔ

Για να ενημερωθεί ο ΚΑΔ λαμβάνεται υπόψη:

 • Είτε ο ΚΑΔ που έχει οριστεί στα στοιχεία της εγγραφής ή του λογιστικού άρθρου.
 • Είτε ο ΚΑΔ που έχει οριστεί στα στοιχεία του λογαριασμού εσόδων/ λογιστικού σχεδίου.
 • Είτε ο ΚΑΔ που προκύπτει από την αντιστοίχιση των ειδικών χαρακτηριστικών με ΚΑΔ στις παραμέτρους Διαχείρισης βιβλίων Α’ – Β’ Κατηγορίας / Λογιστικής.

Εφόσον βρεθεί ο ΚΑΔ σε κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, το ποσό που προκύπτει θα ενημερώσει την δραστηριότητα για την οποία έχουν προκύψει ποσά στους κωδικούς 161, 261, 361, 461

Σημείωση: Αν δεν έχει οριστεί ΚΑΔ σε κανένα από τα παραπάνω σημεία της εφαρμογής τότε για την ενημέρωση των ΚΑΔ λαμβάνεται υπόψη η αντιστοίχιση των ΚΑΔ με δραστηριότητα που έχει οριστεί στα στοιχεία της εταιρίας.

Έξοδα

Η αξία των εξόδων ανά κατηγορία εξόδου προκύπτει από κινήσεις λογαριασμών με ειδικό χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία εξόδου του εντύπου. Για να γίνει επιμερισμό της αξίας των εξόδων στις δραστηριότητες της εταιρίας, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι δραστηριότητες της επιχείρησης με τα ποσοστά τους, στις παραμέτρους διαχείρισης Α’ Β’ κατηγορίας ή στις παραμέτρους λογιστικής (ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων της εταιρίας)

Προσωρινές διαφορές

Για τον υπολογισμό των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι επιλογές «Στοιχεία Μερισμών» ή «Ισοζύγιο Διαφορών» (ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων της εταιρίας),

Στην περίπτωση που τηρούνται απλογραφικά βιβλία οι προσωρινές λογιστικής & Φορολογικής βάσης προκύπτουν από τις κινήσεις λογαριασμών που έχουν στοιχεία μερισμών. Από τα στοιχεία μερισμών, σε συνδυασμό με τα ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών προκύπτουν τα στοιχεία των μερισμών. Συγκεκριμένα:

Οι προσωρινές διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων προκύπτουν από τα στοιχεία μερισμών λογαριασμών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Κατηγορία ετεροχρονισμού εσόδων

Ειδικό χαρακτηριστικό λογαριασμού 

Έσοδα από παροχή υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα είσπραξης που διαρκεί πέρα του φορολογικού έτους

Παροχή Υπηρεσιών

Συναλλαγματικές διαφορές (Πιστωτικές)

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

Λοιπές διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων

Λοιποί λογαριασμοί με διαστήματα μερισμών

Οι προσωρινές διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων προκύπτουν από τα στοιχεία μερισμών λογαριασμών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Κατηγορία ετεροχρονισμού εξόδων

Ειδικό χαρακτηριστικό λογαριασμού 

Ασφαλιστικές εισφορές

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων

Εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη

Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

Προβλέψεις από αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

Λοιπές διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων

Λοιποί λογαριασμοί με διαστήματα μερισμών