Παρακρατούμενοι φόροι

Δείτε τις οδηγίες για τον υπολογισμό των απαραίτητων αξιών που αφορούν σε παρακρατούμενους φόρους αμοιβών που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον περιλαμβάνεται περιγραφή για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή της "Προσωρινής Δήλωσης απόδοσης Φόρων και Τελών Χαρτοσήμου".

Επισυναπτόμενα Αρχεία: