Επαναλαμβανόμενο Πλάνο συναντήσεων | Galaxy CRM

Εισαγωγή 

Υλοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα στο Πλάνο επισκέψεων του Galaxy CRM. Πρόκειται για ένα νέο τύπο του Πλάνου επισκέψεων, τον “Επαναλαμβανόμενο (Recurring)”, που έρχεται να καλύψει σενάρια δημιουργίας πλάνου συναντήσεων, που βασίζονται σε παραμέτρους επισκεψιμότητας .

Ένα Visit plan μπορεί να δημιουργηθεί είτε από τη λίστα των διευθύνσεων επαφών είτε από τη λίστα των επαφών.

Για τη δημιουργία ενός πλάνου επισκέψεων,

 • Μεταβείτε στη Λίστα διευθύνσεων επαφών από το μενού “Επαφές/Πόροι” και επιλέξτε τις επιθυμητές διευθύνσεις επαφών
 • Ενεργοποιήστε από τις “Ενέργειες” της λίστας την επιλογή “Πλάνο επισκέψεων”

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Η ίδια λογική δημιουργίας πλάνου ισχύει και από τη “Λίστα επαφών. Κάθε επιλεγμένη επαφή, θα χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός στις δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Νέα επιλογή στον “Τύπο πλάνου” του πλάνου επισκέψεων

Στον οδηγό παραμετροποίησης του πλάνου επισκέψεων ενσωματώθηκε στο πεδίο “Τύπος πλάνου” η επιλογή “ Επαναλαμβανόμενο (Recurring)”.

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Νέες παράμετροι στις διευθύνσεις επαφών

Για κάθε διεύθυνση επαφής (και την κύρια) μια νέα σελίδα με τίτλο Ημερολόγια εργασίας (Working calendars) ενσωματώνει κάποιες παραμέτρους στις οποίες βασίζεται η δημιουργία του πλάνου.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Οι παράμετροι αυτές είναι:

 • Τύπος: Οι διαθέσιμες τιμές του πεδίου είναι “Ημερολόγιο” και “Ημερολόγιο προτίμησης”. Αντί να επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο ημερολόγιο μπορεί να οριστούν οι ημέρες προτίμησης επισκεψιμότητας της διεύθυνσης.
 • Ημέρες προτίμησης : Αν στον τύπο δηλωθεί “Ημέρες προτίμησης”, στο πεδίο αυτό ορίζονται οι ημέρες προτίμησης.
 • Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης : Αν στον τύπο δηλωθεί “Ημέρες προτίμησης”, ορίζεται η αρχική ώρα και η τελική ώρα των ημέρων προτίμησης.
 • Περίοδος επισκεψιμότητας: Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι “εβδομάδα” και “μήνας”. Δηλώνεται αν το χρονικό διάστημα του πλάνου θα κατατμηθεί σε κομμάτια των 7 ημερών, αν αφορά σε εβδομάδα, ή των 30 ημερών αν αφορά σε μήνα.
 • Κύκλοι επισκεψιμότητας : Δηλώνεται η συχνότητα των επισκέψεων. Σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράμετρο υπολογίζεται το διάστημα μέσα στο οποίο θα προγραμματιστούν οι επισκέψεις. Έτσι για παράδειγμα αν έχει οριστεί σε ένα ημερολόγιο εργασίας περίοδος επισκεψιμότητας “εβδομάδα” και κύκλοι επισκεψιμότητας “2”, τότε οι επισκέψεις θα επαναλαμβάνονται “1” φορά ανά “2” εβδομάδες. Δηλαδή ο αριθμός των επαναλήψεων επισκεψιμότητας στο διάστημα ενός μήνα είναι : 30ήμερες/(7ήμερες(εβδομάδα περίοδος επισκεψιμότητας) x 2(κύκλοι επισκεψιμότητας)) = 2 επαναλήψεις.

Σημείωση : Παραθέτουμε στη συνέχεια παραδείγματα ώστε να το κατανοήσετε καλύτερα .

 • Δημιουργία : Πεδίο με δύο επιλογές :
  • Όλες τις επιλεγμένες ημέρες : η επίσκεψή θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις επιλεγμένες ημέρες προτίμησης (είτε του ημερολογίου είτε των ημερών προτίμησης)
  • Μια από τις επιλεγμένες ημέρες : η επίσκεψή θα πραγματοποιηθεί σε μία οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες ημέρες προτίμησης (είτε του ημερολογίου είτε των ημερών προτίμησης)
 • Προτεραιότητα: Οι διευθύνσεις, που έχουν ημερολόγιο εργασίας με επιλεγμένο το πεδίο “Προτεραιότητα”, στο διάστημα του πλάνου πρέπει να εξυπηρετηθούν πρώτες.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Παραδείγματα υλοποίησης


Έστω ότι για τις επαφές έχουν οριστεί τα ημερολόγια εργασίας :

Στη διεύθυνση “spiti” του “AB Shop&Go” υπάρχει ένα ημερολόγιο εργασίας στο οποίο έχουν δηλωθεί: περίοδος επισκεψιμότητας “εβδομάδα”, κύκλοι επισκεψιμότητας 2 και “Δημιουργία” για “ όλες τις επιλεγμένες ημέρες”. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανά 2 (κύκλοι επισκεψιμότητας) εβδομάδες (“εβδομάδα” περίοδος επισκεψιμότητας) θα δημιουργηθούν 2 επισκέψεις, μία τη Δευτέρα και μία την Τρίτη.

Στην κύρια διεύθυνση του Agelis Vasilis, στο ημερολόγιο εργασίας έχουν δηλωθεί περίοδος επισκεψιμότητας “εβδομάδα”, κύκλοι επισκεψιμότητας 2 και δημιουργία “μια από τις επιλεγμένες ημέρες”. Αυτό σημαίνει ότι ανά 2 (κύκλοι επισκεψιμότητας) εβδομάδες (“εβδομάδα” περίοδο επισκεψιμότητας) θα δημιουργηθεί 1 επίσκεψη είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη, όπου χωρέσει στο πλάνο στο πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Στην κύρια διεύθυνση του AlfaCompany SA υπάρχει ένα ημερολόγιο εργασίας με περίοδο επισκεψιμότητας “μήνα”, κύκλο επισκεψιμότητας 1 και δημιουργία για “όλες τις επιλεγμένες ημέρες”. Αυτό σημαίνει ότι ανά 1 (κύκλοι επισκεψιμότητας) μήνα (“μήνα” περίοδο επισκεψιμότητας) θα δημιουργηθούν 2 επισκέψεις, μία τη Δευτέρα και μία την Τετάρτη.

Επιλέγοντας τις διευθύνσεις αυτές στη λίστα διευθύνσεων επαφών και εκτελώντας την ενέργεια “Πλάνο επισκέψεων”,

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

ανοίγει ο “οδηγός” για δημιουργία πλάνου.

Συμπληρώστε, κατά τα γνωστά, τα πεδία :

 • της “περιγραφής” του πλάνου
 • των “ημερομηνιών” έναρξης/λήξης του πλάνου (καθορίζουν το διάστημα μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν όλες οι δραστηριότητες)

δηλώστε στο πεδίο “Τύπος” Reccuring και

ενημερώστε προαιρετικά το πεδίο “Πεδίο ομαδοποίησης”

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάποια πεδία, όπως το θέμα της, ο τύπος, ο κάτοχος, η κατάσταση κ.α. τίθενται αυτόματα.

Κατά τη δημιουργία του πλάνου, αν ενεργοποιηθεί η παράμετρος “Βέλτιστη διαδρομή”, εμφανίζεται και μια δεύτερη οθόνη με τις πρόσθετε παραμέτρους προς συμπλήρωση (με βασικότερη την “Τύπο σημείου έναρξης” και δυνατές τιμές : Υποκατάστημα εταιρίας, Διεύθυνση υπευθύνου, Σημείο λήξης προηγούμενης ημέρας) Δείτε σχετικά εδώ

 

Πατήστε “Τέλος” για να εκτελεστεί ο οδηγός και να δημιουργηθεί το πλάνο με τις δραστηριότητες σύμφωνα με τα Ημερολόγια των διευθύνσεων.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Παράδειγμα χρήσης:


Για τη διεύθυνση “spiti” του “AB Shop&Go”, με περίοδο επισκεψιμότητας “εβδομάδα”, και κύκλους επισκεψιμότητας 2, το διάστημα πλάνου 31 ημέρες, από 30/05 έως 30/06 θα χωριστεί σε 31/(7*2) = 2 επιμέρους διαστήματα των 7*2 = 14 ημερών. (Άρα επίσκεψη κάθε 2 εβδομάδες)

Έτσι στο πρώτο διάστημα από 30/5 έως 12/6 δημιουργήθηκαν 2 δραστηριότητες, μία τη Δεύτερα 30/5/2022 και μία την Τρίτη 31/5/2022 αφού το πεδίο “Δημιουργία” έχει τιμή “όλες τις επιλεγμένες ημέρες”. Στο δεύτερο διάστημα από 13/6 έως 26/6 δημιουργήθηκαν 2 δραστηριότητες, μία τη Δευτέρα 13/6/2022 και μία την Τρίτη 14/6/2022.

Για την κύρια διεύθυνση του “Agelis Vasilis” με περίοδο επισκεψιμότητας “εβδομάδα” και κύκλους επισκεψιμότητας 2, το διάστημα του πλάνου 31 ημέρες, από 30/05 έως 30/06 θα χωριστεί σε 31/(7*2) = 2 επιμέρους διαστήματα των 7*2 = 14 ημερών.

Έτσι στο πρώτο διάστημα από 30/5 έως 12/6 δημιουργήθηκε μία δραστηριότητα την Τρίτη 31/5/2022 αφού το πεδίο “Δημιουργία” έχει τιμή “Μία από τις επιλεγμένες ημέρες”. Στο δεύτερο διάστημα από 13/6 έως 26/6 δημιουργήθηκε μία δραστηριότητα την Τρίτη 14/6/2022.

Για την κύρια διεύθυνση του “AlfaCompany SA” με περίοδο επισκεψιμότητας “μήνα” και 1 κύκλο επισκεψιμότητας, το διάστημα του πλάνου των 31 ημέρες, από 30/05 έως 30/06 θα χωριστεί σε 31/(30*1) = 1 επιμέρους διαστήματα των 30*1 = 30 ημερών. (Άρα ένα κάθε μήνα)

Έτσι για το πρώτο διάστημα από 30/5 έως 30/6 δημιουργήθηκαν 2 δραστηριότητες, μία τη Δευτέρα 30/5/2022 και μία την Τετάρτη 01/6/2022 αφού το πεδίο “Δημιουργία” έχει τιμή “Όλες τις επιλεγμένες ημέρες”.

Η σειρά με την οποία καταχωρίζονται οι δραστηριότητες σε μια ημέρα εξαρτάται από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στη λίστα διευθύνσεων.

Σύμφωνα με το παράδειγμά μας, δημιουργήθηκαν πρώτα οι δραστηριότητες για τον “AB Shop&Go”, έπειτα για τον “Agelis Vasilis” και τέλος για τον “AlfaCompany SA”. Τη Δευτέρα 30/5 π.χ. δημιουργήθηκε πρώτα το ραντεβού του “AB Shop&Go” και μετά του “AlfaCompany SA”.

Παράμετρος πεδίο ομαδοποίησης στον οδηγό του πλάνου


Σε περίπτωση που θελήσετε διαφορετική σειρά καταχώρισης μπορείτε να επιλέξετε στον “οδηγό” ένα πεδίο ομαδοποίησης σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ταξινόμηση των διευθύνσεων.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα, όσο αφορά στη σειρά καταχώρισης των δραστηριοτήτων, αποτελούν όσες διευθύνσεις έχουν στο “Ημερολόγιο εργασίας” επιλεγμένο το πεδίο “Προτεραιότητα” στο διάστημα του πλάνου - πρέπει να εξυπηρετηθούν πρώτες.

Για αυτό πριν τη δημιουργία του πλάνου, και αφού γίνει το sorting του πεδίου ομαδοποίησης (group field), γίνεται και ταξινόμηση βάσει προτεραιότητας ώστε να δημιουργηθούν πρώτα τα ραντεβού αυτών των διευθύνσεων.