Απασχολούμενοι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης) - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων του Άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Άρθρου 21 του Ν.4578/2018 και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Γ’/67695/1825/28/28-12-2018 (Φ.Ε.Κ./6182/τ.Β’/31-12-2018), καθορίζεται με την απόφαση 112/395890/2019 του ΕΦΚΑ η Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης στην ΑΠΔ.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή τους.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 33i

 

Αναλυτική περιγραφή

Νέοι κωδικοί πακέτων κάλυψης

Για τη χρήση των νέων κωδικών πακέτων κάλυψης πρέπει να εισάγετε τον ΟΣΥΚ, version 15.00 (δείτε εδώ), από τη διαδικασία Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | εισαγωγή αρχείων ΟΣΥΚ.

Αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης

Δημιουργήστε την απασχόληση και ενημερώστε τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων

Διοικητικά | Στοιχεία απασχόλησης

 • Ημερομηνία πρόσληψης: Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης έργου
 • Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης έργου
 • Ημερομηνία λήξης: Την ημερομηνία λήξης της σύμβασης έργου
 • Αιτία λήξης: Την αιτία λήξης της απασχόλησης

Διοικητικά | Κατηγορία απασχόλησης

 • Πρότυπο βάρδιας
 • Μοντέλο απασχόλησης

Μισθοδοτικά | Γενικά

 • Μοντέλο υπολογισμού : Το μοντέλο υπολογισμού που χρησιμοποιείτε και στις υπόλοιπες απασχολήσεις

Ειδικά μισθοδοτικά | Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • Επιλέξτε το πεδίο «Αμειβόμενος με τίτλους κτήσης»
 • Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών: Καταχωρίστε την αξία του παραστατικού
 • ΦΜΥ συντελεστής φορολόγησης : Καταχωρίστε το συντελεστή φορολόγησης

ΙΚΑ ΕΤΑΜ| Γενικά

 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Αριθμός μητρώου
 • 1η εγγραφή σε κύριο ασφαλιστικό φορέα
 • Ημερομηνία εγγραφής

ΙΚΑ ΕΤΑΜ| Δευτερεύον πακέτο κάλυψης

 • Αφορά στο ταμείο: 29 - ΕΦΚΑ - Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Δραστηριότητα, Ειδικότητα και Πακέτο κάλυψης

Παρατίθεται και ο σχετικός πίνακας των κωδικών πακέτων κάλυψης:

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

0835

001061

1110

001062

1111

001063

1110

001064

1111

001065

1110

001066

1111

001067

1110

001068

1111

Σημειώσεις

 • Στο ποσό της αμοιβής υπολογίζεται χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 3,60%.
 • Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών κρατήσεων πραγματοποιείται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
 • Τα πεδία «Από – έως ημερομηνία απασχόλησης» ενημερώνονται αντίστοιχα από την ημερομηνία έναρξης σύμβασης (ημερομηνία πρόσληψης) και την ημερομηνία λήξης σύμβασης (ημερομηνία λήξης). Εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία λήξης, τότε το πεδίο «έως ημερομηνία απασχόλησης» ενημερώνεται με το τέλος της περιόδου για την οποία εκδίδεται η ΑΠΔ.

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Υπολογίστε μισθοδοσία για την περίοδο που επιθυμείτε, επιλέγοντας τύπο μισθοδοσίας “Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών”.