Διασύνδεση με MailChimp - Galaxy CRM

Τι είναι

Η νέα λειτουργικότητα αφορά στην εκτέλεση ΕMail Campaigns από διασυνδεδεμένους 3rd party EMail παρόχους. Σε πρώτη φάση υποστηρίζεται ως βασικός πάροχος (external provider) o MailChimp (web πλατφόρμα μαζικής αποστολής emails για προωθητικές ενέργειες καμπάνιες, newsletters).

Τι προσφέρει

 • Αποστολή emails (τα οποία δεν λαμβάνουν το χαρακτηρισμό spam)
 • Άντληση στατιστικών στοιχείων (καμπάνιας /newsletters), ιδιαίτερα χρήσιμα για την συμπεριφορά των πελατών της επιχείρησης (ποιοι διάβασαν το emails, πόσες φορές, πότε, πόσα κλικ στους συνδέσμους URL)
 • Σχεδιασμός του κυρίου σώματος του email στο MailChimp

Προϋποθέσεις χρήσης

Αν πραγματοποιείτε είσοδο στο περιβάλλον του MailChimp, για πρώτη φορά, θα πρέπει υποχρεωτικά να προβείτε:

 • στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη (user account) στον MailChimp
 • στη δοκιμαστική αποστολή μιας καμπάνιας για την προσαρμογή σας, εξ αρχής, στις ιδιαιτερότητές του MailChimp (κατανοείτε σφαιρικά τα αποτελέσματα που επιφέρει η χρήση του)

Περιορισμοί στη διαχείριση του MailChimp

 • Η έννοια της επαφής δεν υφίσταται στο MailChimp. Το κλειδί συγχρονισμού για το MailChimp είναι το email της επαφής (δύο επαφές δεν μπορεί να έχουν το ίδιο email).
 • Ένα email μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μια Συλλογές επαφών. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα μέλος είναι “Unsubscribed” σε μια λίστα μπορεί να είναι “Ενεργό” σε μια άλλη .

Πως λειτουργεί

 • Παραμετροποίηση του Galaxy CRM
 • Εκτέλεση Ενεργειών στο Galaxy CRM (συγχρονισμός των συλλογών επαφών, συγχρονισμός των καμπανιών)

 

Βήμα 1 Παραμετροποίηση στις Γενικές ρυθμίσεις CRM

Μια νέα σελίδα Εξωτερικοί πάροχοι (External providers) με υποσελίδα : Mailchimp ενσωματώθηκε στις “Γενικές ρυθμίσεις” του “CRM”

Στη σελίδα αυτή συμπληρώστε:

 • στο πεδίο “Κλειδί Mailchimp API”, το κλειδί Mailchimp API

 • στο τμήμα “Πληροφορίες αποστολέα”, την πλήρη διεύθυνση του αποστολέα, την οδό και δήμο, τον ταχυδρομικό κώδικα και την πόλη, το τηλέφωνο επικοινωνίας
 • στο τμήμα “Πρότυπες τιμές λίστας”, την πρότυπη παραμετροποίηση του mailchimp

Οι τιμές στα πεδίων των τμημάτων τίθεται αυτόματα αν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο εντολών Get mailchimp defaults.

Βήμα 2 Ορισμός λίστας συλλογών επαφών

 • Καλέστε από το μενού “Διαχείριση καμπάνιας” της οντότητας “Δραστηριότητες” τις “Συλλογές επαφών”
 • Ενεργοποιήστε “Νέο” για να δημιουργήσετε νέα λίστα επαφών έστω για παράδειγμα τη Glx MailChimp Newsletter με τις επιθυμητές επαφές και προχωρήστε στην πληκτρολόγηση των κατάλληλων τιμών στα υποχρεωτικά πεδία .

Αφού,

 • πληκτρολογήσετε τον “κωδικό” και την “περιγραφή” της συλλογής, επιλέξτε τον “κάτοχο” της συλλογής από τη λίστα των πόρων, τα σχετικά “σχόλια”, τσεκάρετε το πεδίο “Κοινόχρηστη” αν θέλετε να είναι διαθέσιμη σε όλους, το πεδίο “Στατική”, αν η συλλογή σας είναι στατική ή προχωρήσετε σε περίπτωση δυναμικής συλλογής στην πληκτρολόγηση ερωτήματος στο “Κείμενο ερωτήματος”.

Στη συνέχεια επιλέξτε :

 • στο πεδίο “Εξωτερικός πάροχος”, “Mailchimp”

και

 • στο πεδίο “Τύπος καμπάνιας” την επιλογή “Αδιαβάθμητο” (που θα εκτελεστεί για τη λίστα συλλογών επαφών διενεργείται έλεγχος GDPR)

Σημείωση : Αν ο τύπος της καμπάνιας προβλέπει π.χ. αδιαβάθμητο (συστημική επιλογή), οι περιορισμοί GDPR δεν θα εφαρμοστούν.

Επιλέγοντας Mailchimp στο πεδίο “Εξωτερικός πάροχος” εμφανίζεται η σελίδα “Παράμετροι εξωτερικού παρόχου στην οθόνη των Συλλογών επαφών.

Στη σελίδα αυτή,

 • συμπληρώστε τις παραμέτρους κάθε λίστας (πληροφορίες αποστολέα ή πρότυπες τιμές λίστας)

ή

 • πατήσετε το πλήκτρο εντολών ”Χρήση προεπιλογών mailchimp ώστε οι πρότυπες ρυθμίσεις του mailchimp να συμπληρωθούν αυτόματα
 • ενεργοποιήστε (προαιρετικά) τη “Σύμπτυξη πεδίων”. Πρακτικά με τη σύμπτυξη πεδίων τα πρόσθετα πεδία των επαφών θα συγχρονιστούν στη λίστα