Ποιοτικός έλεγχος (Quality control) |Galaxy ERP

1. Εισαγωγή

Ένα από τα βήματα στην αναζήτηση του άριστου προϊόντος αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος. O ποιοτικός έλεγχος στο “Galaxy” ταυτίζεται με τον έλεγχο του συνόλου των χαρακτηριστικών ενός είδους ή το συνδυασμό των χαρακτηριστικών του (ποια χαρακτηριστικά ποιότητας του εξεταζόμενου προϊόντος θα ελέγχονται).

Η εφαρμογή αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα των attributes ειδών τα ενσωματώνει και στη λογική του ποιοτικού ελέγχου καλύπτοντας δυναμικά τις απαιτήσεις του κυκλώματος.

Στην ενότητα των Quality control attributes δηλώνονται σαφώς (από το χρήστη) τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία θα ελέγχονται και καθορίζονται επιτρεπτές (αναμενόμενες) τιμές για τον έλεγχο. Έστω για παράδειγμα η διάσταση ενός είδους είναι “2” εκατοστά, η ιδανική τιμή (optimal) είναι “2” και η επιτρεπόμενη απόκλιση “0,05” εκατοστά προς τα πάνω ή προς τα κάτω από την ιδανική τιμή. Η τήρηση των τιμών των χαρακτηριστικών (ελέγχεται κατά πόσο συμμορφώνεται με τις καθορισμένες προδιαγραφές) συνιστά την ποιότητα του είδους. Οποιαδήποτε διαφορά στην ποιότητα αντανακλά αποκλίσεις ενός χαρακτηριστικού ποιότητας.

Τα χαρακτηριστικά ειδών εμπίπτουν σε δύο διαφορετικούς τύπους, τα ποσοτικά και ποιοτικά π.χ. η οξύτητα του ελαιολάδου είναι ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό (τι ποσοστό οξύτητας περιέχει), ενώ η μούχλα είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό (έχει ή όχι).

Τα χαρακτηριστικά με τις τιμές τους ομαδοποιούνται σε ένα Πρότυπο ποιοτικού ελέγχου (προκειμένου να ελεγχθούν) και δηλώνονται τα επίπεδα (levels) του ελέγχου (αυστηρός, κανονικός κλπ). Μέσω της διαδικασίας ανάθεσης ενεργοποιείται το πρότυπο για τη δημιουργία εντολής ποιοτικού ελέγχου .

Επειδή κάθε επιχείρηση αξιολογείται σε κάθε στάδιο λειτουργίας της, οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται σε κάθε κρίσιμο τομέα της – παραγωγή, πώληση, αγορά (έλεγχος των ειδών κατά την παραλαβή).

 


Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης μιας Galaxy εγκατάστασης μέσω του κυκλώματος του ποιοτικού ελέγχου (η αναφορά μας είναι ενδεικτική) :

 • Να δημιουργήσει και να παραμετροποιήσει τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά καθώς και τις αναμενόμενες\αποδεκτές τιμές αυτών.
 • Να δημιουργήσει πολλαπλά σενάρια ποιοτικού ελέγχου εντάσσοντας στο καθένα τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά που έχουν νόημα ανά περίσταση (κατηγορία προϊόντος, προέλευση προϊόντος επίπεδο ελέγχου κ.λπ.).
 • Να κάνει δέσμευση των ελεγχόμενων ειδών (για όσο χρονικό διάστημα είναι εν εξελίξει κάποιος ποιοτικός έλεγχος επί αυτών).
 • Να καταγράψει και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα της μέτρησης επί κάθε ελεγχόμενου χαρακτηριστικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εντολή ποιοτικού ελέγχου.
 • Να δρομολογήσει την αποδέσμευση ή την απομόνωση των ελεγχόμενων ειδών με βάση την κατάσταση ολοκλήρωσης της εντολής ποιοτικού ελέγχου.
 • Να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία επί των ιστορικών ελέγχων τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει με πολλαπλούς τρόπους (αξιολόγηση προμηθευτών αγοράς, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής κ.λπ.) την κατάσταση ολοκλήρωσης της εντολής ποιοτικού ελέγχου.

 

2. Παραμετροποίηση

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία παραμετροποίησης της λειτουργικότητας Quality control.

2.1 Γενική παραμετροποίηση

Βήμα 1 παραμετροποίηση στις γενικές ρυθμίσεις είδους

Στις ρυθμίσεις είδους ανά εταιρία, επιλέξτε την εταιρία και δηλώστε στο πεδίο Παρακαλώ επιλέξτετην ενότητα της εφαρμογής Quality control, που θα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις. Στις σελίδες των αναθέσεων ποιοτικού ελέγχου επιλέξτε την παραμετροποίηση που θα προταθεί στον ποιοτικό έλεγχο πωλήσεων/αγορών/παραγωγής π.χ. ανάθεση προτύπου ποιοτικού ελέγχου σε συγκεκριμένη κατηγορία ειδών ή/και είδους κ.λπ. .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Σημείωση : Αν υπάρχουν στην εγκατάσταση παραπάνω της μιας εταιρίες οι γενικές ρυθμίσεις ποιοτικού ελέγχου, δηλώνονται για κάθε μια ξεχωριστά.

2.2 Παραμετροποίηση σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής

Βήμα 2 παραμετροποίηση στις σχετικές οντότητες

Καλέστε το μενού “Ποιοτικός έλεγχος” (Quality control) της “Οργάνωσης Ειδών” και

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

εκτελέστε τα δύο πρώτα βήματα της λειτουργικότητας :

 1. Δημιουργία και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών ποιοτικού ελέγχου (Quality control attributes) καθώς και προσδιορισμός των αποδεκτών τιμές αυτών
 2. Δημιουργία προτύπων ποιοτικού ελέγχου ( Quality control templates), ομαδοποίηση των χαρακτηριστκών ποιοτικού ελέγχου στα πρότυπα

Δημιουργία και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών ποιοτικού ελέγχου

Στο παράθυρο “Χαρακτηριστικό ποιοτικού ελέγχου” κάθε εγκατάσταση ορίζει όσα χαρακτηριστικά ποιοτικού ελέγχου έχουν νόημα για τη δική της δραστηριότητα. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας (προς έλεγχο) δημιουργούνται μέσω “Look up τιμών”, “Boolean” και “Αριθμητικών”.

Είδος χαρακτηριστικού

Τα χαρακτηριστικά εισάγονται μέσω των ακόλουθων τιμών, οι οποίες γίνονται ορατές ενεργοποιώντας το πλήκτρο ενεργειών “Νέο” :

 • Αριθμητικά
  • Πραγματικός
  • Ακέραιος μικρού μήκους
  • Ακέραιος
 • Τιμή Boolean (Δυαδική Τιμή)
 • Πίνακας Τιμών

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Στο συγκεκριμένο τμήμα συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στο χαρακτηριστικό:

 • Είδος χαρακτηριστικού : Την τιμή στο πεδίο αυτό θέτει αυτόματα το Σύστημα, ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο (Πραγματικός αριθμός, Ακέραιος μικρού μήκους, Ακέραιος, Τιμή Boolean, Τιμή Πίνακα) στο ξεκίνημα της διαδικασίας
 • Κωδικός : Το υποχρεωτικό για την καταχώριση χαρακτηριστικού, πεδίο, αναφέρεται στον κωδικό του χαρακτηριστικού ποιοτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να είναι μοναδικός
 • Περιγραφή : Aφορά στην περιγραφή του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού (υποχρεωτικό πεδίο)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Τιμή Πίνακα

Η έννοια των χαρακτηριστικών είδους έχει την επιπλέον λειτουργικότητα της απεικόνισης των τιμών ενός πίνακα. H εφαρμογή, με την επιλογή του τύπου που αφορά στον “πίνακα τιμών”, ενεργοποιεί το πλήκτρο μέσω του οποίου αποκτάτε πρόσβαση στο παράθυρο “Πίνακας τιμών χαρακτηριστικών ποιοτικού ελέγχου”.

Στο παράθυρο εισαγωγής του πίνακα τιμών συμπληρώστε τα πεδία για την εκχώρηση τιμών ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Συγκεκριμένα :

 • Χαρακτηριστικό : Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με βάση τις τιμές που επιλέξατε στον κωδικό και στην περιγραφή του χαρακτηριστικού

Τμήμα Ορισμός

 • Kωδικός: Αφορά στον κωδικό της τιμής του χαρακτηριστικού
 • Περιγραφή : Αφορά στην αναλυτική περιγραφή της τιμής του χαρακτηριστικού
 • Ενεργό : H τιμή του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού τίθεται ενεργή
 • Αποτέλεσμα ποιοτικού ελέγχου : Για κάθε τιμή ορίζεται αν ο έλεγχος θα είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής (η ερμηνεία αυτής της τιμής προηγείται της εκτέλεσης ελέγχου του χαρακτηριστικού)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Αριθμητικά

Αν το “είδος χαρακτηριστικού” αφορά σε “Αριθμητικό”, έστω Πραγματικό αριθμό

A picture containing text, screenshot, font, line</p>
<p>Description automatically generated ενεργοποιείται :

 • το πεδίο Δεκαδικά (προτεινόμενα δεκαδικά ποσοτήτων)

και

 • το τμήμα Τιμές μετρήσεων καθορίζονται οι αποδεκτές τιμές για τον έλεγχο ώστε να είναι γνωστό τι μετρά και τα όρια απόρριψης/αποδοχής .

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι εξετάζεται η περιεκτικότητα του γιαουρτιού σε λιπαρά, η ιδανική τιμή για το πλήρες γιαούρτι είναι 10% λιπαρά και η απόκλιση κατά την εφαρμογή των μετρήσεων μπορεί να είναι “10%” προς τα πάνω ή “10%” προς τα κάτω. Οι τιμές από “9” έως “11” (στα πεδία “Μικρότερο” και “Μέγιστο” - τίθενται αυτόματα από την εφαρμογή) αναπαριστούν τα αποδεκτά λιπαρά στο γιαούρτι, το όριο δηλαδή (άνω – κάτω) βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος. Μια απόκλιση προς τα κάτω, της τάξεως 5%, καθιστά μη ικανοποιητικά τα λιπαρά, και επιζητά την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Έχοντας ολοκληρώσει τη δημιουργία και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών (μεγεθών) που πρόκειται να ελεγχθούν σε ένα ποιοτικό έλεγχο, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία “Προτύπου ποιοτικού ελέγχου” (Quality Control template).

Δημιουργία Προτύπων ποιοτικού ελέγχου (quality control template)

Το στάδιο αυτό συνδέεται με τη δημιουργία ενός πρότυπου ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο περισσότερων του ενός χαρακτηριστικών.

Καλέστε Quality control templates και συμπληρώστε :

 • τον Κωδικό, Περιγραφή, τα βασικά στοιχεία του προτύπου
 • την Ομάδα χρηστών : Πρόκειται για τους χρήστες με “ρόλο χρήστη” (user role - π.χ. ο χρήστης που ανήκει στο ρόλο demo users) ή “εταιρικό ρόλο” (business role - π.χ. ο χρήστης που ανήκει στο ρόλο υπεύθυνος πωλήσεων) οι οποίοι μπορούν να καταχωρίζουν αποτελέσματα στον ποιοτικό έλεγχο (δικαίωμα καταχώρισης μετρήσεων). Ο χρήστης με ένδειξη στον “Διαχειριστής” έχει μια επιπλέον δικαιοδοσία έναντι των υπολοίπων, αν για παράδειγμα το template περιλαμβάνει πέντε χαρακτηριστικά ελέγχου, εκ των οποίων το ένα ήταν ανεπιτυχές, ο administrator έχει δικαίωμα να ορίσει όλο τον ποιοτικό έλεγχο επιτυχή, παρακάμπτοντας τα αποτελέσμα (στην περίπτωση αυτή η εντολή χαρακτηρίζεται επιτυχής αλλά αποθηκεύει και εμφανίζει ένδειξη στην εντολή ποιοτικού ελέγχου ότι παρακάμφθηκε η διαδικασία από τον συγκεκριμένο user). Ο χρήστης με ένδειξη στο πεδίο “Δικαίωμα επεξεργασίας εντολής” (Can process QC order) έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί την εντολή ποιοτικού ελέγχου - να της αλλάξει δηλαδή την κατάσταση (π.χ. να τη θέσει σε εξέλιξη ώστε οι υπόλοιποι χρήστες να προχωρήσουν στην καταχώριση μετρήσεων).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Προχωρήστε στην ομαδοποίηση των επιθυμητών attributes, τα οποία έχετε ορίσει στην οθόνη παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών ποιοτικού ελέγχου

Σελίδα

Επιλέξτε το χαρακτηριστικό ελέγχου στο πεδίο Χαρακτηριστικό.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Κάθε φορά που επιλέγετε ένα attribute εμφανίζεται στο τμήμα “Τιμές ελέγχου” η παραμετροποίηση του χαρακτηριστικού, ορισμένη στην οθόνη των χαρακτηριστικών ποιοτικού ελέγχου.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Τιμές ελέγχου

Στα χαρακτηριστικά με “Τιμή Boolean” οι τιμές ενημερώνονται από την οθόνη παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών – quality control attribute, οπότε δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε καμία άλλη ρύθμιση

Στα χαρακτηριστικά με (look up) προστίθεται) και η έννοια του επιπέδου ποιοτικού ελέγχου (QC level) (π.χ. αυστηρός ποιοτικός έλεγχος ή χαλαρός ποιοτικός έλεγχο)

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Οι τιμές που εμφανίζοναι στα χαρακτηριστικά πίνακα τιμών (look up) ΔΕΝ μπορούν να αλλάξουν π.χ. το Αποδεκτήαντιστοιχεί στο Επιτυχές και το Ελλατωματική στο “Ανεπιτυχές”

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

καθώς έχουν δηλωθεί μέσα στο attribute

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Επιλέγοντας το λεκτικό (Αποδεκτή), η εφαρμογή αναγνωρίζει τι σημαίνει ο έλεγχος για αυτό το λεκτικό (Επιτυχές). Κατά συνέπεια, όποια τιμή και αν επιλεγεί εδώ έχει οριστεί ποιον έλεγχο θα εκτελέσει αυτή η τιμή. Για παράδειγμα όταν εκτελείται “Πρότυπο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου” η τιμή Αποδεκτή (Normal test) σημαίνει “Επιτυχές”, ενώ όταν εκτελείται “Αυστηρό επίπεδο ποιοτικού ελέγχου” η τιμή “Ελλατωματική” σημαίνει “Ανεπιτυχές”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Το ποσό ενδελεχής είναι ο έλεγχος εξαρτάται από τα attributes που συμμετέχουν και τα πολλαπλά επιπέδα ελέγχου (πρότυπο, αυστηρό, ελαστικό κ.λ.π) που ορίζονται.

Άρα στο εσωτερικό ενός προτύπου ποιοτικού ελέγχου επιλέγονται τα “attributes” (που θα ελεγχθούν σε αυτό το template) στα οποία έχουν οριστεί τιμές (μέσα στην οθόνη των attributes) και στα values δηλώνονται τα επίπεδα (levels) του ελέγχου. Πρακτικά στο τμήμα των Τιμές ελέγχου γίνεται συσχετισμός τιμής με Επίπεδο ελέγχου (QC level).

Τι άλλο ορίζετε σε ένα Quality control template :

 • Ενεργό - Ανενεργό (active, inactive) : Προσδιορίζει αν το χαρακτηριστικό ελέγχου είναι ενεργό ή “όχι”. Για παράδειγμα ένα πρότυπο ελέγχου ποιότητας μπορεί να περιλαμβάνει πέντε χαρακτηριστικά ελέγχου, και για ένα από τα χαρακτηριστικά να απενεργοποιήσετε το σχετικό έλεγχο
 • Ημερομηνία λήξης (Expiration date): Το στοιχείο της ημερομηνίας δηλώνει την ημερομηνία στην οποία θα σταματήσει ο έλεγχος του επιλεγμένου χαρακτηριστικού

A screenshot of a chat</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

 • Σειρά διαχείρισης (Execution sequence): Επιλογή σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης ελέγχου στα χαρακτηριστικά του προτύπου. Αν στα χαρακτηριστικά ελέγχου έχει δηλωθεί 1,3,3,5, ο έλεγχος θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας τους (πρώτα το χαρακτηριστικό με τον αριθμό 1, στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά με τον αριθμό 3 και τέλος το χαρακτηριστικό με τον αριθμό 5) . Αν δηλωθεί σε όλα 1, η σειρά εκτέλεσης δεν θα παίξει κανένα ρόλο
 • %/ποσότητα δείγματος ελέγχου (sampling percentage /quantity): τι ποσοστό/ ποσότητα θα ελεγχθεί από το σύνολο του παραγόμενου προϊόντος (παράγονται 500 πλαστικά κεσεδάκια γιαουρτιού και ελέγχεται το 10% της παραγόμενης ποσότητας)

Σελίδα

Ενεργοποιώντας το πρότυπο ποιοτικού ελέγχου (με την ενέργεια της ανάθεσης) δημιουργείται εντολή ποιοτικού ελέγχου. Την εντολή του ποιοτικού ελέγχου θα εκτελέσει η ομάδα χρηστών ποιοτικού ελέγχου.

Δείτε πως θα ειδοποιηθεί η ομάδα χρηστών για τη διενέργεια ελέγχου

Στη σελίδα των Ειδοποιήσεων του “Προτύπου ποιοτικού ελέγχου” δηλώστε αν θα αποσταλεί email / ειδοποίηση όταν δημιουργηθεί εντολή ποιοτικού ελέγχου και το “κείμενο ταυτοποίησης” ή αλλιώς το “κυρίως σώμα” του email που θα σταλεί στους χρήστες του user group.

Συμπληρώστε το πεδίο DB view διαμόρφωσης ειδοποιήσεων αγορών/παραγωγής/πωλήσεων , εντολών χρήστη

A picture containing text, font, line, number</p>
<p>Description automatically generated

Ενεργοποιήστε τις τρεις τελίτσες στο πεδίο “Διαμόρφωση ειδοποιήσεων/εντολών” (χρήστη/αγορών/παραγωγής/πωλήσεων) για να μεταβείτε στην οθόνη της “Έκφρασης ταυτοποίησης”, εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα για την εύκολη σύνταξη του κειμένου ταυτοποίησης.

Στο τμήμα “Fields” μια σειρά από δυναμικά πεδία της καθορισμένης view μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ορισμό της έκφρασης (αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο “Εισαγωγή πεδίου” ()

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

H εμφάνιση των πεδίων στη λίστα των “fields” προϋποθέτει τη συμπλήρωση του πεδίου DB view διαμόρφωσης ειδοποιήσεων αγορών/παραγωγής/πωλήσεων, εντολών χρήστη, διαφορετικά η λίστα των fields εμφανίζεται κενή.

Παράδειγμα παραμετροποίησης email

Έστω ότι η εταιρία αγοράζει είδη απο συγκεκριμένο προμηθευτή με συγκεκριμένο τύπο παραστατικού και δημιουργείται μια εντολή ποιοτικού ελέγχου η οποία περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά (ειδών) που πρέπει να ελέγξουν οι χρήστες (που εμπλέκονται). Οι καθορισμένοι χρήστες λαμβάνουν email ειδοποίησης που τους γνωστοποιεί ότι έγινε παραλαβή από τον προμηθευτή “Χ” (νέα εντολή ποιοτικού ελέγχου) και ότι πρέπει να αναλάβουν τη διεκπεραίωση των μετρήσεων.

Η διαδικασία ορίζεται στο τμήμα “Αγορές” των “Ειδοποιήσεων” του “Προτύπου ποιοτικού ελέγχου”

A screenshot of a chat</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού (από το χρήστη) διαφορετικών views ανάλογα το κύκλωμα από το οποίο προέρχεται ο ποιοτικός έλεγχος (π.χ. ποιοτικός έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία, ποιοτικός έλεγχος πριν από κάποια πώληση, ποιοτικός έλεγχος στα είδη που αγοράζονται, ποιοτικός έλεγχος (χειροκίνητα) που δημιουργείται από εντολή του user)

Παραμετροποίηση συνθηκών αυτόματης δημιουργίας εντολών ποιοτικού ελέγχου

Εκτός του ότι μπορεί να εκτελεστεί ποιοτικός έλεγχος από εντολή του χρήστη (χειροκίνητα) υπάρχει και η δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας εντολών ποιοτικού ελέγχου από ένα παραστατικό .

Παραμετροποίηση Τύπων παραστατικών

Στους τύπους παραστατικών αγορών /πωλήσεων (Ιδιότητες εταιρίας|Πρόσθετες ρυθμίσεις) με “είδος” που ενημερώνει ποσότητα (π.χ. Δ. Αποστολής) και τύπους παραστατικών ειδών με “είδος” εισαγωγής (Ιδιότητες εταιρίας|Λοιπά), γίνεται ενεργό το πεδίο “Συμμετέχει σε ποιοτικό έλεγχο (Participate in quality control )με δυνατές τιμές:

 • Όχι (δεν συμμετέχει)
 • Αυτόματα (με την καταχώριση παραστατικού, δημιουργείται εντολή ποιοτικού ελέγχου αυτόματα)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Με ενέργεια χρήστη (εκτελώντας σχετική ένεργεια στο παραστατικό δημιουργείται εντολή ποιοτικού ελέγχου

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence )

Σημείωση: αν ο τύπος παραστατικού ΔΕΝ ενημερώνει ποσότητα (π.χ. τιμολόγιο αγοράς) το πεδίο τίθεται ανενεργό

Επιπλέον στις ενέργειες του βήματος του παραστατικού, (ορίζονται στο σενάριο του τύπου του), έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος “Εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου” (Apply quality control).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση Οντοτήτων αυτόματης αρίθμησης

Σε σενάριο αυτόματης δημιουργίας εντολής ποιοτικού ελέγχου, για να προτείνεται ο κωδικός αυτόματα, θα πρέπει απαραίτητα να έχει οριστεί η οντότητα “Εντολή ποιοτικού ελέγχου” στις “Οντότητες αυτόματης αρίθμησης”.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

3. Ανάθεση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε προκειμένου να συντάξετε τους κανόνες ανάθεσης προτύπου ποιοτικού ελέγχου, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε κατάλληλα παραμετροποιημένα παραστατικά.

Κάθε πρότυπο ποιοτικού ελέγχου μπορεί να ανατεθεί στις επιθυμητές διαστάσεις (συναλλασσόμενος, κατηγορία συναλλασσόμενων, είδος, κατηγορία ειδών, εταιρία, υποκατάστημα, τύπο παραστατικού της οντότητας, κ.α.), σε μια ποικιλία συνδυασμών που ο καθένας καλύπτει μια συγκεκριμένη επιχειρηματική περίπτωση .

Η εργασία της ανάθεσης γίνεται μέσω ενός καλά σχεδιασμένου οδηγού .

 

Βήματα διαδικασίας ανάθεσης

Μεταβείτε στην οντότητα των Ειδών και από εκεί ενεργοποιήστε “Ποιοτικός έλεγχος”