Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

1. Εισαγωγή

Όσοι επιτηδευματίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης (μέσω χονδρικής πώλησης) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων, όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α) του άρθρο 79 του ν.  2960/2001 ήτοι τα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων ποτών (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, τα προϊόντα μπύρας, τα ενδιάμεσα προϊόντα, π.χ. τα γλυκά κρασιά, τα κρασιά, τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά π.χ. μηλίτης), υποχρεώνονται στην καταχώριση κινήσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς/παραλαβής/εισαγωγή, πώλησης, επιστροφής) στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, μέσω ενός αρχείου excel, συγκεκριμένης γραμμογράφησης, (ώστε τα στοιχεία που διαβιβάζονται να μπορούν να εισαχθούν στο Σύστημα).

Το είδος του παραστατικού επιλέγεται κατά περίπτωση:

 • Για τις Εισερχόμενες κινήσεις, το Δελτίο παραγωγής, το Ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) στην περίπτωση παλαλαβής από άλλο κ-μ
 • Για τις Εξερχόμενες κινήσεις, το Δελτίο αποστολής, το Δελτίο αποστολής-Τιμολόγιο, το Ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) στην περίπτωση πώλησης σε φορολ. αποθήκες στο εσωτερικό της χώρας (προσοχή όχι εξαγωγές).

2.Προϋποθέσεις

Η διαδικασία εξαγωγής στοιχείων από το “Galaxy” σε αρχείο excel με σκοπό την υποβολή του στην ΑΑΔΕ απαιτεί :

α) την τήρηση της βασικής προϋπόθεσης – τη συμμετοχή ειδών (αλκοολούχων) υποχρεωτικά παρακολουθούμενων κατά παρτίδες

β) τη σωστή παραμετροποίηση στις οντότητες του “Galaxy”

3. Παραμετροποίηση Οντοτήτων

Η εφαρμογή της απόφασης περί αλκοολούχων ποτών απαιτεί κατάλληλη παραμετροποίηση σε κάθε σχετική οντότητα του “Galaxy” (γενικές ρυθμίσεις ειδών, είδη, συναλλασσόμενους, τύπους παραστατικών) καθώς και εκτέλεση διαδικασιών στη λίστα ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών .

3.1 Γενική παραμετροποίηση

Μεταβείτε στη σελίδα “Γενικά” των "Ρυθμίσεων είδους" και επιλέξτε στο πεδίο “Κατηγορία αλκοολούχων” την κατηγορία (π.χ. Γενική κατηγορία) στην οποία θα εντάσσονται τα είδη – αλκοολούχα ποτά - οι κινήσεις των οποίων θα εξάγονται μέσω της διαδικασίας εξαγωγής σε αρχείο excel.

 

 

3.2 Είδη

Μετακινηθείτε στην οντότητα των ειδών για να ορίσετε :

την Κατηγορία

Η κατηγοριοποίηση των αλκοολούχων προϊόντων πρέπει να συμβαδίζει με τη δηλωμένη στη γενική παραμετροποίηση του είδους .

Για το λόγο αυτό, κατατάξτε το αλκοολούχο είδος στην ενδεδειγμένη κατηγορία (π.χ. Γενική κατηγορία ειδών), σε επίπεδο εταιρίας (Χρήσεις είδους |Κατηγορίες)

τις Πληροφορίες διάστασης

Συνεχίστε συμπληρώνοντας στο τμήμα “Πληροφορίες Διάστασης, Βάρους & Όγκου” της καρτέλας του είδους, τα πεδία :

 • Μ.Μ. Όγκου : τη μονάδα μέτρησης του είδους (ML)

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.png : για εμφανιστεί προς επιλογή η μονάδα μέτρησης θα πρέπει να έχει οριστεί πρωτίστως στις “Ομάδες μονάδων μέτρησης”

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Όγκος : τον όγκο του είδους - τα ml της φιάλης

Προκειμένου να καλυφθούν διαφορετικές παραμετροποιήσεις στη μονάδα μέτρησης του όγκου που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή, υπάρχει στις “Ρυθμίσεις ειδών” το πεδίο "Bottle conversion factor" με εύρος τιμών "1" ως "1000". Η τιμή του πεδίου αυτού χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των εγγραφών ώστε να προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του όγκου του είδους η περιεκτικότητα της φιάλης, π.χ. έστω για παράδειγμα στη μονάδα μέτρησης του όγκου του είδους έχει δηλωθεί Lt και στον όγκο 0,75 Lt. Για να εμφανιστούν τα 750 ml ως περιεκτικότητα της φιάλης, θα πρέπει το πεδίο "Bottle conversion factor" στις ρυθμίσεις ειδών να έχει συμπληρωθεί με την τιμή "1000"

 • Μ.Μ. Αναφοράς (τεμάχια)
 • Ποσ. αναφοράς που αναφέρεται στη μονάδα μέτρησης (π.χ. τα 750 ml σε τι ποσότητα αναφέρονται)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Άλλες σημαντικές παράμετροι που πρέπει να οριστούν στο είδος είναι :

 • η Εμπορική ονομασία προϊόντος με βάση την οποία αναγνωρίζεται και διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα με την ίδια εμπορική ονομασία (είναι η ονομασία που έχει δηλωθεί στο πεδίο της περιγραφής του είδους)
 • η Νόμιμη ονομασία προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 π.χ. whisky)

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.pngυπενθυμίζουμε τον τρόπο εισαγωγής του πεδίου στη φόρμα των ειδών

Καλέστε “Χρήστης” και απο εκεί “Mορφοποίηση Προβολής”. Στην οθόνη της “Προσαρμογής” επιλέξτε το πεδίο “Νόμιμη ονομασία" (Legal description) και με drag n drop τοποθετήστε το εντός της φόρμας .

 

3.3 Συναλλασσόμενοι

Στα “Προσωπικά στοιχεία” των συναλλασσομένων ενεργοποιήστε “Συμμετέχει στο Lotify” ώστε οι κινήσεις (αγορές/πωλήσεις) του συναλλασσόμενου (πελάτη/προμηθευτή) να συμπεριληφθούν στο εξαγόμενο αρχείο.

3.4 Τύπος παραστατικού

Για κάθε τύπο παραστατικού καθορίστε στη σελίδα “Lotify” τα εξής στοιχεία :

 • Τύπος καταχώρισης Lotify:
  • Εισερχόμενα (αγορές, παραγωγή – τα εισερχόμενα στην αποθήκη είδη),
  • Eξερχόμενα (πωλήσεις – τα εξερχόμενα από την αποθήκη είδη),
  • Ύποπτη παρτίδα (Suspect lot) (για τη δημιουργία εγγραφής μιας ύποπτης παρτίδας – από παραστατικά ειδών)
 • Είδος συναλλαγής Lotify : οι τιμές του πεδίου προτείνονται ανάλογα με ό,τι ορίζεται στο πρώτο πεδίο του τύπου. Αν δηλώσετε “εισερχόμενα” στον τύπο καταχώρισης η λίστα επιλογής θα ενημερωθεί με τα είδη συναλλαγής για εισερχόμενα : παραγωγή, μεταποίηση, αγορές, επιστροφή κ.λπ. . Κατ’ αντιστοιχία θα ενημερωθεί με τα είδη συναλλαγής για εξερχόμενα (πώληση/αποστολή), αν στον τύπο δηλωθεί “εξερχόμενα”
 • Είδος παραστατικού  Lotify για εξερχόμενα (Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, e-ΔΕ, Άλλο) και Είδος παραστατικού για εισερχόμενα (Παραγωγή, Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, e-ΔΕ, Διασάφηση εισαγωγής, Άλλο)

4. Καταχώριση παραστατικού

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού

 • Επιλέξτε τον τύπο παραστατικού (έστω τον 3004, Δ.Α. – Τιμολόγιο Πώλησης)
 • Θέστε το παραστατικό σε κατάσταση “ενημερωμένο”
 • Επιλέξτε τον πελάτη (ο οποίος έχει τις ρυθμίσεις που προαναφέραμε – τσεκ στο πεδίο “Συμμετέχει στο Lotify”)
 • Επιλέξτε τα είδη της εξαγωγικής κίνησης, παραμετροποιημένα κατάλληλα (π.χ. aperol απεριτίφ & whishy), τις κινούμενες παρτίδες των συγκεκριμένων ειδών

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

5. Οθόνη Ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών

Καλέστε Εμπορική διαχείριση|Διαδικασίες|Αλκοολούχα ποτά|Ταυτοποίηση αλκοολούχων ποτών

και συμπληρώστε στην οθόνη ταυτοποίησης (που ανοίγει) τον κωδικό, την περιγραφή, το χρονικό διάστημα.

Σημείωση : τα στοιχεία του κωδικού/περιγραφής θα αποτελέσουν μέρος του προτεινόμενου ονόματος αρχείου εξαγωγής .

 

 

5.1 Υπολογισμός

Μόλις συμπληρωθούν όλα τα κριτήρια,

Εκτελέστε “Υπολογισμό” από τις “Ενέργειες” του παραθύρου

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα υπολογισμού - όλες οι κινήσεις βάσει κριτηρίων (είδος καταχώρισης, τύπος καταχώρισης Lotify– εισερχόμενα/εξερχόμενα, είδος συναλλαγής Lotify, είδος παραστατικού Lotify, ημ/νία κίνησης, αρ. παραστατικού, στοιχεία είδους - περιγραφή, κωδικός παρτίδας, νόμιμη ονομασία, ποσότητα είδους, ποσότητα συσκευασίας κ.λπ.- καθώς και στοιχεία πελάτη/προμηθευτή – ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση, τόπος παράδοσης κ.λπ.-) .