Συμβάσεις Υπηρεσιών | Galaxy CRM

Εισαγωγή

Υλοποιήθηκε η ενότητα των Συμβάσεων Υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία και παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης και των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση. Με βάση αυτές τις εργασίες παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας, ομαδοποίησης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών.

Βασική οντότητα Σύμβασης υπηρεσιών

Η βασική οντότητα των Συμβάσεων υπηρεσιών ενεργοποιείται από το μενού “Συμβάσεις υπηρεσιών” της ενότητας “Επαφές/Πόροι”.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στην οθόνη “Συμβάσεις υπηρεσιών” ορίζεται εξ’ ολοκλήρου το σύνολο των παραμέτρων και των υπηρεσιών που αφορούν στη σύμβαση.

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Παραθέτουμε αναλυτική περιγραφή των τμημάτων που απαρτίζουν την σύμβαση:

Στοιχεία σύμβασης

 • Κωδικός: Ένα σύντομο αναγνωριστικό
 • Περιγραφή της σύμβασης, υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο
 • Έναρξη/Λήξη: Ημερομηνιακό διάστημα ισχύος της σύμβασης (υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο)
 • Λογαριασμός : Από τη λίστα των επαφών επιλέγετε την επαφή για την οποία αφορά η σύμβαση (υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο)
 • Πρόσωπο: Το άτομο/ επαφή επικοινωνίας του λογαριασμού
 • Περίοδος ανανέωσης : Η συχνότητα ανανέωσης της σύμβασης:
 • μήνας
 • τρίμηνο
 • εξάμηνο
 • έτος
 • Ημ/νία ανανέωσης : Πρόκειται για την ημερομηνία ανανέωσης της σύμβασης. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία όταν δημιουργείται ERP Εμπορικό παραστατικό
 • Υπεύθυνος σύμβασης : Αφορά στον πόρο που είναι υπεύθυνος για την σύμβαση
 • Κατάσταση: Επιλογή μίας από τις 4 καταστάσεις της σύμβασης:
  • Ενεργό
  • Ανενεργό
  • Ακυρωμένο
  • Υπό Ανανέωση
 • Κατηγορία σύμβασης : Μια από τις λειτουργίες που παρέχουν οι κατηγορίες είναι η γρήγορη αποστολή email ή SMS από έτοιμα templates που ορίζονται σε αυτές.

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Σημείωση : Οι κατηγορίες αυτές ορίζονται από το μενού Οργάνωση επαφών| Είδη επαφής | Κατηγορίες σύμβασης υπηρεσιών

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Χρεώσεις

 • Πρότυπη υπηρεσία: Η αρχική υπηρεσία έναρξης της σύμβασης. Είναι το είδος που θα μπει στην αρχική ευκαιρία πώλησης ή στο τιμολόγιο, που θα δημιουργηθεί από την σύμβαση.
 • Κόστος : Το κόστος του είδους για την αρχική ευκαιρία πώλησης ή το τιμολόγιο
 • Πρότυπη υπηρεσία ανανέωσης : Η υπηρεσία ανανέωσης
 • Αξία ανανέωσης : Το κόστος του είδους ανανέωσης
 • Όρος πληρωμής : Ο τρόπος πληρωμής για τις ευκαιρίες πώλησης και τα παραστατικά που δημιουργούνται από την σύμβαση

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Επιπλέον πληροφορίες

 • Συνεργάτης : Η επαφή συνεργάτης για το συμβόλαιο αυτό. Προστίθεται και ως συνεργάτης στις δραστηριότητες που δημιουργούνται από αυτό το συμβόλαιο
 • Πρόσωπο συνεργάτη: Το άτομο της επαφής συνεργάτη. Ισχύουν τα προαναφερόμενα
 • Τύπος Δραστηριότητας: Ο πρότυπος τύπος δραστηριότητας που θα χρησιμοποιηθεί για όσες δραστηριότητες δημιουργούνται από υπηρεσίες της σύμβασης, σε περίπτωση που δεν ορισθούν διαφορετικά ανά υπηρεσία.
 • Ημερολόγιο : Το ημερολόγιο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί το οποίο καθορίζει ποιες ημέρες θεωρούνται εργάσιμες
 • Ακολουθεί αργίες : Αν οι δραστηριότητες που θα δημιουργούνται από τις υπηρεσίες θα ακολουθούν τις αργίες του ημερολογίου
 • Έργο: Το έργο που αφορά την σύμβαση
 • Εργασία έργου : Η εργασία του έργου
 • Εταιρία: Ποια εταιρία αφορά η σύμβαση
 • Υποκατάστημα : Το υποκατάστημα της παραπάνω εταιρίας

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Σημειώσεις

 • Οποιοδήποτε σχόλιο ή γενικές σημειώσεις

Λεπτομέρειες Σύμβασης

Διευθύνσεις και υπηρεσίες

 • Διευθύνσεις: Ορίζονται αρχικά οι διευθύνσεις του Λογαριασμού που συμμετέχουν στην σύμβαση και για τις οποίες θα ορισθούν υπηρεσίες. Σε κάθε μία από αυτές μπορείτε να ορίσετε ποιος πόρος είναι υπεύθυνος για κάθε διεύθυνση. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι αυτοί που δηλώνονται στις λεπτομέρειες των πόρων (βλ. παρακάτω).

Επίσης από το σημείο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε μαζικά υπηρεσίες για τη διεύθυνση που θέλετε πατώντας το κουμπί “Προσθήκη” στη στήλη “Υπηρεσίες”.

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογών στην οποία μπορείτε να επιλέξετε για ποια Είδη επαφής θα δημιουργηθούν υπηρεσίες (τα contact items αυτά είναι όσα έχουν καθορισμένη τη συγκεκριμένη διεύθυνση της επαφής) καθώς και τα διάφορα πεδία των υπηρεσιών με τα οποία θα συμπληρωθούν κατά τη δημιουργία τους.