Λειτουργικότητα Galaxy Web Act

Περιεχόμενα

 
Πωλήσεις Αγορές
Λογαριασμοί Αποθήκη
Είδη & Υπηρεσίες Οικονομικά
Δραστηριότητες Παραγωγή

Λογιστική

Δείκτες εταιρείας

Web Act | Hospitality

 
Δείτε εδώ Λειτουργικότητα του Galaxy Web Act Platform
 

Το Web Act είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα στελέχη της επιχείρησης να διενεργούν τις καθημερινές εργασίες τους, όπως την καταχώριση των δεδομένων στην εφαρμογή, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, αξιοποιώντας πολλές από τις βασικές λειτουργικότητες που παρέχονται σε κάθε υποσύστημα του Galaxy ERP.


Αρχική σελίδα

Εμφανίζει στοχευμένη πληροφορία που αφορά στον χρήστη της εφαρμογής, με δυνατότητα διαμόρφωσης από τον ίδιο.

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Λογαριασμοί

Μέσα στην επιλογή αυτή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους συναλλασσόμενους και τις επαφές της επιχείρησης.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πελάτες

Παρέχεται πλήρης διαχείριση των πελατών με δυνατότητα εισαγωγής - τροποποίησης τους και προβολή χρήσιμων πληροφορίων για την οικονομική του πορεία. Πληροφόρηση παρέχεται και μέσω των σχετικών αναφορών του Galaxy.

 

 

version 35

version 37

Λογαριασμοί \πελάτες

Λίστα πελατών

Ναι

 

Λογαριασμοί \πελάτες

Επεξεργασία πελάτων

Ναι

 

Λογαριασμοί \πελάτες

Προβολή οικονομικών στοιχείων

Ναι

 

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Καρτέλα πελάτη

Ναι

 

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Ισοζύγιο πελάτη

Ναι

 

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Αναλυτική καρτέλα πελάτη

Ναι  

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Ανοιχτές κινήσεις πελάτη

Ναι  
Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών Τζίρος πελατών   Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Προμηθευτές

Παρέχεται διαχείριση των προμηθευτών με δυνατότητες εισαγωγής – τροποποίησης, προβολής οικονομικών στοιχείων και των διαθέσιμων αναφορών του Galaxy.

   

version 35

version 36 version 37

Λογαριασμοί \προμηθευτές

Λίστα προμηθευτών

Ναι

   

Λογαριασμοί \ προμηθευτές

Επεξεργασία προμηθευτών   Ναι  

Λογαριασμοί \ προμηθευτές

Προβολή οικονομικών στοιχείων

Ναι

   

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Καρτέλα προμηθευτή

Ναι

   

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Ισοζύγιο προμηθευτών

Ναι    

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Αναλυτική καρτέλα προμηθευτή

Ναι

   

Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών

Ανοιχτές κινήσεις προμηθευτή

Ναι

   
Λογαριασμοί\αναφορές Λογαριασμών Τζίρος προμηθευτών     Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Χρεώστες - Πιστωτές

 

  version 37

Λογαριασμοί \Χρεώστες

Λίστα χρεωστών

Ναι

Λογαριασμοί \Χρεώστες

Επεξεργασία χρεωστών

Ναι

Λογαριασμοί \Αναφορές χρεωστών

Καρτέλα χρεώστη

Ναι

Λογαριασμοί \Αναφορές χρεωστών

Ισοζύγιο χρεωστών

Ναι

Λογαριασμοί\Αναφορές χρεωστών

Αναλυτική καρτέλα χρεωστών

Ναι

Λογαριασμοί\Πιστωτών

Λίστα πιστωτών

Ναι

Λογαριασμοί\Πιστωτών

Επεξεργασία πιστωτών

Ναι
Λογαριασμοί\Αναφορές Πιστωτών Καρτέλα πιστωτή Ναι
Λογαριασμοί\Αναφορές Πιστωτών Ισοζύγιο πιστωτών Ναι
Λογαριασμοί\Αναφορές Πιστωτών Αναλυτική καρτέλα πιστωτών Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επαφές

Παρέχεται πλήρης διαχείριση των επαφών για τις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, με δυνατότητες προβολής της συνοπτικής εικόνας της επαφής και των διαθέσιμων αναφορών του Galaxy.

   

version 35

version 36

Λογαριασμοί \επαφές

Λίστα επαφών

Ναι

 

Λογαριασμοί \επαφές

Συνοπτικές πληροφορίες

Ναι

 

Λογαριασμοί \επαφές

Δημιουργία δραστηριότητας

Ναι

 
Λογαριασμοί \επαφές

Σχετικά έγγραφα

  Ναι
Λογαριασμοί \επαφές

Τύποι τηλεφώνων με δυνατότητα κλήσης

  Ναι

Λογαριασμοί \αναφορές επαφών

Ευρετήριο ειδών επαφών

Ναι  

Λογαριασμοί \αναφορές επαφών

Συμβόλαια ανά επαφή

Ναι  

Λογαριασμοί \αναφορές επαφών

Αναλώσεις ειδών επαφών

Ναι  

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Είδη & υπηρεσίες

Μέσα από τα Είδη & υπηρεσίες μπορείτε να ενημερωθείτε τα είδη της εταιρίας και τα Serial number

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Είδη

Παρέχεται διαχείριση  των ειδών,   λίστα με πληροφορίες για τα είδη της επιχείρησης με δυνατότητες προβολής οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών. Πληροφόρηση παρέχεται και μέσω των σχετικών αναφορών του Galaxy.

   

version 35

version 36

Είδη & υπηρεσίες\Είδη

Λίστα ειδών

Ναι

 
Είδη & υπηρεσίες\Είδη Επεξεργασία ειδών  

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Είδη

Προβολή οικονομικά στοιχείων

Ναι

 

Είδη & υπηρεσίες\Εναλλακτικοί κωδικοί

Λίστα εναλλακτικών κωδικών

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Καρτέλα ειδών

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Αναλυτική καρτέλα ειδών

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Παρτίδες & Serial Number ανά λίστα ειδών

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Μεταβολές τελευταίας τιμής κόστους

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Κατάσταση απογραφής

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Ισοζύγιο ειδών αποθήκης

Ναι

 

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Αναλυτικό ισοζύγιο ειδών αποθήκης

Ναι  

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Υπόλοιπο ειδών εταιρίας

Ναι

 

Είδη & υπηρεσίες \Αναφορές ειδών

Υπόλοιπο ειδών ανά ειδικό χαρακτηριστικό

Ναι

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Serial numbers

Εμφανίζει λίστα με πληροφορίες των Serial numbers της επιχείρησης με δυνατότητες προβολής πληροφοριών για την τρέχουσα κατάστασή τους καθώς και πληροφορίες επισκευών, εγγυήσεων. Πληροφόρηση παρέχεται και μέσω των σχετικών αναφορών του Galaxy.

   

version 35

Είδη & υπηρεσίες\Serial Numbers

Λίστα Serial Number

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Serial Numbers

Προβολή οικονομικά στοιχείων

Ναι

Είδη & υπηρεσίες \Serial Numbers

Καρτέλα Serial Number

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Παρτίδες

   

version 37

Είδη & υπηρεσίες\Παρτίδες

Λίστα Παρτίδων

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Παρτίδες

Επεξεργασία παρτίδων

Ναι

Είδη & υπηρεσίες \Παρτίδες

Οικονομικά στοιχεία παρτίδων

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τιμοκατάλογοι πωλήσεων

   

version 37

Είδη & υπηρεσίες\Τιμοκ/γοι πωλήσεων

Λίστα Τιμοκ/γων πωλήσεων

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Τιμοκ/γοι πωλήσεων

Επεξεργασία Τιμοκ/γων πωλήσεων

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Τιμοκ/γοι πωλήσεων

Ανάθεση τιμοκαταλόγου σε πελάτη

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τιμοκατάλογοι αγορών

   

version 37

Είδη & υπηρεσίες\Τιμοκ/γοι αγορών

Λίστα Τιμοκ/γων αγορών

Ναι

Είδη & υπηρεσίες\Τιμοκ/γοι αγορών

Επεξεργασία Τιμοκ/γων αγορών

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Συλλογές ειδών πελάτη

   

version 37

Είδη & υπηρεσίες/Συλλογές ειδών πελάτη

Λίστα συλλογών ειδών πελάτη

Ναι

Είδη & υπηρεσίες/Συλλογές ειδών πελάτη

Επεξεργασία συλλογών ειδών πελάτη

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Δραστηριότητες

Μέσα στην περιοχή «Δραστηριότητες», παρέχεται ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων CRM καθώς και πλήρης πρόσβαση στις διαδικασίες εγκρίσεων ERP και CRM.

Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο χρήστη, εμφανίζεται το ημερολόγιο με πολλαπλές επιλογές εμφάνισης της πληροφορίας. Παρέχει επισκόπηση κ πλήρη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ημερολογίου.

Στο ημερολόγιο τμήματος παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης πολλαπλών ημερολογίων πόρων με επιλογές εμφάνισης και ομαδοποίησης της πληροφορίας στο ημερολόγιο.

    version 35 version 38
Ημερολόγιο Ημερολόγιο χρήστη Ναι  
Ημερολόγιο Ημερολόγιο τμήματος   Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επερχόμενα γεγονότα

Εμφανίζει την λίστα με τα επερχόμενα γεγονότα, τις δραστηριότητες δηλαδή που σχετίζονται με τον χρήστη.

Γενική λίστα Δραστηριοτήτων

Εμφανίζει τη γενική λίστα με τις δραστηριότητες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, με δυνατότητες πλήρους διαχείρισης. Δεν υποστηρίζεται η διαχείριση των τύπων Mass Activities και Merchandising.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Λίστες Δραστηριοτήτων

Υλοποιήθηκαν ξεχωριστές λίστες ανά τύπο δραστηριότητας στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, με δυνατότητες πλήρους διαχείρισης.

   

version 35

version 36 version 38 version 39

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητες

Γενική Λίστα δραστηριοτήτων

Ναι

     

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Ραντεβού   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Εργασίες   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Κλήσεις   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Αιτήματα   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Αιτήματα εργαζομένων   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Ερωτηματολόγια   Ναι    

Δραστηριότητες\ Λίστες δραστηριοτήτων

Λοιπές δραστηριότητες   Ναι    

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Διαχείριση όλων των κοινών τύπων

Ναι      

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Διαχείριση ερωτηματολογίων

Ναι      

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Διαχείριση αιτημάτων εργαζομένων (Εξοδολόγια)

Ναι      

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Ενημέρωση αποτελεσμάτων

Ναι

     
Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε grid       Ναι

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Εκτύπωση φόρμας κ αποστολή με email

Ναι      
Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα Επιλογή για αποστολή email σε όλα τα διαθέσιμα των επαφών της Δραστηριότητας       Ναι

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Σχετικά έγγραφα   Ναι    

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Λίστες ελέγχου (Checklist)   Ναι    
Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα Ομάδες ελέγχου       Ναι

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Αιτήματα   Ναι    

Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα

Ανταλλακτικά κ Υπηρεσίες   Ναι    
Δραστηριότητες\ Δραστηριότητα Επιβεβαίωση εγγράφου     Ναι  

Δραστηριότητες\ Αναφορές δραστηριοτήτων

Δραστηριότητες ανά κάτοχο

Ναι      

Δραστηριότητες\ Αναφορές δραστηριοτήτων

Κύκλος ζωής δραστηριοτήτων

Ναι      

Δραστηριότητες\ Αναφορές δραστηριοτήτων

Αποτελέσματα δραστηριοτήτων

Ναι      

Δραστηριότητες\ Αναφορές δραστηριοτήτων

Αιτήματα

Ναι

     

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εγκρίσεις

Εμφανίζει σε μία οθόνη, το σύνολο των εγκρίσεων των υποσυστημάτων ERP και CRM που αφορούν τον χρήστη, με δυνατότητες ενημέρωσης της κατάστασης έγκρισης για το κάθε αίτημα.

   

version 35

Δραστηριότητες\ Εγκρίσεις

Λίστα εγκρίσεων

Ναι

Δραστηριότητες\ Εγκρίσεις

Ιστορικό εγκρίσεων

Ναι

Δραστηριότητες\ Εγκρίσεις

Επεξεργασία εγκρίσεων

Ναι

Επιβεβαίωση εγγράφου

Παρέχεται δυνατότητα κατά την οποία ο χρήστης επιλέγει μια φόρμα εκτύπωσης Δραστηριότητας για την οποία ζητά από τον συνεργάτη/πελάτη να επιβεβαιώσει με την υπογραφή. Η εφαρμογή εμφανίζει preview της φόρμας εκτύπωσης και από κάτω ειδική περιοχή στην οποία μπορεί ο πελάτης να υπογράψει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση της φόρμας εκτύπωσης μαζί με την υπογραφή, στα σχετικά έγγραφα της Δραστηριότητας. Οδηγίες για την παραμετροποίηση υπάρχουν σε σχετικό άρθρο στο mygalaxy.
 
 

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Πωλήσεις

Στην περιοχή αυτή παρέχονται πληροφορίες για τα παραστατικά πωλήσεων και επιτρέπεται η πλήρης διαχείριση των ευκαιριών πώλησης.

Παραστατικά πωλήσεων

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης –τροποποίησης παραστατικών . Εμφάνιση λίστας παραστατικά πωλήσεων για την εταιρεία που έχει συνδεθεί ο χρήστης και πλήθος αναφορών.

Στις γραμμές παραστατικών  υποστηρίζεται η δυνατότητα  προσδιορισμού  χαρακτηριστικών (χρώμα – μέγεθος) ή παρτίδων για είδη με αντίστοιχη παρακολούθηση.  Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού του τρόπου πληρωμής του παραστατικού αλλά και η τροποποίηση του διακανονισμού. Παράλληλα μπορεί να εκτελεστεί ο μετασχηματισμός ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο.

   

version 35

version 36 version 37 version 38

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Λίστα παραστατικών

Ναι      
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων Αντιγραφή παραστατικού πώλησης     Ναι  

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Επεξεργασία παραστατικών πωλήσεων   Ναι    
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Γρήγορη καταχώρηση ειδών τελευταίας παραγγελίας πελάτη

    Ναι  
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Γρήγορη καταχώρηση ειδών συλλογής πελάτη

    Ναι  

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Προβολή εκτύπωσης παραστατικού

Ναι

     

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Αποστολή email

Ναι

     

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Μετασχηματισμός   Ναι    

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Αντιστοίχιση εγγραφών

  Ναι    

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Διαχείριση πληρωμών - διακανονισμών   Ναι    

Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων

Εμφάνιση σχετικών εγγραφών   Ναι    
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων Έκδοση παραστατικών πωλήσεων με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης       Ναι
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων Ειδικά χαρακτηριστικά χωρίς απόθεμα       Ναι
Πωλήσεις\ Παραστατικά πωλήσεων Σχόλια παραστατικού       Ναι

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Εκκρεμείς κινήσεις πωλήσεων Ναι      

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων

Ναι      

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Εκκρεμείς κινήσεις πωλήσεων ανά είδος

Ναι      

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Είδη εγγυοδοσίας πωλήσεων

Ναι      

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Συμβάσεις πωλήσεων

    version 37

Πωλήσεις/Συμβάσεις πωλήσεων

Λίστα συμβάσεων πωλήσεων

Ναι
Πωλήσεις/Συμβάσεις πωλήσεων Επεξεργασία συμβάσεων πωλήσεων Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ευκαιρίες πώλησης

Εμφανίζει λίστα με τις δραστηριότητες τύπου Ευκαιρία πώλησης, στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης και παρέχει δυνατότητες πλήρους διαχείρισης.

   

version 35

version 39

Πωλήσεις\ Ευκαιρίες πώλησης

Λίστα ευκαιριών πώλησης

Ναι  

Πωλήσεις\ Ευκαιρία πώλησης

Διαχείριση της δραστηριότητας

Ναι

 

Πωλήσεις\ Ευκαιρία πώλησης

Ενημέρωση προσφερόμενων ειδών

Ναι  

Πωλήσεις\ Ευκαιρία πώλησης

Εκτύπωση φόρμας κ αποστολή με email

Ναι  
Πωλήσεις\ Ευκαιρία πώλησης Δημιουργία παραστατικού ERP   Ναι

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Πιθανές πωλήσεις

Ναι

 

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Ευκαιρίες πώλησης αναλυτικά

Ναι  

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Χαμένες ευκαιρίες πώλησης

Ναι  

Πωλήσεις\ Αναφορές πωλήσεων

Πρόοδος πωλήσεων

Ναι

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

 


Αγορές

Στην περιοχή αυτή παρέχονται πληροφορίες για τα παραστατικά αγορών.

Παραστατικά αγορών

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης –τροποποίησης παραστατικών . Εμφάνιση λίστας παραστατικά αγορών  για την εταιρεία που έχει συνδεθεί ο χρήστης και πλήθος αναφορών.

Στις γραμμές παραστατικών υποστηρίζεται η δυνατότητα  προσδιορισμού  χαρακτηριστικών (χρώμα – μέγεθος) ή παρτίδων για είδη με αντίστοιχη παρακολούθηση.  Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού του τρόπου πληρωμής του παραστατικού αλλά και η τροποποίηση του διακανονισμού. Παράλληλα μπορεί να εκτελεστεί ο μετασχηματισμός ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο.

   

version 35

version 36 version 37 version 38

Αγορές\Παραστατικά αγορών

Λίστα παραστατικών

Ναι

     

Αγορές\Παραστατικά αγορών

Επεξεργασία παραστατικών   Ναι    
Αγορές\Παραστατικά αγορών Αντιγραφή παραστατικού αγοράς     Ναι  
Αγορές\Παραστατικά αγορών

Μετασχηματισμός

  Ναι    
Αγορές\Παραστατικά αγορών

Αντιστοίχιση εγγραφών

  Ναι    
Αγορές\Παραστατικά αγορών

Διαχείριση πληρωμών - διακανονισμών

  Ναι    
Αγορές\Παραστατικά αγορών

Εμφάνιση σχετικών εγγραφών

  Ναι    

Αγορές\Παραστατικά αγορών

Προβολή εκτύπωσης παραστατικού

Ναι      

Αγορές\Παραστατικά αγορών

Αποστολή email

Ναι      
Αγορές\Παραστατικά αγορών Αναζήτηση με κωδικό είδους προμηθευτή       Ναι
Αγορές\Παραστατικά αγορών Σχόλια παραστατικού       Ναι

Αγορές \Αναφορές αγορών

Εκκρεμείς κινήσεις αγορών

Ναι

     

Αγορές \Αναφορές αγορών

Κατάσταση ελέγχου αγορών

Ναι      

Αγορές \Αναφορές αγορών

Εκκρεμείς κινήσεις αγορών ανά είδος

Ναι

     

Αγορές \Αναφορές αγορών

Είδη εγγυοδοσίας αγορών

Ναι

     

Συμβάσεις αγορών

    version 37

Αγορές/ Συμβάσεις αγορών

Λίστα συμβάσεων αγορών

Ναι
Αγορές/ Συμβάσεις αγορών Επεξεργασία συμβάσεων αγορών Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Αποθήκη

Στην περιοχή αυτή παρέχεται πληροφόρηση και πλήρης διαχείριση των παραστατικών ειδών και των αιτημάτων προμήθειας.

Παραστατικά ειδών

Εμφανίζει λίστα με τα παραστατικά ειδών, στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης και παρέχει δυνατότητες πλήρους διαχείρισης.

   

version 35

version 38

Αποθήκη\Παραστατικά ειδών

Λίστα παραστατικών

Ναι

 

Αποθήκη\Παραστατικά ειδών

Επεξεργασία παραστατικών

Ναι  
Αποθήκη\Παραστατικά ειδών Σχόλια παραστατικού   Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εντολές απογραφών

Εμφανίζει λίστα με τα εντολές απογραφής και παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φυσικών καταμετρήσεων. Σε κάθε εντολή απογραφής μπορούν να δημιουργηθούν μία ή περισσότερες φυσικές καταμετρήσεις και στη συνέχεια να καταχωρηθούν οι μετρήσεις της αποθήκης αναλυτικά. Στην διαδικασία καταχώρησης φυσικών καταμετρήσεων έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταχώρησης των μετρήσεων με σκάνερ μέσω ειδικού scan area.

    version 36

Αποθήκη\Εντολές απογραφής

Λίστα εντολών απογραφής

Ναι

Αποθήκη\Εντολές απογραφής

Δημιουργία φυσικών καταμετρήσεων

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αιτήματα προμήθειας

Εμφανίζει λίστα με τα αιτήματα προμήθειας, στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης και παρέχει δυνατότητες πλήρους διαχείρισης.

   

version 35

version 37

Αποθήκη\Αιτήματα προμήθειας

Λίστα αιτημάτων προμήθειας

Ναι

 
Αποθήκη\Αιτήματα προμήθειας Αντιγραφή αιτημάτων προμήθειας   Ναι

Αποθήκη\Αιτήματα προμήθειας

Επεξεργασία αιτήματος

Ναι  

Αποθήκη\Αιτήματα προμήθειας

Υποβολή αιτήματος

Ναι

 

Αποθήκη\Αιτήματα προμήθειας

Ιστορικό εγκρίσεων

Ναι  

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αιτήματα συλλογής

Εμφανίζει λίστα με τα αιτήματα συλλογής, στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης και παρέχει δυνατότητες πλήρους διαχείρισης

    version 37

Αποθήκη\Αιτήματα συλλογής

Λίστα αιτημάτων συλλογής

Ναι
Αποθήκη\Αιτήματα συλλογής Αντιγραφή αιτημάτων συλλογής Ναι

Αποθήκη\Αιτήματα συλλογής

Αναλυτική προβολή αιτήματος συλλογής

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Διαδικασίες

    version 37

Αποθήκη\Διαδικασίες

Εκτέλεση διαδικασίας αποτίμησης και κόστους εξαγωγής

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Οικονομικά

Στην περιοχή αυτή παρέχονται πληροφορίες για τις οικονομικές εγγραφές, τα αξιόγραφα καθώς και για τους χρηματικούς και οικονομικούς λογαριασμούς.

Οικονομικές εγγραφές

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης –τροποποίησης οικονομικών εγγραφών όπως εισπράξεις , πληρωμές , έσοδα και έξοδα της επιχείρησης.  Παράλληλα από τις αντίστοιχες λίστες των οικονομικών εγγραφών παρέχονται πληροφορίες για την εταιρεία που έχει συνδεθεί ο χρήστης και πλήθος αναφορών.

   

version 35

version 36

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Λίστα παραστατικών

Ναι  

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Προβολή εκτύπωσης παραστατικού

Ναι

 

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Αποστολή email

Ναι

 

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Επεξεργασία εγγραφών εσόδων   Ναι

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Επεξεργασία εγγραφών εξόδων   Ναι

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Επεξεργασία εγγραφών εισπράξεων   Ναι

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Επεξεργασία εγγραφών πληρωμών   Ναι

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Αντιστοίχιση εγγραφών   Ναι

Οικονομικά\Οικονομικές εγγραφές

Διαχείριση πληρωμών - διακανονισμών   Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Κατάσταση ελέγχου οικονομικών εγγραφών

Ναι  

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών

Ναι  

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αξιόγραφα

Εμφανίζεται λίστα με πληροφορίες αξιογράφων καθώς και πλήθος αναφορών.

   

Version 35

Οικονομικά\Αξιόγραφα

Λίστα αξιογράφων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα αξιογράφου

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καταστάσεις αξιογράφων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Ληξιάριο αξιογράφων

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Χρηματικοί λογαριασμοί

Εμφανίζεται λίστα με πληροφορίες χρηματικών λογαριασμών καθώς και πλήθος αναφορών.

   

Version 35

Οικονομικά\Χρηματικοί λογαρισμοί

Λίστα χρηματικών λογαριασμών

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα χρηματικών λογαριασμών

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Υπόλοιπο χρηματικών λογαριασμών

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Οικονομικοί λογαριασμοί

Εμφανίζεται λίστα με πληροφορίες οικονομικών λογαριασμών καθώς και πλήθος αναφορών.

   

Version 35

Οικονομικά\Οικονομικοί λογαριασμοί

Λίστα οικονομικών λογαριασμών

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών εσόδων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών εξόδων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών ΦΠΑ

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών φόρων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών κρατήσεων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Καρτέλα λογαριασμών επιβαρύνσεων

Ναι

Οικονομικά\Αναφορές οικονομικών

Ισοζύγιο οικονομικών λογαριασμών

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Παραγωγή

Στην περιοχή αυτή παρέχεται πληροφόρηση και πλήρης διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής.

Δελτία παραγωγής\ανάλωσης

Εμφανίζονται λίστες για πληροφόρηση και πλήρη διαχείριση των εντολών παραγωγής και των δελτίων παραχθέντων και αναλωθέντων.

   

Version 35

Παραγωγή\Εντολές παραγωγής

Λίστα εντολών

Ναι

Παραγωγή\Αναφορές παραγωγής

Κατάσταση εντολών

Ναι

Παραγωγή\Δελτία παραχθέντων

Λίστα δελτίων παραχθέντων

Ναι

Παραγωγή\Δελτία παραχθέντων

Επεξεργασία δελτίων παραχθέντων

Ναι

Παραγωγή\Δελτία αναλωθέντων

Λίστα δελτίων αναλωθέντων

Ναι

Παραγωγή\Δελτία αναλωθέντων

Επεξεργασία δελτίων αναλωθέντων

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Λογιστική

   

Version 37

Λογιστική/Λογαριασμοί

Επίσημου Λογιστικού Σχεδίου

Ναι

Λογιστική/Λογαριασμοί

Λίστα λογαριασμών

Ναι

Λογιστική/Λογαριασμοί

Επεξεργασία λογαριασμών

Ναι

Λογιστική/Λογιστικά άρθρα

Λίστα άρθρων λογιστικής

Ναι

Λογιστική/Λογιστικά άρθρα

Επεξεργασία άρθρων λογιστικής

Ναι

Λογιστική/Αναφορές

Ισοζύγιο λογιστικής

Ναι

Λογιστική/Αναφορές Ισοζύγιο λογιστικής (στενό) Ναι
Λογιστική/Αναφορές Γενικό καθολικό Ναι
Λογιστική/Αναφορές Εναλλακτικό ισοζύγιο Ναι
Λογιστική/Αναφορές Καρτέλα λογαριασμών Ναι
Λογιστική/Αναφορές Καρτέλα λογαριασμών (στενή) Ναι
Λογιστική/Αναφορές Εναλλακτικοί λογαριασμοί λογιστικής Ναι
Λογιστική/Αναφορές Ημερολόγιο λογιστικής Ναι
Λογιστική/Αναφορές Οριστικές και πρόχειρες εγγραφές Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Δείκτες εταιρείας

   

Version 37

Dashboards (ταμπλό) Δυνατότητα εμφάνισης όλων των dashboards που έχουν σχεδιαστεί στην εφαρμογή Ναι

Οριζόμενες εκτυπώσεις

Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των οριζόμενων εκτυπώσεων που έχουν σχεδιαστεί στην εφαρμογή.

Ναι

Προβολές OLAP

Εμφάνιση όλων των προβολών OLAP που είναι διαθέσιμες ανά υποσύστημα της εφαρμογής

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα


Galaxy Web Act | Hospitality

Στην περιοχή Hospitality παρέχεται διαχείριση των βασικών οντοτήτων του ξενοδοχειακού κυκλώματος όπως είναι οι κρατήσεις, οι ένοικοι, απεικόνιση του πλάνου δωματίων, καταχώρηση στοιχείων επισκέπτη καθώς και διαχείριση οροφοκομίας. Επιπρόσθετα έχουν ενσωματωθεί οι περισσότερες αναφορές από το ξενοδοχειακό κύκλωμα του Galaxy.

Προφιλ

Εμφανίζεται λίστα των διαθέσιμων προφίλ με δυνατότητες πληροφόρησης, αναζήτησης και διαχείρισης.

   

Version 36

Hospitality\Λίστα Προφιλ

Λίστα Προφιλ

Ναι

Hospitality\Προφιλ

Διαχείριση Προφιλ

Ναι

Hospitality\Προφιλ

Προσωπικές πληροφορίες

Ναι

Hospitality\Προφιλ

Στατιστικά Προφιλ

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Κρατήσεις

Εμφανίζεται η λίστα των κρατήσεων του ξενοδοχείου με δυνατότητα διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους των δεδομένων της κράτησης. Ο χειριστής μπορεί να κάνει αλλαγές σχεδόν σε όλη την πληροφορία της κράτησης.

   

Version 36

Hospitality\Λίστα Κρατήσεων

Λίστα Κρατήσεων

Ναι

Hospitality\Κράτηση

Διαχείριση Κράτησης

Ναι

Hospitality\Κράτηση

Διαχείριση επιβαρύνσεων

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πλάνο δωματίων

Εμφανίζεται γραφική ημερολογιακή απεικόνιση του πλάνου δωματίων, όμοια σε φιλοσοφία με αυτή του Galaxy client. Οι χρωματικοί συμβολισμοί καταστάσεων κράτησης, τύπων δωματίων, σουιτών, κλειδωμάτων, αργιών και σαββατοκύριακων, ακολουθούν την ίδια λογική για διευκόλυνση του χειριστή. Παρέχει επίσης  δυνατότητα εμφάνισης παραθύρου quick info και εμφάνισης της κράτησης.

   

Version 36

Hospitality\Πλάνο δωματίων

Διαχείριση πλάνου

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πελάτες

Εμφανίζεται οθόνη καταχώρησης των στοιχείων πελάτη για χρήση διαδικασιών data registration από τον ίδιο τον πελάτη, σε απόσταση από τη reception για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Η οθόνη μπορεί να ενημερώσει τόσο προσωπικά στοιχεία του πελάτη όσο και στοιχεία που αφορούν την κράτηση όπως σημειώσεις οροφοκομίας, πτήση και ώρα άφιξης κλπ.

   

Version 36

Hospitality\Καταχώρηση Πελάτη

Φόρμα καταχώρησης

Ναι

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αλλαγές οροφοκομίας

Εμφανίζεται λίστα με τις απαιτούμενες αλλαγές λινών και τις καταστάσεις των δωματίων ώστε να μπορούν οι ομάδες καθαριότητας να αξιοποιήσουν τη φορητότητα του web act για να έχουν άμεση πρόσβαση στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε δωμάτιο αλλά και να εκτελέσουν εν κινήσει αλλά και μαζικά, τόσο τις αλλαγές λινών αλλά και τις αλλαγές κατάστασης των δωματίων αξιοποιώντας τις ενέργειες της λίστας.