Λειτουργικότητα Galaxy Web Act Platform

Περιεχόμενα


Γενικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία πλατφόρμας

To Galaxy Web Act παρέχει online πληροφόρηση και άμεση διαχείριση διαδικασιών ERP, CRM και HOTEL από οποιονδήποτε browser, ενώ παράλληλα ενσωματώνει ευκολίες και δυνατότητες των mobile συσκευών. Το περιβάλλον εργασίας είναι παραμετρικό ανά ρόλο χρήστη, καθώς το menu και οι φόρμες των οντοτήτων μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη/διαχειριστή. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα λειτουργίας σε δύο γλώσσες (EL/EN).

Η εφαρμογή είναι συμβατή με τους κοινούς browsers (Mozilla, Chrome, Safari) και παρέχει βέλτιστη λειτουργία σε χρήση από PC ή Tablet.

Η εφαρμογή κρατάει ενεργό session στον κάθε χρήστη που κάνει login, για 12 ώρες. Σε περίπτωση που ο χρήστης εργαστεί πέρα από τον χρόνο του session ή κάνει login από διαφορετικό browser ή συσκευή, τότε η εφαρμογή θα ζητήσει ξανά στοιχεία σύνδεσης.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τοπολογία εφαρμογής

Ο Galaxy Web Client γίνεται διαθέσιμος μέσο του Galaxy Web Reverse proxy που επικοινωνεί με το Galaxy API.

Επομένως σε περίπτωση που ο Reverse Proxy εγκατασταθεί σε ξεχωριστό VM, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η επικοινωνία από το VM αυτό προς το Galaxy API.

Αντίστοιχα το VM που παρέχει τον WebProxy, θα πρέπει να επιτρέπει κλήσεις από το Internet σε συγκεκριμένη port που θα οριστεί.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Κοινή λειτουργικότητα

Λίστες

Η εφαρμογή, παρέχει πληροφόρηση για τις προβαλλόμενες οντότητες μέσα από τις διαθέσιμες λίστες που είναι προσβάσιμες από το κεντρικό μενού.

Η περιοχή «Ενέργειες» στις λίστες εγγραφών, εμφανίζει κοινές επιλογές για τις εγγραφές όπως:

 • Επιλογή προβολής Επιτρέπει την εναλλαγή της προβολής από τον χρήστη
 • Έγγραφα Επιτρέπει την διαχείριση των εγγραφών για την επιλεγμένη εγγραφή
 • Εξαγωγή σε xls. Γίνεται εξαγωγή των εγγραφών της λίστας σε xls
 • Προσθήκη στα αγαπημένα

Επιπλέον εκεί εμφανίζονται πρόσθετες επιλογές που υποστηρίζονται στην εκάστοτε λίστα, ανάλογα με τον τύπο της οντότητας.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εγγραφές

Για τις οντότητες που υποστηρίζεται διαχείριση μέσα από τον Web Client, η εφαρμογή παρέχει φόρμες ενημέρωσης εγγραφών, με πλήθος λειτουργιών προσαρμοσμένες ανά οντότητα.

Η περιοχή «Ενέργειες» μέσα σε κάθε εγγραφή, εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές που υποστηρίζονται σε κάθε οντότητα.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δυναμικές προβολές

Στις λίστες οντοτήτων, υποστηρίζεται η εμφάνιση δυναμικών προβολών σε περιοχή στο κάτω μέρος της λίστας. Όταν ο χρήστης επιλέξει την εντολή «Δυναμικές προβολές» για μια επιλεγμένη εγγραφή, γίνεται αναδιάταξη στην οθόνη και εμφανίζονται οι διαθέσιμες δυναμικές προβολές και τα δεδομένα τους.

Η λειτουργικότητα εμφάνισης των δυναμικών προβολών μιας λίστας, έχει υποστηριχθεί και σε επιλεγμένες οθόνες εγγραφών.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αναζήτηση κατά την καταχώρηση

Στις οθόνες οντοτήτων, στα πεδία καταχώρησης της φόρμας υποστηρίζεται η αυτόματη αναζήτηση πληκτρολογώντας τους 3 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου. Ταυτόχρονα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις τρεις πρώτες κολώνες του αντίστοιχου browserαναζήτησης.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αγαπημένα χρήστη

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τροποποίηση φόρμας

Κοινή λειτουργία σε όλες τις φόρμες εγγραφών καθώς κ στην κεντρική σελίδα είναι η «Τροποποίηση φόρμας».

Με την επιλογή αυτή, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει την εμφάνιση της φόρμας της κάθε εγγραφής που διαχειρίζεται. Υποστηρίζονται:

 • Εμφάνιση / Απόκρυψη πεδίων
 • Μεταβολή θέσης πεδίων
 • Μεταβολή χρωμάτων εμφάνισης πεδίων
 • Ορισμός read-only
 • Εισαγωγή custom πεδίου (ορισμένο αρχικά στο galaxy)
 • Ορισμός υπολοίπων παραμέτρων εμφάνισης
 • Επιπλέον υποστηρίζεται η διαμόρφωση σε στήλες Gridμια οντότητας (πχ Παραστατικό)

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πληροφορίες χρήστη

Επιλέγοντας το όνομα του χρήστη από το κεντρικό μενού, εμφανίζεται ξεχωριστό μενού με επιλογές λειτουργίας για τον χρήστη.

Προφίλ χρήστη

Δυνατότητα Φόρτωσης και εμφάνισης φωτογραφίας χρήστη

Εμφανίζει παραμέτρους για το προφίλ εργασίας του χρήστη:

 • Γλώσσα

Επιτρέπει την αλλαγή γλώσσας εργασίας του web client.

 • Ημερομηνία εργασίας

Επιτρέπει την αλλαγή ημερομηνίας του σταθμού εργασίας του web client.

 • Κατηγορία χρήστη

Σε περίπτωση που στον χρήστη έχει ανατεθεί περισσότερες από μια κατηγορία, μπορεί να επιλέξει σε ποια θέλει να εργαστεί. Με την αλλαγή, θα εφαρμοστούν οι κανόνες εμφάνισης του βασικού μενού επιλογών, των φορμών διαχείρισης και των λοιπών ενεργειών που έχουν οριστεί σε αυτήν.

 • Theme

Εμφανίζει παλέτα επιλογής χρωματικών συνδυασμών για το περιβάλλον εργασίας του χρήστη, με διακριτές επιλογές για την πλαϊνή και την άνω μπάρα εργασίας.

Επιπλέον εμφανίζει επιλογή για αποσύνδεση του χρήστη από την εφαρμογή.

 • Αγαπημένα

Παράμετρος που ορίζει την θέση της επιλογής Αγαπημένα στο μενού

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εταιρεία

Επιτρέπει την επιλογή των παραμέτρων εταιρείας για τις οποίες έχει δικαίωμα να εργαστεί ο χρήστης:

 • Εταιρεία
 • Υποκατάστημα
 • Αποθήκη
 • Εργοστάσιο
 • Συνεργείο

Αλλαγή κωδικού

Επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του συνδεδεμένου χρήστη.

Πληροφορίες

Εμφανίζει πληροφορίες για την πλατφόρμα του Galaxy Web Client.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Κεντρική οθόνη και αναφορές

Dashboard κεντρικής οθόνης

Στην βασική σελίδα της εφαρμογής, εμφανίζεται το CRM Dashboard του χρήστη. Στο Dashboard υπάρχουν διαθέσιμα KPIs και controls που δίνουν συνολική εικόνα για την πορεία των εργασιών του χρήστη.

Pipeline επόμενων 12 μηνών

Εμφανίζει τις αξίες των ευκαιριών πώλησης που είναι ανατεθειμένες στον χρήστη ανά μήνα ολοκλήρωσης (από το πεδίο Πιθανή ημερομηνία επιτυχίας). Η αναμενόμενη αξία επηρεάζεται από το ποσοστό επιτυχίας της κάθε ευκαιρίας πώλησης.

Ανάλυση Pipeline ανά πελάτη

Εμφανίζει λίστα με τις δραστηριότητες τύπου Sales Opportunity με τις αναμενόμενες αξίες και ημερομηνίες πιθανής ολοκλήρωσης. Η λίστα επιτρέπει ταξινόμηση σε όλα τα πεδία κ με επιλογή μιας εγγραφής, γίνεται ανακατεύθυνση στην οθόνη διαχείρισης της εγγραφής.

KPIs ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων

Εμφανίζει KPI ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τύπου Συνάντηση κ λίστα με κατάσταση ολοκλήρωσης για τους υπόλοιπους τύπους. Αφορά διάστημα

Πρόοδος έτους (Αξία Pipeline)

Εμφανίζει την συνολική αξία των δραστηριοτήτων Sales Opportunity του χρήστη, ανά μήνα ολοκλήρωσης (Λήξη)

Λίστα εργασιών

Εμφανίζει λίστα με τις δραστηριότητες του χρήστη που δεν έχουν ολοκληρωθεί, με φθίνουσα ταξινόμηση ανά ημερομηνία.

Εργασίες ημέρας

Εμφανίζει τις δραστηριότητες του χρήστη σε λίστα ,ομαδοποιημένες ανά ημέρα, από σήμερα και για την επόμενη εβδομάδα.

Ανακοινώσεις

Εμφανίζει τις Ανακοινώσεις που έχουν ορισθεί στο Galaxyανά ομάδα χρηστών.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αναφορές

Σε κάθε βασική επιλογή του κεντρικού μενού, υπάρχει περιοχή με λίστα αναφορών ανά οντότητα. Η σελίδα της αναφοράς εμφανίζει τα διαθέσιμα προς επιλογή φίλτρα με προσυμπληρωμένα τα προτεινόμενα από την εφαρμογή.

Ο χρήστης αρκεί να επιλέξει το εικονίδιο «Εκτέλεση» για να υπολογιστεί και να εμφανιστεί η αναφορά στην περιοχή ακριβώς κάτω από τα φίλτρα.

Επιπλέον, στο κεντρικό μενού εμφανίζεται το ιστορικό των αναφορών που έχει εκτελέσει ο χρήστης οι οποίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη για να τις ανακαλέσει.

Επιστροφή στα περιεχόμενα