Μοντέλο ABC Ανάλυσης - Galaxy ERP/Commercial

Τι είναι

Ο κανόνας του 80/20, που βασίζεται στη θεωρία του Vilferdo Pareto (ο οποίος ανακάλυψε, σε μια μελέτη του για την κατανομή του πλούτου της Ιταλίας, πως το 80% της ιδιοκτησίας της Ιταλίας κατείχε μόλις το 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας) βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί οτιδήποτε χρειάζεται και να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την σημαντικότητά του.

Για παράδειγμα, ABC ανάλυση ή ABC ταξινόμηση πελατών είναι μια μέθοδος ταξινόμησης των πελατών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε πελάτη σε ένα συνολικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις σε ένα πελάτη σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων (με στόχο να εντοπιστεί το 20% των πελατών από το οποίο προέρχεται το 80% του τζίρου της επιχείρησης).

Μια τέτοια ανάλυση συντελεί στην εύρεση της σημαντικότητας και της κρισιμότητας του κάθε πελάτη για τη συστηματική του διαχείριση ως προς τις παραγγελίες του, τις εκπτώσεις, τα campaigns κ.α. . Οι πελάτες με τους μεγαλύτερους τζίρους (κλάση Α) ελέγχονται σε καθημερινή βάση ή συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, οι πελάτες με μικρότερο τζίρο (κλάση Β) ελέγχονται περιοδικά (μία φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα) και, τέλος, οι πελάτες πολύ χαμηλού τζίρου (κλάση C) ελέγχονται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ή έχουν μικρότερες εκπτώσεις.

Αντίστοιχα, και τα είδη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την αξία πωλήσεων, με βάση την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα, με βάση το κόστος αναλώσεων κ.λπ. .

Κατά συνέπεια τα είδη που βρίσκονται στην υψηλότερη κατηγορία είναι τα πιο σημαντικά. Σε αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή τους και στην αποθεματοποίησή τους. Τα συγκεκριμένα είδη πρέπει να ελέγχονται αρκετές φορές τη μέρα από τους υπεύθυνους αγορών.

Τα είδη που βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, είναι αυτά με τη μικρότερη κίνηση και χαμηλό κόστος κτήσης. Τα συγκεκριμένα είδη πρέπει να ελέγχονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα π.χ. μια εβδομάδα ή έναν μήνα και αν είναι εφικτό να αυτοματοποιηθούν οι παραγγελίες του, ώστε να μην χρειάζεται να σπαταλά χρόνο το τμήμα προμηθειών.

 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα βρείτε μια αρκετά εκτεταμένη ανάλυση για το πώς θα δημιουργήσετε Μοντέλα ABC Ανάλυσης. Βάσει αυτών η επιχείρηση θα αντλεί, ανά πάσα στιγμή, σωστή πληροφόρηση, κατευθύνοντας τις προσπάθειες και πόρους της εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο πίνακας παρουσιάζει επιγραμματικά τη ροή εργασιών που πρέπει να ακολουθηθεί :

 Ροή εργασιών

 1. Καλέστε το μενού “Μοντέλο ABC ανάλυσης” και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί:
 • Συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία του μοντέλου (κωδικός, περιγραφή, εταιρία)
 • Επιλέξτε “Οντότητα” (π.χ. πελάτες) και “Μέγεθος” οντότητας (π.χ. τζίρος) για τον υπολογισμό
 • Επιλέξτε αλγόριθμο κατάταξης (π.χ. απόλυτη τιμή μεγέθους) για το Μέγεθος
 • Μεταβείτε στα “Τμήματα” και καθορίστε τα όρια μεταξύ των Τμημάτων (κατηγορίες σημαντικότητας - Α πολύ σημαντικά, Β μέσης σημασίας, C λιγότερο σημαντικά)
 • Επιλέξτε “κατηγορία ανάθεσης” (ρίζα κατηγορίας) για ανάθεση αποτελεσμάτων Τμήματος και “κατηγορία τμήματος” (κλαδί κατηγορίας) σε κάθε Τμήμα (A,B,C)
 • Θέστε ημερομηνιακά κριτήρια υπολογισμού για την επιλεγμένη γραμμή μοντέλου
 • Εκτελέστε τον υπολογισμό γραμμής μοντέλου και δείτε την κατηγοριοποίηση A,B,C κάθε επιμέρους αντικειμένου (π.χ. πελάτη) της οντότητας που εξετάζετε (π.χ. πελάτες)
 • Αναθέστε τα αποτελέσματα του υπολογισμού στην επιλεγμένη κατηγορία

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού “ABC Ανάλυσης” των “Δεικτών Εταιρίας”.

Καταχώριση Μοντέλου ABC Ανάλυσης

Παραμετροποίηση

Για τη δημιουργία ενός Μοντέλου ABC Ανάλυσης,

Καλέστε “Μοντέλο ABC Ανάλυσης” και συμπληρώστε στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει:

 • τον Kωδικό και την Περιγραφή του νέου μοντέλου
 • την Εταιρία : Ένα μοντέλο ενεργοποιείται για συγκεκριμένη εταιρία - προτείνεται η επιλεγμένη στο “Προφίλ χρήστη” με δικαίωμα αλλαγής της από το χρήστη
 • το Υποκατάστημα ή τα Υποκαταστήματα : Το μοντέλο μπορεί να είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένο υποκατάστημα ή σε όλα τα υποκαταστήματα της εταιρίας ανάλογα με την επιλογή του χρήστη

Επιλέξτε

 • την Οντότητα :
  • Είδος
  • Πελάτης
  • Προμηθευτής

σε συνδυασμό με

 • το Μέγεθος : για κάθε μια οντότητα υπολογίζει ένα μέγεθος

Συγκεκριμένα :

για τα Είδη

 • Τζίρος
 • Μεικτό κέρδος
 • Περιθώριο μεικτού κέρδους
 • Κόστος πωληθέντων
 • Οριζόμενο από το χρήστη

για τους Πελάτες

 • Τζίρος
 • Μεικτό κέρδος
 • Περιθώριο μεικτού κέρδους
 • Κόστος πωληθέντων
 • Οριζόμενο από το χρήστη

για τους Προμηθευτές

 • Τζίρος
 • Οριζόμενο από το χρήστη
 • Οριζόμενο Database view : Τίθεται αυτόματα από το Σύστημα με την επιλογή οποιουδήποτε μεγέθους πλην του οριζόμενου από το χρήστη. Όταν δηλαδή στο “Μέγεθος” δηλωθεί “Οριζόμενο από το χρήστη”, το πεδίο “Οριζόμενο Database View” εμφανίζεται κενό για να το συμπληρώσετε :

Πως

 • Πατήστε το σύμβολο του φακού facos (δεξιά του πεδίου)

 • Εμφανίζεται οθόνη που σας κατευθύνει ως προς τη δομή του Database view ώστε να μην δυσκολευτείτε κατά την υλοποίησή του .

Δηλώστε για κάθε μέγεθος

 • τον αλγόριθμο κατάταξης : αφορά σε συγκεκριμένους αλγόριθμους διαχείρισης της συμμετοχής της κάθε οντότητας στα μεγέθη αξιολόγησης:

Απόλυτη τιμή μεγέθους

Μεταβείτε στη σελίδα “Τμήματα” και καθορίστε τα όρια μεταξύ των Τμημάτων “Α” και “Β” και μεταξύ του τμήματος “Β” και “C”

Σημείωση : Στη στρατηγική αυτή δεν εφαρμόζεται ταξινόμηση .

Παράδειγμα

Έστω ότι καθορίζετε ως όριο μεταξύ των Α και Β τμημάτων ένα απόλυτο μέγεθος 150.000, και ως όριο μεταξύ των Β και C τμημάτων ένα άλλο, 10.000

Α: 150.000

B: 10.000

C: Λοιπές τιμές (το τμήμα αυτό μπορεί να μείνει ασυμπλήρωτο)

Όλες οι τιμές της οντότητας π.χ. πελάτες με επιλεγμένο μέγεθος π.χ. με τζίρο πάνω από 150.000 ανατίθενται στο τμήμα “Α”, όλες οι τιμές της οντότητας (πελάτες) με επιλεγμένο μέγεθος (τζίρο) κάτω των 150.000, αλλά άνω των 10.000, ανατίθενται στο τμήμα “Β” και όλες οι υπόλοιπες τιμές της οντότητας με επιλεγμένο μέγεθος π.χ. όλοι οι υπόλοιποι πελάτες με τζίρο κάτω των 10.000, ανατίθενται στο τμήμα “C” .

Ποσοστιαία προοδευτική συμμετοχή μεγέθους στο σύνολο (Total key measure in %)

Οι τιμές της οντότητας ανατίθενται στα Α, Β,C τμήματα για ένα συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού επιλεγμένου μεγέθους.

Παράδειγμα

Καθορίστε 60% για το τμήμα A, 20% για το τμήμα B, και 10% για το τμήμα C . Προσέξτε ώστε το άθροισμα των ποσοστών να μην ξεπερνά το 100% : Αν το υπερβεί το 100%, το Σύστημα θα εμφανίσει σχετικό μήνυμα λάθους.

A: 60%

B: 35%

C: 5%

Το σύστημα (ο αλγόριθμος) δημιουργεί μια λίστα με τις τιμές που υπολογίστηκαν για το επιλεγμένο μέγεθος ανά κάθε διαφορετική τιμή οντότητα (επιμέρους πελάτη) και τις ταξινομεί (φθίνουσα – εξ’ ορισμού - ή αύξουσα) βάσει της σχετικής επιλογής στην παραμετροποίηση.

Οι τιμές της οντότητας που αποφέρουν το πρώτο 60% της αξίας του συνολικού επιλεγμένου μεγέθους (του συνολικού τζίρου) ανατίθενται στο τμήμα “Α” (αθροίζει τους πελάτες που κάνουν τουλάχιστον το 60% του τζίρου).

Το επόμενο 35% (το πρώτο 60% και το δεύτερο 35% αποφέρουν το 95% του τζίρου – προοδευτική τιμή του μεγέθους), της αξίας του συνολικού επιλεγμένου μεγέθους (του συνολικού τζίρου) ανατίθεται στο Β τμήμα.

Τέλος οι τιμές της οντότητας που πραγματοποιούν το 5% του συνολικού επιλεγμένου μεγέθους ανατίθενται στο τμήμα C (το πρώτο 60%, το δεύτερο 35% και το τρίτο 5% των πελατών αποφέρουν το 100% του τζίρου – προοδευτική τιμή του τζίρου).

Ποσοστιαία προοδευτική συμμετοχή στο πλήθος τιμών του μεγέθους (Number of entity values in %)

To πλήθος των τιμών της οντότητας (σύνολο πελατών) ανατίθεται στα Α, Β, C τμήματα ως ποσοστό του συνολικού πλήθους των τιμών της οντότητας.

Παράδειγμα

Καθορίστε 10% για το τμήμα Α, 30% για το τμήμα Β, και 60% για το τμήμα C (το άθροισμα των ποσοστών δεν πρέπει να ξεπερνά το 100%, αν το υπερβεί το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους)

A: 10%

B: 30%

C: 60%