Βήματα σύνδεσης των Πωλήσεων του "Galaxy ERP" με την Πιστότητα του "Galaxy CRM" - Έκδοση 21.26

 

Συγχρονισμός συναλλασσομένων με επαφές CRM

Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής Ρυθμίσεις Εγκατάστασης και θέστε στο πεδίο “Συγχρονισμός συναλ/νων με επαφές CRM” της σελίδας “Επιλογές” μια από τις τιμές :

 • Υποκαταστήματα συναλλασσομένων ως διευθύνσεις επαφών
 • Υποκαταστήματα συναλλασσομένων ως δομές επαφών (ανάλογα πως θέλετε να εμφανίζονται τα υποκαταστήματα των συναλλασσομένων)

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που καταχωρίζετε έναν πελάτη να δημιουργείται αυτόματα μια σχετική επαφή στην ενότητα του CRM, η οποία είναι απαραίτητη διότι μέσω αυτής παρακολουθείτε την πιστότητα του πελάτη σας δημιουργώντας για την επαφή μια κάρτα μέλους .

 

 

Ορισμός πολιτικής πιστότητας

Καθορίστε την πολιτική πιστότητας που εφαρμόζει η εταιρία ορίζοντας:

 

Προνόμια πιστότητας

Στο μενού “Διαχείριση πιστότητας” επιλέξτε “Προνόμια Πιστότητας” και ορίστε τα προνόμια πιστότητας των πελατών σας.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι προνομίων:

 • Έκπτωση αξίας
 • % έκπτωσης
 • Δώρο

Μόνιμα προνόμια : Αν θέλετε το προνόμιο να αποδίδεται σε κάθε συναλλαγή επί της οποίας εφαρμόζεται η πολιτική πιστότητας,

 1. Χαρακτηρίστε το ως “μόνιμο”
 2. Στο μενού “Οργάνωση πιστότητας” επιλέξτε “Τύποι μελών” για να συνδέσετε το προνόμιο με έναν Τύπο μέλους
 3. Στο μενού “Οργάνωση πιστότητας” επιλέξτε “Τύπο κάρτας μέλους” για να συνδέσετε τον Τύπο Κάρτας μέλους με το συγκεκριμένο Τύπο μέλους ώστε όλες οι Κάρτες μελών αυτού του τύπου να προσδίδουν το συγκεκριμένο προνόμιο

Λεπτομερής αναφορά γίνεται στην ενότητα "Προνόμια" πιστότητας 

 

Κανόνες πιστότητας

Στο μενού “Διαχείριση Πιστότητας” επιλέξτε “Κανόνα Πιστότητας” και καθορίστε τους κανόνες πιστότητας των πελατών σας.

Συμπληρώστε το διάστημα ισχύος τους, και τους επιμέρους κανόνες βάσει των οποίων θα κερδίζουν πόντους οι πελάτες σας. Πόντοι μπορούν να υπολογιστούν “βάσει ποσού”, “ποσότητας” ή “μετρητή” και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο μέλους, την κατηγορία της επαφής ή το πωλούμενο είδος .

Παράδειγμα

Έστω ότι θέλετε οι πελάτες σας να κερδίζουν 1 πόντο για κάθε ευρώ συναλλαγής.

Στο μενού Διαχείριση Πιστότητας επιλέξτε Κανόνα Πιστότητας . Στη σελίδα “Λεπτομέρειες” επιλέξτε “Προσθήκη” και καταχωρίστε κανόνα “Βάσει ποσού” (αξίας)

Καθορίστε στo τμήμα “Επιβράβευση” τον τρόπο υπολογισμού των πόντων θέτοντας τα ακόλουθα:

 • Ποσό βήματος=1
 • Πόντοι = 1
 • Τύπος υπολογισμού = Συντελεστής , αυτό θα έχει σαν συνέπεια

Βάσει του ποσού της συναλλαγής σας π.χ. 100 ευρώ και για ποσό βήματος 1, δηλαδή για κάθε ευρώ, θα δίνεται 1 πόντος ο οποίος θα υπολογίζεται ως συντελεστής (ποσό συναλλαγής / ποσό βήματος) * πόντοι .

Λεπτομερής αναφορά γίνεται στην ενότητα "Κανόνες πιστότητας" 

 

Κανόνες εξαργύρωσης

Αν επιθυμείτε τα προνόμια πιστότητας να αποδίδονται στον πελάτη, όχι δωρεάν, αλλά κατόπιν εξαργύρωσης αριθμού πόντων που έχει ήδη συγκεντρώσει από προηγούμενες συναλλαγές, τότε θα πρέπει να καθορίσετε τους κανόνες εξαργύρωσης βάσει των οποίων θα εξαργυρώνονται τα προνόμια πιστότητας που κερδίζουν οι πελάτες σας.

Στο μενού επιλέξτε Πιστότητα/Κανόνας Πιστότητας και ορίστε τους κανόνες εξαργύρωσης.

Κάθε κανόνας εξαργύρωσης μπορεί να περιέχει πολλαπλά προνόμια πιστότητας τα οποία να αποδίδονται για διαφορετικό αριθμό συγκεντρωμένων πόντων

Παράδειγμα 1 – Εκπτώσεις με εξαργύρωση πόντων

Έστω ότι θέλετε οι πελάτες σας να κερδίζουν 10 ευρώ έκπτωση για κάθε 100 ευρώ συναλλαγής τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν στην επόμενη συναλλαγή τους.

 1. Στο μενού επιλέξτε Πιστότητα/Κανόνες Πιστότητας : Επιλέξτε ή δημιουργήστε κανόνα πιστότητας ο οποίος θα παρέχει 1 πόντο πιστότητας για κάθε ευρώ συναλλαγής
 2. Επιλέξτε ή Δημιουργήστε προνόμιο πιστότητας που δίνει έκπτωση αξίας 10 ευρώ.
 3. Προσθέστε το συγκεκριμένο προνόμιο στη λίστα των προνομίων του κανόνα εξαργύρωσης και δηλώστε ότι οι χρεώσιμοι πόντοι του προνομίου είναι 100.

Παράδειγμα 2 – Δώρα με εξαργύρωση πόντων

Έστω ότι θέλετε οι πελάτες σας να κερδίζουν 1 δώρο από μία συγκεκριμένη λίστα δώρων εξαργυρώνοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων πχ. 200 πόντους, που έχουν κερδίσει μέσω προηγούμενων συναλλαγών.

 1. Στο μενού “Διαχείριση Πιστότητας” επιλέξτε “Προνόμια Πιστότητας” : Επιλέξτε ή δημιουργήστε προνόμιο πιστότητας το οποίο να περιλαμβάνει το δώρο ή τη λίστα των δώρων από την οποία μπορεί να επιλέξει ο πελάτης το δώρο του
 2. Προσθέστε το συγκεκριμένο προνόμιο στη λίστα των προνομίων του κανόνα εξαργύρωσης και δηλώστε ότι οι χρεώσιμοι πόντοι του προνομίου είναι 200.

Λεπτομερής αναφορά γίνεται στην ενότητα "Κανόνες εξαργύρωσης"

 

Καταχώριση κάρτας μέλους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Πιστότητας των πελατών σας είναι η δημιουργία Κάρτας Μέλους για καθέναν από αυτούς που θέλετε να εντάξετε στο κύκλωμα Πιστότητας.

Στο μενού “Διαχείριση Πιστότητας” επιλέξτε “Λίστα καρτών μελών” καταχωρίστε την κάρτα μέλους.

Σημείωση:

 • Για να καταχωριστεί μία κάρτα μέλους για έναν πελάτη, θα πρέπει να υπάρχει καταχωρισμένη στο Σύστημα μία εγγραφή Επαφής η οποία να αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πελάτη.
 • Είναι δυνατό να δημιουργήσετε Κάρτα μέλους για τον Πελάτη και μέσω της οθόνης καταχώρισης του Παραστατικού πώλησης ακολουθώντας τον υπερ-σύνδεσμο του πεδίου Αριθμός/Κάρτα μέλους που διατίθεται προς εμφάνιση στην επικεφαλίδα κάθε παραστατικού πώλησης.

 

 

Ρυθμίσεις παραστατικών πωλήσεων

Στις ρυθμίσεις των παραστατικών πώλησης (ανά εταιρία) καθορίστε τα ακόλουθα :

 • Διαχείριση λαθών κυκλώματος πιστότητας : Επιλέξτε μια τιμή (από τις διαθέσιμες της λίστας) για να δηλώσετε αν θα επιτρέπεται η καταχώριση του παραστατικού πώλησης παρόλο που το κύκλωμα πιστότητας παράγει, για οποιαδήποτε αιτία, μήνυμα λάθους .  Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :
  • Καμιά : Καμιά διαχείριση λαθών, που θα προκύψουν από το κύκλωμα πιστότητας, δε γίνεται. Το παραστατικό αποθηκεύεται κανονικά.
  • Προειδοποίηση : Το μήνυμα λάθους από το κύκλωμα πιστότητας δεν είναι δεσμευτικό αλλά λειτουργεί ως απλή προειδοποίηση. Η αποθήκευση του παραστατικού πώλησης γίνεται κανονικά.
  • Απαγόρευση :  Με τη ρύθμιση αυτή η καταχώριση του παραστατικού δεν είναι επιτρεπτή μέχρι να επιλυθεί το σχετικό θέμα. 
 • Καταχώριση εκπτώσεων πιστότητας ως : Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται οι αξιακές εκπτώσεις λόγω πιστότητας στο παραστατικό πώλησης. Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :
  • Έκπτωση επικεφαλίδας : Οι αξιακές εκπτώσεις λόγω πιστότητας εμφανίζονται στην επικεφαλίδα, επιμερίζονται σε όλα τα είδη του παραστατικού, αναλογικά κατά τα συνήθη, και επηρεάζουν το μεικτό κέρδος του είδους . 
  • Πρόσθετες γραμμές εκπτώσεων :  Οι αξιακές εκπτώσεις λόγω πιστότητας εμφανίζονται σε νέες πρόσθετες γραμμές εκπτώσεων στο τέλος του παραστατικού, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία ΦΠΑ είδους και ΔΕΝ επηρεάζουν το μεικτό κέρδος του είδους.

Στην περίπτωση των πρόσθετων γραμμών εκπτώσεων ορίζονται :

 • o τύπος της πρόσθετης γραμμής έκπτωσης π.χ. πρόσθετο 1,
 • ένα "ψευτοείδος" έκπτωσης για κάθε κατηγορία ΦΠΑ είδους. Είναι αυτό που θα κινείται στην πρόσθετη γραμμή έκπτωσης .

 

Επιπλέον για να εφαρμοστεί η πολιτική πιστότητας ρυθμίστε τα παραστατικά πώλησης ως εξής:

 

Ορισμός τύπων παραστατικών για εφαρμογή πιστότητας

Στο μενού “Οργάνωση εμπορικής διαχείρισης” “Κινήσεις” “Λίστα παραστατικών πωλήσεων” επιλέξτε τους τύπους των παραστατικών πωλήσεων στους οποίους θα γίνεται εφαρμογή της Πιστότητας.

Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ότι οι πελάτες σας θα κερδίζουν πόντους στο Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης αλλά όχι στην Παραγγελία.

Καθορίστε το είδος των ενεργειών που θα λαμβάνουν χώρα κατά την οριστικοποίηση του συγκεκριμένου τύπου παρ/κού θέτοντας τις ακόλουθες ενδείξεις:

 • Υπολογισμός πόντων πιστότητας : Αν επιθυμείτε την απόδοση πόντων στον πελάτη ως αποτέλεσμα της καταχώρισης της τρέχουσας συναλλαγής .
 • Εξαργύρωση πόντων πιστότητας : Αν επιθυμείτε τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων κατά την καταχώριση της τρέχουσας συναλλαγής π.χ. απαγορεύστε τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων στα πιστωτικά τιμολόγια .

 

 

Μορφοποίηση παραστατικών για εμφάνιση στοιχείων πιστότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της πολιτικής πιστότητας είναι η μορφοποίηση των τύπων των παραστατικών πωλήσεων στα οποία λαμβάνει χώρα η εφαρμογή της πιστότητας ώστε να εμφανίσουν τα στοιχεία πιστότητας “Αριθμός μέλους” / “Κάρτας μέλους” που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του μέλους και τον εντοπισμό της πολιτικής πιστότητας που πρέπει να εφαρμοστεί.

 

Εφαρμογή πολιτικής πιστότητας στα παραστατικά πώλησης

Προκειμένου να εφαρμοστεί η πολιτική πιστότητας που έχετε προκαθορίσει σε ένα παραστατικό πώλησης, συμπληρώστε το πεδίο Αριθμός / Κάρτας μέλους . Εμφανίζεται στην επικεφαλίδα του παρ/κού πώλησης εφόσον έχετε μορφοποιήσει κατάλληλα το σχετικό τύπο.

Η εφαρμογή θα ανακτήσει και θα εφαρμόσει αυτόματα την πολιτική πιστότητας που έχετε ορίσει για το συγκεκριμένο μέλος ή τη συγκεκριμένη κάρτα μέλους.

Συμπληρώστε και αποθηκεύστε το παραστατικό κατά τα συνήθη.

Εφόσον υπάρχουν προνόμια προς εξαργύρωση, κατά την αποθήκευση θα ανοίξει σχετική οθόνη. Επιλέξτε αυτά που θα εξαργυρωθούν.

Εφόσον η συναλλαγή προσφέρει πόντους, αυτοί υπολογίζονται και καταχωρίζονται αυτόματα.

Διατίθενται επίσης οι ακόλουθες Ενέργειες (βλ ΕνέργειεςΛοιπά)

 • Άνοιγμα κίνησης πιστότητας : Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας μπορείτε να δείτε την εγγραφή της κίνησης πιστότητας όπως έχει καταχωρηθεί στο κύκλωμα πιστότητας του Galaxy CRM
 • Προνόμια πιστότητας : Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας βλέπετε τα διαθέσιμα προνόμια πιστότητας
 • Αναίρεση προνομίων πιστότητας : Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας μπορείτε να αναιρέσετε με μία κίνηση τα προνόμια πιστότητας που έχετε επιλέξει να εξαργυρώσετε στην τρέχουσα συναλλαγή. Τα προνόμια θα καταστούν εκ νέου διαθέσιμα προς εξαργύρωση.