Galaxy Payroll - Έκδοση 26K - Νέα Λειτουργικότητα

Πρόβλεψη αποζημίωσης απόλυσης – Οδηγός υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης

Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης, λαμβάνοντας ως ημερομηνία υποθετικής απόλυσης την ημερομηνία λήξης περιόδου υπολογισμού.

Λεπτομερής αναφορά γίνεται στο σχετικό κείμενο “Πρόβλεψη αποζημίωσης απόλυσης”

Μεταβολή Ιστορικών πεδίων

  • Στο τμήμα “Αλλαγές ιστορικών δεδομένων” της σελίδας “Γενικά” των “Ρυθμίσεων μισθοδοσίας” προστέθηκε νέα παράμετρος με τίτλο “Προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος” (ιστορικών πεδίων) με τις εξής προκαθορισμένες τιμές :
    • Ημ/νία Εργασίας : Κατά την καταχώριση των ιστορικών πεδίων το Σύστημα θέτει ως προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος την “Ημ/νία Εργασίας”.
    • Καμιά : Κατά την καταχώριση, τροποποίηση ή διαγραφή της τιμής ενός ιστορικού πεδίου δεν προτείνεται ημερομηνία ισχύος και έχετε εσείς την υποχρέωση να την καταχωρίσετε εκ νέου. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε το Σύστημα θα απαντήσει με σχετικό μήνυμα ως προς τη συμπλήρωση του ημερομηνιακού πεδίου.

 

  • Εκτός από την προτεινόμενη ημ/νία ισχύος, το Σύστημα δίνει ακόμη μια παράμετρο στο ίδιο τμήμα της σελίδας “γενικά” των “ρυθμίσεων μισθοδοσίας”, την “Επιβεβαίωση καταχώρισης ιστορικών πεδίων”. Η παρούσα παράμετρος έρχεται εξ ορισμού μη τσεκαρισμένη. Αν λάβει ένδειξη, τότε με την καταχώριση, τροποποίηση ή διαγραφή της τιμής ενός ή περισσότερων πεδίων, τη στιγμή της αποθήκευσης, το Σύστημα ανοίγει σχετική οθόνη η οποία προβάλλει τα πεδία που έλαβαν τροποποίηση ζητώντας από εσάς να αποδεχθείτε τις αλλαγές (νέες τιμές, ημερομηνίες ισχύος) .

Αντιγραφή απασχόλησης

Ένας νέος πίνακας με τίτλο “Ιστορικά πεδία για αντιγραφή” ενσωματώθηκε στην “Οργάνωση μισθοδοσίας” στους "Πίνακες μισθοδοσίας" για τους σκοπούς δημιουργίας μιας απασχόλησης από αντιγραφή, (π.χ. περίπτωση απασχολούμενου ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση και αναλαμβάνει και πάλι εργασία σε αυτήν ή συνάπτει νέα εργασιακή σχέση από μισθωτός σε ημερομίσθιος, οπότε αντιγράφονται τα βασικά στοιχεία του π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, διευθύνσεις, σπουδές, προϋπηρεσία, προστατευόμενα μέλη κ.λπ. ) . Με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί να περάσετε και πάλι τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων του.

Στον πίνακα των ιστορικών πεδίων για αντιγραφή εμφανίζονται όλα τα ιστορικά πεδία της απασχόλησης, και κάποια από αυτά έρχονται ήδη τσεκαρισμένα από την εφαρμογή . Ευνόητο είναι ότι μπορείτε να αλλάξετε την πρόταση της εφαρμογής επεμβαίνοντας απευθείας στο περιεχόμενο του πίνακα και τσεκάροντας μόνο αυτά που θέλετε να αντιγραφούν.

Η δημιουργία μιας νέας απασχόλησης από αντιγραφή υφιστάμενης, απαιτεί τη μετάβασή σας στη λίστα των απασχολήσεων, την επιλογή της κατάλληλης (τα ιστορικά στοιχεία της οποίας θα αντιγραφούν στη νέα) και στη συνέχεια την κλήση της επιλογής “Αντιγραφή απασχόλησης”, ενσωματωμένης στο πλήκτρο “Ενέργειες” της λίστας .

Με τις κινήσεις αυτές ανοίγει η οθόνη της αντιγραφής απασχόλησης στην οποία σας ζητείται η ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου καθώς και η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης (η οποία μπορεί να διαφοροποιείται της ημερομηνίας πρόσληψης π.χ. περίπτωση μεταβολής της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου) .

Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου “Αποδοχή” η εφαρμογή δημιουργεί μια απασχόληση αυτούσια της επιλεγμένης από τη λίστα των απασχολήσεων (ο εργαζόμενος εμφανίζεται δύο φορές) . Τα πεδία που αντιγράφονται είναι όσα έχουν λάβει ένδειξη στον πίνακα των ιστορικών πεδίων για αντιγραφή με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης .

Συμπερασματικά :

  • Τα περιοδικά στοιχεία της απασχόλησης δεν αντιγράφονται .
  • Η κατάσταση της απασχόλησης, τα ιστορικά στοιχεία της οποίας αντιγράφηκαν στη νέα απασχόληση, μπορεί να παραμείνει “ενεργή” αν αυτό κρίνεται απαραίτητο π.χ. εκκρεμότητα ως προς την καταβολή δώρων στον εργαζόμενο εντός του έτους .
  • Οι νέες τιμές για όλα τα ιστορικά πεδία της νέας απασχόλησης ισχύουν από την ημερομηνία που δηλώσατε στο πεδίο “Ημερομηνία έναρξης” στην οθόνη της αντιγραφής απασχόλησης .
  • Η ημερομηνία πρόσληψης της απασχόλησης είναι απολύτως σύμφωνη με την ημερομηνία που δηλώσατε στο ημερομηνιακό πεδίο της αντιγραφής απασχόλησης .

Εναλλακτικές οθόνες προβολής

Στη νέα έκδοση παρέχεται πλέον η απλούστατη δυνατότητα ορισμού διαφορετικών οθονών προβολής των πεδίων ανά οντότητα τις οποίες ορίζετε και φορτώνετε ανάλογα με τον τομέα της αγοράς στον οποίο απευθύνεστε (π.χ. λογιστικά γραφεία ή εταιρίες, ξενοδοχεία ή ναυτιλιακές εταιρίες με πληρώματα ή δημόσιο). Τις οθόνες αυτές διαχειρίζεται και συντηρεί η εφαρμογή, ενώ κάθε εταιρία δύναται να επιλέξει μια από αυτές ως βασική.

Σε κάθε εγκατάσταση μπορεί να οριστούν εναλλακτικοί screeners ανά εταιρία και ανά οντότητα τους οποίους μπορείτε να αντιστοιχίσετε σε διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Σημείωση : Θα πρέπει να τονίσουμε ότι με την αναβάθμιση της μισθοδοτικής παραμετροποίησης ανανεώνονται όλοι οι screeners, με τα νέα πεδία που έχουν ενσωματωθεί στην πρότυπη παραμετροποίηση.

 

Για να δημιουργήσετε μια εναλλακτική οθόνη προβολής των πεδίων θα χρειαστεί να μεταβείτε στην “Οργάνωση μισθοδοσίας” και από το μενού “Οντότητες και πεδία” να επιλέξετε “Οθόνη προβολής” . Στο εσωτερικό της νέας “οθόνης προβολής εκτός του κωδικού και της περιγραφής θα χρειαστεί να δηλώσετε σε ποια οντότητα αφορά η εναλλακτική οθόνη προβολής των πεδίων π.χ. στην απασχόληση αλλά και σε ποια στοιχεία αυτής ιστορικά ή περιοδικά (αφού η απασχόληση έχει και ιστορικά και περιοδικά στοιχεία). Στη συνέχεια μπορείτε να εκχωρήσετε ανά εταιρία και χρήστη εταιρίας δικαίωμα ελευθερίας κίνησης στις οθόνες προβολής των πεδίων .

Αμέσως μετά με την ενεργοποίηση του πλήκτρου “Σχεδιασμός οθονών προβολής” θα μεταφερθείτε στην οθόνη “Εμφάνιση Ιστορικών πεδίων” με σκοπό την επιλογή και συνδυασμό στοιχείων που ενσωματώνονται στις ιστορικές οντότητες ώστε οι οθόνες που θα διαμορφωθούν να έχουν περιεχόμενο και μορφή που καλύπτουν τις εταιρικές σας ανάγκες .

Ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση Ιστορικών πεδίων” στην οποία αναλύεται ο σχεδιασμό των ιστορικών πεδίων .

Δημιουργία Custom αποδοχών

Νέα δυνατότητα στην παρούσα έκδοση σας επιτρέπει τη δημιουργία δικών σας αποδοχών πλήρους λειτουργικότητας εύκολα και γρήγορα . Η οθόνη ορισμού αποδοχών (ενσωματωμένη στο μενού “Οντότητες και πεδία” της “Οργάνωσης μισθοδοσίας”) έρχεται εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα πεδία για την εύκολη δημιουργία αποδοχής προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρίας σας .

Οι αποδοχές αυτές έχουν κανονικές ασφαλιστικές εισφορές και φορολογούνται βάσει κλίμακας .

Λεπτομέρειες για τη Δημιουργία Custom αποδοχών μπορείτε να αντλήσετε από τη σχετική ενότητα .