Ηλεκτρονικά Βιβλία - Galaxy ERP / Commercial

Παραμετροποίηση

 

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Γενική παραμετροποίηση

 • Εταιρία
 • Ρυθμίσεις λογιστικής

Πίνακες με προεγκατεστημένα δεδομένα

 • Τύποι Ηλ. Βιβλίων
 • Παρακρατήσεις – Λοιποί φόροι – Τέλη ΑΑΔΕ

Παραμετροποίηση στις οντότητες του Galaxy

 • Παραμετροποίηση Τύπων παραστατικών/ οικονομικών εγγραφών /λογιστικών άρθρων
  • Τύπος παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών
  • Τύπος οικονομικής εγγραφής
  • Τύπος λογιστικού άρθρου
  • Άρθρο μεταφοράς
 • Παρακρατήσεις - Λοιποί Φόροι - Τέλη
 • Παραμετροποίηση λογαριασμών λογιστικής / οικονομικών λογαριασμών
  • Οδηγίες ενημέρωσης λογαριασμών λογιστικής και οικονομικών λογαριασμών (διπλογραφικά)
  • Οδηγίες ενημέρωσης οικονομικών λογαριασμών (απλογραφικά)
 • Μονάδες Μέτρησης
 • Απαλλαγή Φ.Π.Α.
 • Σκοπός μεταφοράς
 • Όροι Πληρωμής

Κινήσεις

Μαζική ενημέρωση στοιχείων ηλ. Βιβλίων στους τύπους παραστατικών αγορών/πωλήσεων/οικονομικών εγγραφών

 

 

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Η ΑΑΔΕ ορίζει προκαθορισμένες κατηγοριοποιήσεις, που πρέπει να συμπεριληφθούν στα δεδομένα που θα παραλάβει (τύποι παραστατικών, τρόποι πληρωμής, σκοποί διακίνησης, μονάδες μέτρησης, φόροι-κρατήσεις κ.λπ.).

Για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της επιβαλλόμενης από το νόμο τήρησης Ηλεκτρονικών βιβλίων προστίθενται πεδία σε υφιστάμενους πίνακες καθώς και στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα :

Γενική παραμετροποίηση

Εταιρία

Για να ενεργοποιηθούν τα στοιχεία Ηλεκτρονικών Βιβλίων στα αντίστοιχα σημεία της εφαρμογής (π.χ. στους τύπους, παραστατικά, οικονομικές εγγραφές), χρειάζεται κατά την αρχική παραμετροποίηση να:

 • Να θέσετε ένδειξη στο πεδίο “Υπόχρεος σε φορ. διατάξεις (Ελλάδα)” - σελίδα Επιπλέον πληροφορίες” της εταιρίας

Επιπλέον,

 • Να συμπληρώσετε τον “Κωδικό εγκατάστασης” ΑΑΔΕ σε επίπεδο εταιρίας και υποκαταστήματος – σελίδα “Επιπλέον πληροφορίες” στα στοιχεία υποκ/ματα/αποθήκες .

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις ανάγκες ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, ορισμός του “Κωδικού εγκατάστασης” ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει και σε  επίπεδο συναλλασσόμενου (εφόσον είναι γνωστός) στα στοιχεία υποκαταστήματος συναλλασσόμενων .

 

Ρυθμίσεις λογιστικής

Για τη σωστή ενημέρωση του αναλυτικού βιβλίου της ΑΑΔΕ θα πρέπει να καθοριστούν τα set μεταβλητών από τα οποία θα αντληθούν οι σχετικές αξίες.

Συνεπώς στα :

 • Φορολογικά βιβλία: επιλέξτε το set μεταβλητών διαχείρισης ισοζυγίου φορολογικής βάσης (Φορολογικά)
 • Βιβλία λογιστικών προτύπων : επιλέξτε το set μεταβλητών διαχείρισης λογιστικής βάσης για τον υπολογισμό των προσωρινών διαφορών (όπως ΕΛΠ, ΔΛΠ)

 

Πίνακες με προεγκατεστημένα δεδομένα

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ επέβαλε την ενσωμάτωση νέων πινάκων με προεγκατεστημένα δεδομένα (Οργάνωση βασικής δομής -> Φορολογικά στοιχεία)

Συγκεκριμένα,

Τύποι Ηλ. Βιβλίων

Ενσωματώθηκε ο Πίνακας “Τύποι Ηλ. Βιβλίων” με περιεχόμενο σε αυτόν τους “τύπους” παραστατικών όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ.

Παρακρατήσεις – Λοιποί φόροι – Τέλη ΑΑΔΕ

Η εφαρμογή ενσωματώνει έναν ειδικό πίνακα “Παρακρατήσεις – Λοιποί φόροι – Τέλη”, με συγκεκριμένες κατά ΑΑΔΕ τιμές.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τιμές του πίνακα “φιλτράρονται” κατά “είδος παρακράτησης” και εμφανίζονται προς επιλογή στην οθόνη ορισμού “Παρακρατήσεων – Λοιπών Φόρων - Τελών”.

Παραμετροποίηση στις οντότητες του Galaxy

Έγινε προσθήκη επιπλέον πεδίων στις οντότητες της εφαρμογής (με σκοπό τη σύνδεση μιας συγκεκριμένης τιμής της Εφαρμογής με έναν προκαθορισμένο κωδικό ΑΑΔΕ π.χ. συσχέτιση των τύπων παραστατικών πωλήσεων, αγορών και αποθήκης με τύπο παραστατικού ηλ. Βιβλίων .

Συγκεκριμένα,

Παραμετροποίηση Τύπων παραστατικών/οικονομικών εγγραφών/άρθρων λογιστικής

Τύποι παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών

Στους τύπους παραστατικών προστέθηκε η σελίδα Ηλεκτρονική διαβίβαση. Τα περιεχόμενα της σελίδας αυτής, όσον αφορά στο σκέλος των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι :

 • Τύπος Ηλ. Βιβλίων : Συσχέτιση του τύπου παραστατικού του Galaxy με τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (π.χ.1.1). Όποιο κωδικό τύπου παραστατικού ΑΑΔΕ συμπληρώσετε εδώ, αυτός θα είναι και ο αυτόματα προτεινόμενος στο εμπορικό παραστατικό με δυνατότητα αλλαγής.

 • Χρήση σχετικού παρ/κού για Ηλ. Βιβλία : Η σχετική ρύθμιση είναι απαραίτητη μόνο για τύπους παραστατικών οι οποίοι δεν εκδίδονται από την εταιρία (περίπτωση έκδοσης παραστατικού από τρίτους π.χ. αγορές, έξοδα) και η πληροφορία του παραστατικού (σειρά/αριθμός) συμπληρώνεται στο “Σχετικό παραστατικό” εγγραφής.

Με την ενεργοποίηση της παραμέτρου “Χρήση σχετικού παραστατικού για Ηλ. Βιβλία”, συμπληρώνονται αυτόματα τα σχετικά πεδία (Σειρά και Αριθμός Ηλ. Βιβλίων) της σελίδας “Ηλεκτρονικά βιβλία” του παραστατικού με δυνατότητα τροποποίησή τους.

 • Αυτοτιμολόγηση : Στον τύπο παραστατικών αγορών είναι διαθέσιμο το πεδίο Αυτοτιμολόγηση για τις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από τον λήπτη. Απαιτείται η συμπλήρωσή του μόνο για τύπους παραστατικών που αφορούν σε παραστατικά αυτοτιμολόγησης.

Η τιμή έρχεται προτεινόμενη στις εγγραφές με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη.

 

Παρέχεται η λειτουργία της μαζικής ενημέρωσης των σχετικών πεδίων . Δείτε εδώ πως

 

Τύπος οικονομικής εγγραφής (Εγγραφές εσόδων/εξόδων)

Στους τύπους παραστατικών οι οποίοι αφορούν σε καταχώριση εσόδων/εξόδων χρειάζεται να οριστούν:

 • Τύπος Ηλ. Βιβλίων : Συσχέτιση του τύπου παραστατικού του Galaxy με τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (π.χ.1.1). Όποιο κωδικό τύπου παραστατικού ΑΑΔΕ συμπληρώσετε εδώ, αυτός θα είναι και ο αυτόματα προτεινόμενος στο εμπορικό παραστατικό.
 • Χρήση σχετικού παρ/κού για Ηλ. Βιβλία : Ακολουθείται η ίδια λογική με τους τύπους παραστατικών πωλήσεων/αγορών.
 • Είδος τακτοποιητικής : Αν το είδος του παραστατικού είναι τακτοποιητική εγγραφή πρέπει να συμπληρώσετε το “είδος της οικονομικής εγγραφής.