Αναστολή συμβάσεων εργασίας - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α’/2020), δημοσιεύθηκε το γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Α.Π.: 82992/6-5-2020) με θέμα:

«Υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ) μισθολογικής περιόδου 03/2020»

Με το παραπάνω σχετικό Γενικό Έγγραφο, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020, έως 30/09/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της απόφασης.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35ή 34o

Αναλυτική περιγραφή

Κανονική μισθοδοσία

Για τον υπολογισμό των ημερών απουσίας λόγω αναστολής εργασίας, θα πρέπει να:

  • Έχετε καταχωρίσει την αντίστοιχη κατηγορία άδειας “Αναστολή” με τις επιθυμητές ημέρες απουσίας
  • Έχετε υπολογίσει κανονική μισθοδοσία της περιόδου που καταχωρίσατε την παραπάνω απουσία

Υπολογισμός στοιχείων ΑΠΔ για άδεια αναστολής εργασίας

Για τον υπολογισμό των στοιχείων ΑΠΔ των ημερών απουσίας λόγω αναστολής εργασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στις παραμέτρους εταιρίας (Εταιρία | Ενέργειες | Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | ΕΦΚΑ) και ενημερώστε τα πεδία “Ημερομηνία αναστολής από” και “Ημερμηνία αναστολής έως” με το διάστημα αναστολής εργασίας της επιχείρησής σας. Εάν οι ημερομηνίες αναστολής διαφέρουν ανά εργαζόμενο, μπορείτε να τις ορίσετε στα αντίστοιχα πεδια της απασχόλησης (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων| ΕΦΚΑ| Γενικά). Οι ημερομηνίες αυτές θα αναγράφονται στις εγγραφές της Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΙΚΑ τύπου 18 (Αναστολή εργασίας).
  • Για τους εργαζόμενους σε αναστολή, υπολογίστε μισθοδοσία της περιόδου που επιθυμείτε με ειδικό μοντέλο υπολογισμού, το μοντέλο 1103006 - Μοντέλο υπολογισμού στοιχείων ΑΠΔ για αναστολή εργασίας, στο νέο τύπο μισθοδοσίας 014-Αναστολή εργασίας.

Προτείνεται σε αυτόν τον υπολογισμό να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία πληρωμής, από αυτήν του υπολογισμού της κανονικής μισθοδοσίας, για να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά αν χρειαστεί να απομονωθούν αυτές οι εγγραφές σε καταστάσεις και αρχεία.

  • Προχωρήστε σε οριστικοποίηση μισθοδοσίας (κανονικής και αναστολής) και στη συνέχεια σε ενημέρωση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

 ΠΡΟΣΟΧΗ !

Στον υπολογισμό στοιχείων ΑΠΔ για τις ημέρες αναστολής εργασίας, χρησιμοποιείται ως ημερομίσθιο το ήδη υπολογισμένο ημερομίσθιο της αντίστοιχης κανονικής μισθοδοσίας. Επίσης το άνω όριο ημερών ασφάλισης ελέγχεται βάσει και των ημερών ασφάλισης της αντίστοιχης κανονικής μισθοδοσίας. Για αυτούς τους λόγους, απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό των στοιχείων αναστολής είναι να έχει προηγηθεί ο αντίστοιχος υπολογισμός κανονικής μισθοδοσίας περιόδου.