Περιγραφή πρότυπης παραμετροποίησης - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να περιγράψει ποιες μισθοδοτικές έννοιες καλύπτει η πρότυπη παραμετροποίηση του Galaxy Payroll.

Αναλυτική περιγραφή

Κατηγορίες εργασιακής σχέσης

Η πρότυπη παραμετροποίηση της μισθοδοσίας καλύπτει τη διαχείριση της μισθοδοσίας εργαζομένων με πλήρη, τακτική μερική, διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο.

Χρονικά στοιχεία

Οι ημέρες εργασίας υπολογίζονται αυτόματα από το Σύστημα βάσει του ατομικού προγραμματισμού εργασίας του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα και με τον τρόπο αμοιβής του αλλά και του ημερολογίου.

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού και με στοιχεία χρόνου (Ημέρες εργασίας, ασφάλισης) που καταχωρίζει ο χειριστής.

1. Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης

1.1 Έμμισθοι / ημερομίσθιοι

Ημέρες προς πληρωμή = Πραγματικές Ημέρες Εργασίας * (Ημέρες εργασιακής σχέσης / Σύνολο εργάσιμων ημερών μήνα).

Η εφαρμογή ακολουθεί την παραπάνω λογική, προκειμένου να υπολογίσει για κάθε αποδοχή την αναλογία του Σαββάτου που προστίθεται επί της εργάσιμης ημέρας, αφού ως γνωστόν ένας εργαζόμενος από τις 8 ώρες που εργάζεται ημερησίως περίπου 1,5 ώρες αφορούν στην εργασία που θα έκανε το Σάββατο γι’ αυτό και ενώ δουλεύει 21 ημέρες, ασφαλίζεται για 25 ημέρες.

Οι Ημέρες Εργασιακής Σχέσης προκύπτουν ανάλογα με το είδος απασχόλησης και την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου ως ακολούθως:

Μισθωτοί = 25,

Ημερομίσθιοι = Ημερολογιακές ημέρες μήνα εκτός των Κυριακών

1.2 Ωρομίσθιοι

Ώρες προς πληρωμή = Πραγματικές ώρες εργασίας * (Ώρες εργασιακής σχέσης / Σύνολο εργάσιμων ωρών μήνα).

Οι Ώρες Εργασιακής Σχέσης προκύπτουν κατ’ αντιστοιχία των Ημερών εργασιακής σχέσης των εμμίσθων, ως ακολούθως:

Ώρες εργασιακής σχέσης = Ημέρες εργασιακής σχέσης * Ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου / ημέρες συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου

2. Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τακτική μερική απασχόληση : εργασία όλες τις ημέρες της εβδομάδας με μειωμένο ωράριο
 • Διαλείπουσα μερική απασχόλησης : εργασία κάποιες ημέρες την εβδομάδα με μειωμένο ωράριο
 • Εκ περιτροπής απασχόληση : εργασία κάποιες ημέρες το μήνα ή την εβδομάδα με πλήρες ωράριο

Και στις τρεις κατηγορίες δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού βάσει σταθερών ημερών ασφάλισης ή βάσει πραγματικών ημερών εργασίας.

Τύποι αποδοχών

1. Σταθερές Αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων προκύπτουν είτε σε συμφωνία με τον εργαζόμενο είτε βάσει των συλλογικών συμβάσεων του κλάδου και της ειδικότητάς τους.

 • Καταβαλλόμενες αποδοχές
 • Βασικός Μισθός
 • Ανάλυση επιδομάτων βάσει της συλλογικής σύμβασης

2. Ασθένεια

 • Αποδοχές ασθένειας αναμονής
 • Αποδοχές ασθένειας επιδοτούμενης

3. Αποδοχές πέραν του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης

 • Αποδοχές εργασίας νύχτας, αργίας και αργίας-νύχτας, υπερεργασίας, υπερωριών και υπερωριών κατ’ εξαίρεση.
 • Αποδοχές πρόσθετης εργασίας και αποδοχές εργασίας έκτης ημέρας.

4. Λοιπές Αποδοχές

Αποδοχές σεμιναρίων εκτός ωραρίου

 • Οι αποδοχές αυτές δεν προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας.
 • Στις αποδοχές αυτές υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές
 • Ο υπολογισμός του Φόρου πραγματοποιείται βάσει κλίμακας
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 14

Αποδοχές Bonus Μηνός

 • Οι αποδοχές προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Η παρακράτηση φόρου γίνεται ως έκτακτες αποδοχές εφάπαξ καταβαλλόμενες
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 10

Αποδοχές Bonus με διάστημα αναφοράς σε προηγούμενες περιόδους

 • Οι αποδοχές προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Η παρακράτηση φόρου γίνεται ως έκτακτες αποδοχές εφάπαξ καταβαλλόμενες
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 10

Αποδοχές Προμηθειών Μηνός

 • Οι αποδοχές προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Η παρακράτηση φόρου γίνεται ως έκτακτες αποδοχές εφάπαξ καταβαλλόμενες
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 10

Αποδοχές Προμηθειών με διάστημα αναφοράς σε προηγούμενες περιόδους

 • Οι αποδοχές προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Η παρακράτηση φόρου γίνεται ως έκτακτες αποδοχές εφάπαξ καταβαλλόμενες
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 10

Αποδοχές εκτός έδρας

 • Οι αποδοχές αυτές δεν προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Στις αποδοχές αυτές υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές
 • Ο υπολογισμός του Φόρου πραγματοποιείται βάσει κλίμακας
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 14

Αποδοχές οδοιπορικών

 • Οι αποδοχές αυτές δεν προσαυξάνουν τα επιδόματα εορτών και άδειας
 • Στις αποδοχές αυτές υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές
 • Ο υπολογισμός του Φόρου πραγματοποιείται βάσει κλίμακας
 • Οι αποδοχές αυτές αποτυπώνονται στην ΑΠΔ σε κωδικό 14

Τύποι κρατήσεων

1. Ασφαλιστικά Ταμεία

1.1 ΕΦΚΑ

 • Υπολογισμός εισφορών βάση των κωδικών πακέτων κάλυψης που αναφέρονται στον ΟΣΥΚ
 • Υπολογισμός εισφορών για κατηγορίες εργαζόμενων που ασφαλίζονται με βάση τεκμαρτές αποδοχές (π.χ. πωλητές) με έλεγχο αποδοχών
 • Υπολογισμός εισφορών για ειδικές κατηγορίες όπως Μέλη ΔΣ, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι με τίτλους κτήσης, Νομικοί με γραμμάτια είσπραξης και μαθητεία ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός επιδότησης εργατικής εισφοράς
 • Υπολογισμός της μείωσης εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης μητέρων
 • Υπολογισμός της εισφοράς στον ΛΑΕΚ
 • Υπολογισμός της μείωσης εργοδοτικών εισφορών για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών
 • Υπολογισμός επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

1.2 Ταμεία επικουρικής ασφάλισης

 • ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΦΕ
 • ΤΑΠΙΤ-ΤΑΥΦΕ
 • ΤΕΑΥΕΤ
 • ΤΕΑΕΑΠΑΕ
 • ΕΤΕΑΠΕΠ
 • ΝΑΤ
 • ΕΔΟΕΑΠ
 • ΣΟΕΛ

2. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

 • Υπολογισμός φόρου με κλίμακα και μηνιαία εκκαθάριση
 • Υπολογισμός φόρου εκτάκτων αποδοχών εφάπαξ καταβαλλόμενων
 • Υπολογισμός φόρου ημερομισθίων ορισμένου χρόνου κάτω του ενός έτους
 • Υπολογισμός φόρου με οριζόμενο συντελεστή

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

 • Υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

4. Μη μισθοδοτικές Κρατήσεις

 • Τακτική προκαταβολή(Βάσει ποσού ή ποσοστού επί των σταθερών ή των τακτικών καθαρών αποδοχών
 • Έκτακτη Προκαταβολή
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνδρομή σωματείου

 

Τύποι Μισθοδοσίας

4.1 Κανονική Μισθοδοσία

Εκκαθάριση της τακτικής μηνιαίας μισθοδοσίας

4.2 Επίδομα Αδείας

Οι ημέρες Αδείας υπολογίζονται βάσει του Ν.3302/2004: ΦΕΚ 267, τεύχος Α’ της 28/12/2004) και της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Αρ. Πρωτ. 3392/01-03-2005).

Το ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι αποδοχές αδείας, είναι προσαυξημένο με την αναλογία των υπερωριών με άδεια, υπερεργασίας, νυχτερινών και αργιών, bonus και προμηθειών που έχουν υπολογιστεί για τον εργαζόμενο στο διάστημα για το οποίο δικαιούται επίδομα αδείας.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού βάσει:

 • Πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.
 • Μέσου ημερομισθίου.
 • Τεκμαρτού ημερομισθίου.

4.3 Δώρο Πάσχα

Οι ημέρες ΔΠ υπολογίζονται βάσει ημερομηνίας αρχής ΔΠ ή ημ. Πρόσληψης και ημερομηνίας τέλους ΔΠ ή ημ. Αποχώρησης (εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι ημέρες ασθενείας με επιδότηση).

Το ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι αποδοχές ΔΠ, είναι προσαυξημένο με την αναλογία των ωρών υπερεργασίας, υπερωριών με άδεια, νυχτερινών, αργιών bonus και προμηθειών που έχουν υπολογιστεί για τον εργαζόμενο από 01/01 του τρέχοντος έτους, έως 30/04 του τρέχοντος έτους καθώς και των αποδοχών Επιδόματος Ισολογισμού, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο ημερολογιακό διάστημα του ΔΠ. Οι τελικές αποδοχές προσαυξάνονται με την αναλογία του επιδόματος αδείας (1,04166).

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού βάσει:

 • Πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.
 • Μέσου ημερομισθίου.
 • Τεκμαρτού ημερομισθίου.

4.4 Δώρο Χριστουγέννων

Οι ημέρες ΔΧ υπολογίζονται βάσει ημερομηνίας αρχής ΔΧ (ή ημ. Πρόσληψης) και ημερομηνίας τέλους ΔΧ (ή ημ. Αποχώρησης) (εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι ημέρες ασθενείας με επιδότηση).

Το ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι αποδοχές ΔΧ, είναι προσαυξημένο με την αναλογία των ωρών υπερεργασίας, υπερωριών με άδεια, νυχτερινών, αργιών bonus και προμηθειών που έχουν υπολογιστεί για τον εργαζόμενο από 01/05 του τρέχοντος έτους, έως 31/12 του τρέχοντος έτους καθώς και των αποδοχών Επιδόματος Ισολογισμού, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο ημερολογιακό διάστημα του ΔΧ. Οι τελικές αποδοχές προσαυξάνονται με την αναλογία του επιδόματος αδείας (1,04166).

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού βάσει:

 • Πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.
 • Μέσου ημερομισθίου.
 • Τεκμαρτού ημερομισθίου.

4.5 Επίδομα Ισολογισμού

Οι αποδοχές του επιδόματος είναι ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των υπολοίπων από το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανά μήνα για το έτος αναφοράς του επιδόματος.

4.6 Αποζημίωση Αδείας

Oι αποδοχές αδείας υπολογίζονται βάσει του τελευταίου ημερομισθίου του εργαζόμενου.

Προσαυξάνονται από αποδοχές υπερεργασίας, υπερωρίας με άδεια, νυχτερινών, αργιών, bonus και προμηθειών που τυχόν πραγματοποίησε ο εργαζόμενος το χρονικό διάστημα για το οποίο δικαιούται αποζημίωση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού βάσει τεκμαρτού ημερομισθίου.

Ο φόρος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας κλίμακας φόρου ως έκτακτη αποδοχή εφάπαξ καταβαλλόμενη.

4.7 Αποζημίωση Απόλυσης

Υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης επιπλέον ποσού αποζημίωσης απόλυσης αλλά και προσαύξησης του μισθού απόλυσης.

4.8 Αποζημίωση εκτός έδρας

Οι αποδοχές αποζημίωσης εκτός έδρας υπολογίζονται βάσει ποσού που καταχωρίζεται στην καρτέλα της απασχόλησης σε διακριτό τύπο μισθοδοσίας.

Στις αποδοχές αυτές δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή που ορίζεται είτε στην εταιρεία είτε στον απασχολούμενο.

4.9 Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. υπολογίζονται βάσει ποσού που καταχωρίζεται στην καρτέλα της απασχόλησης σε διακριτό τύπο μισθοδοσίας.

Επίσης δύναται να υπολογιστεί κράτηση χαρτοσήμου/ΟΓΑ, εφόσον αυτό επιλεγεί στην καρτέλα του απασχολούμενου.

Δεδομένου ότι ο μισθός μέλους Δ.Σ. θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α). Επίσης διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.

Σε περίπτωση που το μέλος Δ.Σ. έχει και έμμισθη σχέση με την εταιρεία, τότε υπολογίζονται στην ίδια απασχόληση αλλά σε διακριτούς τύπους υπολογισμού, η κανονική μισθοδοσία και στη συνέχεια η μισθοδοσία αμοιβών Δ.Σ.

4.10 Ελεύθεροι επαγγελματίες – Τίτλοι κτήσης

Ο υπολογισμός αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών. διενεργείται σε διακριτό τύπο μισθοδοσίας με δυνατότητα υπολογισμού κράτησης ΦΠΑ, εφόσον αυτό επιλεγεί στην καρτέλα του απασχολούμενου.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στις αμοιβές αυτές διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για τον ΕΦΚΑ.

Οι αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών , φορολογούνται βάσει του συντελεστή φορολόγησης που καταχωρείται σε σχετικό πεδίο της απασχόλησης.

Στον ίδιο τύπο υπολογισμού, υπολογίζονται και οι αμοιβές με τίτλους κτήσης.

4.11 Ναυτικοί

Στην πρότυπη παραμετροποίηση διατίθενται τα παρακάτω μοντέλα υπολογισμού μισθοδοσίας ναυτικών:

 • Συλλογική σύμβαση εργασίας πληρωμάτων των ακτοπλοϊκών φορτηγών πλοίων M/S - Π/Κ - Ι/Φ (μέχρι 500 κ.ο.χ)
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας πληρωμάτων των μεσογειακών φορτηγών πλοίων (από 501 - 3000 κ.ο.χ)
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας πλοιάρχων των μεσογειακών φορτηγών πλοίων (από 501 - 3000 κ.ο.χ)
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας πλοιάρχων των φορτηγών πλοίων (άνω των 3000 κ.ο.χ)
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας πληρωμάτων των φορτηγών πλοίων (άνω των 3000 κ.ο.χ)
 • Συλλογική σύμβαση εργασίας Αρχιπλοιάρχων/Αρχιμηχανικών και Πλοιάρχων Α’/Μηχανικών Α’ ξηράς.

4.12 Επιπλέον Δυνατότητες

 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσω internet
 • Υπολογισμός Μικτών Αποδοχών από Καθαρές Αποδοχές
 • Υπολογισμός προβλέψεων επιδομάτων εορτών και άδειας
 • Υπολογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης
 • Μαζικός υπολογισμός αναδρομικών
 • Υπολογισμός κόστους μισθοδοσίας με ένα ή περισσότερα κέντρα κόστους ανά εργαζόμενο και δυνατότητα καταχώρησης ωρών εργασίας μέσω timesheet.
 • Αυτόματη δημιουργία απασχόλησης μέσω αντιγραφής απασχόλησης ή τροποποίησης εργασιακής σχέσης
 • Αυτόματη διαδικασία μετακίνησης απασχόλησης από εταιρία/υποκατάστημα σε εταιρία/υποκατάστημα με δυνατότητα διατήρησης εργασιακών δικαιωμάτων
 • Αυτόματη διαδικασία πρόσληψης/επαναπρόσληψης από υπάρχουσα απασχόληση, με δυνατότητα ενημέρωσης υπηρεσίας/προϋπηρεσίας για ειδικές κατηγορίες όπως οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι.
 • Αυτόματη διαδικασία λήξης εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονο υπολογισμό όλων των απαραίτητων μισθοδοσιών.
 • Έκδοση κατάστασης προσωπικού – Ε4 για ΣΕΠΕ (xml αρχείο) και upload στο site του ΣΕΠΕ
 • Έκδοση Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9 και Ε11 για ΣΕΠΕ (xml αρχεία) και upload στο site του ΣΕΠΕ
 • Έκδοση αρχείου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ και upload στο site του ΙΚΑ 
 • Έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και αντίστοιχου μηνιαίου αρχείου ΦΜΥ και upload.
 • Έκδοση αρχείου εισφορών για ΤΕΑΥΦΕ
 • Έκδοση αρχείου εισφορών ΝΑΤ
 • Έκδοση αρχείου εισφορών ΕΔΟΕΑΠ
 • Έκδοση αρχείου εισφορών ΕΤΕΑΠΕΠ
 • Έκδοση αρχείου εισφορών ΤΕΑΕΑΠΑΕ
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής ALPHA BANK και ALPHA web
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Τράπεζας Πειραιώς
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Τράπεζας Eurobank
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Εθνικής Τράπεζας
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Εθνικής Τράπεζας (πίστωσης λογαριασμών καταθέσεων)
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Τράπεζας Αττικής
 • Έκδοση αρχείου πληρωμής Τράπεζας HSBC