Δομή σχετικών επαφών |Galaxy CRM

Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει τον ορισμό της εταιρικής δομής κάθε επαφής ώστε να προσεγγίσει την αποτύπωση του εκάστοτε οργανογράμματος.

Η πληροφορία εμφανίζεται στη σελίδα Σχετικές Επαφές στην οθόνη της επαφής, δίπλα από τη λίστα των σχετικών επαφών.

Graphical user interface, application, PowerPoint</p>
<p>Description automatically generated

Το νέο control ενημερώνεται αυτόματα σε κάθε αλλαγή επί των σχετικών επαφών και εμφανίζει την θέση εργασίας, τη φωτογραφία και τα στοιχεία επικοινωνίας της κάθε εγγραφής στα αντίστοιχα τμήματα που ανήκουν.

Η επιλογή της δομής και των τμημάτων της κάθε επαφής, γίνεται στο πεδίο “Τμήμα”, που βρίσκεται στη σελίδα Λοιπές πληροφορίεςστην οθόνη της επαφής.

Η πληροφορία έχει ελεύθερη δενδρική δομή ώστε να μπορεί να αποτυπώσει με ευελιξία τα οργανογράμματα των οργανισμών.

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Αν κάποια επαφή χαρακτηριστεί ως “Επικεφαλής τμήματος”, ο χαρακτηρισμός αυτός θα απεικονιστεί αντίστοιχα στο διάγραμμα.

Graphical user interface, application, PowerPoint</p>
<p>Description automatically generated