Παράμετροι τιμής είδους στην Ευκαιρία Πώλησης - Galaxy CRM

Στη σελίδα “Άλλες επιλογές 1/2” του τύπου δραστηριότητας, ενσωματώθηκαν παράμετροι σχετικά με τις τιμές των ειδών που κινούνται στις γραμμές της ευκαιρίας πώλησης :

Χρήση τιμής : Αφορά σε Stand alone εγκατάσταση CRM και καθορίζει ποια θα είναι η τιμή του πωλούμενου είδους στην ευκαιρία πώλησης . Οι δυνατές τιμές της λίστας συνοψίζονται ως εξής :

  • Τιμή λιανικής
  • Τιμή χονδρικής
  • Τιμή αγοράς
  • 1η τιμή βάσης
  • 2η τιμή βάσης
  • 3η τιμή βάσης
  • 4η τιμή βάσης
  • 5η τιμή βάσης
  • 6η τιμή βάσης

Τιμή πληροφορίας : Αν η εν λόγω παράμετρος λάβει κάποια τιμή (έστω για παράδειγμα Τιμή λιανικής – Retail price), τότε στην περιοχή των γραμμών της Ευκαιρίας Πώλησης η στήλη “Άλλη αξία”,

εμφανίζει την πληροφορία της λιανικής τιμής του είδους

Αντίστοιχα ενημερώνεται το πεδίο “Λιανικής” στη σελίδα “Κύριες πληροφορίες” της καρτέλας του είδους


 

Περιγραφή τιμής (information price description) : Συμπληρώστε το πεδίο αν θέλετε να αλλάξετε την ονομασία της στήλης (άλλη τιμή) στην Ευκαιρία πώλησης .

Αν για παράδειγμα επιλέξετε Test,


 

αυτό θα είναι το νέο εμφανιζόμενο όνομα του πεδίου στην ευκαιρία πώλησης