Βέλτιστη διαδρομή - Galaxy CRM

Ένα ενδιαφέρον κύκλωμα του πλάνου επισκέψεων είναι η Βέλτιστη διαδρομή με σκοπό την αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων (σειρά, έναρξη και λήξη) που δημιουργήθηκαν με κριτήριο τη διεύθυνση της δραστηριότητας (η διεύθυνση της δραστηριότητας είναι η διεύθυνση του λογαριασμού της).

Πιο συγκεκριμένα, αφού δημιουργηθούν οι δραστηριότητες του πλάνου με βάση τις παραμέτρους, χωρίζονται σε δραστηριότητες ανά ημέρα και για κάθε ημέρα από αυτές, γίνεται υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής για τις διευθύνσεις των δραστηριοτήτων της ημέρας με τη χρήση του API της Google.

Σημείωση : Απαραίτητα προϋπόθεση για τη λειτουργία του Optimal Routing αποτελεί η ενεργοποίηση των αντίστοιχων Google Maps API Services.

Μετά τον υπολογισμό, ο χρόνος που μεσολαβεί πλέον μεταξύ δύο δραστηριοτήτων δεν είναι ο χρόνος που ορίζεται στον οδηγό (wizard) αλλά ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να μεταβεί από τη διεύθυνση της πρώτης δραστηριότητας στη διεύθυνση της δεύτερης.

Επιπρόσθετα, η σειρά των δραστηριοτήτων αλλάζει ώστε η διαδρομή να είναι η βέλτιστη.

Κατά τη δημιουργία του πλάνου, αν ενεργοποιηθεί η παράμετρος Βέλτιστη διαδρομή, με “Next”

εμφανίζεται μια ακόμα οθόνη, με επιπλέον παραμέτρους

Η ομάδα παραμέτρων Start point options περιέχει επιλογές που αφορούν στο σημείο αφετηρίας της βέλτιστης διαδρομής (παρατίθεται στη συνέχεια).

Αυτό που κάνει η επιλογή “Εμφάνιση χάρτη” είναι το άνοιγμα της οθόνης Visit plan routing αντί της οθόνης Ημερολόγιο δραστηριοτήτων, μετά τη δημιουργία του πλάνου.

Απλή περίπτωση χρήσης του Optimal Routing

Στην πιο απλή περίπτωση χρήσης, επιλέξτε τις επιθυμητές επαφές, και στην οθόνη των παραμέτρων πλάνου επισκέψεων επιλέξτε “Βέλτιστη διαδρομή”.

Στη 2η οθόνη του οδηγού ενεργοποιήστε μόνο το πεδίο “Εμφάνιση χάρτη” (Open routing map after creation).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανοίγει η οθόνη Visit plan routing.

Όπως διακρίνετε (προηγούμενη εικόνα), δημιουργήθηκαν επτά (7) δραστηριότητες για την ημερομηνία 24/6/2019, όχι όμως με τη σειρά που επιλέχθηκαν στη λίστα των επαφών. Επιλέχθηκε ως αφετηρία (Α σημείο στο χάρτη) της διαδρομής η διεύθυνση της πρώτης επαφής και ως τέρμα (G σημείο στο χάρτη) η διεύθυνση της τελευταίας επαφής, με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα.

H σειρά των υπόλοιπων δραστηριοτήτων όμως, διαμορφώθηκε με βάση τη βέλτιστη διαδρομή από το “A” στο “G”. Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος της 2ης δραστηριότητας, μέχρι την αφετηρία της 3ης είναι 12 λεπτά γι’ αυτό και έχει ως ώρα έναρξης 9:15 π.μ. .

Βέλτιστη διαδρομή με συγκεκριμένο σημείο έναρξης

Σύμφωνα με το παράδειγμά μας, για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής, ως αφετηρία θεωρείται η διεύθυνση της 1ης δραστηριότητας. Στον οδηγό δημιουργίας του πλάνου υπάρχει μια ομάδα παραμέτρων για το σημείο αφετηρίας, με βασικότερη τον “Τύπο σημείου έναρξης” και δυνατές τιμές :

  • Υποκατάστημα εταιρίας
  • Διεύθυνση υπευθύνου
  • Σημείο λήξης προηγούμενης ημέρας

Αν επιλεγεί ως Τύπος σημείου έναρξης το Υποκατάστημα, ενεργοποιείται το πεδίο “Υποκατάστημα” για να επιλέξετε ως αφετηρία ένα από τα υποκαταστήματα της εταιρίας, δηλωμένα στο προφίλ.