Βεβαίωση Μετακίνησης |Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Για Εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για τη μετακίνησή τους μπορεί να χρησιμοποιείται η Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για τη δημιουργία του αρχείου βεβαιώσεων μετακίνησης.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36g

 

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch

Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Απασχόληση

Προστέθηκαν νέα πεδία για τις πληροφορίες μετακίνησης (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Στοιχεία μετακίνησης)

 • Περιφερειακή ενότητα 1
 • Περιφερειακή ενότητα 2
 • Ώρα από
 • Ώρα έως

 

Δείτε βάσει των οδηγιών, που ακολουθούν, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να τα συμπληρώσετε.

Δημιουργία αρχείου

Επιλέξτε Υποβολές μισθοδοσίας| Βεβαιώσεις| Βεβαίωση μετακίνησης

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Βεβαίωση μετακίνησης), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Επιλέξτε την εταιρία και τα υποκαταστήματα για την οποία θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία, συμπληρώστε τα κριτήρια μετακίνησης (εφόσον χρειάζεται) και τυχόν σχόλια που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο.

Τα κριτήρια μετακίνησης λειτουργούν ως εξής:

 • Περιφερειακή ενότητα μετακίνησης 1 και Περιφερειακή ενότητα μετακίνησης 2
  • Εφόσον καταχωριστεί τιμή, σε ένα τουλάχιστον από τα δυο κριτήρια μετακίνησης, οι πληροφορίες λαμβάνονται από τις τιμές των κριτηρίων
  • Εφόσον ΔΕΝ καταχωριστεί τιμή σε κανένα από τα δύο κριτήρια, οι πληροφορίες αναζητούνται στα νέα πεδία απασχόλησης (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Στοιχεία μετακίνησης)
  • Εφόσον ΔΕΝ υπάρχει τιμή σε κανένα από τα δύο πεδία απασχόλησης, οι πληροφορίες αναζητούνται στο πρόσωπο (Περιφερειακή ενότητα μετακίνησης 1 στο Πρόσωπο| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Δημοτική/τοπική κοινότητα| Περιφερειακή ενότητα) και στην εταιρία (Περιφερειακή ενότητα μετακίνησης 2 στο Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Δημοτική/τοπική κοινότητα| Περιφερειακή ενότητα)
 • Ώρα μετακίνησης από και Ώρα μετακίνησης έως
  • Εφόσον καταχωριστεί τιμή, σε ένα τουλάχιστον από τα δυο κριτήρια μετακίνησης, οι πληροφορίες λαμβάνονται από τις τιμές των κριτηρίων
  • Εφόσον ΔΕΝ καταχωριστεί τιμή σε κανένα από τα δύο κριτήρια, οι πληροφορίες αναζητούνται στα νέα πεδία απασχόλησης (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Στοιχεία μετακίνησης)

Στο επόμενο βήμα επιλέξτε την περιοχή αποθήκευσης του αρχείου.

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του αρχείου μπορείτε, απαντώντας θετικά στο μήνυμα που θα εμφανιστεί, να προχωρήσετε στο άνοιγμα του αρχείου που δημιουργήθηκε.