ΑΠΔ Μαΐου - Δώρου Πάσχα - Αναστολή εργασίας - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Το Δώρο Πάσχα 2020, θα καταχωριστεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι :

 • Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ
 • Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35m

 

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35m, επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Ενημέρωση Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης

Ανάλογα με το είδος ΑΠΔ που θέλετε να εκδώσετε και των εγγραφών που θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτή, ακολουθήστε τα βήματα της αντίστοιχης παραγράφου.

Προς αποφυγή των επαναλήψεων, υπενθυμίζουμε ότι:

 • Η παράμετρος «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα», βρίσκεται στο μενού «Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας εταιρίας| ΕΦΚΑ»
 • Η διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, βρίσκεται στο μενού Μισθοδοσία| Αρχεία ασφαλιστικών εισφορών| Ενημέρωση ΑΠΔ

Κανονική ΑΠΔ μόνο κανονικής μισθοδοσίας Μαΐου

Αποεπιλέξτε την παράμετρο «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα»

Στη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, επιλέξτε:

 • Περίοδος «Μάιος»,
 • Ημ/νία πληρωμής από: Ημερομηνία πληρωμής μισθοδοσιών Μαΐου
 • Ημ/νία πληρωμής έως : Ημερομηνία πληρωμής μισθοδοσιών Μαΐου
 • Τύπος δήλωσης «Κανονική»

Κανονική ΑΠΔ Μαίου, Δώρου Πάσχα και Δώρου Πάσχα αναστολής

Επιλέξτε την παράμετρο «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα»,

Στη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, επιλέξτε:

 • Περίοδος «Μάιος»,
 • Ημ/νία πληρωμής από: «κενό»
 • Ημ/νία πληρωμής έως : «κενό»
 • Τύπος δήλωσης «Κανονική»

Εάν οι μισθοδοσίες ΔΠ ή/και ΔΠ αναστολής, έχουν υπολογιστεί σε ημερομηνία πληρωμής Ιουνίου, στο κριτήριο «Ημ/νία πληρωμής έως», πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία πληρωμής Ιουνίου.

Συμπληρωματική ΑΠΔ Δώρου Πάσχα και Δώρου Πάσχα αναστολής

Επιλέξτε την παράμετρο «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα»

Στη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, επιλέξτε:

 • Περίοδος «Μάιος»,
 • Ημ/νία πληρωμής από: «κενό»
 • Ημ/νία πληρωμής έως : την ημερομηνία πληρωμής των Αναδρομικών Δώρου Πάσχα Αναστολής
 • Τύπος δήλωσης «Συμπληρωματική»

Συμπληρωματική ΑΠΔ μόνο Δώρου Πάσχα αναστολής

Εάν τα αναδρομικά Δώρου Πάσχα αναστολής έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία πληρωμής Απριλίου:

 • Επιλέξτε την παράμετρο «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα»
 • Αναιρέστε την οριστικοποίηση της Μισθοδοσίας Δώρου Πάσχα (εφόσον είναι οριστικοποιημένη), για να μην περιληφθεί στη συμπληρωματική ΑΠΔ

Στη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, επιλέξτε:

 • Περίοδος «Μάιος»,
 • Ημ/νία πληρωμής από: «κενό»
 • Ημ/νία πληρωμής έως : την ημερομηνία πληρωμής των Αναδρομικών Δώρου Πάσχα Αναστολής
 • Τύπος δήλωσης «Συμπληρωματική»

Εάν τα αναδρομικά Δώρου Πάσχα αναστολής έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία πληρωμής Μαΐου ή Ιουνίου:

Αποεπιλέξτε την παράμετρο «Υποβολή ΑΠΔ ΔΠ Απριλίου στον επόμενο μήνα»

Στη διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, επιλέξτε:

 • Περίοδος «Μάιος»,

 • Ημ/νία πληρωμής από: την ημερομηνία πληρωμής των Αναδρομικών Δώρου Πάσχα Αναστολής
 • Ημ/νία πληρωμής έως : την ημερομηνία πληρωμής των Αναδρομικών Δώρου Πάσχα Αναστολής
 • Τύπος δήλωσης «Συμπληρωματική»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Εάν ενδιάμεσα των ημερομηνιών πληρωμής Δώρου Πάσχα και Δώρου Πάσχα αναστολής, έχετε υπολογίσει μισθοδοσίες που δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ, θα πρέπει είτε να μην είναι οριστικοποιημένες είτε να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία πληρωμής.
 • Εάν επιθυμείτε να μεταβάλλετε την ημερομηνία πληρωμής σε κάποιες εγγραφές μισθοδοσίας, μπορείτε να το κάνετε μέσω αυτόματης διαδικασίας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Επιλέξτε Μισθοδοσία| Αποτελέσματα μισθοδοσίας| Λίστα μισθ. γεγονότων.
 • Επιλέξτε το μισθοδοτικό γεγονός που επιθυμείτε και πατήστε Ενέργειες| Μεταβολή ημερομηνίας πληρωμής.
 • Συμπληρώστε τη νέα ημερομηνία πληρωμής, στο πεδίο «Ημ/νία κίνησης» και πατήστε αποδοχή.

Προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι εν λόγω εγγραφές δεν πρέπει να είναι οριστικοποιημένες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλες οι εγγραφές μισθοδοσίας που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο μισθοδοτικό γεγονός θα έχουν πλέον τη νέα ημερομηνία πληρωμής.

 • Η διαδικασία ενημέρωσης ΑΠΔ, μπορεί να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| Ενημέρωση ΑΠΔ), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που έχετε υπολογίσει και διατηρήσει την εγγραφή αναδρομικών ΔΠ αναστολής σε ημερομηνία πληρωμής Ιουνίου, πρέπει να φροντίσετε να μην την συμπεριλάβετε στην ΑΠΔ Ιουνίου.