Μαζικός προγραμματισμός εργασίας - Galaxy Payroll

Γενικά

Μέσω του μαζικού προγραμματισμού εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μαζικά το πλάνο εργασίας κάθε απασχολούμενου για κάθε περίοδο.

Παραμετροποίηση

Κατά τη μαζική καταχώριση του πλάνου εργασίας, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των ημέρων Κυριακής με βάρδια ανάπαυσης.

Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργικότητας, επιλέξτε Ρυθμίσεις | Μισθοδοσία | Γενικά Μαζικός προγραμματισμός εργασίας και συμπληρώστε τη βάρδια ανάπαυσης.

Δημιουργία πλάνου εργασίας

Για να δημιουργήσετε μαζικά το πλάνο εργασίας των απασχολούμενων για κάθε περίοδο, επιλέξτε Μισθοδοσία | Διαδικασίες | Μαζικός προγραμματισμός εργασίας.

Επίσης μπορείτε να εκτελέσετε την ίδια διαδικασία και από τις ενέργειες της λίστας των απασχολήσεων, για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Επιλέξτε Ενέργειες | Μαζικές διαδικασίες | Προγραμματισμός εργασίας

Καθορίστε την περίοδο για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε πλάνο εργασίας, συπληρώνοντας, αν επιθυμείτε, και τα επιπλέον κριτήρια (μοντέλο απασχόλησης ή κατηγορίας).

Η διαδικασία θα αποκλείσει όσους απασχολούμενους δεν είναι ενεργοί στην περίοδο για την οποία θα επιλέξετε να δημιουργήσετε το πλάνο εργασίας.

Πατήστε Finish

Χαρακτηριστικά

Στη οθόνη που ακολουθεί, στις οριζόντιες γραμμές εμφανίζονται οι επιλεγμένοι εργαζόμενοι, ενώ στις κάθετες, οι ημέρες της επιλεγμένης περιόδου.

Μετά τη στήλη της βάρδιας κάθε ημέρας, σχετική ένδειξη δηλώνει αν η ημέρα είναι ασφαλίσιμη.

Αν υπάρχει ήδη προγραμματισμός εργασίας για τον απασχολούμενο στην επιλεγμένη περίοδο, τα κελιά της φόρμας εμφανίζονται συμπληρωμένα με τις βάρδιες αυτές (και αν η ημέρα είναι ασφαλίσιμη ή όχι).

Στη στήλη ατομικός προγραμματισμός, εμφανίζεται η περιγραφή του υπάρχοντος προγραμματισμού, από τον οποίο έχουν προκύψει οι βάρδιες.

Στις ημέρες στις οποίες υπάρχει καταχωρισμένη άδεια/ασθένεια/απουσία, δεν επιτρέπεται η καταχώριση/μεταβολή.

Σάββατο, Κυριακή, αργίες και άδειες/ασθένειες απουσίες, εμφανίζονται, ώστε να είναι διακριτές, με διαφορετικό χρώμα.

Ενέργειες

Μπορείτε να μεταβάλετε τη βάρδια κάποιας/ων ημέρας/ών είτε επιλέγοντας την επιθυμητή βάρδια από τις υπάρχουσες είτε δημιουργώντας μια νέα.

Για τους απασχολούμενους που δεν υπάρχει ήδη ατομικός προγραμματισμός, μπορείτε είτε να καταχωρίσετε τις επιθυμητές βάρδιες/ημέρα είτε να χρησιμοποιήσετε τους αυτοματισμούς της διαδικασίας, ως ακολούθως:

  • Συμπληρώνετε στην πρώτη ημέρα του πλάνου την επιθυμητή βάρδια και πατώντας το σύμβολο , όλες οι ημέρες του μήνα τίθενται αυτόματα με αυτή τη βάρδια, εκτός Σαββάτου και Κυριακής όπου συμπληρώνονται με βάρδια Ανάπαυσης (ασφαλίσιμη και μη ημέρα, αντίστοιχα)
  • Συμπληρώνετε σε κάποιες μέρες τις επιθυμητές βάρδιες και πατώντας το σύμβολο , συμπληρώνονται αυτόματα οι υπόλοιπες ίδιες ημέρες με τις βάρδιες αυτές. Στις ημέρες που δεν έχετε καταχωρίσει βάρδια, συμπληρώνεται αυτόματα βάρδια ανάπαυσης.

Σε καταχώριση βάρδιας τύπου «εργασία», τσεκάρεται αυτόματα και το πεδίο της ασφαλίσιμης ημέρας, ενώ σε καταχώριση βάρδιας τύπου «Ανάπαυση» όχι.

Πατώντας αποθήκευση δημιουργείται ο προγραμματισμός εργασίας των απασχολούμενων, εφόσον δεν υπάρχει ή τροποποιείται ο ήδη υπάρχων.

Αν ο υφιστάμενος προγραμματισμός εργασίας έχει συνδεθεί με οριστικοποιημέηνη μισθοδοσία, τότε δημιουργούνται και οι αντίστοιχες ιστορικές εγγραφές με τις μεταβολές των βαρδιών.

 

Αυτόματη δημιουργία βαρδιών από ωράριο

Κατά την καταχώριση του πλάνου εργασίας, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας νέας βάρδιας αφού καταχωριστεί η έναρξη και η λήξης της.

Επιλέγετε το σύμβολο + (νέο), καταχωρίζετε την έναρξη και τη λήξη της βάρδιας και έπειτα αποθήκευση.

 

Η εφαρμογή ελέγχει αν υπάρχει ήδη βάρδια με το ίδιο ωράριο και εφόσον υπάρχει χρησιμοποιεί αυτή στην επιλεγμένη ημέρα. Διαφορετικά δημιουργεί νέα με το ωράριο που έχει επιλεγεί και την καταχωρίζει στην επιλεγμένη ημέρα.