Διαχείριση και αποστολή των συναλλαγών στα e-books |CompakG

Εισαγωγή

Στην παρούσα έκδοση του CompakG ενσωματώθηκαν νέες παράμετροι και έλεγχοι για την παραγωγή αρχείων, απαιτητών από την ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η υπηρεσία e-books είναι η πρώτη διαθέσιμη της πλατφόρμας SingularLogic myCloud και αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας και διάδρασης των επιχειρηματικών εφαρμογών με την πλατφόρμα myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την αποστολή και τον κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συναλλαγών μιας επιχείρησης στην ΑΑΔΕ, όπως πωλήσεις, αγορές, έξοδα, εγγραφές τακτοποίησης κ.ά., όπως επίσης και τη λήψη από την ΑΑΔΕ των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της επιχείρησης, με παράλληλη δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων, εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών, καθώς και διαχείριση βασικών δεδομένων σημαντικών για τη myDATA υπηρεσία, όπως είναι οι χαρακτηρισμοί.

Παραδοχές

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ βασίζεται σε μια σειρά παραδοχές για το CompakG, που συνιστάται να ληφθούν υπόψη στην τελική παραμετροποίηση :

 • Τα απαιτητά από την ΑΑΔΕ στοιχεία είναι δυνατόν να προέρχονται από διάφορα υποσυστήματα. Τα παραστατικά εκδότη (τιμολόγια, πιστωτικά, κλπ.) θα αποστέλλονται από την Εμπορική Τιμολόγηση.
 • Τα τιμολόγια που εκδίδονται με απλοποιημένη μορφή (χωρίς φόρους, επιβαρύνσεις) από το κύκλωμα των Πελατών θα αποστέλλονται στα ebooks.
 • Τα παραστατικά λήπτη είτε αντικριζόμενα είτε “όχι” θα αποστέλλονται στα ebooks. Τα μη αντικριζόμενα προκειμένου να υποβληθούν στην ΑΑΔΕ και τα αντικριζόμενα προκειμένου να υπάρξει επιτόπου συμφωνία στα ebooks με τα παραστατικά που έχουν υποβάλλει οι προμηθευτές σας. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή των ebooks θα ενημερώνεται με το τι παραστατικά αγορών έχουν υποβάλλει οι προμηθευτές σας από την ΑΑΔΕ, θα ενημερώνεται από το CompakG με τα παραστατικά αγορών που έχετε καταχωρίσει στο Σύστημα και θα προχωρά σε συμφωνίες.

Συνεπώς τόσο τα παραστατικά λήπτη όσο και τα παραστατικά εκδότη πρέπει να αποστέλλονται από το “CompakG“ στα “ebooks”.

 • Συμπληρωματικές εγγραφές που απαιτεί η ΑΑΔΕ, όπως μισθοδοσία, αποσβέσεις, εγγραφές κλεισίματος θα αποστέλλονται απευθείας από τη Γενική Λογιστική.
 • Εγγραφές αμοιβών στελεχών που περιέχουν παρακρατήσεις, γίνεται παραδοχή ότι καταχωρίζονται στην εφαρμογή μέσα από το υποσύστημα των πιστωτών χρησιμοποιώντας τη διαδικασία των Σετ Φόρων.
 • Περιπτώσεις φόρων και τελών ή παρακρατήσεων που γίνονται μέσα από το κύκλωμα της τιμολόγησης και αφορούν σε παραστατικά εκδότη, θεωρείται ότι έχουν παραμετροποιηθεί μέσα από το Σύστημα των Φόρων.
 • Η παρακολούθηση των τελών, παρακρατήσεων, χαρτοσήμων ή λοιπών κρατήσεων που γίνονται με εγγραφές απευθείας στη Γενική Λογιστική απαιτούν κάθε διακριτός κωδικός της ΑΑΔΕ στους αντίστοιχους τέσσερις πίνακες να τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στη σχετική ανάρτηση στο Mygalaxy https://ebdocs.mycloud.gr/aboutmydata/categories/

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν κατηγορίες ΦΠΑ με ποσοστό 0% που αφορούν σε διαφορετικές αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ, πρέπει να ανοιχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κωδικός ΦΠΑ 0% να αντιστοιχεί σε μία και μόνο αιτία εξαίρεσης (άρα θα υπάρχουν περισσότερες της μιας κατηγορίες ΦΠΑ 0% και όχι μία). Δεδομένου ότι ο κωδικός ΦΠΑ αποθηκεύεται στα αρχεία κινήσεων της εφαρμογής, είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν απαιτείται αναδρομική ενημέρωση εγγραφών.
 • Όλοι οι κωδικοί ΦΠΑ πρέπει να αντιστοιχιστούν σε σχέση με την κατηγορία τους, μειωμένοι, κανονικοί, κλπ., στο περιφερειακό αρχείο XAVAT.
 • Για την υποστήριξη του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ εξόδων πρέπει στο Λογιστικό Σχέδιο της εταιρίας σας η αξία του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ να παρακολουθείται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς εξόδων. Αν μέχρι τώρα ενημερώνετε την αξία του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ στο λογαριασμό του αρχικού εξόδου, αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Επίσης, λογαριασμοί εξόδων δεν πρέπει να δέχονται ταυτόχρονα εγγραφές με εκπιπτόμενο ΦΠΑ και με μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των λογαριασμών αυτών.
 • Παραστατικά εξόδων που αφορούν σε συναλλασσόμενο, ακόμη και αν καταχωρίζονται σήμερα από τη Γενική Λογιστική (π.χ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας) πρέπει να καταχωρίζονται από τους πιστωτές για να υπάρχουν τα κατάλληλα στοιχεία παραστατικού.
 • Ειδικότερα για τις περιπτώσεις παραστατικών εξόδων που καταχωρίζονται από τους Πιστωτές πρέπει να προσεχτούν τα εξής:
  1. Αν πρόκειται για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με δημοτικούς φόρους πρέπει να καταχωρίζεται σε ξεχωριστή γραμμή η αξία που υπόκειται σε ΦΠΑ με το ΦΠΑ της και σε ξεχωριστή γραμμή η αξία των δημοτικών φόρων με 0% ΦΠΑ και με την κατηγορία ΦΠΑ, συνδεδεμένη με αιτία απαλλαγής (όπως θα δείτε πιο κάτω στο περιφερειακό αρχείο XAVAT).
  2. Αν πρόκειται για λογαριασμούς που έχουν στρογγυλοποίηση πληρωτέου πρέπει το ποσό στρογγυλοποίησης να εισάγεται σε ξεχωριστή γραμμή με 0% ΦΠΑ συνδεδεμένο με αιτία απαλλαγής ΦΠΑ.
  3. Εξοδολόγια ή Φορτωτικές που μέχρι τώρα καταχωρίζονταν συγκεντρωτικά πρέπει να καταχωρίζονται ένα - ένα τα παραστατικά για να μπορεί να γίνει αντίκρισμα των παραστατικών στην ΑΑΔΕ.
  4. Παραστατικά που περιέχουν και συμψηφισμό, π.χ. λογαριασμοί εταιρικών τηλεφώνων που συμμετέχει και ο εργαζόμενος δεν πρέπει να καταχωρίζονται σε μία εγγραφή, αλλά το παραστατικό αρχικά σε μία εγγραφή και ο συμψηφισμός σε δεύτερη εγγραφή γιατί αποστέλλονται ως διαφορετικοί τύποι παραστατικών στην ΑΑΔΕ.
  5. Εγγραφές πληρωμών σε τράπεζες που περιέχουν τραπεζικά έξοδα πρέπει να “σπάνε” σε δύο εγγραφές, μία της πληρωμής και μία του τραπεζικού εξόδου, γιατί το έξοδο πρέπει να αποσταλεί στην ΑΑΔΕ.
  6. Οι τρόποι πληρωμής θα αντιστοιχιστούν με τους τρόπους πληρωμής της ΑΑΔΕ πάνω στην υπηρεσία των ebooks.

Παραμετροποίηση

H ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ απαιτεί κατάλληλη παραμετροποίηση στο CompakG. Η παραμετροποίηση είναι ουσιαστικά η προετοιμασία των ενδεδειγμένων, από την εφαρμογή, αρχείων ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή των ebooks, η οποία με τη σειρά της θα αναλάβει να ενημερώσει την πλατφόρμα myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ.

Το CompakG για την παραμετροποίηση των επιμέρους, ενσωματώνει μία σειρά από νέες παραμέτρους :

Νέα περιφερειακά αρχεία

Προκειμένου να εισαχθούν οι κωδικοποιήσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έχουν προστεθεί στο Σύστημα νέα περιφερειακά αρχεία.

Table</p>
<p>Description automatically generated

Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιέχουν δεδομένα κωδικοποίησης που σχετίζονται με την ίδια την ΑΑΔΕ ή την Epsilon Singularlogic. Εξ’ αυτών:

Στα αρχεία ανήκει και το :

 • XAADIG |ΑΑΔΕ |Ομαδοποίηση Είδους

που είναι ελεύθερη ομαδοποίηση σε επίπεδο αρχείου ειδών και θα χρησιμοποιηθεί για λόγους παραμετροποίησης της ΑΑΔΕ, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Αλλαγές σε υπάρχοντα αρχεία ΧΑ

Τα παραπάνω αρχεία ΧΑ με τις κωδικοποιήσεις της ΑΑΔΕ έχουν συνδεθεί σε διάφορα σημεία της εφαρμογής για να δώσουν την αντιστοιχία αξιών που ζητείται από την ΑΑΔΕ για την κωδικοποίηση της.

Στα αρχεία ΧΑ (που ακολουθούν) ενσωματώθηκαν νέα πεδία, με τιμές παρμένες από τους κωδικούς που αναφέραμε.

Συγκεκριμένα,

XAVAT

Έγινε προσθήκη των πεδίων κατηγορίας ΦΠΑ και κατηγορίας εξαίρεσης ΦΠΑ. Η κατηγορία ΦΠΑ συμπληρώνεται υποχρεωτικά, ενώ η κατηγορία εξαίρεσης συμπληρώνεται σε όλες τις κατηγορίες ΦΠΑ που είναι 0%.

Graphical user interface, application, table</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, application, table</p>
<p>Description automatically generated

XACOUNTRY – Πεδίο ISO Χώρας

Επιβεβαιώστε την ύπαρξη του πεδίου κωδικού ISO.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Το παραμετρικό XACOUNTRY είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές εξωτερικού και συνδέεται με τον συναλλασσόμενο μέσω του κωδικού XACITY. Για το λόγο αυτό, οι δύο ομαδικοί κωδικοί πρέπει να συνδεθούν μέσω ιεραρχίας. Απαραίτητο είναι να συμπληρωθεί η πόλη (XACITY) στα στοιχεία συναλλασσόμενου καθώς και ο ΤΚ.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ο κωδικός πόλης δεν υπάρχει στα στοιχεία συναλλασσόμενου, η εφαρμογή θα αποστέλλει απευθείας σαν κωδικό χώρας συναλλασσόμενου το “GR“.

Αλλαγές σε master file

Αρχείο Ειδών

Στα οριζόμενα πεδία του αρχείου ειδών πρέπει να καθοριστούν δύο νέα πεδία που δείχνουν στα αντίστοιχα παραμετρικά αρχεία.

Η πρώτη ομάδα είναι για μελλοντική χρήση.

Graphical user interface, table</p>
<p>Description automatically generated

Αρχείο Αποθηκών

Στα “Οριζόμενα Πεδία” της “Διαχείρισης αποθηκών” χρειάζεται να καθοριστεί πεδίο “text“ για τον Κωδικό Εγκατάστασης του Υποκαταστήματος που αντιστοιχεί στην Αποθήκη, όπως είναι δηλωμένο στην ΑΑΔΕ, εφόσον επιθυμείτε να εμφανίζεται το υποκατάστημα στις κινήσεις που αποστέλλονται στην υπηρεσία.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Αιτίες Κίνησης Τιμολόγησης και Αγορών

Χρειάζεται να προστεθεί οριζόμενο πεδίο Κωδικοποιημένου Σκοπού Διακίνησης, το οποίο εμφανίζει το αντίστοιχο περιφερειακό αρχείο.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Λογιστικό Σχέδιο

Επιπλέον, πρέπει να γίνει προσθήκη των παρακάτω οριζόμενων πεδίων που να δείχνουν στις αντίστοιχες ομάδες.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Για τους λογαριασμούς εξόδων με το μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ η ομάδα πρέπει να είναι “03 Έξοδα” και η υποομάδα “234 μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ”. Επιπλέον, τόσο οι λογαριασμοί εξόδων όσο και αυτοί του “μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ” πρέπει να έχουν την ένδειξη “Εκπίπτει η Αξία στο Λογιστικό Σχέδιο”.

Ο καθορισμός των παρακάτω οριζόμενων πεδίων είναι απαραίτητος στο Λογιστικό Σχέδιο.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Αιτίες Κίνησης Πιστωτών

Στις αιτίες κίνησης πιστωτών πρέπει να καθοριστούν οι παραπάνω οριζόμενες ομάδες και να συνδεθούν με τα αντίστοιχα περιφερειακά αρχεία.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Πρόσθετοι Φόροι Τιμολόγησης

Στη διαχείριση πρόσθετων φόρων πρέπει να οριστούν τα παρακάτω οριζόμενα πεδία και να συνδεθούν με τις αντίστοιχες ομάδες.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Ομοίως και τα οριζόμενα πεδία στην επόμενη καρτέλα .

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Δημιουργία των user defined πεδίων στις σχετικές οθόνες

Για τη δημιουργία των user defined πεδίων πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι:

Αρχείο Αποθήκης

•   Κωδικός Εγκατάστασης ΑΑΔΕ (αλφαριθμητικό)

cid:image003.png@01D63FE8.9ABE8CB0

Φόροι Πιστωτή

•   Ένδειξη Κράτησης ΑΑΔΕ

cid:image005.jpg@01D6CEE5.F3628100

Φόροι τιμολόγησης

•  Ένδειξη Κράτησης ΑΑΔΕ

cid:image006.jpg@01D6CEE5.F3628100

Λογιστικό Σχέδιο

Ένδειξη Κράτησης ΑΑΔΕ

cid:image007.png@01D6CEE5.F3628100

% απλής κράτησης

cid:image008.png@01D6CEE5.F3628100

Εκπίπτει η αξία

cid:image009.png@01D6CEE5.F3628100

Νέα οθόνη παραμετροποίησης ΑΑΔΕ

Σκοπός της συγκεκριμένης οθόνης είναι να συνδυάσει στοιχεία του εμπορικού κυκλώματος (δεν αφορά σε εγγραφές της Γενικής Λογιστικής) και να παραμετροποιήσει σε ποιον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ και χαρακτηρισμό εσόδων /εξόδων θα καταλήγει ο κάθε συνδυασμός.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Ενδεικτικά παραδείγματα παραμετροποίησης :

Αυτοπαραδόσεις

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Αυτοπαράδοση
 • Τύπος Παραστατικού: Ο σχετικός τύπος του παραστατικού αυτοπαράδοσης (GLTD)
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: * (αφορά δηλαδή σε όλα τα είδη)

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 6.1 Αυτοπαραδόσεις
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_6 Αυτοπαραδόσεις

Πωλήσεις Ενδοκοινοτικές Εμπορευμάτων

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τύπος Παραστατικού: Τύπος Παραστατικού για τιμολόγιο εξωτερικού ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: Εμπορεύματα

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων

Πωλήσεις Ενδοκοινοτικές Προϊόντων

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τύπος Παραστατικού: Τύπος Παραστατικού για τιμολόγιο εξωτερικού ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: Προϊόντα

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων

Πωλήσεις Λοιπών Χωρών Εμπορευμάτων

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τύπος Παραστατικού: Τύπος Παραστατικού για τιμολόγιο λοιπών χωρών
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: Εμπορεύματα

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Λοιπές Χώρες
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων

Πωλήσεις Λοιπών Χωρών Προϊόντων

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τύπος Παραστατικού: Τύπος Παραστατικού για τιμολόγιο λοιπών χωρών
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: Προϊόντα

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Λοιπές Χώρες
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων

Ακυρωτικό για Πωλήσεις Λοιπών Χωρών Προϊόντων

 • Υποσύστημα: CO
 • Αιτία Κίνησης: Τιμολόγιο Πώλησης
 • Τύπος Παραστατικού: Ακυρωτικό Τιμολόγιο λοιπών χωρών
 • Ομαδοποίηση Είδους ΑΑΔΕ: Προϊόντα

αντιστοιχεί σε:

 • Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ: 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Λοιπές Χώρες
 • Είδος Παραστατικού Αντίθετης Κίνησης: 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο Συσχετιζόμενο
 • Χαρακτηρισμός Εσόδων / Εξόδων: category1_2 Έσοδα από Πώληση Προϊόντων

(η παραμετροποίηση είναι ίδια με το κανονικό τιμολόγιο λοιπών χωρών, το Σύστημα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ακυρωτικό και παίρνει το “είδος” παραστατικού αντίθετης κίνησης)

Να σημειωθεί επίσης ότι για τις αγορές θα πρέπει να παραμετροποιηθεί τόσο η αιτία κίνησης των αγορών (PM) όσο και η αιτία κίνησης των πιστωτών (PL) που προκύπτει, προκειμένου να πάρει το Σύστημα και την ανάλυση των τρόπων πληρωμής από το υποσύστημα των πιστωτών για τα παραστατικά αγορών.

Στις περιπτώσεις εξόδων που έχουν παραμετροποιηθεί με φόρους από το κύκλωμα των πιστωτών (PL), θα πρέπει να παραμετροποιηθεί μόνο η βασική αιτία κίνησης και όχι οι αιτίες κίνησης των φόρων.

Αντίθετα, η αιτία κίνησης του φόρου θα πρέπει να σημειωθεί στις Αιτίες Κίνησης Πιστωτών ότι είναι “Παρακράτηση” με το να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος Παρακράτησης για την ΑΑΔΕ.

Αλλαγές στη Λειτουργικότητα των Οθονών Καταχώρισης

Στην οθόνη καταχώρισης Άρθρων Γενικής Λογιστικής (και μόνο εφόσον η καταχώριση γίνεται από Γ.Λ.) ΔΕΝ επιτρέπεται πλέον να καταχωρίσετε Λογαριασμούς που στο πεδίο “Τύπος ΑΑΔΕ” έχουν διαφορετική τιμή. Για παράδειγμα το άρθρο (χρήση υποθετικών λογαριασμών),

600000 - που βλέπει στον Τύπο ΑΑΔΕ Α
600001 - που βλέπει στον Τύπο ΑΑΔΕ Β
380000 - που έχει κενό Τύπο ΑΑΔΕ

δεν θα μπορεί να καταχωριστεί, πρέπει να γίνει καταχώριση χωριστά για το ένα έξοδο και χωριστά για το άλλο.

Η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα ότι το άρθρο περιέχει πάνω από ένα τύπο ΑΑΔΕ.

Υπό συνθήκες ο έλεγχος αυτός μπορεί να παρακαμφθεί παραμετρικά, με ευθύνη του πελάτη, διότι δε θα μπορούν να αποσταλούν τα άρθρα στην ΑΑΔΕ με μοναδικό “είδος” παραστατικού, εφόσον ο έλεγχος αυτός ΔΕΝ πραγματοποιείται.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για καλύτερο έλεγχο μπορείτε να ανατρέξετε στην καταχώριση ΓΛ και να δείτε τα νέα πεδία που προστέθηκαν στο Λογιστικό Σχέδιο, χωρίς όμως να επιτρέπεται η διόρθωσή τους .

Παράρτημα – ομάδες υποομάδες λογαριασμών

Οι πίνακες ομάδων και υποομάδων λογαριασμών μπορούν να ενημερώνονται από την Epsilon Singularlogic ώστε να καλύπτουν νέες ανάγκες.

Εξετάστε το πλήρες εύρος των υποομάδων λογαριασμών στο πεδίο “Είδος Λογαριασμού” στην επιλογή Λογαριασμοί της εφαρμογής των ebooks.

 

 
Ομάδες (Τύπος) Λογαριασμών για τα ebooks :

1

Αγορές

10

Αποτελεσμάτων

11

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Αγορών

12

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Πωλήσεων

2

Ενεργητικό

3

Έξοδα

8

Πάγια

9

Παθητικό

4

Πωλήσεις/Έσοδα

5

Στατιστική αξία

6

Φόροι

7

ΦΠΑ

 

Υποομάδες (Είδος) Λογαριασμών για τα ebooks (με συσχέτιση με την αντίστοιχη ομάδα)

OfficialCode

Description

AccountType.Description

39

Αγορές Α' υλών

01

40

Αγορές Β' υλών

01

41

Αγορές εμπορευμάτων

01

42

Αγορές ανταλλακτικών παγίων

01

43

Αγορές αναλωσίμων

01

44

Αγορές υλικών συσκευασίας

01

45

Αγορές Α' Β' υλών αγροτών

01

46

Αγορές Υλικών συσκευασίας αγροτών

01

47

Αγορές ανταλλακτικών παγίων αγροτών

01

48

Αγορές αναλωσίμων αγροτών

01

145

Απομείωση εμπορευμάτων

01

146

Απομείωση πρώτων υλών

01

147

Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη

01

148

Απομείωση ζώων - φυτών - εμπορευμάτων

01

149

Αγορές βιολογικών προϊόντ. (αγροτικά-κτηνοτροφικά)

01

157

Προϊόντα, υποπροϊόντα και ημιέτοιμα

01

165

Ιδιοπαραγωγή παγίων

01

166

Αυτοπαραδόσεις εμπορευμάτων

01

167

Καταστροφή αποθεμάτων

01

172

Αυτοπαραδόσεις πρώτων υλών παραγωγής

01

173

Αυτοπαραδόσεις πρώτων υλών αγρ. παραγωγής

01

174

Αυτοπαραδόσεις ζώντων ζώων & φυτών

01

175

Αυτοπαραδόσεις παγίων

01

176

Καταστροφή αποθεμάτων πρώτων υλών παραγωγής

01

177

Καταστροφή αποθ πρώτων υλών αγρ. παραγωγής

01

178

Καταστροφή αποθεμάτων ζώντων ζώων & φυτών

01

179

Καταστροφή αποθεμάτων παγίων

01

198

Αγορές για λογαριασμό τρίτων

01

236

Εγγυοδοσία (Αγορές)

01

239

Ιδιοπαραγωγή παγίων (υλικά παραγωγής)

01

240

Ιδιοπαραγωγή παγίων (προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη)

01

241

Αυτοπαραδόσεις (προϊόντα & παραγωγή σε εξέλιξη)

01

242

Καταστροφή αποθεμάτων (προϊόντα & παραγωγή σε εξέλιξη)

01

246

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων

01

249

Λοιπά (Αγορές - Εμπορεύματα)

01

265

Δωροεπιταγή (Αγορές)

01

269

Εξαιρείται (Αγορές)

01

280

Λοιπά (Αγορές - Α-Β ύλες)

01

80

Κέρδη

10

81

Ζημιές

10

277

Εξαιρείται (Αποτελεσμάτων)

10

86

Ειδικό καθεστώς αγορών

11

276

Εξαιρείται (Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Αγορών)

11

85

Ειδικό καθεστώς πωλήσεων

12

275

Εξαιρείται (Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Πωλήσεων)

12

1

Ταμείο

02

2

Τράπεζα

02

3

Πελάτης

02

4

Αξιόγραφα εισπρακτέα

02

5

Χρεώστης

02

6

Λοιποί ενεργητικού

02

7

Απογραφή έναρξης

02

8

Παρακράτηση φόρου

02

9

Προκαταβολή φόρου

02

14

Απογραφή λήξης

02

199

Απογραφή έναρξης Α - Β υλών

02

200

Απογραφή λήξης Α - Β υλών

02

201

Απογραφή έναρξης υλικών συσκευασίας

02

202

Απογραφή λήξης υλικών συσκευασίας

02

203

Απογραφή έναρξης αναλωσίμων

02

204

Απογραφή λήξης αναλωσίμων

02

205

Απογραφή έναρξης ανταλλακτικών παγίων

02

206

Απογραφή λήξης ανταλλακτικών παγίων

02

207

Απογραφή έναρξης προϊόντων υποπρ. & ημιετ.

02

208

Απογραφή λήξης προϊόντων υποπρ. & ημιετ.

02

209

Απογραφή έναρξης βιολογικών προϊόντων

02

210

Απογραφή λήξης βιολογικών προϊόντων

02

211

Απογραφή έναρξης Α-Β υλών αγροτών

02

212

Απογραφή λήξης Α-Β υλών αγροτών

02

213

Απογραφή έναρξης υλικών συσκ. αγροτών

02

214

Απογραφή λήξης υλικών συσκ. αγροτών

02

215

Απογραφή έναρξης ανταλ.παγιών αγροτών

02

216

Απογραφή λήξης ανταλ.παγιών αγροτών

02

217

Απογραφή έναρξης αναλωσίμων αγροτών

02

218

Απογραφή λήξης αναλωσίμων αγροτών

02

267

Εξαιρείται (Ενεργητικό)

02

66

Αποσβέσεις

03

67

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

03

68

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ κλπ.)

03

69

Αμοιβές προσωπικού

03

70

Εργοδοτικές εισφορές

03

71

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

03

72

Τόκοι Δανείων & Συναφή έξοδα

03

73

Ενοίκια Leasing

03

74

Ενοίκια ακινήτων

03

75

Τέλη άρδευσης

03

76

Δαπάνες οχημάτων (λοιπά λειτουργικά έξοδα)

03

77

Δαπάνες εισαγωγών τρίτων χωρών

03

78

Δαπάνες εισαγωγών

03

79

Ζημίες υπεραξίας

03

87

Κόστος τουριστικού πακέτου

03

101

Καλλιεργητικές-Κτηνοτροφικές δαπάνες

03

131

Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων

03

132

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

03

133

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

03

134

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις προσωπικού)

03

135

Ζημιές από διάθεση - απόσυρση παγίων

03

136

Προμήθειες διαχείρισης (management fees)

03

137

Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες

03

138

Έξοδα διαφήμισης

03

139

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας

03

140

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού

03

141

Δαπάνες ενέργειας

03

142

Δαπάνες τηλεπικοινωνιών

03

143

Λήψη υπηρεσιών εξωτερικού

03

144

Λοιπά διάφορα έξοδα (λοιπά λειτουργικά έξοδα)

03

158

Λοιπές ζημιές

03

159

Δαπάνες ακινήτων ΝΠΜΚ

03

160

Τεκμαρτή δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου

03

161

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

03

162

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

03

163

Προβλέψεις επισφαλειών

03

164

Φόρος εισοδήματος (Έξοδο)

03

168

Δαπάνες ύδρευσης

03

169

Έξοδα και προμήθ. παραγγελ. για λογαριασμό αγροτών

03

170

Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

03

219

Λοιπές παροχές προσωπικού

03

233

Κρατήσεις -έξοδα

03

234

Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ

03

235

Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

03

270

Εξαιρείται (Έξοδα)

03

247

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων

03

34

Άυλα πάγια (ανενεργός)

08

35

Ενσώματα πάγια (ανενεργός)

08

36

Ακίνητα (ανενεργός)

08

37

Πωλήσεις παγίων

08

38

Αγορές ενσώματων παγίων

08

180

Αγορές μη ενσώματων παγίων

08

273

Εξαιρείται (Πάγια)

08

10

Προμηθευτής

09

11

Πιστωτής

09

12

Αξιόγραφα πληρωτέα

09

13

Λοιποί παθητικού

09

15

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

09

16

Λοιπές προβλέψεις

09

17

Κεφάλαιο

09

18

Αποθεματικά

09

284

Εξαιρείται (Παθητικό)

09

49

Πωλήσεις εμπορευμάτων

04

50

Πωλήσεις προϊόντων

04

51

Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων

04

52

Παροχή υπηρεσιών

04

53

Επιχορηγήσεις

04

54

Επιδοτήσεις

04

55

Λοιπά έσοδα αγροτών

04

56

Λοιπά έσοδα

04

57

Έσοδα ακινήτων

04

58

Έσοδα κεφαλαίου

04

59

Υπεραξία

04

60

Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου

04

82

Πωλήσεις/Έσοδα παγίων

04

88

Παροχή αγροτικών υπηρεσιών

04

89

Βασική ενίσχυση αγροτών

04

90

Πράσινη ενίσχυση αγροτών

04

91

Συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις

04

92

Επενδυτικές ενισχύσεις

04

93

Αγροτική αποζημίωση (ΕΛΓΑ)

04

94

Λοιπές ενισχύσεις Πυλώνα 1

04

95

Επενδυτικές ενισχύσεις Πυλώνα 2

04

96

Λοιπές ενισχύσεις

04

97

Πρόωρη συνταξιοδότηση (Πυλώνας 2)

04

98

Επενδυτικές ενισχύσεις αλιέων

04

99

Λοιπές ενισχύσεις αλιέων

04

100

Αγροτικές επιδοτήσεις προηγουμένων χρήσεων

04

102

Περιβαλλοντικό Τέλος

04

104

Πωλήσεις ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων

04

105

Έσοδα παραγωγής ηλεκτρ. ενέργειας φωτοβολτ. 10ΚW

04

106

Λοιπά έσοδα μη κερδοσκοπικών φορέων

04

107

Συνδρομές μη κερδοσκοπικών φορέων

04

108

Χορηγίες μη κερδοσκοπικών φορέων

04

109

Αφορολόγητα έσοδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων

04

110

Απαλλασσόμενα έσοδα φορέων γενικής κυβέρνησης

04

111

Απαλλασσόμενα έσοδα λοιπών φορέων Ν4172/2013

04

112

Λοιπά αφορολόγητα έσοδα

04

113

Έσοδα με ειδική φορολογική μεταχείριση

04

114

Ιδιοχρησιμοποίηση (Τεκμαρτό έσοδα ακινήτων)

04

115

Δωρεάν παραχώρηση (Τεκμαρτό έσοδο -)

04

116

Εκμίσθωση

04

117

Υπεκμίσθωση

04

118

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων οικον. διαμοιρασμού

04

119

Μερίσματα - κέρδη από συμμετοχές

04

120

Τόκοι (Έσοδο)

04

121

Έσοδα από δικαιώματα (royalties)

04

122

Υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτων

04

123

Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων

04

124

Ζημιά από μεταβίβαση τίτλων

04

125

Υπεραξία από μεταβίβαση Φ.Δ.Χ.

04

126

Υπεραξία πώλησης οχήματος Ι.Χ.

04

127

Υπεραξία λόγω συγχώνευσης επιχείρησης

04

129

Πώληση φορτηγού Δ.Χ.

04

130

Πώληση οχήματος Ι.Χ.

04

150

Κέρδη από διάθεση παγίων

04

151

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων

04

152

Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

04

153

Άλλα έκτακτα κέρδη

04

154

Πιστωτικές Συναλλαγματικές διαφορές

04

155

Έξοδα σε Ιδιοπαραγωγή

04

156

Φόρος εισοδήματος (Έσοδο)

04

171

Πωλήσεις 39α

04

197

Αυτοπαράδοση (Τεκμαρτό Έσοδο)

04

231

Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών (Τεκμαρτό έσοδο)

04

232

Εγγυοδοσία (Πωλήσεις)

04

243

Έξοδα παραγωγής (Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων)

04

244

Δωροεπιταγή

04

245

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων

04

248

Λοιπά (Πωλήσεις/Έσοδα - Εμπορεύματα)

04

250

Επιδότηση Τόκων Επιχειρηματικών Δανείων

04

251

Κρατική Συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα Αναστολής

04

252

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

04

253

Ενίσχυση (μη επιστροφή) Επιστρεπτέας Προκαταβολής

04

254

Επιχορηγήσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

04

255

Αγροτικές Επιδοτήσεις COVID

04

256

Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

04

257

Αφορολόγητη ενίσχυση πλημμυροπαθών Εύβοιας Ν.4722/2020

04

258

Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (N.4753/2020)

04

259

Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (N.4758/2020)

04

260

Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (N.4682 & 4690/2020)

04

261

Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης

04

262

Αφορολόγητη ενίσχυση COVID 19 ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (ν.4764/2020)

04

263

Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων COVID 19

04

264

Λοιπές Κρατικές Ενισχύσεις Covid

04

268

Εξαιρείται (Πωλήσεις/Έσοδα)

04