Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4756/20 |Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4756/2020 προβλέπεται η μείωση, από 1η. 1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Αναλυτικά:

1. Από την 1η Ιανουάριου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου.

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 36j

 

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch,

Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

  • Επιλέξτε συγχώνευση των νέων αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας (για να ενημερωθούν οι σχετικές παράμετροι εταιρίας).

gia_initial_data

Ενεργοποίηση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών

Μεταβείτε από Oργάνωση μισθοδοσίας στη λίστα καλύψεων ΚΠΚ (Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | λίστα καλύψεων ΚΠΚ).

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «Ανεργία» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ανεργίας εργαζόμενου και εργοδότη, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργαζόμενος & Εργοδότης».

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «ΕΛΕΚΠ» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ΕΛΕΚΠ εργαζόμενου, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργαζόμενος».

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «ΛΑΕΚ» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ΛΑΕΚ (ΕΛΠΕΚΕ) εργοδότη, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργοδότης».

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «ΕΚΛΑ» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ΕΚΛΑ εργοδότη, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργοδότης».

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιον εργαζόμενο από τον υπολογισμό της μειωμένης εισφοράς, μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο «Εξαίρεση από μείωση εισορών Ν4756/20» (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ | Γενικά).