Άυλα Barcodes - Business /Solution ERP - Ορίζοντες

Τι είναι

Τα άυλα barcodes αποτελούν details των ειδών (όπως τα barcodes) που όμως μπορούν να αγοραστούν και να πουληθούν μόνο μια φορά (όπως και τα serial numbers).

Η εισαγωγή των barcodes γίνεται αποκλειστικά από διαδικασία πάνω στα παραστατικά αγοράς που είναι ποσοτικά ή ποσοτικά και αξιακά και αυξάνουν το απόθεμα αποθήκης είτε χειροκίνητα είτε από αρχείο excel του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία που αφορούν :

  • στον Κωδικό παρτίδας (απουσιάζει αν το είδος δεν παρακολουθείται κατά παρτίδες)
  • στον Κωδικό άυλου barcode
  • στον Κωδικό είδους ΕΟΠΥΥ

Με κάθε καταχώριση εισαγωγικής κίνησης το άυλο barcode αποκτά κατάσταση “Διαθέσιμο” ενώ με κάθε καταχώριση εξαγωγικής κίνησης αποκτά κατάσταση “Μη Διαθέσιμο”.

 

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή όλων των ρυθμίσεων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού ΕΟΠΥΥ .

 

Παραμετροποίηση

Γενική παραμετροποίηση

Στη σελίδα “Αποθέματα” της “Διαχείρισης Παραμέτρων” (Παραμετροποίηση – Οργάνωση λειτουργίας Κανόνες) προστέθηκε νέα παράμετρος “Πεδίο Κωδικού Είδους Ε.Ο.Π.Υ.Υ.” στην οποία δηλώνεται το οριζόμενο από το χρήστη πεδίο (UDF πεδία κειμένου, εναλλακτικός κωδικός, ειδικός κωδικός) στο οποίο θα συμπληρώνεται ο Κωδικός είδους Ε.Ο.Π.Υ.Υ .

Παραμετροποίηση είδους

Στη “Διαχείριση” της καρτέλας είδους προστέθηκε νέο πεδίο “Κινείται με άυλο barcode για τις περιπτώσεις των ειδών που κινούνται με άυλο barcode και έχουν τρόπο διαχείρισης :

  • Απλό
  • Με Παρτίδες

Στα “Στοιχεία Χρήστη της καρτέλας του είδους πληκτρολογήστε σε οριζόμενο πεδίο (πεδίο κειμένου) την πληροφορία του κωδικού ΕΟΠΥΥ του είδους, όπως έχει δοθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Προσέξτε ώστε το πεδίο στο οποίο θα δηλώσετε τον κωδικό είδους ΕΟΠΥΥ (π.χ. κείμενο 8) να συμφωνεί απόλυτα με αυτό που δηλώθηκε στη σελίδα “Αποθέματα” των Γενικών παραμέτρων.

Επιπλέον, ο Κωδικός είδους ΕΟΠΥΥ μπορεί να δηλωθεί και στον εναλλακτικό ή στον ειδικό κωδικό (Γενικά Στοιχεία της καρτέλας του είδους) αν αυτό προβλέπει η γενική παραμετροποίηση .