Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20 – ΟΣΥΚ 06/2020

Σύντομη περιγραφή

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020), με τις οποίες προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 31 της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Αριθμ.Πρωτ.147740/8-7-2020) με θέμα:

«Μείωση από 01/06/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση».

Με την παραπάνω εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την απεικόνιση των νέων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της εγκυκλίου.

 

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35o

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35o

  • Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

  • Επιλέξτε συγχώνευση των νέων αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας (για να ενημερωθούν οι σχετικές παράμετροι εταιρείας)

gia_initial_data

Ενημέρωση αρχείου ΟΣΥΚ

Για τη χρήση των νέων κωδικών πακέτων κάλυψης μερικής απασχόλησης αλλά και την ενημέρωση των υφιστάμενων πλήρους απασχόλησης με τα μειωμένα ποσοστά, πρέπει να εισάγετε τον ΟΣΥΚ version 20.00 (δείτε εδώ), από τη διαδικασία Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | εισαγωγή αρχείων ΟΣΥΚ.

Ενημέρωση απασχολήσεων μερικής απασχόλησης

Λόγω δημιουργίας από τον ΕΦΚΑ νέων πακέτων κάλυψης για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, θα πρέπει μετά την εισαγωγή του νέου αρχείου ΟΣΥΚ, να ενημερώσετε τους εν λόγω εργαζόμενους με τους νέους ΚΠΚ.

Εάν για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης έχετε ήδη υπολογίσει μισθοδοσία, θα πρέπει μετά την καταχώριση του νέου ΚΠΚ στην καρτέλα τους, να εκτελέσετε μερικό επανυπολογισμό με ειδικό μοντέλο, για την αυτόματη ενημέρωση των ΚΠΚ και στις ήδη υπολογισμένες εγγραφές μισθοδοσίας.

Επιλέξτε Μισθοδοσία| Διαδικασίες| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού

Επιλέξτε την περίοδο που επιθυμείτε να ενημερώσετε, το μοντέλο υπολογισμού «1103007 - Μοντέλο ενημέρωσης ΚΠΚ σε υπάρχουσες εγγραφές μισθοδοσίας» και το πεδίο «Μερικός επανυπολογισμός υπάρχουσας μισθοδοσίας».

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| Μισθοδοσία| Υπολογισμός μισθοδοσίας με ειδικό μοντέλο υπολογισμού), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Βάσει των οδηγιών του φορέα, οι εγγραφές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης πρέπει να εμφανίζονται στην Αναλυτική περιοδική Δήλωση ΙΚΑ με επιλεγμένα τα πεδία «Πλήρες ωράριο» και «Όλες οι εργάσιμες».

Τα πεδία αυτά ενημερώνονται αυτόματα στην ΑΠΔ βάσει του μοντέλου απασχόλησης ως ακολούθως:

  • Πλήρες ωράριο (Ναι):  Όταν οι ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου πλήρους απασχόλησης είναι ίσες με τις ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου μερικής απασχόλησης
  • Όλες οι εργάσιμες (Ναι): Όταν οι ημέρες εβδομαδιαίου ωραρίου πλήρους απασχόλησης είναι ίσες με τις ημέρες εβδομαδιαίου ωραρίου μερικής απασχόλησης