Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20 - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας) για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτικά:

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι: Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.
  2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ Ο.Ε.Κ. διαμορφώνεται από 1% σε 0,85%.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή των παραπάνω.

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35L

 

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35L, επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Ενεργοποίηση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών

Μεταβείτε από οργάνωση μισθοδοσίας στη λίστα καλύψεων ΚΠΚ (Οργάνωση μισθοδοσίας | Αρχεία ΟΣΥΚ | λίστα καλύψεων ΚΠΚ).

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «Ανεργία» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ανεργίας εργαζόμενου και εργοδότη, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργαζόμενος & Εργοδότης»

Επιλέξτε «Επεξεργασία» στην εγγραφή με τύπο «ΕΛΕΚΠ» και εισάγετε τους ΚΠΚ που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν κάλυψη ΕΛΕΚΠ εργαζόμενου, επιλέγοντας στο πεδίο «Κάλυψη για» την τιμή «Εργαζόμενος».

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Για την εφαρμογή της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μόνο στους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης, ελέγχεται το σύστημα απασχόλησης από το μοντέλο απασχόλησης του εργαζόμενου.
  • Εάν θέλετε να εξαιρέσετε κάποιον εργαζόμενο από τον υπολογισμό της μειωμένης εισφοράς, μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο «Εξαίρεση από μείωση εισορών Ν4670/20» (Απασχόληση | Ιστορικά δεδομένων | ΕΦΚΑ | Γενικά).