Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" Β' ΦΑΣΗ - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη Β’ φάση, δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της απόφασης.

 

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35o

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35o

  • Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

  • Επιλέξτε συγχώνευση των νέων αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας (για να ενημερωθούν οι σχετικές παράμετροι εταιρίας).

gia_initial_data

Προετοιμασία

Για τη δημιουργία του σχετικού αρχείου, θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στην περίοδο οι σχετικές απουσίες συνεργασίας (κατηγορίες αδειών ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΗΜ και/η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ_ΩΡ).

Υπολογισμός μισθοδοσίας χωρίς μείωση ωραρίου

Λόγω ανάγκης απεικόνισης των αποδοχών πλήρους απασχόλησης, απαιτείται υπολογισμός μισθοδοσίας χωρίς τη μείωση αποδοχών λόγω απουσίας. Η μισθοδοσία αυτή στη συνέχεια θα αντιγραφεί μαζικά σε διακριτό τύπο μισθοδοσίας «Συνεργασία» προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται στα υπόλοιπα αρχεία και εκτυπώσεις.

Μεταβείτε Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | Γενικά| Λοιπά και απενεργοποιήστε την παράμετρο «Μείωση ωραρίου λόγω προγράμματος Συνεργασία», με ημερομηνία ισχύος 01/06/2020.

Υπολογίστε Μισθοδοσία εκκαθάρισης, στην επιθυμητή περίοδο για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συνεργασία.

Μεταβείτε Μισθοδοσία| Διαδικασίες| Αντιγραφή μισθοδοσίας και αντιγράψτε τη μισθοδοσία που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα, σε τύπο μισθοδοσίας «Συνεργασία» και διακριτή ημερομηνία πληρωμής από αυτή της εκκαθάρισης, ως ακολούθως:

Επιλέξτε τη μισθοδοσία προς αντιγραφή

Στο επόμενο βήμα, την περίοδο και τον τύπο στα οποία αυτή θα αντιγραφεί:

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| Μισθοδοσία| Αντιγραφή εγγραφών μισθοδοσίας), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Υπολογισμός μισθοδοσίας με μείωση ωραρίου

Μεταβείτε Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | Γενικά| Λοιπά και ενεργοποιήστε την παράμετρο «Μείωση ωραρίου λόγω προγράμματος Συνεργασία», με ημερομηνία ισχύος 01/06/2020.

Υπολογίστε κανονική μισθοδοσία εκκαθάρισης στην ίδια περίοδο κατά τα γνωστά.

Δημιουργία αρχείου

Μεταβείτε Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | Ενέργειες| Σύνδεση εκτυπώσεων με πρόσωπα, ενεργοποιήστε “Νόμιμος Εκπρόσωπος” και συνδέστε το πρόσωπο, που επιθυμείτε να εμφανιστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, στο αρχείο.

Μεταβείτε Οικονομική διαχείριση| Διαχείριση| Λίστα τραπεζών και ενημερώστε κατάλληλα το πεδίο «Επίσημη τράπεζα» στην τράπεζα που χρησιμοποιείτε.

Η πληροφορία χρησιμοποιείται για την αυτόματη αντιστοίχιση της τράπεζας του εργαζόμενου με την κωδικοποίηση των τραπεζών που δίνεται από το ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλέξτε Υποβολές Μισθοδοσίας| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Δήλωση Συνεργασία Β φάση| Δημιουργία αρχείου

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Δήλωση Συνεργασία Β φάση), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Επιλέξτε την εταιρία/υποκαταστήματα, την περίοδο, για την οποία θέλετε να εκδώσετε το αρχείο και συμπληρώστε ανάλογα τα υπόλοιπα κριτήρια της διαδικασίας .

Στο επόμενο βήμα καθορίστε την περιοχή αποθήκευσης του αρχείου.

Πατώντας “Next” εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα της διαδικασίας για έλεγχο. Στο βήμα αυτό έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας και τροποποίησης των αποτελεσμάτων.

Εμφανίζονται μικτές και καθαρές αποδοχές πλήρους απασχόλησης (από τη μισθοδοσία με τύπο «015- Συνεργασία») και οι καθαρές αποδοχές μερικής απασχόλησης (από την κανονική μισθοδοσία με τύπο 001- Εκκαθάριση).

Πατώντας “Next” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα στοιχεία αυτά, θα συμπεριληφθούν στο τελικό αρχείο το οποίο θα αποθηκευτεί στον επιλεγμένο κατάλογο .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Στο αρχείο περιλαμβάνονται μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν εγγραφή μισθοδοσίας και στους δυο τύπους μισθοδοσίας «Εκκαθάριση» και «Συνεργασία».
  • Κατά τη δημιουργία του αρχείου πραγματοποιείται έλεγχος με βάση το σχετικό αρχείο *.xsd που έχει δημοσιεύσει το σύστημα «Εργάνη». Εφόσον ο έλεγχος δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζονται μηνύματα που αναφέρονται στα πεδία του αρχείου που δε συμφωνούν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονται στο σχήμα του αρχείου.